เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

- วางแผน มอบหมายงาน และควบคุมดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานตามกำหนดหน้าที่และเป้าหมาย - ควบคุม และตรวจติดตามกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามแผน - สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเป็นรายวัน รายเดือน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมแนวทางการแก้ไขปรับปรุง - ตรวจสอบย้อนกลับข้อมูล ตอบข้อร้องเรียนลูกค้า - ควบคุมดูแลงานเอกสารระบบคุณภาพ (GMP codex) - ดูแลเครื่องมือในการปฏิบัติงานของแผนก ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
SILVER BAKERY & FOOD CO., LTD.
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 2   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
17 ตุลาคม 2562
วิเคราะห์ผลการสำรวจตลาดในภาพรวม กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดโครงการ แนวคิดผลิตภัณฑ์ และ Product Mix มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับการแข่งขันและรายการส่งเสริมการขาย มีหน้าที่วางแผน ควบคุม และ ประเมินผล การทำงานของแต่ละฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรม และมีแนวความคิด เพื่อส่งเส
SILVER BAKERY & FOOD CO., LTD.
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
17 ตุลาคม 2562
ปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ เช่น งานรับ งานจัดเก็บ งานจ่าย งานตรวจเช็ก จัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าให้สะดวกต่อการฏิบัติงาน ตรวจนับสินค้า และ วัตถุดิบ ตามที่กำหนด ควบคุมความถูกต้องของสินค้าคงเหลือภายในคลังสินค้า ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
SILVER BAKERY & FOOD CO., LTD.
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
17 ตุลาคม 2562
1 วางแผนการขายและ เสนอขายสินค้า ที่มีในระบบบริษัทฯ และ สินค้าใหม่ ที่บริษัทฯกำหนด ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2 ดูแลฐานลูกค้าเก่า และเปิดลูกค้าใหม่ 3 บริหารยอดขายให้เป็นไปตาม เป้าขาย ที่บริษัทฯ วางไว้ 4 ทำรายงานการขาย พร้อม เช็คยอดเงิน นำส่งบัญชี ให้ตรงกับสินค้าที่ขาย 5 เบิก สต๊อกสินค้า ให้เพียงพอกับการขาย ในแต่ละรอบ และเช็คสต๊อก ทุกวันเมื่อเสร็จสิ้นการขาย 6 วางบิล ร้านค้า และเก็บเงินจากร้านค ให้ครบ ตามยอดขาย 7 รายงานสถานการณ์ ตลาด พร้อม วิเคราะห์ คู่แข่ง ตามผลิตภัณฑ์ 8 รับเรื่องร้องเรีย
SILVER BAKERY & FOOD CO., LTD.
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
17 ตุลาคม 2562
• วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าและตลาด • ดูแลและตรวจสอบการจัดทำสูตร ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ใหม่ • จัดทำ/ ติดตาม และประเมินผลการวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก • ร่วมให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • รับผิดชอบงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ • รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
SILVER BAKERY & FOOD CO., LTD.
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
17 ตุลาคม 2562
1. ดูแลรักษารถ ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก 2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ และ อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 3. รับงานจากผู้บังคับบัญชหรือผู้จ่ายงานด้วยความตั้งใจในการทำงาน 4. ขับรถตามเวลาและเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น 5. รักษาเวลา และ นำสินค้าจัดส่งให้กับลูกค้าโดยสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขของบริษัท 6. ดูแล และ ปฎิบัติตามในงานเอกสารที่บริษัทมอบหมาย 7. ขับรถด้วยความระมัดระวังจนถึงที่หมายดดยไร้อุบัติเหตุ 8. รักษากฎระเบียบและข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดไว้
SILVER BAKERY & FOOD CO., LTD.
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 2   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
17 ตุลาคม 2562
1. ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบและประสานงานส่งมอบระหว่างซัพพลายเออร์ 3. ทำหน้าที่ดำเนินการซื้อเมื่อจำเป็นและรายงานการสั่งซื้อตามความจำเป็น 4. ตรวจสอบคำสั่งการเรียกร้องในการที่จะตรวจสอบความถูกต้องคำศัพท์และข้อกำหนด 5. เตรียมความพร้อมดูแลรักษาและการตรวจสอบการจัดซื้อและไฟล์รายงานและรายการราคา 6. ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังและการถ่ายโอนสินค้าคงคลังที่สมบูรณ์แบบ เพื่อจุดประสงค์ในการทำบัญชี 7. การจัดหาการควบคุมสินค้าคงคลังเพื่อให้
SILVER BAKERY & FOOD CO., LTD.
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
17 ตุลาคม 2562
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาระบบ ไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ ของโรงงาน และ สาขา 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำสัปดาห์ จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่ต่างๆ, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4. ติดต่อผู้รับเหมาหรือผู้ขาย เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงประสานงาน ตรวจสอบหน้างาน 5. สนับสนุนงานฝ่ายผลิตเพื่อให้ฝ่ายผลิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
SILVER BAKERY & FOOD CO., LTD.
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
17 ตุลาคม 2562
- ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับ รถจักรยานยนต์ซูซูกิ - ดำเนินการจัดจำหน่าย รถจักรยานยนต์ซูซูกิ ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ติดตามลูกค้าจ่ายค่างวดรถมอเตอร์ไซด์ - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านที่ตนรับผิดชอบ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอม
17 ตุลาคม 2562
*ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักยานยนต์ *ติดตามลูกค้าที่มีปัญหาในการผ่อนชำระค่างวด
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าคอมฯ
17 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 142 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 15 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562