Scan me
นักเทคนิคการแพทย์

จังหวัด นนทบุรี (บางบัวทอง)

อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
1. ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. บำรุงรักษาเครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
4. ตรวจสอบให้มีน้ำยา หรือ เลือด มีเพียงพอต่อการใช้งาน
5. เข้าร่วมประชุม และรับนโยบายจาก
5.1 แผนกห้องปฏิบัติการ นำสู่การปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้า หรือผลการปฏิบัติให้หน.แผนกรับทราบ
5.2 ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย นำสู่การปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้า หรือผลการปฏิบัติให้หน.แผนกรับทราบ
6. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน และปฏิบัติตามนโยบายของรพ. หรือของแผนก เพื่อให้แผนกมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ และคุณภาพด้านการบริหารงาน
7. ให้ความร่วมมือกับบริษัท ฯ ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
8. ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการดำเนินการภายใต้ศูนย์ความรับผิดชอบ (SBU)
9. รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในแผนก หรือเหตุการณ์ที่รับเรื่องร้องเรียนมาจากลูกค้าทั้งภายใน และภายนอก ตามลำดับสายงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา (Education) : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( เทคนิคการแพทย์ )
  3. ประสบการณ์ขั้นต่ำ (Previous service) : 0-1 ปี
  4. มีบุคลิกดี น่าเชื่อถือ มีมนุษย์สัมพันธ์ กล้าแสดงความคิดเห็นในสิทธิของตนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ สุภาพ อ่อนน้อม

สถานที่ปฏิบัติงาน
รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ (การุญเวช รัตนาธิเบศร์เดิม)

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราชฎร์ รัตนาธิเบศร์
อาคาร 2 ชั้น 2 แผนกบุคคล
58 หมู่ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์ 02 921 - 3400 - 9 ต่อ 2212 และ 2211

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
58 หมู่ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11000
ติดต่อ คุณสุชานันท์ แสงพลัด
โทรศัพท์ : 02 921-3400 - 9 ต่อ 2211
แฟกซ์ : 02 921 - 3400 ต่อ 1119
เว็บไซต์ : http://www.karunvej.com/

รายละเอียดบริษัท
เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง มีอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและเฉพาะทางหลายสาขา

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 15 มกราคม 2565
https://www.jobth.com/งาน/0000790529IGGBY.html