บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
จากแนวคิดของความเป็น Green Hospital ของกลุ่มแพทย์ผู้มากประสบการณ์ ที่เป็นที่เชื่อมั่นของคนสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงกับกลุ่มเจ้าของธุรกิจที่มีรากฐานในจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันก่อร่างสร้างโรงพยาบาลเพื่อชาวสมุทรสาครขึ้นในนามของ โรงพยาบาลเอกชัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 บนพื้นที่ 13 ไร่ ริมถนนเอกชัยซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า 800 คน/วัน ภายใต้อาคารซึ่งได้รัับการออกแบบ และตกแต่งแบบสมัยใหม่ ใกล้ชิดธรรมชาติ ด้วยการจัดสรรพื้นที่ในส่วนกลางของโรงพยาบาลเป็นพื้นที่สีเขียวและมีสวนน้ำเพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามและผ่อนคลายสำหรับผู้ป่วยและผู้มาเยี่ยมเยียน

ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผู้รับบริการ ให้ได้รับการดูแลทั่วถึงทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการทุ่มเททางด้านเทคโนโลยี และการจัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อให้การดูแลรักษาเกิดผลดีแก่ผู้รับบริการให้มากที่สุด ในลักษณะการดูแลรักษาเกิดผลดีแก่ผู้รับบริการให้มากที่สุด ในลักษณะการดูแลแบบองค์รวม สมดังปณิธานของโรงพยาบาลที่ว่า “สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแลคุณ”

1. เภสัชกร Full Time / Part Time

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเอกชัย

รายละเอียดของงาน
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเภสัชกร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • ยินดีต้อนรับน้องเภสัชจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ทั้งสายโรงพยาบาล โรงงานและร้านยา
 • จำนวนวัน-เวลาที่ปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่การตกลงกับบริษัท

2. พยาบาลวิชาชีพแผนกห้องฉุกเฉิน

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเอกชัย

รายละเอียดของงาน
ปฏิบัติการงานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพภายใต้การควบคุมกำกับของหัวหน้าแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การศึกษา ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล
 • (ถ้ามี)ผ่านงานด้านการปฏิบัติการ พยาบาลผู้ป่วยในอย่างน้อย 1 ปี

3. เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเอกชัย

รายละเอียดของงาน
- ซ่อมบำรุง และดูแลระบบสาธารูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, ประปา เป็นต้น
- ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้งานภายในอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส สาขาช่างไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ผู้ช่วยแม่ครัว ด่วน!!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเอกชัย

รายละเอียดของงาน
ให้บริการด้านการประกอบอาหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • สามารถทำงานเป็นกะกลางวันได้

5. พยาบาลบริหารความเสี่ยง(RM)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเอกชัย

รายละเอียดของงาน
งานบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบพยาบาลวิชาชีพ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
บริการขับรถรับ – ส่งผู้โดยสารด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย เคารพและปฏิบัติตามกฎจราจรที่กำหนด
เตรียมความพร้อมประจำวันก่อนการให้บริการโดยตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ /สภาพรถและยาง /น้ำมันรถ การล้างทำความสะอาด ทั้งภายใน – นอกรถ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
 • มีประสบการณ์ในการขับรถอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

7. พยาบาลวิชาชีพ

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาล เอกชัย

รายละเอียดของงาน
ดูแลผู้ป่วย OPD

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
 • 2. มีประสบการณ์ธุรการ 0-2 ปี
 • 3.สามารถขึ้นเวรตามตารางเวรได้
 • 4. สามารถรับแรงกดดันได้
 • 5.มีประสบการณืพิจารณาเป็นพิเศษ

8. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาล เอกชัย

รายละเอียดของงาน
เตรียมความพร้อมก่อนให้การพยาบาลผู้ป่วยประจำวันโดยการตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ให้พร้อมใช้
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามใบจ่ายงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (NA PN)
 • 2. มีประสบการณ์ธุรการ 0-2 ปี
 • 3. สามารถขึ้นเวรตามตารางเวรได้
 • 4.สามารถรับแรงกดดันได้

9. ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- ลงทะเบียนผู้ป่วย และ ส่งรายชื่อพร้อมในการเอกซเรย์
- ช่วยแพทย์รังสีในการตรวจ Ultrasound
- ช่วยนักรังสีสร้างภาพถ่ายทางรังสี จากเอกซเรย์ทั่วไป
- ช่วยนักรังสีสร้างภาพถ่ายทางรังสี จากเครื่องตรวจพิเศษ
- รู้จักการป้องกันทางรังสี
- การดูแลรักษาเครื่องมือทางรังสี
- นัดหมายและเตรียมตัวก่อนการตรวจทางรังสี
- มีความสามรถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการสืบค้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • 2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
 • 3. ความอดทน
 • 4. สามารถรับแรงกดดันได้
 • 5. สามารถทำงานขึ้นเวรได้

วิธีการรับสมัครงาน
โรงพยาบาลเอกชัย(ชั้น 4 แผนกทรัพยากรบุคคล)
99/9 หมู่4, ถนนเอกชัย
ตำบลโคกขาม, อำเภอเมือง,
จังหวัดสมุทรสาคร, 74000
โทร.034 – 417999
สายด่วน 1715
วรรณภา 090-7895352
hr@ekachaihospital.com

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034–417999 ต่อ 210
แฟกซ์ : -

ติดต่อ : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด(มหาชน)

http://www.ekachaihospital.com/
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com