CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท บริหารโครงการ อาคารสำนักงาน,คอนโด ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ
- ดูแลระบบงานวิศวกรรมอาคาร
-บริหารงานทำความสะอาดและการรักษาความปลอดภัยคอนโดมิเนียม

1. พนักงานทำความสะอาดจำนวนมาก(สภากาชาดไทย)

อัตรา : 40 อัตรา

เงินเดือน : ค่าแรงตามกฎหมาย

สถานที่ทำงาน : สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์

รายละเอียดของงาน
- ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ภายใน ภายนอกอาคารที่รับผิดชอบ ทำความสะอาดตามจุดที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.ชาย/ หญิง สัญชาติไทย
 • 2. อายุ 18-60 ปี
 • 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • 4. สามารถอ่านออกเขียนได้
 • 5.มีความรู้หรือมีประสบการณ์ สามารถใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดได้
 • 6.ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (สามารถทำงานวันเสาร์ , อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ได้)
 • 7.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ผู้จัดการอาคาร (มีความรู้ความสามารถด้าน วิศวกรรม)​

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 40,000-50,000

สถานที่ทำงาน : หอพักพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

รายละเอียดของงาน
• วางแผนพัฒนา และควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
• ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ประสิทธิผล
• บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ และอาคารที่บริหาร
• บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของอาคาร
• ประสานงานเร่งรัดเก็บค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 50 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือวิศวกรรมศาสตร์ (มีใบ กว.)
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารสูง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านผู้จัดการอาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี

3. ผู้ช่วยวิศวกรประจำอาคาร (SME BANK TOWER)

อัตรา : 1 อัตรา(ด่วนมาก)

เงินเดือน : 30,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : อาคาร SME BANK TOWER) BTS อารีย์

รายละเอียดของงาน
1.ตรวจสอบ วางแผนซ่อมบำรุง เกี่ยวกับเครื่องจักรและระบบประกอบอาคาร
2.รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา กับผู้จัดการอาคาร ,ผู้ว่าจ้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล , ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิศวกรรมอาคาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.)
 • สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ อ่านแบบ และประเมินราคาได้
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานยกของ Handy Man (ประจำ กระทรวงการต่างประเทศ)

อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก!!!

เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา

รายละเอียดของงาน
1. ทำหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมวัสดุอุปรณ์ ห้องประชุม และ อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
2. ทำหน้าที่ยก เคลื่อนย้าย วัสดุอุปกณ์ต่างๆ ภายในกระทรวง
3. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย อายุ 18 – 50 ปี
 • 2. วุฒิการศึกษา ขั่นต่ำ ประถมปลาย (ป.6)
 • 3. สุขภาพแข็งแรง ขยัน อดทน และมีความซื้อสัตย์
 • 4. มีความสุภาพ และรักงานบริการ

5. หัวหน้าช่างประจำอาคาร (ซอยต้นสน หลังสวน)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 20,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : Muniq Langsuan (มิวนีค หลังสวน)

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบระบบวิศวกรรมส่วนกลาง ระบบสาธารณูปโภค ทั้งหมดของอาคาร
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบ การทำงานของช่างอาคาร
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบอาคาร
- สรุป และรายงานการทำงาน ปัญหาที่พบ ให้ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • • วุฒิ ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า/ ช่างอิเลคทรอนิกส์/ช่างเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
 • • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบวิศวกรรมไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
 • • มึความรู้ความเข้าใจระบบอาคาร ไฟฟ้า ประปา แอร์ และสระว่ายน้ำ เป็นอย่างดี
 • • มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ไมโครซอล์ฟ ออฟฟิศ)
 • • มีความเป็นผู้นำ มีใจรักงานบริการ รักความก้าวหน้า ทำงานเป็นทีมได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

6. Urgent !! เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Senior - Officer Level) สุขุมวิท 42

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 42 Tower (ชั้น 19) ซอยสุขุมวิท 42

รายละเอียดของงาน
1. รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อ, จัดจ้าง ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อ อย่างละเอียดรอบคอบให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร
2. รับผิดชอบสรรหา, คัดเลือกผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ ดำเนินการจัดซื้อ, จัดจ้าง เพื่อให้ได้สินค้า, ราคาเหมาะสม, บริการดี และมีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. เปรียบเทียบราคาสินค้า, คุณภาพ และบริการ ตลอดจนเงื่อนไข และสัญญาต่าง ๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด
4. ตรวจสอบการรับสินค้า และบริการ ให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด
5. ดูแล, จัดการ และรวบรวมเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการสั่งซื้อ ของทุกหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. บันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องการการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
7. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • 2. การศึกษา ปวส- ปริญญาตรี สาขา บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์บริหารงานจัดซื้อ อย่างน้อย 6 เดือน - 3 ปี
 • 4. มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง ไหวพริบ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะเป็นอย่างดี
 • 5. ขยัน มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
 • 6. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำสต๊อก ต่างๆ
 • 7. สามารถใช้งาน Ms. Office ได้คล่อง

7. ช่างอาวุโส /ช่างอาคาร ปฏิบัติงานย่าน ม.เกษตร *** เริ่มงานทันที ***

อัตรา : 5 อัตรา ด่วนมาก

เงินเดือน : 13,000 - 15,000 (หรือตามประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

รายละเอียดของงาน
1.ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ปะปา แอร์ และเครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภค ภายในอาคาร
2.รายงานการปฏิบัติงาน , รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ
3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย วุฒิ ปวช.- ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า/ ช่างอิเลคทรอนิกส์/ช่างเครื่องกล/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร 2 ปี ขึ้นไป
 • ความรู้ความเข้าใจระบบอาคาร ไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ อดทน รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ทำงาน 6 วัน /สัปดาห์ ทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์ได้ (เข้างานเป็นกะ)
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. แม่บ้านดูแลความสะอาด(PA) ประจำBlossom สาทร-เจริญราษฎร์

อัตรา : 5

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : ถนนเจริญราษฎร์

รายละเอียดของงาน
1. ทำหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ภายในสำนักงาน อาคาร โรงแรม หรือพื้นที่รับผิดชอบ
2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -เพศชาย ,หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.6ขึ้นไป สามารถอ่านออก เขียนได้
 • มีความตั้งใจ อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดได้ทุกประเภท รวมถึงน้ำยาต่างๆได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พิจารณาคนต่างด้าว ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ที่มีเอกสารครบและเปลี่ยนนายจ้างได้
 • เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง (สุขุมวิท ซ. 11 )

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 บาท หรือตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : คอนโด Hyde11 (สุขุมวิท11)

รายละเอียดของงาน
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง
• งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน
• ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • • เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช., ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า
 • • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร 1 ปี ขึ้นไป
 • • มีความรู้ความเข้าใจระบบอาคาร ไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นอย่างดี
 • • มีใจรักงานบริการ รักความก้าวหน้า ทำงานเป็นทีมได้
 • • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน /สัปดาห์ และทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ได้
 • • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. พนักงานทำความสะอาด ประจำโซน สภากาชาดไทย-ถนนอังรีดูนังต์

อัตรา : 20

เงินเดือน : 11,000-15,000

สถานที่ทำงาน : CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.

รายละเอียดของงาน
1.ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ที่ได้รับผิดชอบ
2.ดันฝุ่น ถูพื้น ล้างห้องน้ำ กรีดกระจก
3.เปิด-ปิด/ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสมุด เป็นต้น
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่18-60 ปี
 • สัญชาติไทย
 • จำกัดวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ป.6)
 • เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความกระตือรือร้นอดทนพร้อมเรียนรู้ ตรงต่อเวลา
 • 4.มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงาน6วัน/สัปดาห์

11. ช่างประจำอาคาร (อาคารหอพักพยาบาล ร.พ.ศิริราช) ถนนชักพระ ตลิ่งชัน

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 14,000-16,000

สถานที่ทำงาน : อาคารหอพักพยาบาล ร.พ.ศิริราช / ถนนชักพระ ตลิ่งชัน

รายละเอียดของงาน
1.ทำหน้าที่ให้บริการงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น
2. ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา /สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรมอาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง
3. งานเบิกอะไหล่ ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฎิบัติงาน
4. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. สามารถปฏิบัติงานกะละคนได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.- ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า/ ช่างอิเลคทรอนิกส์/ช่างเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มึความรู้ความเข้าใจระบบอาคาร ไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นอย่างดี
 • มีใจรักงานบริการ รักความก้าวหน้า ทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือช่างที่เกี่ยวข้องได้
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (สามารถทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถอาชีพช่างไฟฟ้า (ใบอนุญาติไฟฟ้า)

12. ช่างเทคนิคประจำอาคาร / ประจำ Magnolia Ratchadamri Boulevard (ราชดำริ)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 15,000

สถานที่ทำงาน : Magnolia Ratchadamri Boulevard (ราชดำริ)

รายละเอียดของงาน
1.ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคและเครื่องจักรต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบความเย็น เป็นต้น
2.รายงานการปฏิบัติงาน , รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ
3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า/ ช่างอิเลคทรอนิกส์/เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงอาคารสูง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามาถปฏิบัติงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และวันเสาร์ อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13. วิศวกรอาคาร (สภากาชาตไทยจุฬา)สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 30,000 (หรือตามประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : สภากาชาตไทยจุฬา (สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา)

รายละเอียดของงาน
• ดูแลระบบประกอบอาคาร งานวิศวกรรมอาคาร
• จัดทำแผนควบคุมงานบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
• ดูแลระบบประกอบอาคารและงานด้านวิศวกรรมอาคาร
• มี ดูแล ควบคุม บริหารจัดหาร หัวหน้าช่างและช่างเทคนิค
***ต้องมีเอกสาร ใบกว. เท่านั้น***

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านดูแลระบบงานซ่อมบำรุง PM เช่น ระบบลิฟท์,ระบบสระว่ายน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, กล้องวงปิดต่างๆ
 • - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถทำงานเป็นผลัดได้ (ทำงาน 6 วันและวันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน)
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14. Engineering Manger / ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคารสูง

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตากตกลง

สถานที่ทำงาน : สุขุมวิท

รายละเอียดของงาน
1. วางแผน ออบแบบ และซ่อมบำรุง ภายในอาคารด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค
2. ประเมินและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องคุณภาพให้ตรงตามมาตราฐานที่กำหนด
3. วิเคาระห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกัน การทำงานผอดพลาดของระบสาธรณูปโภคของอาคาร
4. สรรหาหา ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา / ซัพพลายเออร์ ที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร
5. วางแผน ควบคุมตรวจสอบ พัฒนาระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยในการทำงาน
6. นำเสนอแผนงานและผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารตามยะยะเวลาที่กำหนด
7. ควบคุมค่าใช้จ่ายของแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • 2. จบปริญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล ต้องมีใบอนุญาติ กว
 • 3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านการรักษา ดูแล ซ่อมแซม และปฏิบัติงานได้จริง เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค อาคาร ไฟฟ้า ลิฟท์ ประปา แอร์ อาคารสูง อาคารสำนักงาน คอนโด เป็นต้น
 • 4. มีความสามารถในการจัดการและบริหารทีมเป็นอย่างดี
 • 5. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้อย่างดี
 • 6. มีทักษะการใช้งาน Ms. Office word, Excel เป็นอย่างดี

15. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (โซน กทม )

อัตรา : 10

เงินเดือน : 500 บ/วัน

สถานที่ทำงาน : โซนกรุงเทพ สุขุมวิท สาธร

รายละเอียดของงาน
- ดูแลความเรียบร้อยของหน่วยงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย – หญิง
 • อายุ 18- 50 ปี และ สามารถอ่าน ออก เขียน ได้
 • สุขภาพแข็งแรงมีความขยัน อดทน และมีความซื่อสัตย์
 • มีใจรักการบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีบุคคลิกภาพที่ดี ดูสะอาดเรียบร้อย

16. ช่างเทคนิคประจำอาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ (แยกอโศก /BTS อโศก) ด่วนมาก!!!

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 15,000 หรือตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ (แยกอโศก /BTS อโศก)

รายละเอียดของงาน
1.ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคและเครื่องจักรต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบความเย็น เป็นต้น
2.รายงานการปฏิบัติงาน , รายงานปัญหาให้หัวหน้างานตามระเบียบ
3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า/ ช่างอิเลคทรอนิกส์/เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงอาคารสูง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามาถปฏิบัติงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และวันเสาร์ อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17. HR Service operation (งานสต๊อกและงานแมสเซ็นเจอร์)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 12,000 -14,000

สถานที่ทำงาน : อาคาร42 ทาวเวอร์(สุขุมวิท42)

รายละเอียดของงาน
งานบริการสวัสดิการ
1.ทำหน้าที่ดูแลงานรับผิดชอบงาน ด้านเครื่องแบบพนักงาน เช่น การจัดชุด การเบิกชุด การคืนชุด และการจัดส่งชุด
2.ทำหน้าที่ บริหารจัดการสต๊อกเครื่องแบบพนักงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน
3.บริหารจัดการ ห้องสต๊อก ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ( เน้นความสะอาด และเป็นมาตราฐานการทำงาน )
4.ทำรายสรุปรายงานสรุป การเบิก การคืน เครื่องแบบพนักงาน ( รายวัน / รายเดือน )
5.สามารถออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
งานบริการด้านแมสเซ็นเจอร
1.จัดเตรียมงานตามเส้นทางการวิ่งและตามความสำคัญและควบคุมกำกับพนักงานรับ-ส่งเอกสาร
2.ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่และพนักงานรับ-ส่งเอกสาร
3.สรุปผลการปฏิบัติการประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชายหรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช ขึ้นไป ทุกสาขา
 • 2. มีประสบการณ์ด้าน ธุรการ หรือ งานสต๊อก ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • 3. สุขภาพร่างกาย แข็งแรง
 • 4. ทัศนคติที่ดีในการทำงาน , ขยัน , ซื่อสัตย์ เน้นมีใจรักงานบริการ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • 5. สามารถใช้ MS Office ; word / Excel โดยเฉพาะ ได้เป็นอย่างดี
 • 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวในการทำงานและทำงานเป็นทีมได้
 • 7. มีทักษะในการประสานงาน แก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ดี
 • 8. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18. หัวหน้าแม่บ้าน ประจำโครงการ/วิ่งสแปร์

อัตรา : 3

เงินเดือน : 15,000-18,000

สถานที่ทำงาน : สุขุมวิท/สาทร/ฝั่งธนบุรี

รายละเอียดของงาน
1.บริหารจัดการดูเเลทีมเเม่บ้าน
2.ตรวจสอบ ควบคุม การปฎิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด
3.จัดทำเอกสารต่างๆ รายงานบันทึกประจำวัน
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 30-50 ปี
 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดได้ทุกประเภท รวมถึงน้ำยาต่างๆได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

19. รับด่วน! แม่บ้าน (Spare เงินสด) โซนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช ซ.10)

อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก!!!

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : โซนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช ซ.10)

รายละเอียดของงาน
- ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย ในการทำงาน
 • ขยัน มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน

20. พนักงานทำความสะอาด (แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด คอนโด / BTS ราชดำริ)

อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก!!!

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : (แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด คอนโด / BTS ราชดำริ)

รายละเอียดของงาน
-ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแตา18-45ปี
 • -สัญชาติไทย
 • -มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน -ซื่อสัตย์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • -หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • -มีบุลิกภาพดี พูดจาสุภาพ มีใจรักงานบริการ

21. พนักงานทำความสะอาด (เดอะ สแตรนด์ ทองหล่อ - สุขุมวิท 57)

อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก!!!

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : เดอะ สแตรนด์ ทองหล่อ - สุขุมวิท 57

รายละเอียดของงาน
- ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน - ซื่อสัตย์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุลิกภาพดี พูดจาสุภาพ มีใจรักงานบริการ

22. Building Services(ผู้ดูแลอาคาร/เจ้าหน้าที่อาคาร) ประจำ อาคารจามจุรี สแควร์

อัตรา : 12 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : อาคารจามจุรี สแควร์

รายละเอียดของงาน
1.ตรวจสอบรับผิดชอบทุกพื้นที่ของอาคาร และบริเวณภายในที่เชื่อมถึงกัน เช่น ลานจอดรถ, บันไดหนีไฟ, พื้นที่ส่วนกลาง, พื้นที่โดยรอบอาคาร และพื้นที่อื่นๆ เป็นประจำทุกวัน
2.ตรวจสอบระบบของหน่วยงาน โดยเฉพาะในระบบป้องกันฉุกเฉินต่างๆ
3.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญางานบริการต่างๆ เช่นงานรักษาความปลอดภัย, งานรักษาความสะอาด, งานกำจัดปลวกและแมลง, การจัดระบบความปลอดภัยในหน่วยงาน และงานซ่อมแซมบำรุงรักษาเป็นพิเศษ พร้อมรายงานผลให้ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร ได้รับทราบทุกวัน
4.ควบคุมระบบการเข้า – ออกอาคาร และการจอดรถยนต์ในอาคาร
5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการอาคาร และผู้ช่วยผู้จัดการ
6.รายงานโดยตรงต่อผู้จัดการอาคาร และผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร
7.ควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน (ตามข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35-45 ปี
 • 2.จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรทางกายภาพ / วิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.มีประสบการณ์เคยทำงาน ด้านการดูแลรักษาอาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Internet อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน ดี
 • ผู้ชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร และใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพทั่วไปก่อนเริ่มงาน
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) ระดับปฏิบัติการ จากหน่วยงานที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรับรอง

23. เจ้าหน้าที่ผจญเพลิง (ประจำอาคาร จามจุรี สแควร์)

อัตรา : 15 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : อาคาร จามจุรี สแควร์

รายละเอียดของงาน
รายละเอียดงาน
-ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยภายในโดยรอบอาคาร รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ ให้พร้อมต่อการใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุและระงับเหตุได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
-ฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง• ประสานงานการซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการชำรุด หรือ เสื่อมสภาพของอาคาร เพื่อให้สามารถป้องกันเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ•
-ให้บริการผู้เช่าพื้นที่ รวมถึงลูกค้าที่ใช้บริการ ในด้านความปลอดภัย ความสะอาดเรียบร้อย รวมถึงประสานงานในการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ•
-ดำเนินการและให้ความเห็นทางด้านกฎหมาย เพื่อป้องกัน แก้ไข บรรเทาความเสียหาย และรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้บริษัท
-ควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้• ประสานงานหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย อายุ 25 - 45 ปี
 • 2.จบการศึกษา ระดับ ปวช-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • 3.ผ่านการอบรมหลักสูตรบรรเทาสาธารณภัยและดับเพลิงขั้นรุนแรง(Advance) โดยมีประสบการณ์ด้านการผจญเพลิงไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • 4.สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • 5.มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน ดี
 • 6.ผู้ชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร และใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพทั่วไปก่อนเริ่มงาน
 • 7.สามารถใช้โปรแกรม Word , Excal ได้ดี
 • 8.มีความยืดหยุ่นเรื่อเวลาการทำงาน สามารถเข้ากะเช้า และบ่าย ได้

24. ADMIN (เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร) ประจำอาคาร จามจุรี สแควร์

อัตรา : 4 อัตรา

เงินเดือน : 17,000 บาท / เดือน

สถานที่ทำงาน : อาคาร จามจุรี สแควร์

รายละเอียดของงาน
- ดูแลเอกสารงานบริหารจัดการอาคาร
- อำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย และผู้ที่มาติดต่อ พร้อมประสานงานไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน กับทุกฝ่ายในส่วนงานอาคาร
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ และฝ่ายอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เคยทำงานธุรการในงานเอกสารสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Internet อยู่ในระดับพอใช้
 • มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน ดี
 • ผู้ชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร และใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพทั่วไปก่อนเริ่มงาน
 • บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ ขยัน อดทน

25. Receptionist (พนักงานต้อนรับและงานไปรษณีย์) ประจำ อาคาร จามจุรี สแควร์

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : 18,000

สถานที่ทำงาน : อาคาร จามจุรี สแควร์

รายละเอียดของงาน
- ต้อนรับ หรือ รับรองแขก หรือผู้ที่เข้ามาในองค์กร
- รับจดหมาย และพัสดุ จัดแยกและส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
- ตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรแก่ผู้มาติดต่อสอบถาม
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง (อายุไม่เกิน 35 ปี)
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เคยทำงานเป็นพนักงานต้อนรับ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Internet อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน ระดับพอใช้
 • ใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพทั่วไปก่อนเริ่มงาน
 • บุคลิกภาพดี มี Service Mind
 • มีความยืดหยุ่นเรื่อเวลาการทำงาน สามารถเข้ากะเช้า และบ่าย ได้

26. ช่างประจำอาคาร (คอนโด A Space ME Sukhumvit 77) ซ.อ่อนนุช

อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก!!!

เงินเดือน : 15,000 บาท หรือตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : A Space ME Sukhumvit 77 (ซ.อ่อนนุช 37/1)

รายละเอียดของงาน
1. ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร เช่นระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น
2. ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ตามใบแจ้งซ่อมให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง
3. งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงอาคารสูง 1 ปีขึ้นไป
 • สามาถปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ทำงานเป็นกะ และวันเสาร์ อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ได้
 • ทำงานเป็นทีมได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
 • เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27. พนักงานทำความสะอาด (คอนโด ยู ดีไลท์ ตลาดพลู สเตชั่น / ท่าพระ)

อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก!!!

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : คอนโด ยู ดีไลท์ ตลาดพลู สเตชั่น / ท่าพระ

รายละเอียดของงาน
- ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ภายใน ภายนอกอาคารที่รับผิดชอบ
- ทำความสะอาดตามจุดที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง / ชาย สัญชาติไทย หรือต่างด้าว
 • อายุ 18 - 50 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถอ่าน ออก เขียน ได้ สื่อสารรู้เรื่อง
 • มีความรู้หรือมีประสบการณ์ สามารถใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดได้
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (สามารถทำงานวันเสาร์ , อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ได้)
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
- ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-381-5015 – 7 ต่อ 14, 22-23
- ส่งประวัติมาทาง E-mail : Recruitment@cbm-thai.com
- ID Line : hrcbmthailand
- Facebook : @hrcbmthai
- ส่งจดหมายพร้อมแนบประวัติส่วนตัวมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ

CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
65 ห้อง 1903 อาคาร 42 ทาว์เวอร์ ชั้น 19, ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-381-5015-7 ต่อ 14,22-23
แฟกซ์ : 02-712-0548

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

http://cbm.sg.com,www.cbm-thai.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com