ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน
เข้าระบบคนหางาน
หางาน
งานมาใหม่วันนี้

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบ 3-4 จังหวัด - จังหวัดภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เลย,นครพนม,บึงกาฬ,มุกดาหาร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,กาฬสินธุ์,อุดรธานี,ขอนแก่น,สกลนคร - เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1.สรรหาว่าจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทำงาน 2.พัฒนาบคลากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 3.Payroll / Time Attendant และดูแลสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน 4.ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 5.สงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่ง เลื้่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน 6.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 7.ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8. งานอื่
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1.สรรหาว่าจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทำงาน 2.พัฒนาบคลากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 3.Payroll / Time Attendant และดูแลสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน 4.ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 5.สงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่ง เลื้่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน 6.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 7.ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8. งานอื่
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + Incentive+ค่าบริหารทีม+อื่นๆ
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
1. ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย 3. หาลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งต้องใช้ความพยายาม และความคิดสร้างสรรค์ในการขายสินค้า 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
บริษัท ซีซีซี ออโต้ จำกัด และ บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามเป้าหมายการขาย และรับผิดชอบจำหน่ายสินค้าทุกร้านในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - เยี่ยมร้านค้า ติดตามข้อมูลคู่แข่ง เพิ่มยอดขายร้านค้าเดิม เพิ่มร้านค้าใหม่ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - กระตุ้นยอดขาย ส่งเสริมการขาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - แนะนำสินค้า ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และกระตุ้นการสั่งสินค้าจากทางร้าน - เบิกสินค้า และจัดเตรียมสินค้าสำหรับขายในแต่ละวัน - สร้างสัมพันธภาพที่ดีก
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000-20,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
1.วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องต่อเป็าหมายและวัถุประงค์ขององค์กรให้สามารถทำงานได้รวดเร็วถูกต้องและเป็นไปตามแผนงานประจำปี 2.ทำการประเมินทิศทางของธุรกิจให้สอดคล้องกับองค์กร 3.จัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ 4.พัฒนาระบบสินเชื่อการจัดากรลูกหนี้ทั้งระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์สินเชื่อ การใช้โทรศัพท์ติดตามหนี้ การยึดรถ การจัดการหนี้สูญ การปรับปรุงหนี้ และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.ติดตามผลการทำงานของทีมงาน ตามระบบที่วางไว้ ทบทวน รายงานการทำงาน และก
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
ดูแลSERVER ดูแลกล้องวงจรปิด ดูแลซ่อมคอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์ ดูแลระบบ NETWORK จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ แก้ปัญหาเรื่องระบบต่างๆ สอนวิธีการใช้งานแก่ USER ติดตั้ง/ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดูแลเอกสารต่างๆประจาแผนก IT เดินทางออกไปดูแลสาขาอื่นๆ(ใช้รถบริษัท)
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 9 ก.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน
1 2 3

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.