บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ "ดอยคำ" เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

เลขานุการผู้บริหาร ( Personal Assistant )

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
๑. ดูแลรับผิดชอบเรื่องการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
๑.๑ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น
๑.๒ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าว
๑.๓ จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
๒. สนับสนุนงานของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
๒.๑ จัดทำและรวบรวมข้อมูลเชิงนโยบาย และรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ ช่วยประสานงานระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ราบรื่น
๒.๓ รับผิดชอบและทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ในโครงการต่างๆ ดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในภาพรวม
๓.ติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ให้กับภายในองค์กร และภายนอกองค์กร (หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ)
๓.๑ ติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ให้ถูกต้องและทันกำหนดเวลา
๓.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญต่างๆ
๔. ริเริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
๕. อื่นๆ งานที่ผู้จัดการใหญ่มอบหมายเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา การบริหารจัดการ เลขานุการ
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • มีทักษะการเขียนรายงานการประชุม ร่างจดหมาย วิเคราะห์และวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการอย่างน้อย 2-4 ปี

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Customer Complain)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
รับเรื่องร้องเรียน (Customer Complaint) เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจากลูกค้าทุกช่องทางการสื่อสาร พร้อมทั้งเข้าชี้แจ้งกับลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้า รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวสินค้าที่วางจำหน่าย เพื่อการเพิ่มยอดขายหรือแก้ไขปัญหาสินค้าโดยในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สื่อสารการตลาด / การตลาด
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านการดูแลลูกค้า / สื่อสารการตลาด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)
 • พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (On-ground Media / Copy Writer)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนและประสานงานด้านส่งเสริมการขายและกิจกรรมพิเศษทั้งหมด
2.วางแผนและประสานงานเพื่องานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์สินค้าและตราสินค้า โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรนิกส์
3.รวบรวมข้อมูลและรับผิดชอบงานด้าน CMR เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบัตรสมาชิก ผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่าย
4.รวบรวมข้อมูลด้านคุณประโยชน์ และความต้องการของตลาด ประกอบจุดขายเพื่อเป็น Copy Writer ตาม Concept ของผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
5.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมงานด้านการอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขายและตัวแทนจำหน่าย
6.ติดตามความเคลื่นไหวสินค้าที่วางจำหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขายหรือแก้ไขปัญหาสินค้า
7.วางแผนการจัดทำ จัดแจก การควบคุมดูแลสต็อค

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์ การตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ในด้านการประชาสัมพันธ์ โฆษณา วางแผนสื่อ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ เช่น Adobe Photo Shop , Adobe lllustrator
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่

เจ้าหน้าที่ E - Commerce

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการตามทิศทาง แผนงาน วิธีการและขั้นตอนการขายสินค้า ให้สอดคล้องกับแผนงานของฝ่ายฯ และนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการนำเสนอแนวทาง เทคนิค ช่องทางใหม่ รายการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การประเมินความเคลื่อนไหวยอดขายของแต่ละช่องทางให้เป็นไปตามแผนฯ ร่วมดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการ การมีส่วนร่วมในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่ได้รับการอนุมัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการค้ ความเชี่ยวชาญการใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ และบริการต่างๆ ใน Internet ( Web board, YouTube, Facebook, Line, Instagram, Ebay, การจองบริการโดยสาร ห้องพัก สั่งซื้อสินค้า เป็นต้น)
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน บุคลิกดี มีทักษะในการพูดและนำเสนอ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรภายนอก

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนการจัดการสื่อสารองค์กร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรร่วมกับผู้บังคับบัญชา
2.เขียนบทความ และข่าวประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานข้อมูล คัดเลือก และนำมาเขียนอย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
3.เรียบเรียง นำเสนอโครงการและกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
4.ประสานงานโครงการความร่วมมือต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านงานประชาสัมพันธ์ ,PR ,PRESS
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)
 • *** คะแนน TOEIC 300 ขึ้นไป ***

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
๑. ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง / จัดจ้างผลิต ปัจจัยการผลิต / บริการ ตามขั้นตอนการปฎิบัติงานของบริษัท
๒. สืบราคาจากผู้ขายที่ขายปัจจัยการผลิต / บริการ และต่อรองราคา / และประสานงานระหว่างผู้ขอชื้อและผู้ขายเพื่อให้ได้ปัจจัยการผลิต/บริการ ที่ตรงกับการใช้งานและทันตามความต้องการ
๓. บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ ในระบบคอมพิวเตอร์
๔. ประสานงานกับผู้ชื้อและผู้ขาย เพื่อให้ได้รับปัจจัยการผลิต/บริการ ที่ตรงกับการใช้งานและทันตามความต้องการ
๕. รวบรวมข้อมูล การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตประจำเดือน
๖. จัดทำและทบทวน AVL ทุก 6 เดือน
๗. จัดทำแฟ้มเยี่ยมผู้ขาย / ประเมินผลเยี่ยมผู้ขาย
๘. จัดทำเอกสารใบนำส่งตัวอย่าง ปัจจัยการผลิต / จัดทำเอกสารใบคำร้องเข้า ISO / ดำเนินการแก้ไขปัญหา NCR
๙.จัดหาตัวอย่างปัจจัยการผลิตใหม่ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. ติดตามการรับปัจจัยการผลิตในระบบของทางโรงงาน
๑๑. รายงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดีมาก
 • หากประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
รวบรวมข้อมูลคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวทางการตลาด และความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการออกเยี่ยมลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ค้นหาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอสินค้า ติดตามการส่งสินค้า ตลอดจนการติดตามชำระหนี้จากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับองค์กร และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2-5 ปี ในด้านการขายต่างประเทศ
 • มีบุคลิกภาพในการให้บริการดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการขายสินค้ากับชาวต่างชาติ
 • เข้าใจการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ
 • สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบขับขี่และมีรถยนต์

เจ้าหน้าที่ขาย Key Account

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
รวบรวมข้อมูลคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวทางการตลาด และความต้องการของลูกค้าในประเทศรวมทั้งการออกเยี่ยมลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในประเทศ ค้นหาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอสินค้า ติดตามการส่งสินค้า ตลอดจนการติดตามชำระหนี้จากลูกค้าในประเทศ เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับองค์กร และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารทั่วไป การจัดการหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี ในด้านงานขาย / การเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดีมาก
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
จัดทำใบเสนอราคา จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ฝ่ายขายในกลุ่มของลูกค้า Catering / Key Account พร้อมทั้งประสานงานแจ้งแผนการสั่งซื้อให้กับฝ่ายวางแผนและฝ่ายผลิต แจ้งแผนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า จัดทำรายงานสรุปการขายประจำสัปดาห์/ประจำเดือน เพื่อสนับสนุนการขายของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา การตลาด บริหารทั่วไป การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านการทำ Sale Report / การติดต่อประสานงานขาย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดีมาก

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์การตลาด (Assistant Brand Manager)

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
1.วางแผน ดำเนินการ รวมทั้งสรุปข้อมูลและวิเคราะห์ การทดสอบแนวความคิด เพื่อกำหนดส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
2.วางแผน ดำเนินการ สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค
3.พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตลาด
4.กำหนดภาพลักษณ์ ตำแหน่ง และจุดขายของผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและตลาด
5. สำรวจความเคลื่อนไหวของตลาด คู่แข่ง และความต้องการลูกค้าเพื่อออกสินค้าใหม่
6. สรรหาบรรจุภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ ตำแหน่ง และจุดขายของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประสานด้านการทดสอบ
7. สรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขออนุมัติราคาขาย และ ยืนยันการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5 ปี ในด้านการตลาด/บริหารผลิตภัณฑ์/ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

ผู้จัดการร้านดอยคำ สาขา มอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (มีที่พักให้)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : มอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (กรุงเทพ-ชลบุรี)

รายละเอียดของงาน
1. ดูแล รับผิดชอบ ติดตามการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในร้าน
3. บริหารจัดการสต๊อกสินค้า
4. ติดตามการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าสาธารณูปโภคประจำเดือนให้ตรงตามกำหนด
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา การจัดการ บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้จัดการร้าน 2 ปีขึ้นไป ( Restaurant / Coffee Shop / 7-11 )
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • หากประสบการ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขามอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (กรุงเทพ-ชลบุรี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : มอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (กรุงเทพ-ชลบุรี)

รายละเอียดของงาน
-ดูแลการขายหน้าร้าน/สินค้า/แคชเชียร์/เมนูเครื่องดืม
-ดูแลจัดการสต๊อกสินค้า/สั่งซื้อสินค้า
-การจัดการร้าน/วางสินค้า/ความสะอาด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขา คริสตัล PTT (ราชพฤกษ์)

อัตรา : 1

เงินเดือน : เรื่มต้น310บาท/วัน+ค่าล่วงเวลา+ค่าคอมฯ

สถานที่ทำงาน : คริสตัล PTT (ราชพฤกษ์)

รายละเอียดของงาน
-ดูแลการขายหน้าร้าน/สินค้า/แคชเชียร์/เมนูเครื่องดืม
-ดูแลจัดการสต๊อกสินค้า/สั่งซื้อสินค้า
-การจัดการร้าน/วางสินค้า/ความสะอาด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการ /งานขาย
 • มีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์

พนักงานขาย สาขา อาคารบางนาทาวเวอร์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : อาคารบางนาทาวเวอร์ (ใกล้เมก้าบางนา)

รายละเอียดของงาน
-ดูแลการขายหน้าร้าน/สินค้า/แคชเชียร์/เมนูเครื่องดืม
-ดูแลจัดการสต๊อกสินค้า/สั่งซื้อสินค้า
-การจัดการร้าน/วางสินค้า/ความสะอาด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส.
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์
 • * มีค่าเดินทางให้ *

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (อ.เต่างอย)

รายละเอียดของงาน
1. รับวางบิล / รับ-จ่างเงิน / ตั้งหนี้,ตัดหนี้,เจ้าหนี้ร้านค้า
2. จัดทำเช็คจ่ายเช็ค กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
3. ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ขาย ใบกำกับภาษีซื้อ ยอดค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป ในด้านบัญชีทั่วไป/บัญชีต้นทุน/การเงิน
 • ถ้ามีความรู้ด้านโปรแกรม MS Office / SAP Business One จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ กล้านำเสนอ ขยันอดทน และมีความรับผิดชอบสูง

หัวหน้างาน QC (ประจำที่โรงงานหลวงฯที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

รายละเอียดของงาน
1.กำกับดูแลตรวจงานคุณภาพปัจจัยการผลิต
2.กำกับดูแลตรวจสอบคุณภาพในห้องประฎิบัติงานเคมี
3.กำกับดุแลงานสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดทั้งภายในและภายนอก
4.กำกับดูแลงานตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 27 - 35ปี
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านโรงงานผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • หากประสบการ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (ประจำโรงงานหลวงฯที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

รายละเอียดของงาน
๑. รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อวางแผนการปฏิบัติการ เกี่ยวกับด้านการพัฒนาชุมชน
๒. วางแผนการดำเนินการศึกษา และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นภูมิสังคมบ้าน วัด(ศาสนสถาน) โรงเรียน และโรงงานหลวงฯ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ระดับหมู่บ้าน ตำบล/กลุ่มเกษตรกร/ ประชุมร่วมผู้บริหารฯ
๓. งานด้านสนับสนุนเชิงวิชาการ พัฒนาเครื่องมืออย่างสร้างสรรค์ ออกแบบกระบวนการ จัดทำโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับบ้าน วัด(ศาสนสถาน) โรงเรียน และโรงงานหลวงฯ แบบบูรณการ
- วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบวิธีการในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับภูมิสังคม
- การจัดเตรียมสื่อ เครื่องมือ ประชาสัมพันธ์
- ให้บริการเชิงวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ
๔. จัดทำแผน โครงการเพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนาเกษตรและงานส่งเสริมงานเกษตรของโรงงานหลวงฯ
๕. ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่องานพัฒนาชุมชน งานชุมชนสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
๖. พัฒนาพนักงานให้มีจิตอาสา และปฏิบัติงานตามหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๗. สนันสนุนงานด้านระบบคุณภาพ GMP/HACCP /ISO9001 /ISO14001/ISO50001/GAP ให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชน การเป็นผู้นำ การเขียนโครงการอาสา การเข้าค่ายอาสา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนและวิชาการ (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (อ.แม่จัน)

รายละเอียดของงาน
๑. รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อวางแผนการปฏิบัติการ เกี่ยวกับด้านการพัฒนาชุมชน ทั้ง 3 โรงงาน
๒. วางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น ของชุมชน ระดับตำบล/กลุ่มเกษตรกร/ ประชุมร่วมผู้บริหารฯ
๓. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มในชุมชน/เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือ เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษา ตลอดถึงการใช้กลยุทธ์การสร้างมูลค่าร่วมทางธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพ
๔. วางแผนการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัว นำเสนองานโครงการต่างๆ กำกับควบคุมและติดตามงานโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย
๕. ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารงานด้านวัตถุดิบทางการเกษตร ทั้งเรื่องคุณภาพ ปริมาณ และช่วงเวลา
๖. ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่องานพัฒนาชุมชน และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
๗. พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีจิตอาสา และปฏิบัติงานตามหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๘. ควบคุม และกำกับงานด้านระบบคุณภาพ GMP/HACCP /ISO9001 /ISO14001/ISO50001/GAP ให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา การพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์
 • ปริญญาโท ในสาขา จิตวิทยาชุมชน การบริหารจัดการ (MBA) การบริหารและกลยุทธ์
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ในด้านงานพัฒนาชุมชน / งานสร้างคุณค่าร่วมในสังคม
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ได้และมีใบขับขี่

หัวหน้างานผลิต (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (อ.แม่จัน)

รายละเอียดของงาน
1.สั่งการ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานตามกระบวนการผลิต และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปตามนโยบายระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
2.รับผิดชอบต่อคุณภาพของงานผลิตของพนักงานภายในขอบเขตรับผิดชอบ
3.ควบคุมการใช้ระเบียบปฏิบัติต่างๆ และการบันทึกในแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเสนอการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานจริงอยู่ตลอดเวลา
4.รับผิดชอบการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามข้อกำหนด ติดตามแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
5.ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคัญบัญชา
6.ประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยและเหมาะสม
7.ร่วมประชุม/วางแผน/ตรวจติดตามและแก้ไข ระบบGMP , HACCP และระบบอื่นๆ ที่บริษัทประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง
8.ควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับหลักการ GMP,HACCPและระบบอื่นๆ อย่างใกล้ชิด
9.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร / วิทยาศาสตร์อาหาร / วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ในด้านการผลิต / วิศวกรรม / ควบคุมคุณภาพ ของโรงงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (อ.แม่จัน)

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานซ่อมบำรุงและตรวจสอบผลการซ่อมบำรุง รวมทั้งการควบคุมการเดินเครื่องจักรไลน์ Tomato Paste ทั้งไลน์ และควบคุมการใช้พลังงาน และโครงการประหยัดพลังงานของโรงงานให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุระหว่า 27-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าอิเลกทรอนิกส์ , เครื่องกล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านไฟฟ้าโรงงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ AutoCad ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (อ่านออก-เขียนได้)

หัวหน้างาน QC (ประจำที่โรงงานหลวงฯที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

รายละเอียดของงาน
1.กำกับดูแลตรวจงานคุณภาพปัจจัยการผลิต
2.กำกับดูแลตรวจสอบคุณภาพในห้องประฎิบัติงานเคมี
3.กำกับดุแลงานสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดทั้งภายในและภายนอก
4.กำกับดูแลงานตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 - 35ปี
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านโรงงานผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
 • สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ MC WORD,MC EXCEL,ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานผลิต ด่วนมาก!!! (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย)

รายละเอียดของงาน
1.สั่งการ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานตามกระบวนการผลิต และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปตามนโยบายระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
2.รับผิดชอบต่อคุณภาพของงานผลิตของพนักงานภายในขอบเขตรับผิดชอบ
3.ควบคุมการใช้ระเบียบปฏิบัติต่างๆ และการบันทึกในแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเสนอการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานจริงอยู่ตลอดเวลา
4.รับผิดชอบการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามข้อกำหนด ติดตามแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
5.ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคัญบัญชา
6.ประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยและเหมาะสม
7.ร่วมประชุม/วางแผน/ตรวจติดตามและแก้ไข ระบบGMP , HACCP และระบบอื่นๆ ที่บริษัทประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง
8.ควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับหลักการ GMP,HACCPและระบบอื่นๆ อย่างใกล้ชิด
9.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร / วิทยาศาสตร์อาหาร / วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ในด้านการผลิต / วิศวกรรม / ควบคุมคุณภาพ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 4 อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (อ.โนนดินแดง)

รายละเอียดของงาน
1.ร่วมวางแผนงานซ่อมบำรุง เครื่องจักรในสายการผลิตที่ดูแลรับผิดชอบและควบคุม/ติดตามงานให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
2.ดูแลงานซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่ เครื่องจักร ให้ตามหลักคุณภาพมาตราฐานที่กำหนด
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ) สาขา เครื่องกล,วิศวกรรมอาหาร,วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

พนักงานครัว

อัตรา : 1

เงินเดือน : 400 บาท/วัน+ค่าล่วงเวลา

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
1.จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาทำอาหารคาวหวาน
2.จัดเตรียมเครื่องปรุงและวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารคาวหวาน
3.จัดทำอาหารคาวหวาน ตามเมนูในแต่ละวัน
4.ดูแลเรื่องการทำความสะอาดห้องครัวและภาชนะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขั้นต่ำประถมศึกษาปีที่ 6
 • สามารถประกอบอาหารคาวหวานได้ (มีการทดสอบทำอาหาร)
 • สามารถทำงานเป็นร่วมกับผู้อื่นได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 5วัน/สัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 7.00 - 16.00 น.)

วิธีการรับสมัครงาน
1.สมัครผ่าน JobTH
2.ส่งประวัติมาทาง Email : hr_doikham@outlook.com
3.สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่ราชเทวี)
4.สมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ตั้งในแต่ละพื้นที่ (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ // อ.แม่จัน จ.เชียงราย // อ.เต่างอย จ.สกลนคร)
5.โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณศศิโสภา) 02-656-6992 ต่อ 317

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-656-6992 ต่อ 317
แฟกซ์ : 02-656-6991

ติดต่อ : คุณศศิโสภา สุวรรณทับ

http://www.doikham.co.th
ดูแผนที่