บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ "ดอยคำ" เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

หัวหน้างานคลังสินค้า (ประจำโรงงานหลวงฯที่ 1 (ฝาง))

อัตรา : 1

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ฝาง)

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต อะไหล่ช่าง สินค้าสำเร็จรูป พร้อมทั้งจัดเก็บในสต๊อกให้เป็นหมวดหมู่
- ตรวจสอบรายการขอเบิกและจ่ายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต อะไหล่ช่างและสอบทานการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่าย
- ตรวจนับสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตคงคลังประจำปี
- ประสานงานติดต่อผู้ให้บริการขนส่งสินค้าภายนอกในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เพื่อสนับสนุนงานการผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบริหารอุตสาหกรรมหรือโลจิสติกส์
 • - ประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้า 3 ปีขึ้นไป
 • - ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทีมงาน 1 ปีขึ้นไป
 • - สามารถใช้ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint ได้

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานหลวงที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายและการ บันทึกค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต ในระบบ SAP
- จัดทำรายงานต้นทุนผลิต เปรียบเทียบ รายเดือน
- ตรวจนับสต๊อกสินค้า งานระหว่างทำ และวัตถุดิบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานตรวจ การหมุนเวียนสินค้า
- ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต้นทุนขายและยอดขายของสินค้าแต่ละชนิด
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุนผลิต/ต้นทุนขายและยอดขาย ของสินค้าที่ผลิต
- จัดทำข้อมูลโสหุ้ยการผลิต และข้อ เปรียบเทียบรายปี เพื่อนำมาวิเคราะห์ความแตกต่าง
- จัดทำรายงานต้นทุนผลิตและต้นทุนขายนำเสนอผู้บริหารในที่ประชุมประจำเดือน
- จัดทำรายงาน รง.8 นำส่งกระทรวงอุตสาหกรรมประจำเดือน
- ตรวจสอบการปิดใบสั่งผลิต ประจำเดือน
- ปิดบัญชีต้นทุนตามเวลาที่กำหนด
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • - ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้าน บัญชีต้นทุน
 • - มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • - หากสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี อาทิ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (ประจำที่โรงงานหลวงฯที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (เต่างอย)

รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบคุณภาพ ทั้งในส่วนการทวนสอบกระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ การจัดเก็บ ห้องปฎิบัติการด้านจุลินทรีย์ ห้องปฎิบัติการด้านเคมี ห้องปฎิบัติการด้านกายภาพของสินค้าและวัตถุดิบทั้งหมด บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพสินค้าก่อนการส่งออก โดยให้เป็นไปตามระบบและข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จุลชีววิทยา เคมี เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - ประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
 • - ประสบการณ์ด้านพัฒนา และบริหารทีมงาน 3 ปีขึ้นไป
 • - มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
 • - สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อเกษตร (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
1. วางแผนและประมาณการวัตถุดิบที่จัดเข้าโรงงานให้สอดคล้องกับแผนผลิต
2. ควบคุมดูแลและดำเนินการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบทั้งในและนอกระบบส่งเสริม ให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนดทั้งด้านราคาและด้านปริมาณ
3. ควบคุมและรักษาคุณภาพของวัตถุดิบที่ซื้อมา ให้มีคุณภาพสูงสุดในระหว่างการขนส่ง และการจัดเก็บเพื่อรอการผลิต
4. จัดทำข้อมูลและให้ความรู้แก่เกษตรกร ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การจัดการ / จัดซื้อ / โลจิสติกส์ / บัญชี /เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านงานจัดซื้อผลผลิตเกษตร / การจัดซื้อทั่วไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่

ผู้จัดการแผนกมาตรฐานเกษตร

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
กำหนดแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนงานรวมของบริษัทฯ กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน วางระบบการทำงานของเกษตรกรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น และสอบทานข้อมูลรายงานของเจ้าหน้าที่มาตรฐานเกษตรให้มีความถูกต้องและแม่นยำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในด้านเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ พืชสวน พืชไร่ โรคพืช ปฐพีศาสตร์)
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ในด้านมาตราฐานเกษตร และการผ่านการตรวจและฝึกอบรมมาตรฐานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)

ผู้จัดการร้านดอยคำ (Shop Manager) พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
จัดสรรหาทีมงานขายให้สอดคล้องกับแผนขายและกลยุทธ์การขาย ควบคุมดูแลการติดตามการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลขายและประเมินยอดขายร้านสาขาต่างๆ ตรวจสอบการบริหารสินค้าภายในร้านสาขา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด และตรวจสอบคลังให้เรียบร้อย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และสร้างรายได้ให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 -5 ปี ขึ้นไปในด้านการงานจัดการร้านค้าปลีก / ร้านอาหาร / ร้านสะดวกซื้อ (ผู้จัดการร้านหรือผู้ช่วยผู้จัดการร้าน)
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์

ผู้จัดการร้านดอยคำ สาขา ปตท.แยกหาดจอมเทียน

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา ปตท.แยกหาดจอมเทียน

รายละเอียดของงาน
จัดสรรหาทีมงานขายให้สอดคล้องกับแผนขายและกลยุทธ์การขาย ควบคุมดูแลการติดตามการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลขายและประเมินยอดขายร้านสาขาต่างๆ ตรวจสอบการบริหารสินค้าภายในร้านสาขา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด และตรวจสอบคลังให้เรียบร้อย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และสร้างรายได้ให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญารี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 -5 ปี ขึ้นไปในด้านการงานจัดการร้านค้าปลีก / ร้านอาหาร / ร้านสะดวกซื้อ (ผู้จัดการร้านหรือผู้ช่วยผู้จัดการร้าน)
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (มีรถส่วนตัว)
 • สามารถทำงานได้ 6 วัน/สัปดาห์

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขาเทสโก้โลตัสลาดพร้าว

อัตรา : 2

เงินเดือน : เริ่มต้น 10,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา เทสโก้โลตัสลาดพร้าว

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น 10,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น + ค่าเดินทาง

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำสาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (หยุดทุกวันอาทิตย์)

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขาพาราไดซ์

อัตรา : 2

เงินเดือน : เริ่มต้น 10,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา พาราไดซ์

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขาศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

อัตรา : 2

เงินเดือน : เริ่มต้น 10,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น + ค่าเดินทาง

สถานที่ทำงาน : ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (หยุดทุกวันอาทิตย์)

เจ้าหน้าที่การตลาด (ด้านสินค้าพิเศษและกระเช้า)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนและจัดทำสินค้าชุดของขวัญสำหรับเทศกาลต่างๆ
2.วางแผนและจัดทำสินค้าของที่ระลึกและสินค้าพิเศษต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านสินค้ากระเช้า / สินค้าพิเศษในช่วงเทศกาลตลอดทั้งปี รวมทั้งการคำนวนการสั่งซื้อและการกำหนดยอดขายสินค้าประเภทกระเช้า
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่การตลาด

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
- ประชุมร่วมกับแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกวางแผน แผนกออกแบบ แผนกสื่อสารการตลาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าร่วมกับผู้บังคับบัญชา
- กำหนดแผนการวางจำหน่ายสินค้าใหม่และแผนงาน การปรับปรุง และพัฒนาสินค้าร่วมกับผู้บังคับบัญชา
- กำหนดประเด็นการวิจัย และกลุ่มเป้าหมายเพื่อสำรวจความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนา (Concept Test) รวมทั้งการจัดทำแบบสอบถามการวิจัย ออกสำรวจความคิดเห็น รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัยความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า
- จัดทำเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของสินค้าที่ได้จากผลการวิจัยความต้องการของผู้บริโภค เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ให้กับแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกออกแบบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานและติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกออกแบบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดประเด็นการวิจัย และกลุ่มเป้าหมายเพื่อสำรวจการตอบรับของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมา (External Test) รวมทั้งการจัดทำแบบสอบถามการวิจัย ออกสำรวจความคิดเห็นการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัยการตอบรับของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า
- จัดทำเอกสารสรุปรายละเอียดของสินค้าที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุง และรายละเอียดการวางจำหน่าย ให้กับแผนกวางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับแผนกวางแผน แผนกโลจิสติกส์ ฝ่ายขายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า
- วางแผน ดำเนินการ และประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาการวางจำหน่ายสินค้าใหม่ และยอดขายของสินค้า
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในการทำงานด้านบริหารผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค หรือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการตลาด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีความรู้ด้านงานการตลาดและกระบวนการพัฒนาสินค้า ต่อยอดไปถึงการทำวิจัยและการกำหนดประเด็นการวิจัย และกลุ่มเป้าหมายเพื่อสำรวจความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนา (Concept Test) รวมทั้งการจัดทำแบบสอบถามการวิจัย ออกสำรวจความคิดเห็น รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัยความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า
 • มีปฏิสัมพันธ์และประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกได้ดี

เจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
- ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุน การจัดทำแผนงานและกลยุทธ์ตามกรอบที่ได้รับมอบจากผู้บริหาร แก่ฝ่ายงาน รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งติดตาม ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชา
- ประสานงาน รวมถึงจัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมแผนงานและกลยุทธ์ประจำปี รวมถึง การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนแก่ฝ่ายงาน รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำดัชนีชี้วัดผลงานหลัก (KPI: Key Performance Indicator) รวมทั้ง ติดตาม ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามระบบการวัดผลที่กำหนดขึ้น ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชา
- ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนแก่ฝ่ายงานรวมถึงหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) รวมทั้งติดตาม ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชา
- จัดทำสรุปข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งกระทบต่อแผนงานและกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจหรือสนับสนุนข้อมูลแก่ผู้บริหารระดับสูง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปีขึ้นไป ในการทำงานที่เกี่ยวข้องในงานวิเคราะห์การเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง-บริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำดัชนี ชี้วัดผลงาน (KPI: Key Performance Indicator) รวมทั้งควบคุมดูแล ติดตาม ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามระบบการวัดผลที่กำหนดขึ้น
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Statistics or Analysis Program e.g. SPSS ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ดูแลงานระบบ ERP - SAP)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาออกแบบพัฒนาระบบโปรแกรม หรือจัดมาโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับโปรแกรม เพื่อให้มาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านงานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ( ERP / ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม SQL , Database , Java , C++ , Python
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เชียงใหม่-เชียงราย-สกลนคร)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรกิจสาขา (ด้านประสานงานหรือด้านสำรวจพื้นที่)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
- ดูแลเรื่องการทำสัญญาเช่าพื้นที่ สัญญางานออกแบบ และสัญญางานก่อสร้างและตกแต่งภายใน ขออนุญาตเอกสารต่างๆตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสาขาใหม่ และจัดทำรายงานยอดขายประจำเดือน เพื่อให้การก่อสร้างร้านดอยคำ และร้านครอบครัวดอยคำเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการขยายสาขาร้านดอยคำและร้านครอบครัวดอยคำ ควบคุมการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด จัดทำรายงานการสำรวจพื้นที่ พร้อมทั้งประสานงานกับทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถเปิดร้านดอยคำ และร้านครอบครัวดอยคำให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี
 • - การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิชา การตลาด การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • - หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถใช้ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • - สามารถขับรถยนต์ได้

เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพสาขา (ด้านการฝึกอบรม) (ประจำสำนักงานใหญ่ ราชเทวี กรุงเทพฯ)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการฝึกอบรมพนักงานประจำปี สำหรับฝ่ายร้านดอยคำ และฝ่ายร้านครอบครัวดอยคำ
- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำหลักสูตร คู่มือ และกำหนดตารางการอบรม รวมถึงการประสานงานการอบรมกับฝ่ายร้านดอยคำ และฝ่ายร้านครอบครัวดอยคำ
- ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับฝ่ายร้านดอยคำและฝ่ายร้านครอบครัวดอยคำ
- ติดตามผลหลังการฝึกอบรม วิเคราะห์ และสรุปผลการอบรมในแต่ละหลักสูตร
- จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผล ข้อมูลแสดงความคิดเห็นลูกค้า จากระบบ QR Code ออนไลน์
- จัดทำป้ายราคาสินค้าดอยคำ จัดส่งให้กับร้านดอยคำ และร้านดอยคำ(แฟรนไชส์)
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • - ประสบการณ์ด้านฝึกอบรม 1 ปี ขึ้นไป
 • - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
 • - หากเคยเป็นวิทยากรฝึกอบรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำสำนักงานใหญ่ ราชเทวี กรุงเทพฯ)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายและการ บันทึกค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต ในระบบ SAP
- จัดทำรายงานต้นทุนผลิต เปรียบเทียบ รายเดือน
- ตรวจนับสต๊อกสินค้า งานระหว่างทำ และวัตถุดิบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานตรวจ การหมุนเวียนสินค้า
- ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต้นทุนขายและยอดขายของสินค้าแต่ละชนิด
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุนผลิต/ต้นทุนขายและยอดขาย ของสินค้าที่ผลิต
- จัดทำข้อมูลโสหุ้ยการผลิต และข้อ เปรียบเทียบรายปี เพื่อนำมาวิเคราะห์ความแตกต่าง
- จัดทำรายงานต้นทุนผลิตและต้นทุนขายนำเสนอผู้บริหารในที่ประชุมประจำเดือน
- จัดทำรายงาน รง.8 นำส่งกระทรวงอุตสาหกรรมประจำเดือน
- ตรวจสอบการปิดใบสั่งผลิต ประจำเดือน
- ปิดบัญชีต้นทุนตามเวลาที่กำหนด
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้าน บัญชีต้นทุน
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี อาทิ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
1.สมัครผ่าน JobTH
2.ส่งประวัติมาทาง Email : recruit@doikham.co.th
3.สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่ราชเทวี)
4.สมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ตั้งในแต่ละพื้นที่ (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ // อ.แม่จัน จ.เชียงราย // อ.เต่างอย จ.สกลนคร)
5.โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณแก่นเพชร , คุณคชาภรณ์) 02-656-6992 ต่อ 315

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-656-6992 ต่อ 315
แฟกซ์ : 02-656-6991

ติดต่อ : คุณแก่นเพชร นุชสวัสดิ์ (อาร์ต) , คุณคชาภรณ์ วรวงษ์ (บิว)

http://www.doikham.co.th
ดูแผนที่