คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 17000 +

สถานที่ทำงาน : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดของงาน
1.จัดทำเอกสารต่างๆในสำนักงาน
2.รับผิดชอบงานเอกสารวิชาการ
3.รับผิดชอบงานเอกสารรับเข้า-ส่งออก
4.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  • ประสบการณ์ 1-3 ปี
  • สามารถติดต่อสื่อสารกับนิสิตและอาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษได้
  • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี
  • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน คิดเชิงบวกเสมอ
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง โดยเฉพาะโปรแกรม Word , Excel

วิธีการรับสมัครงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0954519249
แฟกซ์ :

ติดต่อ : คุณสรัญกร

http://www.commde.com