บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทใหม่!! เป็นบริษัทผลิตถุงมือยางทางการแพทย์รายแรกของจังหวัดตรัง
จดทะเบียน : 23 ธันวาคม 2557
ประเภทธุรกิจ : ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์
เริ่มผลิต : 09 พฤษภาคม 2559
ที่ตั้ง : จังหวัดตรัง

1. พนักงานรายวันทั่วไป / พนักงานหัวหน้ากะ / พนักงานQC / พนักงานฝ่ายผลิต/ พนักงานฝ่ายบรรจุ

อัตรา : จำนวนมาก

เงินเดือน : 320 - 350

สถานที่ทำงาน : ตรัง

รายละเอียดของงาน
พนักงานรายวัน ทำงานเข้ากะ
กะB 08.00น. - 16.00 น.
กะC 16.00น. - 24.00 น.
กะA 24.00น. - 08.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่ระบุเพศ ได้ทุกวุฒิ
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : จังหวัดตรัง

รายละเอียดของงาน
1.ดูแลงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสีย , การควบคุมการจัดการของเสีย , อากาศเสีย เป็นต้น
2.จัดทำข้อมูลรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานราชการ
3.ดูแลงาน/พื้นที่/ระบบ ให้เป็นไปตามกฏหมาย หรือกฏระเบียบที่กำหนดไว้
4.จัดทำใบอนุญาติต่างๆ เช่น การขออนุญาติ นำ WASTE ออกนอกโรงงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่ระบุเพศ อายุ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วท.บ./วศ.บ. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ทุกสาขา
 • มีใบอนุญาติผู้ควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

3. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ QC

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : ตรัง

รายละเอียดของงาน
- บริหารจัดการ การวางแผนและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของถุงมือ กล่อง และสินค้าสำเร็จรูป ให้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานเพื่อยืนยันสินค้าว่าได้คุณภาพ ถูกต้องตรงตามกำหนด มาตราฐาน และตรงต่อความต้องการของลูกค้าก่อนส่งออกตลอดจนการ
- บริหารจัดการ การ รายงานผลการตรวจสอบถุงมือ กล่อง สินค้าสำเร็จรูป และวิเคราะห์แนวโน้มผลการตรวจสอบรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชาทราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรม การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้ทุกสาขา
 • หากผ่านงานทางด้านการตรวจสอบคุณภาพในโรงงานการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ จะพิจารณาพิเศษ

4. ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ /หัวหน้าช่าง / หัวหน้าแผนก / วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรม พลังงาน

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : จังหวัด ตรัง

รายละเอียดของงาน
- ควบคุมความดันและการผลิตไอน้ำที่จ่ายให้กับฝ่ายผลิต
- ควบคุมปริมาณ condensate return ให้ได้ตามเป้าหมาย
- วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่ระบุเพศ อายุ จบ ป.ตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้ทุกสาขา
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (พิจารณาพิเศษ)
 • มีใบอนุญาต ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. Line Leader / Senior Supervisor / ผู้จัดการไลน์

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง

รายละเอียดของงาน
ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และ การผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม,2. ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต ควบคุมดูแลพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่ระเพศ อายุ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยียาง พอลิเมอร์ เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็น กะ ได้

6. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : ตรัง

รายละเอียดของงาน
ติดต่อประสานงาน หน่วนงาน ภายใน ภายนอก เกี่ยวกับ การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุถุงมือยางทางการแพทย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่ระบุเพศ อายุ วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานจัดซื้อ

7. หัวหน้าแผนก ระบบงานคุณภาพ (QA)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : จังหวัด ตรัง

รายละเอียดของงาน
1.ดูแลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้
2.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบคุณภาพ
3.ดูแลงานด้านการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit และ Process Audit )
4.รับผิดชอบงานด้านงานระบบคุณภาพ ประงานการตรวจติดตาม การขอรับรอง จากหน่วยงานที่ให้การรับรอง ลูกค้า หน่วยงานราชการ
5.การกำหนด วางแผน ประงาน เข้าร่วมและติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขจากการตรวจติดตาม ทั้งภายใน และ หน่วยงานภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่ระบุเพศ
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทุกสาขา เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรม การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ อ่าน พูด ฟัง เขียน ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ ด้านระบบคุณภาพ โรงงานอุตสาหกรรม (พิจารณาพิเศษ)

8. ช่างซ่อมบำรุงไลน์ / ช่างเครื่องกล / หัวหน้าช่าง / หัวหน้าแผนก / วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุงไลน์

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : จังหวัด ตรัง

รายละเอียดของงาน
1.ทำหน้าที่ควบคุมดูแล งานด้านซ่อมบำรุงรักษา พัฒนา แก้ไขเครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถ ดำเนินงานได้ตามนโยบายองค์กร
2.โดยการนำนโยบายหรือคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาไปประสานกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายอื่นๆเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา,วางแผนและควบคุมการบำรุงรักษา,ซ่อมแซมและออกแบบปรับปรุงพัฒนา เครื่องจักรผลิตถุงมือ
3.การควบคุมค่าใช้จ่าย และจัดสรรกำลังคนในการดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตถุงมือ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่ระบุเพศ อายุ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ,ไฟฟ้า ช่างยนต์ หรือ สาขาวิศวกรรม อื่นที่เกี่ยวข้องได้ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม (พิจารณาเป็นพิเศษ)

9. ช่างไฟฟ้า / หัวหน้าแผนก/ วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไป /ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าไลน์

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : จังหวัด ตรัง

รายละเอียดของงาน
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักร
- งานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- งานออกแบบระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
- ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่ระบุเพศ อายุ
 • วุติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิศวกรรม ที่่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ ด้านระบบงานไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม หรืองานที่เกี่ยวข้อง (พิจารณาพิเศษ)

10. หัวหน้าแผนก QC

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : จังหวัด ตรัง

รายละเอียดของงาน
- วางแผนและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของถุงมือ กล่อง และสินค้าสำเร็จรูป ให้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานเพื่อยืนยันสินค้าว่าได้คุณภาพ ถูกต้องตรงตามกำหนด มาตราฐาน และตรงต่อความต้องการของลูกค้าก่อนส่งออกตลอดจนการ - รายงานผลการตรวจสอบถุงมือ กล่อง สินค้าสำเร็จรูป และวิเคราะห์แนวโน้มผลการตรวจสอบรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชาทราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรม การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากผ่านงานด้านการตรวจสอบคุณภาพ หรือผ่านการอบรมทางด้านการตรวจสอบ(พิจารณาพิเศษ)

11. หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่ แผนกบรรจุ

อัตรา : หลายตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : จังหวัดตรัง

รายละเอียดของงาน
- ควบคุม/กำกับดูแลพนักงาน และ การใช้ทรัพยากรณ์ต่างๆในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้เหมาะสม/คุ้มค่า สอดคล้องกับปริมาณงาน และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติขององค์กร
- รับผิดชอบและควบคุมดูแลงานด้านบรรจุถุงมือ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้อง (พิจารณาพิเศษ )
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

12. หัวหน้าแผนกวางแผนการส่งออก หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและส่งออก

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : จังหวัดตรัง

รายละเอียดของงาน
ติดต่อประสานงาน เพื่อการวางแผนการผลิต การบรรจุและส่งออกถุงมือยาง
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตและโลจิสติกส์
มีความทักษะด้านการประสานงานเกี่ยวกับ SHIPPING
มีทักษะด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่ระบุเพศ อายุ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,วิทยาการจัดการ (คอมพิวเตอร์) โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้ทุกสาขา
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้าน การวางแผน การส่งออก คลังสินค้า การโหลดสินค้า การประสานงาน กับทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

13. วิศวกรสารสนเทศ Software

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : จังหวัดตรัง

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการควบคุมงานด้านซอฟแวร์ของบริษัททั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่ระบุเพศ อายุ จบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

14. ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : จังหวัด ตรัง

รายละเอียดของงาน
ควบดุม ดูแลรับผิดชอบ บริหารจัด งานด้านความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายคุณภาพของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ด้านความปลอดภัย หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ทุกสาขา
 • มีเอกสาร จป.วิชาชีพ มีประสบการณ์ ด้านจป.วิชาชีพ (พิจารณาพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย อากาศ
 • มีประสบการณ์ทางด้าน CSR

15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน / เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : จังหวัดตรัง

รายละเอียดของงาน
เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน
-ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารงานคิดคำนวนค่าตอบแทนของพนักงานรายวัน/รายเหมา
-จัดทำรายงาน ที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์
- ดูแลงาน รปภ.
- ดูแลงานด้านสวัสดิการ บ้านพัก
- ดูแลรับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์
- จัดทำรายงาน และข้อมูลด้านแรงงานสัมพันธ์
- การจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ภายในบริษัท
- สอบสวนผู้กระทำผิดระเบียบบริษัท
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- ดูแลเรื่องงานฝึกอบรม ประสานงานเรื่องการฝึกอบรม
- การทำรายงานเอกสาร ด้านการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบปริญาตรี สาขารัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (พิจารณาพิเศษ)
 • มีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรม Excel
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

16. Formers Engineer

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : ตรัง

รายละเอียดของงาน
- ออกแบบ ปรับปรุง และบำรุงรักษา แม่พิมพ์ชิ้นงานพลาสติกและแม่พิมพ์ยาง
- ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ปรึกษาช่วยเหลือและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก ประกอบ ซ่อมและล้างฟอร์เมอร์ แผนกสนับสนุนวัสดุ และแผนกสนับสนุนด้านเทคนิค ให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานและแผนการดำเนินงานของแผนกโกล์ฟฟอร์เมอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรม วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการออกแม่พิมพ์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทุกสาขา
 • ไม่ระบุเพศ

17. ผู้ประสานงานแรงงานต่างด้าว (พม่า)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : ตรัง

รายละเอียดของงาน
ผู้ประสานงานแรงงานต่างด้าว (พม่า ) MOU

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรู้เรื่องเอกสารแรงงานต่างด้าว Flow งานต่างด้าว เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านภาษา ( พม่า) พิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้ทุกสาขา
 • เป็นคนไทย หรือ ต่างด้าว
 • ไม่ระบุเพศ อายุ

18. Product & Package Officer

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามอัตรา

สถานที่ทำงาน : บ.ไทยกอง จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. create แก้ไข เปลี่ยนแปลงงาน art work ตามความต้องการของลูกค้า
2 เตรียมและส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่โรงงานได้ผลิตขึ้น เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนลูกค้า
3. สนับสนุนเอกสารและข้อมูลประกอบการส่งออก (Declaration of Conformity) และข้อมูลเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ แก่ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • ป.ตรี IT,อุตสาหกรรมเกษตร,วัสดุภัณฑ์,ออกแบบ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ทุกสาขา
 • สามารถใช้ Adobe illustrator ได้

19. พนักงานขับรถคีบไม้ /พนักงานขับรถตัก/ พนักงานขับรถ 6 ล้อ

อัตรา : 2

เงินเดือน : วันละ 380 บาท ไม่รวมOT

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

รายละเอียดของงาน
คีบไม้จากกองไม้ฟืนของบริษัทใส่รถ 6 ล้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่ระบุเพศ อายุ สามารถขับรถคีบไม้หรือรถแม็คโครได้ หรือรถตักได้
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการขับรถคีบหรือรถแม็คโคร

20. หัวหน้าแผนก คลังสินค้า / โลจิสติกส์

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : จังหวัดตรัง

รายละเอียดของงาน
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เรื่องการส่งออก การโหลดตู้
จัดทำเอกสารการส่งสินค้าส่งออก การตรวจสอบตู้ก่อนส่งออก
ตรวจสอบสิ้นค้าตาม ORDER
ตรวจสอบข้อมูลการเรียก Shipment เพื่อใช้วางแผนการขึ้นตู้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่ระบุเพศ อายุ วุฒิ ป ตรี ด้านการจัดการ logistics หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ การทำงานด้านการจัดการ logistics

21. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า / ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมบอยเลอร์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือน

สถานที่ทำงาน : ตรัง

รายละเอียดของงาน
งานบริหารจัดการงานด้านไฟฟ้า ระบบ AIR Chiller
วางแผนและควบคุม การซ่อมแซม บำรุงรักษางานและงาน Break Down เครื่องจักร ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
บริหารจัดการและวางกลยุทธ์ งานภายในฝ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบ ป ตรีขึ้นไป ทางด้าน วิศวกรรม ไฟฟ้า อิเลกทรานิกส์ หรืสาขาที่เกียวข้องได้ทุกสาขา
 • ไม่ระบุเพศ อายุ
 • มีประสบการณ์ ทางการด้านการบริหารจัดการ ระบบ ไฟฟ้า ระบบ AIR Chiller ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ ทางด้านการบริหารจัดการ ระบบบอยเลอร์ การจัดการด้านพลังงาน

22. ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : ตรัง

รายละเอียดของงาน
บริหารจัดการ การผลิต ถุงมือยางทางการแพทย์
บริหารจัดการเรื่องการควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และ การผลิตถุงมือให้เป็นไปตามระบบการผลิตถุงมือ
บริหารจัดการติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต ควบคุมดูแลพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่ระบุเพศ อายุ วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยียาง พอลิเมอร์ เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้าน การบริหารจัดการการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์

23. RD นักวิจัยและพัฒนา

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
-ตรวจสอบผลทางด้านคุณภาพการผลิตถุงมือ ในส่วนของ Accept rate, Pcs/kg, Dimension, Spoilage, Tensile
-หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
-ควบคุมการทดลอง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม วิทยาศาสตร์
 • มีความขยัน อดทน

วิธีการรับสมัครงาน
ผ่าน web /ส่งเข้า e-mail
jureerat@Sritranggroup.com
สอบถาม โทร 075-201199
หรือ work in สมัครที่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง
โทร 075-201199 ต่อ 1410/ 1411

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 85 หมู่ที่ 6 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง ตรัง 92110
โทรศัพท์ : 075201199#1411,1410
แฟกซ์ : 075201150

ติดต่อ : ฝ่าย HR (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

http://www.sritranggroup.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com