เข้าระบบผู้สมัครงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป ด้วยจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาสัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการก่อสร้าง ในสาขาวิศวกรรมโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้ต้องมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ค่าตอบแทนเดือนละ 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
  • 2. มีสัญชาติไทย
  • 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดสมัครรับสมัคร)
  • 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • 5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
  • 6. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  • 8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
  • 9. ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

หมายเหตุ :
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวัที่ทำสัญญจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วยราชการ พนักงานลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำไปรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

สถานที่ปฏิบัติงาน :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น

วิธีการรับสมัครงาน :
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 17-21 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-12.00 และ 13.00 - 16.30)
จังหวัดขอนแก่นขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชเท่านั้น
(ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636723574387859927.pdf

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
108 ถนนศรีจันทร์, ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
ติดต่อ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 043-221125
แฟกซ์ : 043-224037
เว็บไซต์ : http://www.kkpho.go.th/index/
ที่มาจาก องค์กรต่างๆ  วันที่ : 19 กันยายน 2561


ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560