หางาน สมัครงาน > ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, มูลนิธิ, องค์กร

เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาบริษัทจากธุรกิจประเภท งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ด้วยกรมท่าอากาศยาน ประสงค์จะรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ฉะนั่น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศงานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ก
กรมศุลกากร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา ด้วยกรมศุลกากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลข้าราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
จังหวัด : ขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้ยที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จังหวัด : ราชบุรี
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชีาวคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4522 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ
องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังวหัดชลบุรี อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ข้อ 18 และข้อ 19 และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป , นักวิชาการเงินและบัญชี ด้วยจังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารของพนักงานราชการ เรื่อง การกหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจั
กรมอุตุนิยมวิทยา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ประสงค์จะรับสมัคร (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัด : หนองบัวลำภู
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ด้วยองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4 ตำแหน่ง 35 อัตรา องค์กรการบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 แลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จึงประกาศร
เทศบาลนครนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ด้วยเทศบาลนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ฉะนั่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 173 บริษัท
« 1 2 3 4 5 ... 18 »
ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560