ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน
เข้าระบบคนหางาน
หางาน
งานมาใหม่วันนี้

ให้บริการรับชำระเงิน ออกใบเสร็จ ออกใบแจ้งหนี้ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพที่ถูกต้อง เรียบร้อย และรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ทุ่งสง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
-เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมและจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่างๆ ให้มีจำนวนเพียงพอครบถ้วนและพร้อมใช้งาน -ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการทำหัตถการต่างๆ หรือคัดกรองประเมินสภาพผู้ป่วย เพื่อสะดวกในการตรวจรักษาของแพทย์
บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ทุ่งสง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
- จัดทำเงินเดือนพนักงาน - ตรวจสอบข้อมูลการมาทำงานของพนักงาน จัดทำสถิติ ขาด ลา มาสาย และพนักงานเข้า-ออกในแต่ละเดือน - ตรวจสอบและคำนวณค่าล่วงเวลา และค่าสวัสดิการต่างๆ - จัดทำทะเบียนประวัติพนักงานใหม่ - บันทึกเอกสารตามระบบ ISO : 9001-2015 - จัดทำเอกสารยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, คนพิการ - จัดทำการเบิกสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน - สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ทุ่งสง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงหรือพิจารณาอีกครั้ง
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
ควบคุมการบริหารคลังยา เวชภัณฑ์เเละพัสดุ เเละการจัดการคลังยา เวชภัณฑ์เเละพัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดระยะเวลาเเละปริมาณการสั่งซื้อการบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บ การจัดเก็บเวชภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การตรวจสอบ เเละกำหนดระบบรับจ่ายให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการใช้งาน ภายใต้ต้นทุนการบริหารงานที่เหมาะสม
บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ทุ่งสง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงหรือพิจารณาอีกครั้ง
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ เขียนโปรแกรมสำหรับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรม /แอปพลิเคชั่น /เวปแอปพลิเคชั่น เพิ่อสนับสนุนงานในบริษัท
บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ทุ่งสง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงหรือพิจารณาอีกครั้ง
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
-ดำเนินการจ่ายค่าตอบเเทนบุคลากรประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง -ตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบเเทนเเต่ละประเภท -วิเคราะห์เเละจัดทำรายการด้านค่าตอบเเทน เเละรายงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลในการบริหารจัดการของผู้บริหารเเละผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ -สำรวจเปรีบเทียบค่าตอบเเทนจากสถาบันหรือองค์กรภายนอก -ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำระบบ Payroll
บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ทุ่งสง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงหรือพิจารณาอีกครั้ง
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
วางเเผนเเละบริหารจัดการ ควบคุมการบริหารคลังยา เวชภัณฑ์เเละพัสดุ เเละการจัดการคลังยา เวชภัณฑ์เเละพัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดระยะเวลาเเละปริมาณการสั่งซื้อการบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บ การจัดเก็บเวชภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การตรวจสอบ เเละกำหนดระบบรับจ่ายให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการใช้งาน ภายใต้ต้นทุนการบริหารงานที่เหมาะสม
บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ทุ่งสง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงหรือพิจารณาอีกครั้ง
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
แผนกต้อนรับและนำส่ง มีหน้าที่ให้บริการต้อนรับ แนะนำ ประเมินคัดกรองอาการเบื้องต้น พร้อมให้บริการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่จำเป็น การพาเดินนำส่ง หรือนำส่งโดยรถนั่ง รถนอน โดยมีความมุ่งหมายให้บริการรับส่งด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ภายใต้มา โดยคำนึงถึงสิทธิ ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ควบคู่กับการพัฒนา และเสริมทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ทุ่งสง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงหรือพิจารณาอีกครั้ง
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1. กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) วางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและเงินงบประมาณ รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร (Organization Development) 2. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา (Training  and Development) รวมทั้งจัดทำ Competency ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 3. กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) ประกอบด้วย 4.จัดทำฐานข้อมูลระบบสาร
บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ทุ่งสง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลงหรือพิจารณาอีกครั้ง
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
ให้การพยาบาลผู้ป่วย ผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยการคัดกรอง การปฐมพยาบาล การตรวจพิเศษ การให้คำปรึกษาและสุขภาพจิต งานตรวจสุขภาพ งานคลินิกพิเศษ งานโรคเรื้อรัง งานการส่งต่อและการบริการหน่วยปฐมพยาบาล  เป็นบริการด่านแรกของโรงพยาบาล ต้องจัดบริการตลอด  24 ชั่วโมง   เป็นงานที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการตรวจโรคทั่วไป  การจัดระบบบริการต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักการให้บริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ทุ่งสง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงหรือพิจารณาอีกครั้ง
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 130 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 13 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.