บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
ผลิตและจัดจำหน่าย วุ้นแฟนซี และขนมหวานบรรจุถ้วย

1. หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18000-30000

สถานที่ทำงาน : บริษัท คุณเก๋ขนมหวาน จำกัด

รายละเอียดของงาน
ดูแล ควบคุม จัดเก็บเอกสารคุณภาพ
ติดตามงานตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานของตนเอง
สามารถตัดสินใจตามหน้างานได้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ รักงานตรวจสอบ
 • มีความรู้เรื่อง GMP-HACCP
 • อายุงานด้านควบคุมคุณภาพอาหารอย่างน้อย 3 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ตอบรับ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

2. พนักงาน QC

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.สุ่มผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต
2.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ Day1 และ End Shlf life
3.ตรวจสุขลักษณะส่วนบุคคลพนักงงานและผู้เยี่ยมชม ก่อนเข้าพื้นที่การผลิต
4.สรุปและรายงานผลการทดสอบ
5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

3. พนักงานขนส่ง

อัตรา : 2

เงินเดือน : 12,000 - 17,000

สถานที่ทำงาน : ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว

รายละเอียดของงาน
จัดส่งสินค้าให้กับคลังกระจายสินค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และตามร้านค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ทางด้านการจัดส่งสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ช่างซ่อมบำรุง

อัตรา : 2

เงินเดือน : 12,000 - 17,000

สถานที่ทำงาน : ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว

รายละเอียดของงาน
ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน แก้ไขปัญหาเครื่องจักร ซ่อมเครื่องดูแลเครื่องจักร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส. การไฟฟ้า / เครื่องกล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเข้ากะได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานฝ่ายผลิต

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : 331/วัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด

รายละเอียดของงาน
ทำงานต่างๆที่หัวหน้างานมอบมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ทนแรงกดดันได้ดี

6. เจ่าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด

รายละเอียดของงาน
สามารถควบคุมงานคิดค้นพัฒนาผลิตสูตรสินค้า กลุ่มขนมหวาน แก้ไขปรับปรุงสูตรสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างภายใต้เวลาที่กำหนด คำนวณต้นทุนตามสูตรสินค้า จัดทำProduct Spec

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ทำงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี.ขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร/ คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และระบบควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดี
 • ทำงานภายใต้้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และวางแผนการทำงานของทีมงานได้
 • ซื่อสัตย์ ขยัน เสียสละ
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อกำหนดวิธีการแก้ไขสูตรผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างถูกต้อง
 • ตอบรับ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี / สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

7. เจ้าหน้าที่QA

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด

รายละเอียดของงาน
-วางแผนและประสานงานการจัดการระบบบริหารคุณภาพของโรงงาน
-กำหนดตารางการตรวจสอบ ทวนสอบเอกสารระบบคุณภาพ และแก้ไขปัญหาในการตรวจสอบ
-ฝึกอบรมพนักงานในส่วนของระบบคุณภาพตามแผนฝึกอบรมประจำปี
-ตอบข้อซักถามของลูกค้า (Customer complain)
-ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
-ตรวจสอบวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
-รับประกันคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
-จัดทำบันทึกคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO, GMP
-ตรวจสอบกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO, GMP

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร, วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีบุคลิกภาพดี และมีความเป็นผู้นำ
 • มีความรู้เรื่องระบบ GMP และ HACCP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. หัวหน้าฝ่ายผลิต

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000-20000

สถานที่ทำงาน : ปทุมธานี

รายละเอียดของงาน
วางแผนการผลิต
- ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน
- ควบคุมปริมาณงานร่วงเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. ปริญญาตรี สาขาเกี่ยวกับ Food หรือ มีประสบการณ์ทำงาน
 • 2. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • 3. ขยัน อดทน รับภาวะกดดันในงานได้

9. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 17,000 - 25,000

สถานที่ทำงาน : บจก.คุณเก๋ ขนมหวาน

รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบ วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จบหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความขยัน อดทน ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

10. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด

รายละเอียดของงาน
-วางแผนการผลิต
-ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผน
-ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง
-จัดทำรายงานการผลิตได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
-วางแผนอัตรากำลังคนได้ถูกต้องและเหมาะสม
-วางแผนการผลิตและควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ตามเป้าหมาย
-จัดทำ KPI ของหน่วยงานผลิตและสามารถวัดผลได้อย่างถูกต้อง
-มีความละเอียดรอบคอบในการปฎิบัติงานและสามารถทำให้ผู้บังคับบัญชาไว้ใจได้
-สามารถวางแผนงานการผลิตได้ตามออเดอร์สินค้า และลดการสูญเสีย ได้เป็นอย่างดี
-วางแผนและติดตามการปฎิบัติงานรายวันเพื่อใช้ในการปฎิบัติให้สอดคล้องตามข้อมูลที่เป็นจริงและแผนการผลิต
- วิเคราะห์และประมาณการการใช้วัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร, วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
 • มีบุคลิกภาพดี และมีความเป็นผู้นำ
 • มีความรู้เรื่องระบบ GMP และ HACCP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้กี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการทำงาน

11. เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด

รายละเอียดของงาน
- ทำหน้าที่รวบรวมเอกสารทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
- ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กรได้อย่างดร
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีได้ครบถ้วน
- ตรวจสอบ Bank statement ให้ครบถ้วน
- บันทึการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน
- ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดได้ดี
- จัดแสดงราบรับ รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทได้สมบูรณ์
- ทำรายงานปิดบัญชีภายในประจำเดือนให้กับบริษัทได้
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถปิดงบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความรอบคอบในทุกๆรายการของบัญชี

12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.รับออเดอร์
2.เปิดบิล
3.ติดต่อประสานงานภายในภายนอก
4.ทำCN
5.จัดเส้นขนส่ง
6.สั่งผลิตสินค้า
7.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ทนแรงกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

13. เจ้าหน้าที่สโตร์

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด

รายละเอียดของงาน
นทึกและรายงานยอดขายของผลิตภัณฑ์
เตรียมสินค้าสำหรับส่งให้ลูกค้าพร้อมบันทึกเอกสาร
เตรียมงาน,ปั้มวันที่ลงบนสินค้า
ตัดสต็อคผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามออเดอร์
ทำความสะอาดพื้นที่สโตร์
รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เตรียมความพร้อมล่วงหน้าสำหรับการเข้าเยี่ยมชมของคู่ค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ทนแรงกดดันได้ดี
 • สามารถยกของหนักได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานสโตร์ 1 ปี

วิธีการรับสมัครงาน
1.ส่งเอกสารส่วนตัวผ่านE-mail
2.โทรสอบถาม
3.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

บริษัท คุณเก๋ ขนมหวาน จำกัด
เลขที่ 84/4 หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : 02-979-3151, 0652058870,0652058655
แฟกซ์ :

ติดต่อ : คุณมนสวรรณ ศรัณย์เวชกุล

http://www.khunkaekanomwan.com

Jobs power By JobTH.com