บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
เราคือธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม
ไอยรา แพลนเน็ต ร่วมกันสร้างคุณค่าสู่สังคมไทย
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมโดดเด่น
(ไม่รับสมาชิกขายตรง)

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : 14,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารไอยเรศวร ซอยลาดพร้าว84

รายละเอียดของงาน
1. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
2. สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรุปทางบัญชี (express) ได้ดี
3. บันทึกข้อมูลแยกประเภท สรุปรายรับ-จ่ายประจำเดือน
4. จัดทำ Invoice ขาย พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
5. ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
6. ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบสำคัญรับ จ่าย
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศหญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป การเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี (หากใช้โปรแกรมทางบัญชีได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • - มีความรู้ ความชำนาญในการใช้โปรแกรมบัญชี และปฏิบัติงานระบบบัญชีได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ชอบเรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน
 • - มีความรับผิดบผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
 • - สัญญาจ้าง 1 ปี ผ่านการพิจารณาต่อสัญญาจ้างต่อปี
 • - มีความอดทนต่อแรงกดดัน และจัดการได้ดี
 • - สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ได้ดี และทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

2. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตรา : 3

เงินเดือน : 12000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ ณ อาคารไอยเรศวร ซอยลาดพร้าว 84

รายละเอียดของงาน
บริการลูกค้า/เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประสานงาน คีย์ข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
 • -วุฒิการศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • -สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • -มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ชอบเรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • -บุคลิกภาพดี
 • -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

อัตรา : 5

เงินเดือน : 15,000 - 30,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ ณ อาคารไอยเรศวร ซอยลาดพร้าว 84

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนงาน และกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด ,กลุ่มเป้าหมาย,การประชาสัมพันธ์, รวมไปถึงแผนงานด้านงบประมาณต่างๆ
2.ควบคุม , ดูแลบริหารงานด้านการตลาดและการขาย , บริหารทีมงานขาย ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
3.บริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสการขาย รวมไปถึงวิเคราะห์คู่แข่งขัน เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4.วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนยอดขาย สินค้าและบริการของบริษัท ที่ได้รับมอบหมาย
5.เป็นตัวแทนขององค์กรหรือบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จัก
6.จัดทำรายงานผลการทำงานของแผนการตลาดประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศหญิง/ชาย อายุ 20 - 40 ปี
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด, การบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การโฆษณา, ศิลปศาสตร์,สังคมศาสตร์,มนุษย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่เกณฑ์ดี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ บุคลิกภาพดี รอบคอบ มีทัศนคติเชิงบวก ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • - สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า นำเสนอความคิดเก่ง เป็นนักสื่อสารหรือนักพูดที่ดี
 • *** สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • - เป็นนักกลยุทธ์หรือที่เรียกกันว่า Strategies และเป็นนักปฏิบัติที่ดีหรือเป็น Implementator
 • -มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางการตลาด มีมุมมองความคิดที่แตกต่าง เป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี
 • - ติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกให้ทัน ทั้งยังมีจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
 • - มีประสบการณ์ทำงาน เป็นผู้จัดการ/ฝ่ายการตลาดและการขาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Werehouse

อัตรา : 3

เงินเดือน : 12000-13000

สถานที่ทำงาน : ซอยลาดพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว

รายละเอียดของงาน
1.ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ
2.ตรวจนับสินค้า
3.จัดส่งสินค้า
4.รายงานความเคลื่อนไหว
5.บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย อายุ 18 – 27 ปี
 • 2.วุฒิการศึกษาระดับม.3,ม.6,ปวช.,ปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • 3.สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • 4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ชอบเรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง มีจิตอาสา และเสียสละ
 • 5.มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • 6.สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 7.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call center)

อัตรา : 4

เงินเดือน : 12000-13000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ ซอยลาดพร้าว 84

รายละเอียดของงาน
1.ประสานติดต่อ-รับสายลูกค้า
2.รับออเดอร์เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า
3.ให้ข้อมูลและตอบคำถามของลูกค้า
4.ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศหญิง อายุ 18 – 30 ปี
 • 2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • 3.มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สนใจและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • 4.มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
 • 5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ชอบเรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง มีจิตอาสา และเสียสละ
 • 6.มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • 7.สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 8.มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และยอมรับฟังผู้อื่น
 • 9.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 10.สามารถหยุดงานไม่ตรงวันเสาร์-อาทิตย์ได้

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครผ่านเว็บไซต์ JOBTH เมื่อทางบริษัทฯได้รับข้อมูลแล้วจะส่งแบบฟอร์มใบสมัครให้ทางอีเมลล์เพื่อกรอกรายละเอียดและส่งกลับมาเพื่อพิจารณา

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
เลขที่ 2102/1 อาคารไอยเรศวร ซอยลาดพร้าว 84 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0942944454
แฟกซ์ :

ติดต่อ : Thanomrat

http://www.aiyara.co.th (ไม่รับสมาชิกขายตรง)

Jobs power By JobTH.com