**พิจารณาเฉพาะผู้ที่มี Portfolio เท่านั้น** - ออกแบบ website และ application - ออกแบบ wireframe , prototype, UI - ทำงานร่วมกับ Business Analyst ในการออกแบบ UX/UI ของ Web/Mobile Application - ทดสอบการใช้งาน (Usability Test) ของงานที่ออกแบบร่วมกับทีม Tester - สื่อสารกับ Developer ในการพัฒนาให้เป็นไปตามที่วางแผนและออกแบบไว้
1. ทำความเข้าใจ Business requirement ความต้องการของผู้ใช้งานและการทำงานของระบบ 2. ทดสอบและใช้งานระบบและ โปรแกรม ต่าง ๆ ของบริษัท 3. ประเมินความผิดพลาดของ Program หรือช่องโหว่ที่อาจจะเป็นไปได้ 4. ให้ feed back, ติดตามผล งานที่ทดสอบได้ตรงตาม Use case / test scenario / test case / test script และความต้องการของระบบ 5. วางแผนออกแบบขั้นตอนและวิธีการทดสอบร่วมกับทีม Developer รวมถึงแก้ไขและพัฒนางานให้ถูกต้อง มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด 6. จัดทำเอกสารด้านการออกแบบการทดสอบ, รายง
-สร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วยการพัฒนาใหม่ที่ไม่ใช่เว็บสำเร็จรูป -เขียนแอปพลิเคชั่นต่างๆ ใน Smart Phone -ออกแบบรายงานสถิติและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล -การประยุกต์ใช้ Database กับระบบที่มีอยู่ -มีความเข้าใจการเชื่อมต่อและใช้งาน Web services, API ,XML ,java , json ,และ ajax -มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ เช่นWeb Development Languages: HTML, CSS and JavaScript/jQuery - Database Management Systems: SQL Server and MySQL Programming Writing / Frameworks: C# .NET / ASP.NET MVC and SQ
1.วางแผนกลยุทธ์ในการจัดทำสื่อ ภาพและวีดีโอ ให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของสินค้าบริการและกลุ่มลูกค้ารวมถึงงานในส่วนของ Branding 2.ศึกษาแนวทาง ทางการตลาดและสื่อต่าง ๆ ของธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้อง 3.สร้างสรรค์และออกแบบ Artwork เพื่อใช้ในการ Promote สินค้าทั้งทางช่องทาง Online และ Offline 4.ควบคุมดูแลและดำเนินการตัดต่อ ภาพและวีดีโอต่าง ๆ เพื่อนำไปทำ Product Content ที่เหมาะสมใน Platform ต่าง ๆ 5.งานออกแบบอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ HTML/CSS/jQuery/JavaScripts, VueJs, ReactJs , Bootstrap 4 หรือที่เกี่ยวข้อง ตามโจทย์ที่ได้รับ - Responsive Design - ออกแบบ และ พัฒนา Mobile Application ในของส่วน Front-end (React Native)
บริษัท จีโอเอฟเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
1.วางแผนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทและโปรโมทให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ประมาณการค่าใช้จ่าย วางงบประมาณแต่ละกิจกรรมและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน 3.คิดและนำเสนอรูปแบบของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 4.ติดต่อประสานงานสถานที่ / จัดหา Staff เพื่อจัดกิจกรรม 5.ควบคุมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรูปแบบที่วางไว้ / แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่หน้างาน 6.ประเมินงานและสรุปงาน 7.ติดต่อประสานงานในองค์กร
- Creative งานในสื่อ Online และ Offline - คิด Content ผลิตรายการออนไลน์ตามรูปแบบที่กำหนด - คิด Event ตามโจทย์ที่กำหนด - เขียนสคริปต์รายการได้ - ร่วมออกไอเดียต่าง ๆในการสร้าง Content ต่าง ๆของบริษัท - ออกกองถ่ายเพื่อไปควบคุมหรือทำงานภาคสนามของบริษัทได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
1. อัพเดทข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่น กิจกรรมต่างๆขององค์กรผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ 2. แนะนำสินค้าและบริการรวมทั้งการสมัครสมาชิก และขั้นตอนต่างๆที่สำคัญ 3. บริการตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำลูกค้าทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ 4. ให้คำปรึกษาช่วยเหลือเบื้องต้น และดูแลลูกค้า หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆของบริษัท 5. ประสานงานแก้ไข เรื่องต่างๆที่ลูกค้าแจ้งมา รวบรวมข้อสงสัย และปัญหาที่พบ รายงานแจ้งหัวหน้า เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขต่อไป 6. จัดทำสรุปรายงานการดูแลลูกค้าในแต่ล่ะวัน แก่หั
**พิจารณาเฉพาะผู้มีผลงานนำเสนอ** เขียนบทความเชิงวิเคราะห์ตามหัวข้อดังนี้ 1.วิเคราะห์ทอง ปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค 2.วิเคราะห์สกุลเงิน 3.วิเคราะห์น้ำมัน 4.วิเคราะห์หุ้นต่างประเทศ 5.วิเคราะห์การเงิน การลงทุน วิเคราะห์เศรษฐกิจ ปัจจัยเทคนิคการเทรด
- ดูแล Social Network ในทุกแขนง ในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร สินค้าและบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ - อัพ Content ขึ้นเวปไซด์ / ดูแลจัดการเวปไซด์ และสื่อ social ต่าง ๆ ของบริษัท - ประสานงาน กับฝ่าย Media ในการส่ง Content หรือสร้าง Content ใหม่ ๆ - หาข้อมูลใหม่ ๆ ในการพัฒนา ปรับปรุงสื่อภายในของบริษัทฯ ให้ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา - จัดทำ Report สถิติและอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. ศึกษาภาพรวมหุ้นไทย และหุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้ ทองคำ น้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน 2. สรุปสถานการณ์ภาวะตลาด มุมมองและเปรียบเทียบ การลงทุนรายวัน รายสัปดาห์ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และพยากรณ์การลงทุนในรูปแบบกราฟและตัวเลขเชิงสถิติ 3. จัดทำบทความวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด แนวโน้มการลงทุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4. ให้คำปรึกษา และวางแผนระบบการเงิน การลงทุน
บริษัท จีโอเอฟเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 23 พ.ย. 2563
- อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่นายจ้างทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว - ประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร - สามารถทำงานให้สัมฤทธิ์ผลได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- รีทัชและออกแบบงานกราฟฟิคสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ของบริษัท - ออกแบบงานกราฟฟิค บนสื่อ Social media เช่น FB , LINE , IG และอื่นๆ - ทำโมชั่นกราฟฟิคและ 3D ได้ - ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ และตัดต่อได้บ้าง
-ตัดต่อ VDO ตามโจทย์ โดยเฉพาะ Presentation, Music Video, รายการ หรือ Vlogตามกรอบเวลาที่กำหนด -ทำ VDO ที่ใช้สำหรับสื่อโซเชียลมีเดีย
- วางกรอบขอบเขตการทำงาน - วางแผนการบริหารโครงการ - บริหารค่าใช้จ่ายในโครงการ - บริหารโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบ, Website, Mobile App - บริหารทีมงาน (Designer, Developer Team) - ตรวจสอบและ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีม - ประเมินผลการทำงานของทีม - คอยแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในโครงการgofx.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ Hardware , Software และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ รวมทั้งระบบ Network, Email, Internet ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน 2.บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายการสื่อสารภายในองค์กร 3.แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดจากการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน 4.ติดตั้งระบบ Network Lan, Wan,ADSL 5.จัดทำระบบ Data Backup ระดับองค์กร 6.ช่วย Support งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร 7.ดำเนินการติดตาม เฝ้าระวัง การทำงานของ
-จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ก่อนจัดทำเช็คหรือการโอนเงินจ่ายในกรณีต่าง ๆ -จัดทำรายงานภาษีซื้อ -จัดทำใบสำคัญจ่าย เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ -บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ -จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ -ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของทุกแผนกว่าไม่มีความผิดพลาดและอยู่ในงบประมาณ -Reconcile bank statement และการเคลื่อนย้ายระหว่างบัญชี -จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.