บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
เราคือธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม
ไอยรา แพลนเน็ต ร่วมกันสร้างคุณค่าสู่สังคมไทย
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมโดดเด่น
(ไม่รับสมาชิกขายตรง)

1. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตรา : 5

เงินเดือน : 12000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส

รายละเอียดของงาน
บริการลูกค้า/เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประสานงาน คีย์ข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
 • -วุฒิการศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • -สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • -มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ชอบเรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • -บุคลิกภาพดี
 • -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. กราฟฟิกดีไซน์/Mutimedia/Social media/Graphic designer/Editor

อัตรา : 4

เงินเดือน : 14000-15000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารไอยเรศวร ซอยลาดพร้าว 84

รายละเอียดของงาน
ออกแบบงานอาร์ต โฆษณา ประชาสัมพันธ์
ตัดต่อคลิป วีดีโอ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 24 – 35 ปี
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก ,ดิจิทัลอาร์ต, มัลติมีเดียดีไซน์,คอมพิวเตอร์อาร์ต
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาComputer Graphics & Multimedia, วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย,มีเดียอาร์ต,การผลิตแอนิเมชัน
 • - ใช้โปรแกรม Adobe Premier pro , Illustrator ,Photo shop ,After effect ,และโปรแกรมตัดต่อวีดีโออื่นๆได้อย่างดี
 • - มีไอเดีย และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ชอบเรียนรู้ สร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน
 • - มีความรับผิดบผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
 • - มีความสามารถในการสื่อสารภาษากัมพูชา (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

อัตรา : 5

เงินเดือน : 15,000 - 30,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ ณ อาคารไอยเรศวร ซอยลาดพร้าว 84

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนงาน และกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด ,กลุ่มเป้าหมาย,การประชาสัมพันธ์, รวมไปถึงแผนงานด้านงบประมาณต่างๆ
2.ควบคุม , ดูแลบริหารงานด้านการตลาดและการขาย , บริหารทีมงานขาย ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
3.บริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสการขาย รวมไปถึงวิเคราะห์คู่แข่งขัน เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4.วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนยอดขาย สินค้าและบริการของบริษัท ที่ได้รับมอบหมาย
5.เป็นตัวแทนขององค์กรหรือบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จัก
6.จัดทำรายงานผลการทำงานของแผนการตลาดประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศหญิง/ชาย อายุ 20 - 40 ปี
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด, การบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การโฆษณา, ศิลปศาสตร์,สังคมศาสตร์,มนุษย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่เกณฑ์ดี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ บุคลิกภาพดี รอบคอบ มีทัศนคติเชิงบวก ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • - สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า นำเสนอความคิดเก่ง เป็นนักสื่อสารหรือนักพูดที่ดี
 • *** สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • - เป็นนักกลยุทธ์หรือที่เรียกกันว่า Strategies และเป็นนักปฏิบัติที่ดีหรือเป็น Implementator
 • -มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางการตลาด มีมุมมองความคิดที่แตกต่าง เป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี
 • - ติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกให้ทัน ทั้งยังมีจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
 • - มีประสบการณ์ทำงาน เป็นผู้จัดการ/ฝ่ายการตลาดและการขาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส

รายละเอียดของงาน
งานสรรหาและจัดจ้างบุคคล
งานฝึกอบรม
ดูแลผลประโยชน์ของพนักงาน
สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน โดยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ให้พนักงานมีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดี ให้เกิดในหมู่พนักงาน (Team Building)
รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง และรักในตัวองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
 • -วุฒิการศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • -สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • -บุคลิกภาพดี
 • -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครผ่านเว็บไซต์ JOBTH เมื่อทางบริษัทฯได้รับข้อมูลแล้วจะส่งแบบฟอร์มใบสมัครให้ทางอีเมลล์เพื่อกรอกรายละเอียดและส่งกลับมาเพื่อพิจารณา

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
เลขที่ 2102/1 อาคารไอยเรศวร ซอยลาดพร้าว 84 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0942944454
แฟกซ์ :

ติดต่อ : Thanomrat

http://www.aiyara.co.th (ไม่รับสมาชิกขายตรง)

Jobs power By JobTH.com