เข้าระบบผู้สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ ER,WARD ,OPD ,OR,ห้องคลอด Cath Lab, ICU , N-ICU , CCU,วิสัญญี,พยาบาลคัดกรอง ( รพ.จุฬารัตน์ 3,9,11,1,ชลเวช,ระยอง (จุฬารัตน์ 304 ปราจีน) โรงพยาบาลผู้สูงอายุ ลาดกระบัง ซ.24/1 ด่วน)
- ให้คำแนะนำญาติและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตามความเห็นแพทย์ - ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามหลักตามวิชา และปรึกษาแพทย์เมื่อมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ - ให้การรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์
21 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 30 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง
วิสัญญีพยาบาล(รพ.จุฬารัตน์ 9ด่วนมาก Full-time และ Part-time) จุฬารัตน์ระยอง
- ช่วยวิสัญญีแพทย์ในการระงับความรู้สึก - เยี่ยมประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดที่ต้องใช้การระงับความรู้สึก - ดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแผนการดูแลของวิสัญญีแพทย์
19 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เภสัชกร Full time / part time จำนวนมาก ( รพ.จุฬารัตน์ 3,9,11, จุฬารัตน์ 304 ปราจีนบุรี ระยอง ,โรงพยาบาลผู้สูงอายุ ลาดกระบัง ซ.24/1 ด่วน!! ) , รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
- ตรวจเช็คความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์ระหว่างรับเข้าและการจัดเก็บก่อนส่งมอบแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ - บันทึกสถิติและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน - ให้คำแนะนำและปรึกษาการใช้ยากับผู้ป่วยและผู้รับบริการ - เช็คความพร้อมในการทำงานจาก Check list ต่างๆ และอัตรากำลังคนในการทำงานให้เพียงพอ - งานอื่น ๆที่ได้รับหมอบหมายจาก ผู้จัดการแผนกเภสัชกรรม
19 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 32 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง
เจ้าหน้าที่การตลาด (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช จ.ชลบุรี,จุฬารัตน์ 3อินเตอร์ จ.สมุทรปราการ), จุฬารัตน์ระยอง,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าที่การตลาด 1. ติดต่อประสานงานกับสถานบันต่างๆ 2. จัดงาน Event ตามเทศกาล 3.ประสานงานกลุ่มโรงพยาบาลและคลีนิค 4. อื่นๆ
19 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ช่วยนักกายภาพ (จุฬารัตน์ ชลเวช ,จุฬารัตน์ 304 ปราจีน, โรงพยาบาลผู้สูงอายุ ลาดกระบัง,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา )
ปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ดูแล ฟื้นฟู สภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ในการทำกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติ โดยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดหรือการออกท่าทางกายบริหารตามวิธีการ แบบอย่างทางวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
21 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
นักรังสีเทคนิค และเจ้าหน้าที่ X-RAY ( จุฬารัตน์ 3อินเตอร์,จุฬารัตน์ 9, จุฬารัตน์ 11,จุฬารัตน์ระยอง และชลเวช , รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา) ด่วนมาก
- การตรวจเอกซเรย์ทั่วไป CT Scan , แมมโมแกรม,Bone density , การตรวจพิเศษ การดูแลข้อมูล ความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการที่มาใช้บริการด้วยเครื่องมือพิเศษ - รับผิดชอบการรับผู้ป่วย และ ให้บริการตรวจตามเครื่องมือสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย
19 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 8 อัตรา   เงินเดือน : รายได้รวม30,XXX-40,XXX
ผู้ช่วยเภสัชกร ด่วนมาก!! โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 ปราจีน ,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ช่วยจัดยาตามคำสั่งแพทย์และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดพิมพ์งานและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ Digital Marketing @home(โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต, 3 อินเตอร์)
1.ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ทำการตลาด Digital Marketing @ home ปฏิบัติงานได้ที่บ้าน รายละเอียดงาน Digital Marketing @Home 1. ส่วนรับผิดชอบดูแล Admin Page Facebook , Line www.ch9airport.com , www.chularatcancercenter.com , www.chularat-cac.com , Shop ch9airport 2. ขอบข่ายการรับผิดชอบดูแล 2.1กำหนดแผนการยิง Ads โฆษณา และContent ความรู้ และรีวิวต่างๆ บน Facebook,Line@ และWebsite 2.2 Content บน Facebook ที่เกี่ยวข้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ของ รพ เขียนบทความ Capture เกี่ยว
21 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพแผนกอุบัติและฉุกเฉิน/ผู้ป่วยหนัก/ห้องผ่าตัดฯ/ผู้ป่วยหนัก/WARD/ผู้ป่วยนอก/แผนก Supply/แผนก X-Ray/แผนกกายภาพบำบัด ชลเวช (จุฬารัตน์สาขา 1,3,11,ชลเวช(ชลบุรี),จุฬารัตน์ 304,รวมแพทย์ฉะเ
- ช่วยแพทย์ในห้องตรวจขณะแพทย์ทำการรักษา - ดูแลและทำความสะอาดวัสดุและเวชภัณฑ์ต่างๆ - ส่งของและแลกของ Supply - ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
19 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 49 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง
ผู้จัดการการตลาด ,หัวหน้าแผนกการตลาด(โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3อินเตอร์)
1.วางแผนการตลาด จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย 2.วิเคราะห์และพัฒนายอดขาย All Location ให้ได้ตาม Target ที่วางไว้ 3. หาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าและโดยเน้นหลัก คือรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มหรือขยายฐานลูกค้าใหม่ 4. งานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
19 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช(ชลบุรี) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ (สมุทรปราการ) , โรงพยาบาลผู้สูงอายุ ลาดกระบัง
เจ้าหน้าที่ขับรถธุรการ -ขับรถไปตามสถานที่ต่างๆตามใบจ่ายงาน ขับรถพาผู้บริหารไปประชุม เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล -ให้การบริการด้านการขับรถพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องและปลอดภัย
21 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
นักเทคนิคการแพทย์ (โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา) ด่วน
-งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการและงานธนาคารเลือด -งานควบคุมและประกันคุณภาพห้องปฎิบัติการ -งานพัฒนาคุณภาพห้องปฎิบัติการ
19 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
นักกายภาพบำบัด รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ลาดกระบัง ซอย 24/1 (Full time,Part time)
ดูแลผู้ป่วยตามคำสั่งของแพทย์และให้บริการทางกายภาพบำบัด, เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อม
21 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพ Part time ( รพ.จุฬารัตน์ 3)
- ออกหน่วยตรวจสุขภาพ - จัดทำเอกสารการออกตรวจสุขภาพ
19 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พยาบาลศูนย์ตรวจอาชีวเวชศาสตร์ (ด่วนมาก) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
- ตรวจประเมินความเสี่ยงให้กับพนักงานในสถานประกอบการ - ให้ความรู่้ด้านสุขภาพและด้านอาชีวเวชศาสตร์ - ออกตรวจสุขภาพให้กับลูกค้า - จัดทำสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน,พ่อบ้าน,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รพ.จุฬารัตน์3อินเตอร์) (รพ.จุฬารัตน์ ระยอง),(รพ.จุฬารัตน์ ชลเวช ชลบุรี),(รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา)
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดพื้นที่ในความรับผิดชอบให้สะอาด เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลงานความปลอดภัยในอาคารและนอกอาคาร อำนวยความสะดวกต่างๆและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่พ่อบ้าน ดูแลความสะอาดภายในอาคาร กวาดลานจอดรถ จัดเก็บและแยกขยะ
19 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,XXX-10,XXX บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์) และ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ ลาดกระบัง ซ.24/1,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ -บริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ผู้รับริการ แนะนำ นำส่งผู้รับบริการไปยังจุดบริการต่าง ๆ -บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์กับผู้รับบริการภายในและทางโทรศัพท์กับลูกค้าภายนอก -บริการขึ้นเยี่ยมผู้รับบริการที่นอนโรงพยาบาลใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน -ให้บริการผู้มารับบริการทั้งภายในและภายนอก -คัดกรองอาการ -ออกสิทธิการรักษาของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ลงทะเบียนพร้อมบันทึกข้อมูลผู้รับบริการใหครบถ้วนสมบูรณ์
21 กันยายน 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,xxx ขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560