บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
“บ้านสวยกรุ๊ป” เป็นผู้นำในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของภาคใต้ มีผลการดำเนินงานและการขยายการลงทุนที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องมากว่า 27 ปี ทำโครงการมากกว่า 200 โครงการ บ้านกว่า 8000 หลัง มีนโยบายในการพัฒนาบุคคลกรและสวัสดิการที่ดี ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ ผมเป็นเด็กต่างจังหวัด ผมรักจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผมภูมิใจในภาคใต้ของผม ผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการให้ท้องถิ่นภาคใต้ของเราเจริญ เพราะประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ ต่างจังหวัดควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณ หรือมีโครงการดีๆจากภาครัฐมากกว่านี้ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้เด็กต่างจังหวัดได้มีงานทำในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง ได้ อยู่กับครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ ท่ามกลางญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง อย่างอบอุ่นและสุขสบาย ผมในฐานะภาคเอกชนจึงมาคิดกับทีมงานว่าเราควรมีส่วนช่วยเติมเต็มให้กับสังคม จึงได้เกิดโครงการ "รักษ์บ้านเกิด เด็กใต้กลับบ้าน" เด็กใต้ทุกคนเป็นคนเก่ง ทำงานสร้างชื่อเสียงในกรุงเทพฯ มากมาย แต่ในใจลึกๆของเขามีความปรารถนาที่ต้องการจะกลับมาอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น แต่เมื่อกลับมาแล้วจะทำอะไร ? มีงานดีๆ มีบริษัทที่มั่นคงรองรับไหม ? อันนี้เป็นจุดสำคัญที่เราต้องการนำ “บ้านสวยกรุ๊ป” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถรองรับ พี่ๆ น้องๆ เด็กใต้กลับบ้านเกิด ให้ทุกคนเมื่อกลับมาแล้วเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน มีส่วนเป็นเจ้าของร่วมกัน สร้างองค์กรของท้องถิ่น ให้สามารถเจริญเติบโต ยิ่งใหญ่ ไปสู่สากลระดับโลกได้ครับ "
นั่นคือปณิธานอันแน่วแน่ ของคุณพิริยะ ธานีรณานนท์ CEO และผู้ก่อตั้ง ”บ้านสวยกรุ๊ป” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคใต้ให้มีความเจริญก้าวหน้า เทียบเท่ากับเมืองใหญ่ อย่างกรุงเทพมหานคร
บริษัทฯ ยินดีต้อนรับเด็กใต้ และทุกท่าน ที่รักบ้านเกิด รักความก้าวหน้า มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา "ครอบครัวบ้านสวยกรุ๊ป" นะคะ

1. ผู้จัดการส่วนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารงานทั่วไป ด่วน!!

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
หน้าที่หลัก (Key Responsibilities) :
1.รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กร ตั้งแต่การรับนโยบายบริษัท และแผนกต่างๆขององค์กร
2.งานสรรหาว่าจ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับอัตรากำลังพล
3.งานสวัสดิการ/งานค่าจ้างและเงินเดือน
4.บันทึกและรวบรวมประวัติพนักงานและการมาปฏิบัติงานของพนักงาน
5.งานแรงงานสัมพันธ์ เพื่อรักษาระเบียบวินัยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท
6.งานฝึกอบรมพัฒนา เพิ่มพูนทักษะให้พนักงานทุกระดับ
7.งานธุรการ อาคาร สถานที่ แม่บ้าน รปภ. เพื่อดูแลความสะอาดเรียบร้อย และเป็นระเบียบ
8.งานจัดการประชุม/งานเลี้ยงสังสรรค์/งานเลี้ยงประจำปี

หน้าที่ความรับผิดชอบรอง
1. สนับสนุนงานทุกฝ่ายเกี่ยวกับงานสวัสดิการพนักงานและข้อมูลพนักงาน
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินการให้เหมาะสมตาม กฎระเบียบของบริษัท
3. งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4. ช่วยเหลืองานต่างๆที่บริษัทจัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์/จิตวิทยา/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์หรือ บริหารธุรกิจ
 • 3.มีประสบการณ์ตรงในสายงานไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี และเคยทำงานกับบริษัท มหาชน (บริษัทในตลาดหลักทรัพย์) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.มีทักษะการใช้งานโปรแกรม MS Office /Power Point /โปรแกรมสแกนนิ้วมือและโปรแกรมเงินเดือน
 • 5.มีความรู้ข้อบังคับกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • 6.มีความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล/ เรื่องการสรรหาว่าจ้าง/ค่าแรงเงินเดือน/ แรงงานสัมพันธ์และระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
 • 7.มีบุคลิกภาพที่ดี กิริยามารยาทเหมาะสม และตรงต่อเวลา
 • 8.มีทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงานได้ดี
 • 9.มีความรับผิดชอบ เก็บความลับได้ดี และมีความละเอียดรอบคอบ

2. วิศวกรภาคสนาม (โยธา) ประจำอำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2.ควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนการขายและการตลาด
3.ประสานงานกับหน่วยงานเอกชน ราชการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของโครงการ
4.ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้างบ้าน และงานก่อสร้างอื่นๆของโครงการ
5.ตรวจประเมิน คัดเลือกผู้รับเหมา
6.ประสานงานกับฝ่ายขายในการตรวจรับบ้านและการส่งมอบบ้าน
7.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุ 23-40 ปี
 • จบ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าท์ ทาวน์โฮม ไม่ต่ำกว่า 1-3 ปี
 • ผ่านการควบคุม ติดตามงานและการประสานงานกับผู้รับเหมา
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าท์ ทาวน์โฮม ไม่ต่ำกว่า 1-3 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถประจำโครงการในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้

3. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ปฏิบัติงานอ.เมืองสุราษฎร์ธานี ด่วน!!

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
1. วิเคราะห์การใช้สื่อการตลาดให้ลูกค้าสนใจเข้าชมโครงการ และให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
2. คิดโปรโมชั่น โดยเข้าร่วมปรึกษากับทีมขาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ราคา โปรโมชั่น จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4. สำรวจโครงการของบริษัท เช่น สื่อที่โครงการ สภาพแวดล้อม ความคืบหน้าการก่อสร้างของบ้านที่มีเป้าโอน เป็นต้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 โครงการ พร้อมจัดทำสรุปรายสัปดาห์
5. ติดตามข้อมูลข่าวสารของคู่แข่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้อมูลของโครงการบ้านต่างๆ, Survey โครงการคู่แข่งเดือนละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายเดือน
6. สำรวจสื่อออนไลน์ของคู่แข่ง และอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ, Promotion ต่างๆ ของธนาคาร พร้อมนำเสนอรายสัปดาห์ เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายขายและฝ่ายสินเชื่อ
7. งานโปรแกรม Navision เช่น ออก PR, PO เป็นต้น รวมถึงประสานงานกับฝ่ายต่างๆ จนจบกระบวนการ
8. ตรวจสอบการคีย์ข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ Navision และแจ้งไปยังฝ่ายขายหากต้องทำการปรับปรุงข้อมูล
9. นำข้อมูลลูกค้าจากระบบ Navision มาสรุปและวิเคราะห์ พร้อมนำเสนอเป็นรายเดือน หรือตามแต่ผู้บังคับบัญชาร้องขอ
10. เก็บแบบสอบถามทางการตลาดสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า รวบรวม และประมวลผล นำเสนอรายเดือน
11. Update ข่าวสารของบริษัท ใน Website Facebook Social Network, จัดทำ Content, ประสานงานกับ Supplier และจัดทำสรุปรายสัปดาห์
12. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น Sale PJ ในการทำงาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
13. เข้าร่วมประชุมทีมงาน รายงานผล การติดตามลูกค้าต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำเดือน และจัดทำสรุปการประชุมของฝ่ายการตลาด
14. ปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมทางการตลาด (EVENT) สนับสนุนเพื่อส่งเสริมการขาย
15. รวบรวม จัดระบบเอกสารต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เช่น ใบราคา โบรชัวร์ เป็นต้น
16. ออกหนังสือขออนุมัติต่าง ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย-การตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 35-45 ปี
 • ป.ตรี-ป.โท สาขาการตลาด/บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้งานโปรแกรม MS Office, Photoshop and Illustrator (Optional)
 • ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
 • บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัวสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการนำเสนอ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานบริหารงานขาย (ปฏิบัติงานประจำโครงการ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)ด่วน!!

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ประจำโครงการ จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
หน้าที่หลัก (Key Responsibilities) :
1. ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานขาย บ้านตัวอย่าง ธงญี่ปุ่น Jflag บริเวณโครงการ สโมสร และบ้านพร้อมขาย ให้สะอาด
2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น PJ ฝ่ายก่อสร้าง และผู้จัดการหมู่บ้าน เกี่ยวกับปัญหา และความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้า
3. ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างของบ้านลูกค้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และรายงานความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบเดือนละ 1 ครั้ง
4. ติดตามข้อมูลข่าวสารของคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง และข้อมูลของโครงการบ้านต่าง ๆ พร้อมทั้งไป survey โครงการคู่แข่งเดือนละ 1 ครั้ง
5. ทำรายงานสรุปลูกค้า Walk-in ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทางเมล์
6. ทำรายงานสรุป Profile ลูกค้าจอง ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทางเมล์
7. เข้าร่วมประชุมทีมงาน รายงานผล การติดตามลูกค้าต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำเดือน
8. รับโทรศัพท์ลูกค้า Call-in จากสื่อโฆษณาต่าง ๆ พร้อมให้ข้อมูล และส่งเอกสารให้แก่ลูกค้า
9. ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าที่ Walk-in และพาลูกค้าชมบ้านตัวอย่าง/ บ้านพร้อมอยู่ในแบบที่ลูกค้าสนใจ เพื่อปิดการขาย
10. โทรติดตามลูกค้า เพื่อทราบถึงผลความคืบหน้าของความสนใจของลูกค้า รับฟังปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขแก่ลูกค้า เพื่อปิดการขาย
11. เสนอแนะความคิดเห็น และแนวทางในการขายให้แก่ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายก่อสร้าง
ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโครงการ และบริษัทฯ
12. ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายโอนฯ เกี่ยวกับการตรวจรับมอบบ้านของลูกค้าที่จะโอนกรรมสิทธิ์
13. ติดต่อ และประสานงานเบื้องต้นกับธนาคารต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอสินเชื่อของลูกค้า (Pre-approved)
14. เข้าร่วมการตรวจสอบ QC กับฝ่ายก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

งานโอนกรรมสิทธิ์
1. งานโอนกรรมสิทธิ์ จัดทำหนังสือมอบอำนาจ จัดเอกสารนัดทำนิติกรรม นัดโอนล่วงหน้า ต่อ สำนักงานที่ดิน
2. นำลูกค้าไปโอนกรรมสิทธิ์ อำนวยความสะดวก ประสานงาน ณ สำนักงานที่ดิน ติดตามประสานงานจนโอนกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จ
3. เคลียร์บัญชีโอน
4. จัดเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบให้ลูกค้า
5. งานแบ่งแยกโฉนดที่ดิน/งานแบ่งจัดสรรที่ดิน/งานรังวัดสอบเขตที่ดิน/งานออกโฉนด

งานอื่นๆ
1. กิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ แจกโบว์ชัวร์, ออกบูธ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากบังคับบัญชาและผู้บริหาร
3. ช่วยเหลืองานต่างๆที่บริษัทจัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ หญิง
 • 2.อายุ 25-35 ปี
 • 3.การศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • 4.ประสบการณ์ด้านงานขายบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าท์ ทาวน์โฮม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • 6.มีความรับผิดชอบ อดทนต่อแรงกดดัน และมีทักษะด้านการประสานงาน
 • 7.มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานบริหารงานขาย ปฎิบัติงานพื้นที่ อ.เขาปีบ จ.ชุมพร ด่วน!!

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
หน้าที่หลัก (Key Responsibilities) :
1. ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานขาย บ้านตัวอย่าง ธงญี่ปุ่น Jflag บริเวณโครงการ สโมสร และบ้านพร้อมขาย ให้สะอาด
2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น PJ ฝ่ายก่อสร้าง และผู้จัดการหมู่บ้าน เกี่ยวกับปัญหา และความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้า
3. ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างของบ้านลูกค้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และรายงานความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบเดือนละ 1 ครั้ง
4. ติดตามข้อมูลข่าวสารของคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง และข้อมูลของโครงการบ้านต่าง ๆ พร้อมทั้งไป survey โครงการคู่แข่งเดือนละ 1 ครั้ง
5. ทำรายงานสรุปลูกค้า Walk-in ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทางเมล์
6. ทำรายงานสรุป Profile ลูกค้าจอง ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทางเมล์
7. เข้าร่วมประชุมทีมงาน รายงานผล การติดตามลูกค้าต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำเดือน
8. รับโทรศัพท์ลูกค้า Call-in จากสื่อโฆษณาต่าง ๆ พร้อมให้ข้อมูล และส่งเอกสารให้แก่ลูกค้า
9. ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าที่ Walk-in และพาลูกค้าชมบ้านตัวอย่าง/ บ้านพร้อมอยู่ในแบบที่ลูกค้าสนใจ เพื่อปิดการขาย
10. โทรติดตามลูกค้า เพื่อทราบถึงผลความคืบหน้าของความสนใจของลูกค้า รับฟังปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขแก่ลูกค้า เพื่อปิดการขาย
11. เสนอแนะความคิดเห็น และแนวทางในการขายให้แก่ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายก่อสร้าง
ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโครงการ และบริษัทฯ
12. ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายโอนฯ เกี่ยวกับการตรวจรับมอบบ้านของลูกค้าที่จะโอนกรรมสิทธิ์
13. ติดต่อ และประสานงานเบื้องต้นกับธนาคารต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอสินเชื่อของลูกค้า (Pre-approved)
14. เข้าร่วมการตรวจสอบ QC กับฝ่ายก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

งานโอนกรรมสิทธิ์
1. งานโอนกรรมสิทธิ์ จัดทำหนังสือมอบอำนาจ จัดเอกสารนัดทำนิติกรรม นัดโอนล่วงหน้า ต่อ สำนักงานที่ดิน
2. นำลูกค้าไปโอนกรรมสิทธิ์ อำนวยความสะดวก ประสานงาน ณ สำนักงานที่ดิน ติดตามประสานงานจนโอนกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จ
3. เคลียร์บัญชีโอน
4. จัดเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบให้ลูกค้า
5. งานแบ่งแยกโฉนดที่ดิน/งานแบ่งจัดสรรที่ดิน/งานรังวัดสอบเขตที่ดิน/งานออกโฉนด

งานอื่นๆ
1. กิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ แจกโบว์ชัวร์, ออกบูธ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากบังคับบัญชาและผู้บริหาร
3. ช่วยเหลืองานต่างๆที่บริษัทจัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย - เพศหญิง
 • 2. อายุ 25-35 ปี
 • 3. วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 4. มีประสบการณ์ด้านงานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม อาคารพานิชย์ 2 ปีขึ้นไป
 • 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • 6. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
 • 7. มีภาวะความเป็นผู้นำและมีทักษะด้านการนำเสนอ มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
 • 8. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่

6. พนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่งเสริมการขาย)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
1. บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมดี และมีใจรักงานบริการ
2. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาด และข้อมูลลูกค้าเพื่อ Update ให้ทีมขายสม่ำเสมอ
4. ออกหาลูกค้าเพื่อนำเสนอขาย เช่น แจกโบว์ชัวร์, ออกบูธ และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. ประชาสัมพันธ์นำเสนอสินค้าและบริการ
6. กำหนดงบประมาณที่ใช้ในการตลาด
7. ติดตามและสรุปผลกิจกรรมและแนะนำเสนอแนวทาง
8. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากบังคับบัญชา และผู้บริหาร
9. ช่วยเหลืองานต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการตลาด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความเข้าใจงานด้านการขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถวิเคราะห์ และนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • มีความขยัน อดทนต่อแรงกดดัน
 • มีการเจรจาต่อรองการขายและทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • มีใบอนุญาตใบขับขี่รถยนต์
 • หากมีประสบการณ์งานประชาสัมพันธ์ด้านงานส่งเสริมการขาย การตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
ทางโทรศัพท์มือถือ 086-809-1199
ทางอีเมลล์ hr@baansuay.com
Line ID : hrbaansuay
สมัครด้วยตนเอง
สมัครผ่าน Job TH

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88/99 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-963888 , 086-8091199
แฟกซ์ : 077-963111

ติดต่อ : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุลากรและบริหารงานทั่วไป

http://baansuay.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com