ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

26-มีนาคม-2543    อายุ 22ปี

175 Cm    หนัก 60 Kg

ได้รับการยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

อุบลราชธานี (ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

อื่นๆ

งานประจำ (Full Time)

วิศวกรธรณี, นักธรณีเทคนิค, วิศวกรเหมืองแร่

20,000บาท ขึ้นไป

23 พ.ค. 2565

23 พ.ค. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
วิศวกรธรณี, นักธรณีเทคนิค, วิศวกรเหมืองแร่
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เทคโนโลยีธรณี
2.21
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2.45
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ประวัติการฝึกอบรม
พฤศจิกายน 2564  ถึง   มีนาคม 2565
บริษัทไรท์ทันเน็ลลิ่ง
นักศึกษาฝึกงาน
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (พอใช้)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที

รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

เคยเป็นนักศึกษาฝึกงานของบริษัทไรท์ทันเน็ลลิ่งและบริษัทขอนแก่นซอย เอ็นจิเนียริ่ง

สำหรับสมาชิกเท่านั้น