บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ "ดอยคำ" เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (Product Management Officer)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
- ประชุมร่วมกับแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกวางแผน แผนกออกแบบ แผนกสื่อสารการตลาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าร่วมกับผู้บังคับบัญชา
- กำหนดแผนการวางจำหน่ายสินค้าใหม่และแผนงาน การปรับปรุง และพัฒนาสินค้าร่วมกับผู้บังคับบัญชา
- กำหนดประเด็นการวิจัย และกลุ่มเป้าหมายเพื่อสำรวจความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนา (Concept Test) รวมทั้งการจัดทำแบบสอบถามการวิจัย ออกสำรวจความคิดเห็น รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัยความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า
- จัดทำเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของสินค้าที่ได้จากผลการวิจัยความต้องการของผู้บริโภค เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ให้กับแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกออกแบบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานและติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกออกแบบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดประเด็นการวิจัย และกลุ่มเป้าหมายเพื่อสำรวจการตอบรับของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมา (External Test) รวมทั้งการจัดทำแบบสอบถามการวิจัย ออกสำรวจความคิดเห็นการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัยการตอบรับของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า
- จัดทำเอกสารสรุปรายละเอียดของสินค้าที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุง และรายละเอียดการวางจำหน่าย ให้กับแผนกวางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับแผนกวางแผน แผนกโลจิสติกส์ ฝ่ายขายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า
- วางแผน ดำเนินการ และประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาการวางจำหน่ายสินค้าใหม่ และยอดขายของสินค้า
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในการทำงานด้านบริหารผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค หรือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการตลาด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีความรู้ด้านงานการตลาดและกระบวนการพัฒนาสินค้า ต่อยอดไปถึงการทำวิจัยและการกำหนดประเด็นการวิจัย และกลุ่มเป้าหมายเพื่อสำรวจความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนา (Concept Test) รวมทั้งการจัดทำแบบสอบถามการวิจัย ออกสำรวจความคิดเห็น รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัยความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า
 • มีปฏิสัมพันธ์และประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกได้ดี

เจ้าหน้าที่การตลาดดูแลสินค้าด้านกระเช้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนและจัดทำสินค้าชุดของขวัญสำหรับเทศกาลต่างๆ
2.วางแผนและจัดทำสินค้าของที่ระลึกและสินค้าพิเศษต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านสินค้ากระเช้า / สินค้าพิเศษในช่วงเทศกาลตลอดทั้งปี รวมทั้งการคำนวนการสั่งซื้อและการกำหนดยอดขายสินค้าประเภทกระเช้า
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ผู้จัดการแผนกมาตรฐานเกษตร

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
กำหนดแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนงานรวมของบริษัทฯ กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน วางระบบการทำงานของเกษตรกรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น และสอบทานข้อมูลรายงานของเจ้าหน้าที่มาตรฐานเกษตรให้มีความถูกต้องและแม่นยำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในด้านเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ พืชสวน พืชไร่ โรคพืช ปฐพีศาสตร์)
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ในด้านมาตราฐานเกษตร และการผ่านการตรวจและฝึกอบรมมาตรฐานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ดูแลงานระบบ ERP - SAP)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาออกแบบพัฒนาระบบโปรแกรม หรือจัดมาโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับโปรแกรม เพื่อให้มาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านงานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ( ERP / ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม SQL , Database , Java , C++ , Python
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เชียงใหม่-เชียงราย-สกลนคร)

เจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
- ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุน การจัดทำแผนงานและกลยุทธ์ตามกรอบที่ได้รับมอบจากผู้บริหาร แก่ฝ่ายงาน รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งติดตาม ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชา
- ประสานงาน รวมถึงจัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมแผนงานและกลยุทธ์ประจำปี รวมถึง การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนแก่ฝ่ายงาน รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำดัชนีชี้วัดผลงานหลัก (KPI: Key Performance Indicator) รวมทั้ง ติดตาม ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามระบบการวัดผลที่กำหนดขึ้น ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชา
- ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนแก่ฝ่ายงานรวมถึงหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) รวมทั้งติดตาม ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชา
- จัดทำสรุปข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งกระทบต่อแผนงานและกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจหรือสนับสนุนข้อมูลแก่ผู้บริหารระดับสูง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปีขึ้นไป ในการทำงานที่เกี่ยวข้องในงานวิเคราะห์การเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง-บริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำดัชนี ชี้วัดผลงาน (KPI: Key Performance Indicator) รวมทั้งควบคุมดูแล ติดตาม ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามระบบการวัดผลที่กำหนดขึ้น
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Statistics or Analysis Program e.g. SPSS ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาร้าน

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการออกแบบร้านดอยคำและแฟรนด์ไชส์ รับโจทย์ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สร้างสรรค์พร้อมกำหนดแนวคิดหลักและรูปแบบของร้านค้า ควบคุมดูแลการออกแบบ การนำเสนอแบบ และรับความคิดเห็นเพื่อปรับแก้ กำหนดมาตรฐานรูปแบบและวัสดุการผลิตชิ้นงาน องค์ประกอบการจัดร้านเพื่อให้ร้านดอยคำมี บรรยากาศ รูปแบบและภาพลักษณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นดอยคำ ได้รับความนิยมจากกลุ่มเป้าหมายให้อยากมาใช้บริการ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสินค้าได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาออกแบบภายใน / ออกแบบ / กราฟฟิคดีไซน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านงานออกแบบภายใน หรือการตกแต่งภายใน มีความรู้ทางด้านการก่อสร้างและติดต่อผู้รับเหมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการออกแบบอาทิ Illustrator / Photoshop / 3D Max / Adobe Photoshop for Mac and PC ได้เป็นอย่างดี (ในการทำงานใช้เครื่อง Mac)

เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคคล (ด้านการพัฒนาบุคคล)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาออกแบบรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อใช้ประกอบการออกแบบระบบงานพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น และมีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาองค์การ (เท่านั้น)
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพัฒนาบุคลากร

ผู้จัดการร้านสาขาดอยคำ (Shop Manager) ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
จัดสรรหาทีมงานขายให้สอดคล้องกับแผนขายและกลยุทธ์การขาย ควบคุมดูแลการติดตามการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลขายและประเมินยอดขายร้านสาขาต่างๆ ตรวจสอบการบริหารสินค้าภายในร้านสาขา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด และตรวจสอบคลังให้เรียบร้อย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และสร้างรายได้ให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 -5 ปี ขึ้นไปในด้านการงานจัดการร้านค้าปลีก / ร้านอาหาร / ร้านสะดวกซื้อ (ผู้จัดการร้านหรือผู้ช่วยผู้จัดการร้าน)
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์

พนักงานขาย สาขา พระบรมมหาราชวัง (รับเฉพาะวุฒิปริญญาตรีเท่านั้น)

อัตรา : 3

เงินเดือน : เงินเดือนเริ่มต้นขั้นต่ำ 15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา พระบรมมหาราชวัง

รายละเอียดของงาน
เตรียมความพร้อมภายในร้านสำหรับการให้บริการ แนะนำสินค้าและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ตามระเบียบและมาตรฐานขององค์กร รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของรายรับ – รายจ่าย และตรวจนับสินค้าคลัง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และสร้างรายได้ให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการขายและการบริการในร้านค้าปลีกทั่วไป หรือร้านอาหาร
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ รวมทั้งขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขา ราชเทวี

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น 10,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา ราชเทวี (BTSราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขา ห้าง ฟิฟตี้ฟิฟท์ ทองหล่อ (ซอย55)

อัตรา : 2

เงินเดือน : เริ่มต้น 10,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น + ค่าเดินทาง

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา ห้าง ฟิฟตี้ฟิฟท์ ทองหล่อ (ซอย55)

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขา บ้านโบราณจังหวัดเชียงใหม่

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น 9,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา บ้านโบราณเชียงใหม่

รายละเอียดของงาน
- ปฎิบัติงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ร่วมดำเนินการรวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวในพื้นที่และความต้องการลูกค้าร่วมกับผู้บังคับบัญชา
- ร่วมดำเนินการวางแผนการเบิกและสั่งซื้อสินค้าและปัจจัยประกอบการขายเพื่องานขายในร้านดอยคำร่วมกับผู้บังคับบัญชา
- จัดการสินค้าคงคลังไม่ให้เกิดปัญหาคงค้างนานหรือหมดอายุ
- ตรวจสอบสินค้าก่อนจัดเรียงเพื่อจำหน่าย
- ตรวจนับสินค้าคงคลังที่มีอยู่จริงเปรียบเทียบในระบบขายประจำสัปดาห์/ประจำเดือน
- ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ภายในสาขา
- เตรียมการความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์การขายประจำวัน
- ดูแลทำความสะอาดทุกส่วนภายในร้าน
- ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเงินทอน เงินสำรอง รายได้ประจำวัน (ก่อนและหลังการขาย)
- นำส่งเงินจากการขายประจำวัน ให้ฝ่ายบัญชีหรือฝากธนาคารตามระยะเวลาที่กำหนด
- จัดเรียงสินค้าในชั้นวางให้เต็มอยู่เสมอ พร้อมทั้งลำดับอายุของสินค้า
- นำเสนอ แนะนำสินค้าและบริการได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
- จัดทำรายงานสรุปการขายประจำวัน
- รวบรวมเอกสารด้านการขายรับเข้าในระบบขายหน้าร้าน (Point Of Sale : POS) เพื่อนำส่งฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ และแผนกพัฒนาคุณภาพสาขา
- จัดทำใบสั่งขาย
- ร่วมดำเนินการรวบรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสาขาเพื่อนำส่งการดำเนินการเบิกร่วมกับผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • หากมีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขายวิ่งตามสาขาอาคารสินธรทาวเวอร์-โรงพยาบาลจุฬาฯ

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น 10,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น + ค่าเดินทาง

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำสาขาอาคารสินธรทาวเวอร์-โรงพยาบาลจุฬาฯ

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (หยุดทุกวันอาทิตย์)

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานหลวงที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายและการ บันทึกค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต ในระบบ SAP
- จัดทำรายงานต้นทุนผลิต เปรียบเทียบ รายเดือน
- ตรวจนับสต๊อกสินค้า งานระหว่างทำ และวัตถุดิบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานตรวจ การหมุนเวียนสินค้า
- ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต้นทุนขายและยอดขายของสินค้าแต่ละชนิด
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุนผลิต/ต้นทุนขายและยอดขาย ของสินค้าที่ผลิต
- จัดทำข้อมูลโสหุ้ยการผลิต และข้อ เปรียบเทียบรายปี เพื่อนำมาวิเคราะห์ความแตกต่าง
- จัดทำรายงานต้นทุนผลิตและต้นทุนขายนำเสนอผู้บริหารในที่ประชุมประจำเดือน
- จัดทำรายงาน รง.8 นำส่งกระทรวงอุตสาหกรรมประจำเดือน
- ตรวจสอบการปิดใบสั่งผลิต ประจำเดือน
- ปิดบัญชีต้นทุนตามเวลาที่กำหนด
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • - ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้าน บัญชีต้นทุน
 • - มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • - หากสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี อาทิ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (ประจำที่โรงงานหลวงฯที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (เต่างอย)

รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบคุณภาพ ทั้งในส่วนการทวนสอบกระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ การจัดเก็บ ห้องปฎิบัติการด้านจุลินทรีย์ ห้องปฎิบัติการด้านเคมี ห้องปฎิบัติการด้านกายภาพของสินค้าและวัตถุดิบทั้งหมด บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพสินค้าก่อนการส่งออก โดยให้เป็นไปตามระบบและข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จุลชีววิทยา เคมี เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - ประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
 • - ประสบการณ์ด้านพัฒนา และบริหารทีมงาน 3 ปีขึ้นไป
 • - มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
 • - สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)

หัวหน้างานคลังสินค้า (Inventory Management Supervisor)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ฝาง)

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต อะไหล่ช่าง สินค้าสำเร็จรูป พร้อมทั้งจัดเก็บในสต๊อกให้เป็นหมวดหมู่
- ตรวจสอบรายการขอเบิกและจ่ายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต อะไหล่ช่างและสอบทานการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่าย
- ตรวจนับสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตคงคลังประจำปี
- ประสานงานติดต่อผู้ให้บริการขนส่งสินค้าภายนอกในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า เพื่อสนับสนุนงานการผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบริหารอุตสาหกรรมหรือโลจิสติกส์
 • - ประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้า 3 ปีขึ้นไป
 • - ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทีมงาน 1 ปีขึ้นไป
 • - สามารถใช้ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint ได้

เจ้าหน้าที่ Catering (ประจำสำนักงานใหญ่ ราชเทวี กรุงเทพฯ)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
- รวบรวมข้อมูลคู่แข่งขัน ความเคลื่อนไหวทางการตลาด และความต้องการของลูกค้า

- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาคาดการณ์และพยากรณ์ปริมาณ/มูลค่าการขายของสินค้าตลาดในประเทศ

- จัดตารางการออกเยี่ยมเยียนลูกค้าประจำสัปดาห์/ประจำเดือน

- ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าตามตารางฯ ที่กำหนดขึ้นประจำสัปดาห์/ประจำเดือน (ต่างประเทศ)

- ค้นหาลูกค้ารายใหม่ และจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่

- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบต่างๆ

- นำเสนอขายสินค้า และเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่
- จัดทำใบเสนอราคาและจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามความต้องการและเงื่อนไขในการขายของลูกค้าแต่ละราย
- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าเข้าระบบฐานข้อมูล (เปิดหน้าบัญชีลูกค้า)
- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาประสานงานกับฝ่ายวางแผน และแผนกโลจิสติกส์ เพื่อแจ้งแผนการสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับจากลูกค้า
- ติดตามผลการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดขึ้น
- ติดตามการชำระค่าสินค้าให้ครบตามจำนวน และให้ตรงตามเวลาที่กำหนดขึ้น
- จัดทำรายงานสรุปการขายประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา การตลาด การจัดการ
 • - มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
 • - สามารถใช้ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
 • - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับขี่รถยนต์ได้

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ด้านลูกหนี้ทั่วไป)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000.00 - 20,000.00

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ราชเทวี

รายละเอียดของงาน
1. บริหารจัดการลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อป้องกันหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
2. บันทึกรายการรับเงินจากลูกหนี้ พร้อมเสนอตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
3. จัดทำรายงานวิเคราะห์สินเชื่อที่เกินวงเงินอนุมัติ ตลอดจนสินเชื่อที่นอกเหนือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดชึ้นเพื่อนำส่งให้สายพัฒนาธุรกิจ และสายธุรกิจค้าปลีก
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผุ้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา การเงินและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินและสินเชื่อ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint , SAP

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขา ไทยพาณิชย์ปาร์ค

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น 10,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น

สถานที่ทำงาน : ไทยพาณิชย์ปาร์ค

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ประจำสำนักงานใหญ่ ราชเทวี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
- จัดทำแผนอพยพหนีไฟประจำสำนักงานใหญ่
- ตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- เสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไขด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกด้านความปลอดภัย
- วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและอุบัติเหตุ
- สอบสวนอุบัติเหตุ
- จัดทำรายงานสรุปผลด้านความปลอดภัยและจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
- ตรวจติดตามประเมินเฝ้าระวัง ป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทบทวนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการตรวจสุขาภิบาลอาหารภายในโรงอาหาร และป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที และรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุง จัดทำรายงานระบุปัญหาที่เกิดขึ้น สาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไข รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ตรวจ น้ำทิ้ง อากาศ เสียง และการจัดการขยะตามที่กฏหมายกำหนด
- ติดต่อประสานงานตรวจวัดค่าน้ำทิ้ง อากาศ เสียง และการจัดการขยะตามที่กฏหมายกำหนด
- ตรวจสอบการจัดทำรายงานผลการตรวจคุณภาพอากาศและน้ำทิ้ง เสียง และการจัดการขยะตามกฎหมาย
- รายงานสิ่งผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • - จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา อาชีวอนามัย , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถใช้ Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

พนักงานครัว

อัตรา : 1

เงินเดือน : 350 - 400/วัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการจัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุง อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร/ปรุงอาหาร รวมถึงการดูแลสต็อกวัตถุดิบ เครื่องปรุง อุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องครัวและล้างอุปกรณ์การประกอบอาหารทุกอย่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานได้รับอาหารที่มีรสชาติที่ดี มีคุณภาพ และปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 35 ขึ้นไป
 • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

วิธีการรับสมัครงาน
1.สมัครผ่าน JobTH
2.ส่งประวัติมาทาง Email : recruit@doikham.co.th
3.สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่ราชเทวี)
4.สมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ตั้งในแต่ละพื้นที่ (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ // อ.แม่จัน จ.เชียงราย // อ.เต่างอย จ.สกลนคร)
5.โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณแก่นเพชร , คุณรัตนา) 02-656-6992 ต่อ 317 และ 315

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-656-6992 ต่อ 317 และ 315
แฟกซ์ : 02-656-6991

ติดต่อ : คุณแก่นเพชร นุชสวัสดิ์ (อาร์ต) , คุณรัตนา กิจจรูญ (เต้ย)

http://www.doikham.co.th
ดูแผนที่