เก็บงานลงแฟ้ม พิมพ์รายละเอียด ส่งงานให้เพื่อน สมัครงานออนไลน์
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง-ค้าปลีก น้ำมันเชื้อเพลิง ปิโตรเลียม และ ธุรกิจอื่นดังนี้
1. ประกอบกิจการขนส่ง-ขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
2. ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ภายใต้โลโก้ "พีที"
3. ประกอบกิจการให้เช่าคลังน้ำมันเชื้อเพลิง
4. ประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ (Minimart)
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีม เพื่อบริหารและพัฒนาองค์กร ซึ่งขณะนี้มีขยายกิจการและเปิดสถานีบริการใหม่กว่า 1,500 สาขา ทั่วประเทศ

HR Manager (ประกาศรับสมัครงาน จ.สุราษฎร์ธานี)

สรรหาทรัพยากรบุคคล (Recruitment & Selection)
- วิเคราะห์หาความต้องการของงาน ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีการต่าง ๆ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง กลั่นกรองผู้สมัครที่เข้าตาคัดเลือก แจ้งผลการสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน

บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ (Compensation & Benefit)
- ดูแลและบริหารจัดการ งานบริหารค่าตอบแทน งานด้านสวัสดิการ งานแรงงานสัมพันธ์

ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & Development)
- ควบคุม ดูแล การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะยาว (TRM) และการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี ควบคุม ดูแล งานฝึกอบรมภายใน / ภายนอก ให้เป็นไปตามระเบียบที่ บสย กำหนด
- จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) วางแผนพัฒนาอาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- บริหารผลงาน (Performance Management System: PMS) เชื่อมโยงระบบการบริหารผลงาน กับตัวชี้วัดระดับองค์กร
- วางแผนให้ผู้นำระดับสูง และผู้บริหารระดับฝ่ายงาน ร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ในลักษณะตัวชี้วัด (KPI) และค่าเป้าหมายที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวังในรอบการประเมินนั้นๆ
- จัดทำ ประสานงาน และติดตาม การกระจายตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPI) ไปสู่ตัวชี้วัดระดับฝ่ายงาน (Department KPI) และพนักงาน (Performance Indicator)
- นำเสนอแนวทางการเชื่อมโยงผลประเมินการปฏิบัติงาน กับการจ่ายผลตอบแทน ปรับปรุงแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร (Organization Development)
- วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้า หมาย ตลอดจนจัดทำรายงานเพื่อเสนอรายงานความก้าวหน้านำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุง เครื่องมือ วิธีการทำงาน ระบบใหม่ๆ ด้านการพัฒนาองค์กร
- จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการขาดงาน ข้อมูลการทดสอบการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน ข้อมูลร้องทุกข์ ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหางาน และข้อมูลสำรวจทัศนคติในการทำงาน รวมถึง ระบบบริการงานบุคคล การติดตามวัดประเมินผลในระบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เป็นต้น

พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation)
- แรงงานสัมพันธ์ (กฎหมายแรงงาน)
- พนักงานสัมพันธ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ :
1. โบนัส
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ที่พัก (ทุกสาขา หรือ พนักงานปฎิบัติงานต่างจังหวัด) / ค่าโรงแรม
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง
5. ค่าน้ำมัน
6. ค่าตำแหน่ง
7. ค่าครองชีพ
8. ค่าวิชาชีพ (บางตำแหน่ง)
9. ประกัน อุบัติเหตุ - สุขภาพ - ประกันชีวิต
10. ประกันสังคม
11. ชุดฟอร์มพนักางน
12. วันหยุดพักร้อนประจำปี
13. ตรวจสุขภาพประจำปี
14. ฝึกอบรม
15. ค่าบริหารสถานีบริการ (เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วย-ผู้จัดการสถานีบริการ)
16. กิจกรรมภายใน / งานเลี้ยงสังสรรค์
17. ส่วนลดค่าน้ำมัน 1 บาท / ลิตร
18. ทุนการศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโท

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. 1. อายุ 35 – 50 ปี
  • 2. 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • 3. 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและงานธุรการบุคคล 5 ปีขึ้นไป ในระดับหัวหน้างาน
  • 4. 4. มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การสรรหา การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และประกันสังคม การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร รวมทั้งการประเมินผลงานพนักงาน(PMS)
  • 5. 5. มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดหาและบริหารระบบสมรรถนะบุคคล (Competency) และการกำหนด KPI

หมายเหตุ :
HR Manager / (for Palm oil mill, refinery and bio-diesel plant จ.ประจวบคีรีขันธ์)

สถานที่ปฏิบัติงาน :
สำหรับบริษัท : PPP Green Complex Co., Ltd. (ปฏิบัติงาน ณ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์)

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

วิธีการรับสมัครงาน :
1.คลิกสมัครใน Jobth ได้เลย
2.ส่ง CV มาที่ email: rungnapha.su@pt.co.th
3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณรุ่งนภา 063-208-5576

คลิ๊กเพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้ออนไลน์

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ A ชั้นที่ 45 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ : ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 0-2168-3377, 0-2168-3388 ต่อ 740,745,746,747,748
โทรศัพท์ : 0-2168-3377, 0-2168-3388 ต่อ 740,745,746,747,748
แฟกซ์ : 0-2168-3379, 0-2168-3389
เว็บไซต์ : http://www.ptgenergy.co.th/
แผนที่ : ดูแผนที่บริษัท
ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 01 มิถุนายน 2563
เก็บงานลงแฟ้ม พิมพ์รายละเอียด ส่งงานให้เพื่อน สมัครงานออนไลน์
https://www.jobth.com/งาน/0000906053EUSEY.html