เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
• รับเรื่องและประสานงานระหว่างลูกค้ากับพนักงาน • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง คีย์ข้อมูล • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์และลูกค้าภายนอก • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลงและความสามารถ
Technical Support
- ออกแบบระบบสระว่ายน้ำ น้ำพุ น้ำตก และระบบน้ำใช้ - สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคให้กับพนักงานขาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (GL)
ตัดชำระลูกหนี้ Reconcile Bank และบัญชีอื่น ๆ จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามความสามารถ
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ปฏิบัติงานที่บางนา กม.1)
เขียนแบบงานก่อสร้างหรือระบบงานไฟฟ้า งานเดินสายไฟฟ้าต่างๆ และประเมินราคา
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศกรโครงการ
• ประสานงานส่วนงานเขียนแบบระหว่างลูกค้ากับช่างผู้ปฏิบัติงาน • ประสานงานโครงการต่าง ๆ เคลียร์หน้างานเพื่อให้ทางช่างดำเนินการ • ประสานงานแจ้งเรื่องต่าง ๆ กับภายในและภายนอก
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 20,000 บาท
Safety Manager
• บริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย • สนับสนุนงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานอื่น ๆ อย่างเหมาะสม • เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น มีมาตรฐานสูงขึ้น • บริหารจัดการพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาให้เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกรวมถึงหน่วยงานราชการเพื่อปรับปรุง แก้ไขและดำเนินการงานที่เกี่ยวข้องอย่างราบรื่น
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
Commissioning Engineer
Commissioning ระบบน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภครวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
Programmer
• พัฒนาโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมบนระบบ AX ( Programming X++ ) • ดูแลและพัฒนาระบบงาน Work Flow • ดูแลและพัฒนาระบบ Internet และ Internet web site • พัฒนา Report ในเชิงวิเคราะห์จากระบบ AX
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วิศวกรเครื่องกล
ออกแบบระบบท่อและงานวิศวกรรมเครื่องกลต่าง ๆ ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกล จัดทำ BOQ งาน Piping เพื่อการเสนอราคา จัดทำ Pipe Specification เพื่องานก่อสร้าง ดูแลในการออกแบบและกำหนด Spec เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้งาน
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
Technical Development Engineer
สนับสนุนงาน Technical Development ติดต่อประสานงาน Product ต่างประเทศเพื่อหาข้อมูล รวบรวมจัดทำข้อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของ Product ที่จะนำมาใช้กับงานบริษัทได้จริง หา Product ภายในประเทศที่เหมาะสมกับการใช้งาน จัดทำและรวบรวมมาตรฐานต่างๆ ในแผนก สนับสนุนงานขายจัดทำ BOQ Check P&ID
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
Technical Sales
- ถอดแบบ ประเมินราคา และจัดทำใบเสอนราคา - พบลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามความสามารถ
พนักงานคลังสินค้า
• ตรวจนับ ตรวจสอบระดับปริมาณสินค้าคงคลังให้สอดคล้องและเพียงพอกับการขายและการเบิกประจำวันตามที่กำหนด • ดูแลรักษาการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องทันเวลาตามเป้าหมายของบริษัท • ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ • ดูแลรักษาระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมตามที่ก าหนดและมีการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ • ตรวจนับและตรวจสอบการรับ การจ่าย การโอนสินค้า และการรับคืนสินค้าให้ถูกต้อง • ดูแลรักษา การจัดเก็บสินค้าตามระบบเข้าก่อน – ออกก่อน • ดูแลรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บสินค้าเพื่อป้อ
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
• ติดต่อประสานงานทางด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ • ดูแลการนำเข้าสินค้าผ่านขั้นตอนศุลกากร ประสานงานกับ Shipping และ Freight Forwarder • จัดหาแหล่างสินค้าจากต่างปรเทศที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม • จัดทำเอกสาร รายงาน อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 23,000 - 25,000
ช่างเทคนิคไฟฟ้า (สัญญาจ้าง 1 ปี )
ดูแล บำรุงรักษา รถประปาสนามเคลื่อนที่ (ขนาดกลาง) จำนวน 11 คัน ให้แก่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย สนับสนุนการติดตั้งชุดระบบผลิตน้ำประปาสนาม และชุดระบบผลิตน้ำดื่ม สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและหน่วยงานที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทั่วประเทศไทย
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
ช่างดูแลสระว่ายน้ำ (ประจำสาขาภูเก็ต อ.ถลาง)
ดูแล ทำความสะอาดสระ ตักใบไม้ ดูดตะกอน เช็คห้องเครื่อง ปั้ม
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 10   เงินเดือน : 9900
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560