เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

พนักงานประชาสัมพันธ์ (เกาะสมุย)
1. ประกาศแจ้งเที่ยวเรือ ประกาศแจ้งรายละเอียดการลงเรือ และประกาศเพิ่มเติมต่างๆ ให้ลูกค้ารับทราบ 2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการกับลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักและการเดินทาง 3. อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของบริษัท 4. รับวิทยุสื่อสารจากศูนย์ควบคุมและจากเรือ เพื่อรับแจ้งเวลาเรือเทียบท่าและแจ้งประสารงานต่อไปยังแผนกต่างๆ 5. ประสานงานกับพนักงานท่าเกี่ยวกับการแจ้งยอดรถไป-กลับ และการอนุเคราะห์ขอคิวพิเศษ 6. รับผิดชอบการบันทึกการลัดคิวและการใช้
20 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-13,000
เจ้าหน้าที่การตลาด (สมุย)
1. รับแผนงานและรายละเอียดงานจากผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติ 2. รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการขายแพ็คเกจตั๋วเรือ ตั๋วรถโดยสาร ที่พัก รวมถึงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร การทำป้ายประชาสัมพันธ์ การทำสปอตวิทยุ เป็นต้น 4. รับผิดชอบการหาลูกค้าเพื่อลงโฆษณาและกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายให้ตรงตามเป้าหมาย 5. รับผิดชอบการดำเนินงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแผนก
20 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000-16,000
ช่างเชื่อม
- ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานเชื่อมทั้งหมด - เก็บรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
20 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างยนต์
1. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และนายยามประจำวัน ตามระเบียบของเรือ 2. เป็นพลยามในเวลาเรือจอดและในเวลาเรือเดิน โดยจะต้องรายงานความผิดปกติใดๆ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทันที 3. เป็นผู้ช่วยต้นกล รองต้นกล หรือสรั่งกล ในการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในเรือ และระบบต่างๆ ของเรือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. เป็นผู้ช่วยต้นกล รองต้นกล หรือสรั่งกลในการตรวจสอบปริมาณอะไหล่ที่ต้องการใช้ซ่อมเครื่องจักรบนเรือก่อนเรือจอดซ่อม 30 วัน 5. เป็นผู้ช่วยรองต้นกลนการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งา
20 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : 13,000 – 14,000
กลาสี
1. ให้ความช่วยเหลือและดูแลการขึ้นลงของผู้โดยสารรวมถึงการขึ้นลงของรถประเภทต่างๆ จากระวางบรรทุกในเรือ 2. รับผิดชอบการใช้หมอนรองล้อรถทุกคนในระวางเรือเมื่อเรือจอดสนิท และดึงหมอนรองล้อรถออกเมื่อรถเคลื่อนขึ้นจากเรือ 3. ทำการส่งเชือกเรือให้พนักงานท่าขณะเรือเข้าเทียบท่าและรับเชือกเรือกลับขณะเรือออกจากท่าเรือ รวมถึงดูแลการจัดวางเชือกรองล้อรถระหว่างแรมป์หัวเรือโดยทำงานร่วมกับพนักงานท่า 4. ทำความสะอาดตัวเรือทั้งภายในและภายนอกเรือ รวมถึงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับแผนกปากเรือตามระเบียบเรื
20 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,000
สรั่งกล
1. เป็นผู้ช่วยต้นกลในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ หม้อน้ำ และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของต้นกลและรองต้นกล 2. ให้ความช่วยเหลือต้นกล รองต้นกลในการตรวจสอบปริมาณอะไหล่ที่ต้องการใช้ซ่อมเครื่องจักรบนเรือก่อนเรือจอดซ่อม 30 วัน 3. ดูแลระวังรักษาถังน้ำมันและถังน้ำจืดต่างๆ ในเรือในเวลาออกและจอดเรือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 4. รับผิดชอบการระวังรักษาและกรวดน้ำในหม้อน้ำ น้ำเลี้ยงเข้าหม้อ น้ำคอนเดนเซอร์ และน้ำในน้ำร้อน ตลอดจนการใช้น้ำยาหรือสารเคมีเพื่อการรักษาหม้อน้ำเป็นประจำวันและ
20 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000 - 16,000
รองต้นกล
1. รับผิดชอบการบริหารงานรองจากต้นกล และควบคุมช่างกลในเรือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและตามคำสั่งของต้นกล 2. รับผิดชอบหน้าที่แทนต้นกล เมื่อต้นกลไม่อยู่หรือติดภารกิจอื่นๆ 3. รับผิดชอบการใช้และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเครื่องใดเครื่องหนึ่งที่ต้นกลมอบหมายให้โดยเฉพาะ 4. รับผิดชอบการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักรทั้งหมดในเรือ รวมทั้งระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อเรือจอดพัก 5. รับผิดชอบการรายงานความผิดปกติของเครื่องจักร ระบบท่อ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของเรือให้ต้นกลทราบทันทีที่พบความผิดปกต
20 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 16,000 - 18,000
ต้นกล
1. รับผิดชอบการปกครองและบังคับบัญชาพนักงานประจำเรือในส่วนที่เป็นช่างกลทั้งหมด รวมถึงจัดทำแผนการเฝ้าระวังเครื่องยนต์เรือ 2. พิจารณาร่วมกับต้นเรือในการจัดพนักงานประจำเรือฝ่ายช่างกลเข้าประจำสถานีต่างๆ ของเรือตามแผนเฝ้าระวังเครื่องยนต์ 3. ดำเนินการติดเครื่อง การใช้เครื่อง หรือการทดลองเครื่องจักร โดยได้รับการอนุญาตจากนายเรือ 4. จัดทำและกำกับดูแลแผนการซ่อม การเตรียมอะไหล่ล่วงหน้า การบำรุงรักษาอย่างมีระบบโดยมีการตรวจสอบอยู่เสมอ 5. จัดทำและกำกับดูแลการเบิกอะไหล่เครื่องยนต์และการเบิกจ่ายน้ำมันต่างๆ ร
20 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 - 24,000
นายท้าย
1. เป็นนายท้ายเรือประจำเรือใหญ่ มีหน้าที่ทำการหยั่งน้ำเมื่อมีการหยั่งน้ำและทิ้งล็อก 2. ให้ความช่วยเหลือสรั่งเรือในการดูแลการขึ้นลงของรถจากระวางบรรทุกในเรือ รวมทั้งช่วยดูแลการขึ้นลงของผู้โดยสาร 3. เป็นผู้ช่วยนายยามประจำวันแผนกปากเรือในเวลาเรือจอด และช่วยเหลือนายยามเดินเรือตามระเบียบของเรือ 4. รับผิดชอบการเปิด-ปิด แรมป์ปากเรือและท้ายเรือ 5. รับผิดชอบดูแลการรักษาความสะอาดบนสะพานเดินเรือ ดาดฟ้าเรือ ห้องโดยสาร ระวางบรรทุกรถ และดูแลการใช้เชือก รอก กว้านเรือ 6. รับผิดชอบการรักษาและทำความสะอาดเครื่
20 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,000 - 14,000
ต้นเรือ
1. รับผิดชอบการปกครองและบังคับบัญชาพนักงานประจำเรือในส่วนปากเรือทั้งหมด 2. เป็นผู้บริหารงานแทนนายเรือในด้านการปกครองทั้งหมด และรายงานผลการปฏิบัติตามคำสั่งนายเรือให้นายเรือทราบเสมอ 3. ปฏิบัติหน้าที่แทนนายเรือในกรณีที่นายเรือไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 4. เป็นผู้กำหนดสถานีเรือพร้อมหน้าที่ต่างๆ รวมกับต้นกล 5. เป็นผู้ประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในเรือเพื่อให้การปฏิบัติงานส่วนรวมเป็นแนวเดียวกัน 6. เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเรือให้อยู่ในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมถึงการดูแลให้พนักง
20 เมษายน 2561
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000 - 24,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 400 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 40 »


คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560