เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค (งานพิมพ์ สกรีน)
- ตรวจสอบ แก้ไขแบบ ปรับสี หรืออื่นๆ ของไฟล์งานที่ได้รับจากลูกค้า - บันทึกการทำงานและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ทำงานเกี่ยวกับการแยกสี และด๊าฟงาน เครียร์สี ออกบล๊อกเพื่อการพิมพ์ -แมทสีให้ตรงกับตัวอย่างผ้าที่ลูกค้าให้มา เครียร์ไฟล์งานของลูกค้า แยกแพทเทิร์นออก จัดวางแพทเทิร์นให้ตรงกับลูกค้ากำหนด
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อิมเมจ โลโก้ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
นักเทคนิคการแพทย์ (Part time) ประจำ รพ.พานาซี พระราม2 - สมุทรสาคร ด่วน!!!
1. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 2. เจาะเลือด สารคัดหลั่งต่างๆ ชิ้นเนื้อ ของผู้ป่วย เพื่อนำไปวิเคราะห์ 3. วิเคราะห์คุณสมบัติของเลือด สารคัดหลั่ง ชื้นเนื้อฯลฯ ของผู้ป่วย 4. ส่งสิ่งส่งตรวจ รับผล บันทึกการ และรายงานผล 5.อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 35,000 ขึ้นไป อยู่ทีป่ระสบการณ์
เจ้าหน้าที่ขับรถประจำ รพ.พานาซี พระราม 2 สมุทรสาคร ด่วน!!!!
- ดูแลรถที่รับผิดชอบ เรื่องความสะอาด - ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - รับ - ส่ง ผู้บริหารและพนักงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานสภาพรถ ความสมบูรณ์ในการพร้อมใช้งาน - อื่นๆ ตามมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1-2 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์
วิศวกร ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2 สมุทรสาคร ด่วน!!!!!
1. ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจแก้ การทดสอบ ซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมวงจรไฟฟ้า วงจรควบคุมมอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำอาคาคาร 3.ดูแลซ่อมแซม แก้ไข ปัญหาการทำงานของเครื่องจักร 4.ดูแล ซ่อมแซม ระบบสุขาภอบาล ประปา บำบัดน้ำเสีย 5.จัดทำรายงานอุปกรณ์ชำรุด สมบูรณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 6.อื่นๆตามมอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1-2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 30,000++ ขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์
โปรแกรมเมอร์ ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2 - สมุทรสาคร
- สามารถดูแล แก้ไขปัญหาโปรแกรม imed และ Formula ได้ - สามารถลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ - จัดทำแผนการบันทึก Data base การเก็บข้อมูลประวัติลูกค้าที่มาใช้บริการ - มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย - มีความชำนาญในด้าน Software
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : 20,000+++
ผู้ช่วยเภสัช ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2
จัดเตรียมยา/วิตามิน เวชภัณฑ์ ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร ตามใบคำสั่งแพทย์ ตรวจเช็คจำนวนคงเหลือของวิตามิน / ยา / เวชภัณฑ์ รายงานและเขียนใบขอซื้อเมื่อถึงระเบียบกำหนดจำนวนที่ต้องสั่งซื้อ ดูแลและเบิก-จ่ายยาฉีด /วิตามินให้กับพยาบาลวิชาชีพ ดูแลสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และทรัพย์สินหน่วยงานให้อยู่ในสภาพเพียงพอ และพร้อมใช้ ดูแลพื้นที่การจัดเก็บยา/วิตามิน เช่น เติมวิตามินเข้า Shelf พร้อมทั้งจัดเรียงแบบ First in fist out และปฏิบัติตามหลัก 5ส กับมาตรฐานการจัดเก็บยาสากล
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000.- บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2 - สมุทรสาคร
- ดูแล ตรวจตาความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ตรวจเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอ - ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ พร้อมรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบในแต่ละวัน - ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ หากมีการชำรุด (แล้วแต่กรณี) - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12,000 ++ บาท ขึ้นอยู่ประสบการณ์
พนักงานนวดตัว / หน้า (เทอราปิส) ประจำ รพ.พานาซี พระราม 2 - สมุทรสาคร
- ดูแลและให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล - ดูแลความเรียบร้อยรวมถึงเครื่องมือที่ใช้นวด เมื่อให้บริการเสร็จ - รักษาความสะอาดของเครื่องมือและห้องนวดให้เรียบร้อย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - สามารถใช้เครื่องมือของทางคลีนิคได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ - มีความอดทนและมีใจรักในงานบริการ
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000 - 18000 ขึ้นไป
เภสัชกร (2 ตำแหน่ง) ประจำโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2
- ดูแลห้องยาและความเรียบร้อยสะอาด - จัดยาให้กับลูกค้าที่มารับบริการอย่างถูกต้อง - ให้คำปรึกษา แนะนำผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้อง - สอบถามประวัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการแพ้ยา - ดูแลสต๊อกยาในคลังทุกเดือนให้เพียงพอต่อการให้บริการอยู่เสมอ - ดูแลจัดตารางเวรให้กับ ผู้ช่วยเภสัช - ดูแลความเรียบร้อยของห้องยาและการปฎิบัติงานของผู้ช่วยเภสัช
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตราา   เงินเดือน : 40,000 บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า CUSTOMER SERVICE รพ.พานาซี พระราม2-สมุทรสาคร
1. Provide Medical products information, price of each Service programs in the company. 2. Manage, Provide, and Support customer information about treatment process, side effect, efficiency and Follow up process 3. Appoint, Monitor, and take care the foreigners’ customer. 4. Provide or prepare customer information before and after treatment 5. Foreigners’ customer health counseling 6. Ability to practice in Nursing care
15 พฤศจิกายน 2561
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000.- + ขึ้นไป อยู่ที่ประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1628 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 163 »


โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560