เข้าระบบผู้สมัครงาน
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด แบรนด์อันดับ 1 ในใจ ที่น่าเชื่อถือที่สุด ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ทุกประเภททั้ง รถมอเตอร์ไซต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก และสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง รวมถึงเรายังเป็นโบเกอร์จำหน่ายประกันวินาศภัยทั้ง ประกันภัยรถยนต์ ผ่อน 0% 6 เดือนไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ประกันอุบัติเหตุ พ.ร.บ. และประกันมะเร็ง ที่มีสาขาให้บริการลูกค้ามากกว่า 750 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยการดำเนินธุรกิจของเงินติดล้อ เรามุ่นมั่นให้บริการทางการเงินที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีความเป็นธรรม โปรงใส และสะดวกรวดเร็ว ผ่านความจริงใจของพนักงานทุกคน เราจึงเป็นชื่อแรกที่ลูกค้านึกถึง ไว้ใจ แนะนำ และบอกต่อมากที่สุด

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด(เพศชาย/หญิง) สาขาคลองท่อม จังหวัดกระบี่

1) การวางแผนการขายและติดตามการขายผลิตภัณฑ์
รับเป้าหมายการขายจากสำนักงานใหญ่/สายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลของสาขาในความรับผิดชอบ
เพื่อกระจายเป้าหมายให้เหมาะสม
กำหนดแผนการขายและการตลาดในระดับเขต/พื้นที่เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ได้รับ
ให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการสาขาในการวางแผนการขาย และตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการขายของแต่ละสาขา
ผลักดันการให้บริการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อและผลิตภัณฑ์ต่างๆ (เช่น ประกัน) ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่บริษัทกำหนดและเหมาะสมกับลูกค้า
สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้ารายสำคัญของเขต/พื้นที่ รวมถึงติดตามผลการขายร่วมกับคู่ค้าดังกล่าว
(เช่น ธนาคารคู่ค้า agent รายสำคัญ) เพื่อสนับสนุนการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลักดันการเปิดช่องทางการขายใหม่ๆ ตามแนวทางที่บริษัทกำหนด
ประสานงานกับ BAY โดยตรง กรณีลูกค้ารายใหญ่
ประสานงานกับ RCS, ACS, RM และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าเยี่ยมเยียนช่องทางการขาย
ติดตามและรายงานผลงานด้านการขายของเขต/พื้นที่เปรียบเทียบกับแผน
และวิเคราะห์หาแนวทางการผลักดันเป้าหมายให้เป็นไปตามที่กำหนด
ให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการสาขาในการแก้ไขปัญหาและผลักดันยอดขายให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เข้าเยี่ยมสาขาในความรับผิดชอบทุกสาขาอย่างน้อยเดือนละ 2 วัน เพื่อติดตามผลงานและสื่อสารกับบุคลากรสาขา
ร่วมประชุมกับผู้จัดการภาค และผู้จัดการสาขาในความรับผิดชอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลงานและสื่อสารข้อมูลต่างๆ
จัดประชุมระหว่างผู้จัดการพื้นที่ ผู้จัดการสาขาและพนักงานสาขาทุกๆ 3 เดือน เพื่อติดตามผลงานและสื่อสารข้อมูลต่างๆ
รับและถ่ายทอดข่าวสารจากผู้จัดการสาขาสู่สำนักงานใหญ่
ติดตามการทำงานของผู้จัดการสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2) การตรวจสอบและอนุมัติสินเชื่อ
ตรวจสอบที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ ผู้ค้ำประกัน (หากมี) รวมถึงหลักฐานต่างๆเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อตามวงเงินที่บริษัทกำหนด
ประเมินความเหมาะสมของการให้สินเชื่อและอนุมัติตามวงเงินและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
ประสานงานระหว่างลูกค้า สำนักงานใหญ่ และบริษัทสินเชื่อรถอื่นๆ กรณีลูกค้า refinance โดยประกอบด้วย
การรับโอนเงิน การปิดบัญชีสินเชื่อเก่าบริษัทอื่น การรับโอนกรรมสิทธิ์รถ และการทำสัญญาสินเชื่อกับบริษัท
3) การบริหารจัดการหนี้
ตรวจสอบข้อมูลยอดหนี้ของสาขาในความรับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการสาขา พนักงานสาขา หรือหน่วย M ในการติดตามหนี้สินเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่บริษัทกำหนด
ร่วมลงพื้นที่กับผู้จัดการสาขา พนักงานสาขา หรือหน่วย M ในการเจรจาต่อรอง ติดตามหนี้สิน หรือยึดรถจากลูกค้า
เพื่อให้การติดตามหนี้หรือยึดรถถูกต้องตามแนวทางที่บริษัทกำหนด
4) การทำกิจกรรมการตลาด
กำหนดตารางการออกตลาดสำหรับกิจกรรมในระดับเขต/พื้นที่และประสานงานกับผู้จัดการสาขาเพื่อเตรียมการออกตลาด
ร่วมเดินตลาดกับทีมงานสาขาเพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการของบริษัท เก็บข้อมูลพื้นที่ หาช่องทางสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและพันธมิตร และหาโอกาสในการขาย
ประสานงานกับสำนักงานใหญ่เพื่อเตรียมอุปกรณ์และสื่อการตลาด
5) การรับชำระเงินและปิดบัญชี
พิจารณาอนุมัติและลงนามกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด
6) การจัดการเงินสด
เปิดตู้เซฟกรณีผู้จัดการสาขาลา
ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายสาขาและอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายตามอำนาจดำเนินการที่บริษัทกำหนด
7) การบริหารทีม
กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน ติดตามผลงาน ประเมินผลงาน และให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
สอนงานและพัฒนาความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา
จัดสรรและวางแผนอัตรากำลัง
ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม หรือการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงาน
8) การบริหารสำนักงาน
ติดตามผลการตรวจสอบสาขาโดยสำนักงานใหญ่ และติดตามการแก้ไขประเด็นต่างๆจากผลการตรวจสอบ

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง+คอมมิชั่น

สวัสดิการ :
ค่ารักษาพยาบาล,ประกันชีวิต,ค่าทันตกรรม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,โบนัสตามผลประกอบการและผลงานส่วนบุคคล,กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการทำงานและการฝึกอบรม ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • 2. มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อหรือประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน การธนาคารหรือประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องมากกว่า 3 ปี
  • 3. มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมขาย อย่างน้อย 5 ปี
  • 4. มีความรู้และเข้าใจงานปฏิบัติการในธุรกิจรูปแบบสาขา
  • 5. มีภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม
  • 6. การยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • 7. การคิดหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขในเชิงให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมได้
  • 8. บุคลิกดูมีอัธยาศัยดี เข้ากับคนง่าย
  • 9. มีทัศนคติดี พร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
สาขาคลองท่อม

จังหวัด : กระบี่

วิธีการรับสมัครงาน :
สมัครผ่านทาง Jobth
ส่งใบสมัครมาที่ hrd-recruit@ngerntidlor.com
สอบถามข้อมูลทาง ID line : @jobs.ntl
เบอร์ติดต่อ คุณสุชาดา 061-418-3793

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ : 02-7921888 ต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 02-7921888 ต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล , มือถือ 085-484-3600 , ID line : @jobs.ntl
แฟกซ์ : 02-792-1879
เว็บไซต์ : http://www.ngerntidlor.com
แผนที่ : ดูแผนที่บริษัท
ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 11 ธันวาคม 2561


คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560