Scan me
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (LAB)

จังหวัด สงขลา (หาดใหญ่)

อัตราค่าจ้าง N/A

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
1. วางแผนและตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบ,ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต,ผลิตภัณฑ์สุดท้าย ในการตรวจ
วิเคราะห์ทดสอบทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ ,ด้านยาปฏิชีวนะตกค้าง, ด้านการทดสอบชิม ( Sensory Test )
2. วางแผน ตรวจติดตามการทดสอบประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพื้นที่,โครงสร้าง,เครื่องจักร,อุปกรณ์,เครื่องมือที่ใช้
ในกระบวนการผลิต( Swab Test) พร้อมประเมินผลการทดสอบ และเสนอแนะจุดบกพร่องที่ต้องทำการแก้ไขแจ้งให้
เจ้าของพื้นที่และ ผู้บังคับบัญชาทราบ
3.สรุปและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์และค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ด้านเชื้อจุลินทรีย์ , ผลการตรวจวิเคราะห์
ยาปฏิชีวนะประเภท Tetracycline Group , ผลการ Swab Test และผลการทดสอบชิม (Sensory Test)
ให้ผู้นำส่งตัวอย่างและผู้บังคับบัญชาทราบ
4.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและ Sensory Test ของหัวหน้า
งานและพนักงานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและ Sensory Test

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา, ชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การอาหาร , เทคโนโลยีการอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ วิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. เคยผ่านการปฎิบัติงานในด้านการตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา และ / หรือ Sensory Testในโรงงานอาหาร/เครื่องดื่ม มาไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
  3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  4. ไม่มีความบกพร่องทางสายตาเรี่อง ตาบอดสี

สวัสดิการ
ค่าเดินทาง, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, อาหารเที่ยง (ฟรี)***

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด

วิธีการรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 118/1 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
ติดต่อ คุณปิยากร กีรติอารีย์กุล
เว็บไซต์ : http://www.nissui.co.th

รายละเอียดบริษัท
อาหารทะเลแช่แข็ง

ที่มาจาก JobTH.com
https://www.jobth.com/งาน/0000945577ULPGM.html