เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ดูแล และตรวจสอบ ระบบงานด้านบัญชี พร้อมรายงานบัญชีให้ผู้บริหารรับทราบ
12 พฤศจิกายน 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000(ตามตกลง)
พนักงานบัญชี
1.จัดทำบัญชีรับ - จ่าย 2.จัดทำบิลซื้อ - ขาย 3.จัดทำบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ 4.จัดทำบัญชียอดขายสินค้า 5.ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบคลังสินค้า
12 พฤศจิกายน 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 10000-12000 ตามตกลง
พนักงานตรวจสอบสินค้า / คลังสินค้า
1.ดูแลคลังสินค้า จ่ายสินค้า รับสินค้า 2.ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกข้อมูล 3.จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวางและเก็บรักษา 4.จัดทำรายงานของสินค้าคงเหลือ . 5.ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออก ทั้งปริมาณและคุณภาพ 6.ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวขข้องทั้งภายในและภายนอกของกิจการ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ , ฝ่ายผลิต , ฝ่ายจัดส่งสินค้า , ฝ่ายขาย
12 พฤศจิกายน 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,000-12,000ตามตกลง
พนักงานจัดเรียงสินค้า
1.จัดออเดอร์ตามที่กำหนด 2.จัดเรียงสินค้าแยกประเภทหมวดหมู่สินค้า
12 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขับรถ
1.ดูแลรักษารถ ทำความสะอากรถทั้งภายในและภายนอก 2.ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฎิบัติหน้าที่ 3.รับงานจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้จ่ายงาน 4.ขับรถตามเวลาและเส้นทางที่กิจการกำหนด 5.ดูแลรักษาสินคินที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด ขับรถนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนถึงที่หมายไร้อุบัติเหตุ 6.รักษากฎระเบียบและข้อบังคับของกิจการ 7.ผู้ช่วยขาย 8.ช่วยขึ้นสินค้า,ลงสินค้า 9.ตั้งใจฟังเวลาได้รับคำสั่งงานอะไรจะได้ไปทำให้ถูกต้องและรวดเร็ว
12 พฤศจิกายน 2561
หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.เตรียมการผลิตโดยสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ดำเนินการตามวิธีปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 2.วางแผนควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามการวางแผนการผลิตประจำวันให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย ที่กำหนดโดยใช้วัตถุดิบ, แรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ตรวจสอบ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร และวิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 4.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆเพื่อให้การปฎิบัติงานในแผนกเป็นไปตามแผนงานอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
12 พฤศจิกายน 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000 - 12000
พนักงานฝ่ายผลิต
1.ปฎิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตาม วิธีการปฎิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย 2.ปฎิบัติตามระเบียบวินัย ,กฎเกณฑ์ต่าง ๆของฝ่าย และกิจการอย่าเคร่งครัด 3.รายงานผลการปฎิบัติงานและปัญหาต่าง ๆให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ที่เสร็จสิ้นภารกิจนั้น ๆ 4.ควบคุม ดูแลรักษาความสะอาด และทรัพย์สินของฝ่ายให้อยู่ครบถ้วนและในสภาพปกติอยู่เสมอ 5.ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากผู้บังคัญบัญชา
12 พฤศจิกายน 2561
พนักงานการตลาด
1.วางแผนการตลาด 2.วิเคราะห์การตลาด 3.Support Sale 4.จัดกิจกรรมส่งเสริม การขาย 5.MARKETING ONLINE
12 พฤศจิกายน 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10000-12000 หรือ ตามตกลง
หัวหน้าฝ่ายขาย
1.ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่า จะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค่ากระตุ้นความสนใจ และ สร้างความพึงพอใจในตัวสินค้า 2.เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย 3.หาลูกค้าใหม่ ๆ ดูแลลูกค้า
12 พฤศจิกายน 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000 + ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานขาย
1.ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่า จะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค่ากระตุ้นความสนใจ และ สร้างความพึงพอใจในตัวสินค้า 2.เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย
12 พฤศจิกายน 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9000 + ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานฝ่ายบุคคล
รับผิดชอบการสรรหา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมใบสมัคร จัดเตรียมการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม ผลการทดลองงาน รวมทั้งเอกสารใบลาของผู้ปฎิบัติงาน
12 พฤศจิกายน 2561
ช่างเทคนิค/ IT Support/Programmer
- ดูแลทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ - การซ่อมบำรุงทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ - ติดตั้ง Software Program , สำรองและกู้ข้อมูล ฯลฯ - ติดตั้ง แก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เนตเวิร์ค - ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดหน้างานเบื้องต้น
12 พฤศจิกายน 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี 3.ตรวจทานรายงานภาษีต่าง ๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร 4.ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย 5.สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 6. การทำงบประมาณ งบกระแสเงินสด 7. จัดเตรียม ภ.ง.ด. 50 และ 51 8.ดูแล ตรวจสอบระบบบัญชีทั้งระบบ
12 พฤศจิกายน 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000(ตามตกลง)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-รับใบสั่งซื้อจากหน่วยขาย -ติดต่อ Supplier -เปรียบเทียบราคา -เปิด P/O -จัดทำรายงานการจัดซื้อประจำวัน/สัปดาห์/เดือน -วางแผน จัดทำ และดำเนินการด้านการซื้ออย่างเป็นระบบ -ประสานงานร่วมกับฝ่ายขาย ฝ่ายStore และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -รายงานผลการจัดซื้อ -ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
12 พฤศจิกายน 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10000-12000 ตามตกลง
Marketing & Cost Control
1.บัญชีต้นทุนสินค้า 2.จัดซื้อสินค้า 3.การตลาด 4.บัญชียอดขาย 5.บัญชีทรัพย์สิน 6.จัดทำบัญชีคลังสินค้า, บัญชีทุน
12 พฤศจิกายน 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 / ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560