เข้าระบบบริษัทสมาชิก

ช่องทางการใช้งาน

V กรอกเลขสามหลักที่คุณเห็นในช่องสีดำ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

01-มีนาคม-2535    อายุ 27ปี

158 Cm    หนัก 46 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เชียงราย (ต่างจังหวัด)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

งานประจำ (Full Time)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ DCC , หัวหน้าแผนก,ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

28,500บาท ขึ้นไป
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2557
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3.05
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนพานพิทยาคม
ม.6
วิทย์-คณิต
2.28
ประวัติการทำงาน
5 ปี
มีนาคม 2560  ถึง   มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
บริษัท มาร์ซัน จำกัด(มหาชน)
413 หมู่ 4 ซ.สิทธิไชย ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ความรับผิดชอบ: - รับผิดชอบดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015)
- รับผิดชอบดูแลระบบคุณภาพ (ISO9001:2015)
- เป็นผู้ตรวจจิดตามภายใน (Internal Audit ISO14001:2015,ISO9001:2015,ISO45001:2018 )
- ควบคุมดูแลและกำจัดกากของเสียอันตรายให้เป็นไปตามกฏหมาย
- ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฏหมาย
- ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษอากาศให้เป็นไปตามกฏหมาย
- ควบคุม ดูแล และทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฏหมาย
- ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง
- อบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ สภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของนโยบายของผู้บริหาร
- เป็นผู้ประสานงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- ติดต่อ ส่งเอกสารกับหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ความสำเร็จในการทำงาน: - ผลักดันให้มีการสร้างห้องพ่นสีชิ้นงานที่มีระบบดูดอากาศ
- แก้ไข ปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทให้ได้ค่าน้ำทิ้งที่เป็นไปตามกฏหมาย
- จัดทำโครงการ Big Cleaning Day
- ยื่นขอรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015)
กรกฎาคม 2558  ถึง   มีนาคม 2560
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด
592 หมู่ 2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ความรับผิดชอบ: 1.ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 3000 ลบ.ม./วัน
2.ระบบการจัดการขยะตามกฎหมาย
3.อัพเดทและประเมินความสอดคล้องกฎหมาย ส่งเอกสารตามกฎหมาย เช่น ทส.1 ทส.2 สอ.1 สอ.2 สอ.3 ต่อใบอนุญาต รง. ฯลฯ เป็นต้น
4.ควบคุมและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
5.สร้างจิตสำนึก และอบรมให้ความรู้กับพนักงาน
6.จัดทำCarbon-footprint ให้กับองค์กร
ความสำเร็จในการทำงาน: จัดทำโครงการลดน้ำในการกระบวนการล้างไลน์การผลิต โดยที่คุณภาพเชื้อเป็นไปตามมาตรฐาน HACCP/GMP
พฤษภาคม 2557  ถึง   พฤษภาคม 2558
นักเศรษฐกิจสังคม (Socio Economist)
Pro-En Technologies Ltd.
22/7 Soi Naksuwan, Nonsee Road, Kwang Chong Nonsee, Khet Yannawa, Bangkok
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ความรับผิดชอบ:
1. รับผิดชอบงานศึกษาโครงการต่างๆ งานสังคมสิ่งแวดล้อมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบปะประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
3. จัดทำแบบสอบถาม/วิเคราะห์แบบสอบถาม และสรุปวิเคราะห์เหตุผล
4. จัดการประชุมสัมมนา
5. เขียนรายงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
6.ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลและการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงาน
7.วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานกับหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
8.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด
9.ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ
ประวัติการฝึกอบรม
ธันวาคม 2560  ถึง   ธันวาคม 2560
Lloyd's Register
Preparing for ISO14001:2015
มิถุนายน 2561  ถึง   มิถุนายน 2561
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
ไม่ได้ระบุ
ISO14001:2015 Internal Audit,ISO9001:2015 Internal Audit,Internal Audit ISO45001:2018
SGS,QUALITY TRAINING,Lloyd's Register
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

ไทย 35 คำ/นาที    อังกฤษ 30 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

-นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ
-ผู้ช่วยวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม โครงการเสวนาหาพูดจาหาทางออกให้ประเทศไทย พ.ศ.2556
-นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555 เกรดเฉลี่ยรวม 3.06
-การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Endnote และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 14000 ประจำปี พ.ศ. 2555
-รับผิดชอบวางแผนการดำเนินงานและควบคุมดูแลกิจกรรมทั้งหมด ของโครงการรวมพลังลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อโรงเรียนบ้านแม่กาสีเขียว
- รับผิดชอบควบคุมดูแลกิจกรรมทั้งหมด ของโครงการการบูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย และการบูรณาการวิชาการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555
-ผู้ช่วยวิทยากรและผู้จัดกิจกรรม ของโครงการการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ประธานสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสโมสรนิสิตวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 02 กรกฎาคม 2562
เข้าระบบครั้งสุดท้ายเมื่อ : 09 ตุลาคม 2562
Resume Power by JobTH.com
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562