เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีปณิธานในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพขั้นสูงในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติในหลากหลายสาขาวิชา โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีทั้งทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรม (Industrialization) ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทักษะวิชาชีพขั้นสูง

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (นานาชาติ) TESOL

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
2. อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
4. บุคลิกภาพดีเหมาะต่อการเป็นอาจารย์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างดี
5. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
6. ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
1 การสอนภาษาอังกฤษ (TESOL, ESL, EFL, TFL, TESL)
2 ศึกษาศาสตร์
3 ภาษาศาสตร์
4 ศิลปศาสตร์
5 มนุษยศาสตร์
6 อักษรศาสตร์
7 สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

7. มีผลงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งในการศึกษาอย่างน้อย 1 ผลงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)
8. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในรายการดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- จบการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติหรือสถาบันศึกษาในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดย สกอ.
- มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำวิจัย
- มีประสบการทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ
- มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา
- มีประสบการณ์ทางการการทำประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
- มีผลงานวิจัยหรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการในฐานข้อมูลสากล
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEIC 650
IELTS 6.0
TOEFL IBT 79
TOEFL ITP 550
TOEFL CBT 213
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ (CU-TU-MU) 80%

**ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

เอกสารประกอบการรับสมัคร
- ประวัติส่วนตัว/RESUME พร้อมประสบการณ์ทำงาน
- สำเนาวุฒิการศึกษา (ทุกระดับปริญญา)
- ใบปริญญาบัตรและใบระเบียนการศึกษา (Transcript)
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
- กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบสำเนามาด้วยทุกครั้ง
- เอกสารรับรองการทำงาน (Certificate) หรือ เอกสารรับรองการฝึกอบรมอื่นๆ (ถ้ามี)
- ประสบการณ์สอน หรือ สำเนาผลงานวิจัยทางวิชาการ (ถ้ามี)
รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
พิจารณาคุณสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สอบสอน และสอบสัมภาษณ์

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ :
- กองทุนประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ประกันสุขภาพ (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป ตามความสมัครใจ)
หมายเหตุ: ปฏิบัติงานวันอังคาร-เสาร์ เวลา 8:00-16:00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. 1. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  • 2. 2. อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
  • 3. 3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  • 4. 4. บุคลิกภาพดีเหมาะต่อการเป็นอาจารย์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมายอย่างดี
  • 5. 5. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
  • 6. 6. ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน :
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
สมัครด้วยตนเอง/ส่งไปรษณีย์ :
สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 7 ชั้น 1
46 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร 10600
ส่งอีเมล์ :
human@siamtechno.ac.th

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการศึกษา
- สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ ใบรับรองผลการศึกษา (ใบปริญญาบัตร)
- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ทรานสคริปต์)
4. รูปถ่าย 1 รูป
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
- สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางการทหาร
- ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC/TOEFL
- ผลงานทางวิชาการ
- เอกสารรับรองต่างๆ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ติดต่อ : สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 02 878 5060
เว็บไซต์ : http://hrm.siamtechu.net/
แผนที่ : ดูแผนที่บริษัท
ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 22 มีนาคม 2562


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560