บริษัท เอ็มจี แอ๊นท์(2019)จำกัด
บริษัท เอ็มจี แอ๊นท์ บางบอน จำกัด เลขที่ 1008 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 จัดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ เอ็มจี

1. ช่างยนต์

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 99/99 หมู่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
1.ตรวจเชค ซ่อมบำรุงรถยนต์
2.ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ และอื่น ๆ
3.ดูแลระบบเครื่องยนต์ และถอดประกอบเครื่องยนต์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ ละเอียดรอบคอบในงานซ่อมรถทุกคัน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • มีประสบการณ์เป็นช่างเทคนิค ซ่อมรถยนต์มา อย่างน้อย 1-2ปี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้า เบื้องต้น

2. พนักงานล้างรถ

อัตรา : 2

เงินเดือน : 10000

สถานที่ทำงาน : 99/99 หมู่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
งานล้างทำความสะอาดรถยนต์ภายนอก ภายใน ตรวจสอบคุณภาพภายหลังการล้างทำความสะอาด การบันทึกผลการตรวจสอบ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (แต่ต้องมีวุฒิ)
 • มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน
 • หากขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานรับรถ(SA)ด่วน!!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 1008 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน

รายละเอียดของงาน
1.ตรวจเชคสภาพรถยนต์รอบคันก่อนนำส่งเข้าซ่อม
2.เปิด-ปิด จ็อบงานซ่อม คำนวนค่าใช้จ่ายงานซ่อม
3.ประสานงานกับฝ่ายช่างและลูกค้า
4.รายงานความคืบหน้าของงานซ่อม
5.จัดทำใบเสนอราคา ใบประมาณการ รวบรวมเอกสารในการส่งมอบ
6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • 2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • 3.มีความรู้เกี่ยวกับตัวเครื่องรถยนต์ และสามารถระบุที่มาของปัญหารถยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.มีทักษะการเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • 5.รักงานบริการ
 • 6.มีประสบการณ์ด้านช่างยนต์ รับเคลม รับรถ ประเมินซ่อมรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(CRO)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 99/99 หมู่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
1.สอบถามความพึงพอใจการใช้บริการกับศูนย์บริการ MG
2.ประสานงานนัดหมายลูกค้าเข้าตรวจเชคสภาพรถตามกำหนด
3.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ผู้จัดการศูนย์บริการ

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 1008 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมดูแลศูนย์บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานในการทำงาน
2.ประสานงานด้านบริการตั้งแต่ Front Office จนถึงทีมงานช่างซ่อมภายในศูนย์บริการ
3.วางแผน และตรวจสอบพนักงานให้ทำงานเสร็จตามระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย และจัดพนักงานให้เข้าทำงานตามตารางเวรที่เหมาะสม
4.ตรวจสอบติดตามยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งทำรายงานสรุปประจำเดือน เพื่อเข้าประชุม
5.ให้คำแนะนำชี้แจงข้อข้องใจหรือข้อสงสัยของลูกค้าให้กระจ่าง ให้บริการลูกค้าจนได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • 2.มีประสบการณ์เฉพาะด้านอย่างน้อย 5 ปี
 • 3.มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์มีความอดทน มีใจรักงานบริการ
 • 4.มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 5.มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • 6.มีประสบการณ์ด้านงานศูนย์บริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ผู้จัดการบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 99/99 หมู่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
1.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านการเงินและบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีในแต่ละงวดให้ถูกต้อง
3.ควบคุมการครวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ
4.ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่าย เงินของบริษัทฯ โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่ายและรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน
5.ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัทฯ และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
6.ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
7.รับผิดชอบการวางแผนงานและควบคุมการจัดทำบัญชีต้นทุนและบัญชีทั่วไป เพื่อจัดทำรายงานที่ถูกต้องและทันเวลาให้กับผู้บริหาร
8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี / การเงิน อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • 2.มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีระดับหัวหน้างาน 5 ปีขึ้นไป
 • 3.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft office) และโปรแกรม Express ได้ สามารถวางระบบบัญชีได้
 • 4.มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี
 • 5.ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี และผ่านการอบรมตามสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
 • 6.สามารถปิดงบได้
 • 7.มีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 • มีความรู้บัญชีเกี่ยวกับรถยนต์

7. ที่ปรึกษาการขาย(sale) จำนวนมาก!!! ด่วน!!!

อัตรา : 30

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 99/99 หมู่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
1.นำเสนอขายรถยนต์ยี่ห้อ MG ให้กับลูกค้า ทั้งในโชว์รูมและออกบูทตามห้างสรรพสินค้า
2.ติดตามเอกสารจากลูกค้า เอกสารไฟแนนซ์ เอกสารการซื้อขายรถยนต์
3.ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าตั้งแต่ขายจนถึงบริการหลังการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.6 - ปวช.ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไป บุคลิกดี ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • 2.สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • 3.มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจา
 • 4.ออกนอกสถานที่ได้
 • 5.หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 99/99 หมู่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
1.ดูแลงานเอกสารในแผนก / จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย
2.คีย์งาน ลงบันทึกต่าง ๆ ของแผนกบัญชี
2.ใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้และพิมพ์คล่อง
3.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์งานทางด้านธุรการบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. เจ้าหน้าที่เตรียมรถใหม่(PDI) ด่วน!!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 99/99 หมู่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
1.มีความรู้เรื่องรถยนต์
2.มีความสนใจและชอบในการแนะนำสินค้า
3.ควบคุมดูแล ตรวจสอบสภาพรถใหม่ และติดตั้งอุปกรณ์ ติดตั้งก่อนการทำส่งมอบแก่ลูกค้า
4.ทำการเคลมรถ / จัดทำเอกสารติดตั้งอุปกรณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย วุฒิ ปวส.- ป.ตรี ขึ้นไป อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้
 • มีความรับผิดชอบ ดูแลสต็อกรถยนต์ได้ดี
 • มีความอดทน รับภาวะความกดดันได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • ทำงานเอกสารได้
 • มีประสบการณ์ด้าน PDI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. เจ้าหน้าที่การตลาด ด่วน!!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 99/99 หมู่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนจัดหาข้อมูลและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด สนับสนุนงานขาย
2.รวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลทางการตลาด ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำ add โฆษณา สื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณ
4.จัดการดูแลด้านงานออนไลน์ โดยรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
5.ดูแลการตลาดรถยนต์ ด้านออนไลน์ และออฟไลน์
6.บริหารจัดการหน้า Web Site ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.วิเคราะห์และค้นหาข้อมูลคู่แข่งเพื่อนำมาปรับใช้กับวิธีการเจาะตลาดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีความเข้าใจในระบบกระบวนการทางการตลาด และมีทักษะในเชิงวิเคราะห์เป็นอย่างดี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใลขับขี่รถยนต์
 • หากมีประสบการณ์ ด้านการตลาดออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. แคชเชียร์ ด่วน!!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 99/99 หมู่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
1.ดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายตามขบวนการที่ถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว
2.ดำเนินการ เบิก- จ่าย เงินสดย่อยของแต่ละฝ่าย
3.ดำเนินการบันทึกข้อมูลประจำวัน
4.ดำเนินการออกใบกำกับภาษี / ตรวจสอบเอกสาร
5.จัดทำรายงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานประจำวัน / ประจำเดือน
6.ประสานงานติดต่อลูกค้าเพื่อนัดรับรถ
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ด้านบัญชี / การเงิน อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office Internet ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และซื่อสัตย์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12. เจ้าหน้าที่อะไหล่ ด่วน!!!

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 99/99 หมู่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
1.รับผิดชอบงานการเบิกจ่ายอะไหล่ตามใบสั่งของ
2.ดูแลจัดอะไหล่ให้สะดวกต่อการหยิบใช้งาน และให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด
3.ตรวจเช็คอะไหบ่ตามใบสั่งซื้อ
4.ทำหน้าที่เบิก-จ่าย อะไหล่ตามใบสั่งงานให้ถูกต้องครบถ้วน
5.จัดทำรายงานสต๊อกอะไหล่
6.จัดเตรียมเอกสารการสั่งซื้ออะไหล่ ทั้งภายในและภายนอก
7.ติดตามประสานงานกับลูกค้าศูนย์ ลูกค้าประกันภัย อู่ซ่อมรถ
8.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ปวส.ขึ้นไป อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์
 • มีประสบการณ์การทำงานศูนย์บริการรถยนต์ส่วนงานอะไหล่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13. เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์และประกันภัย(F&I)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 99/99 หมู่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
1.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์กับลูกค้าได้
2.วิเคราะห์สินเชื่อรถยนต์เบื้องต้นให้กับลูกค้าได้
3.อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ให้กับลูกค้า
4.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักความก้าวหน้า มีความคล่องตัวในการเดินทาง
 • มียานพาหนะในการเดินทาง
 • หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ / ประกันภัยจะพาจารณาเป็นพิเศษ

14. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 99/99 หมู่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
1.ช่วยงานฝ่ายทะเบียนรถยนต์ งานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
2.ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามคำสั่ง
3.ตรวจสอบเอกสารก่อนจัดส่งให้หน่วยงานภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ word excel
 • พร้อมเรียนรู้การทำงาน มีความละเอียด รอบคอบในการเตรียมเอกสารสำคัญ
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15. แม่บ้าน

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 99/99 หมู่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
1.ทำความสะอาดโชว์รูม และออฟฟิศ
2.ดูแลลูกค้า เตรียมน้ำ กาแฟ ให้แก่ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ไม่เกี่ยงงาน
 • รักความสะอาด มนุษยสัมพันธ์ดี

16. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน!!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 99/99 หมู่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
1.ดูแลงานจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์และบริการทุกประเภท
2.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายเพื่อขอรายละเอียดสินค้าและราคา
3.จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ และจัดส่งให้กับผู้ขาย
4.ทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบและเงื่อนไข
5.กำหนด Spec สินค้า เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐาน
6.ดูแลทรัพย์สินบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • พร้อมเรียนรู้การทำงาน มีความละเอียด รอบคอบในการเตรียมเอกสารสำคัญ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ จัดจ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17. เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

อัตรา : 1

เงินเดือน : 13000-15000

สถานที่ทำงาน : 99/99 หมู่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
1.สร้างสรรค์งานครีเอทีฟทั้งสื่อ Offline and Online
2.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Photoshop / ตัดต่อ VDO ได้
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบงานกราฟฟิก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย หรือ หญิง 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

18. IT Support

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000-20000

สถานที่ทำงาน : 99/99 หมู่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง

รายละเอียดของงาน
1. รับผิดชอบดูแลระบบ Computer, Printer, Fax,ระบบ Network และระบบ กล้อง CCTV
2. บำรุงรักษา-แก้ไขปัญหา Hardware, Software, Network
3. ให้บริการ แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating System แก่บุคคลากร ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ติดตั้ง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศตามที่ได้รับหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย หรือ หญิง 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์, วทบ.คอมพิวเตอร์, วศบ.คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์,โปรแกรมคอมพิวเตอร์,ระบบ เครือข่าย , ระบบฐานข้อมูล ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง hard ware และ software ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้าน Helpdesk , IT Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19. แคชเชียร์ สาขาบางบอน

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 15000-20000

สถานที่ทำงาน : 1008 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน

รายละเอียดของงาน
1.ดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายตามขบวนการที่ถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว
2.ดำเนินการ เบิก- จ่าย เงินสดย่อยของแต่ละฝ่าย
3.ดำเนินการบันทึกข้อมูลประจำวัน
4.ดำเนินการออกใบกำกับภาษี / ตรวจสอบเอกสาร
5.จัดทำรายงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานประจำวัน / ประจำเดือน
6.ประสานงานติดต่อลูกค้าเพื่อนัดรับรถ
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ด้านบัญชี / การเงิน อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office Internet ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และซื่อสัตย์
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับโชว์รูมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20. เจ้าหน้าที่บัญชี สาขาบางบอน

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000-20000

สถานที่ทำงาน : 1008 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน

รายละเอียดของงาน
1.ดูแลงานเอกสารในแผนก / จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย
2.คีย์งาน ลงบันทึกต่าง ๆ ของแผนกบัญชี
2.ใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้และพิมพ์คล่อง
3.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง/ชาย วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์งานทางด้านธุรการบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับโชว์รูมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.063-5358478 หรือ Email : Woranutcha.mgbangbon@gmail.com

บริษัท เอ็มจี แอ๊นท์(2019)จำกัด
1008 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-4167888
แฟกซ์ : 02-0231008

ติดต่อ : คุณวรณัชชา อนุชิตอารมณ์

Jobs power By JobTH.com