บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ "ดอยคำ" เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์การตลาด (Assistant Brand Manager)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ทำวิจัยสำรวจความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวางแผนส่วนผสมทางการตลาด ดำเนินการ จัดเตรียมเอกสาร และประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสินค้าใหม่ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการตลาด / การจัดการ / วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 - 3 ปีในด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ / วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ / คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และทางด้านการตลาดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ปี
 • ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน อดทน ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่ได้เป็นอย่างดี รู้และเข้าใจในกระบวนการตลาดและการถ่ายทอดได้อย่างเป็นระบบ

เจ้าหน้าที่การตลาดดูแลสินค้าด้านกระเช้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนและจัดทำสินค้าชุดของขวัญสำหรับเทศกาลต่างๆ
2.วางแผนและจัดทำสินค้าของที่ระลึกและสินค้าพิเศษต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านสินค้ากระเช้า / สินค้าพิเศษในช่วงเทศกาลตลอดทั้งปี รวมทั้งการคำนวนการสั่งซื้อและการกำหนดยอดขายสินค้าประเภทกระเช้า
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ผู้จัดการแผนกมาตรฐานเกษตร

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
กำหนดแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนงานรวมของบริษัทฯ กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน วางระบบการทำงานของเกษตรกรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น และสอบทานข้อมูลรายงานของเจ้าหน้าที่มาตรฐานเกษตรให้มีความถูกต้องและแม่นยำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในด้านเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ พืชสวน พืชไร่ โรคพืช ปฐพีศาสตร์)
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ในด้านมาตราฐานเกษตร และการผ่านการตรวจและฝึกอบรมมาตรฐานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)

เจ้าหน้าที่มาตราฐานเกษตร

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแบบรายการ (Check list) ที่จะทำการตรวจสอบ ระบบการทำงานของเกษตรกร ให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนาระบบการทำงานให้ดีขึ้น และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจมาตรฐานเกษตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาพืชศาสตร์ พืชสวน พืชไร่ โรคพืช ปฐพีศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านงานมาตราฐานเกษตร หรือผ่านการตรวจและฝึกอบรมมาตรฐานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเกษตรทั้งหมด
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เชียงใหม่-เชียงราย-สกลนคร)

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ดูแลงานระบบ ERP - SAP)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาออกแบบพัฒนาระบบโปรแกรม หรือจัดมาโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับโปรแกรม เพื่อให้มาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านงานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ( ERP / ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม SQL , Database , Java , C++ , Python
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เชียงใหม่-เชียงราย-สกลนคร)

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
รวบรวมข้อมูลคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนการตลาด ทำการทดลองต่างๆในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งทบทวนสูตรสินค้าเดิม เพื่อปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุนสินค้า จัดเตรียมและทำการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (Sensory Test) ของตัวอย่าง/ทำการทดสอบกับผู้บริโภคภายใน ทดลองการขึ้นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Pilot Scale)ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ แผนกผลิตและแผนกควบคุมคุณภาพ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีการแก้ไขสูตรการผลิต และจัดเตรียมตัวอย่างส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการภายนอกและส่งลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร / เทคโนโลยีการอาหาร / อุตสาหกรรมอาหาร / กฎหมายอาหาร / พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / การวิจัยในห้องทดลอง / การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หากเคยผ่านงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องดื่ม แยม หรืออบแห้งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ(SPSS) ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ อดทน ขยันหมั่นเพียร เรียนรู้กฎหมายต่างๆ ได้ทันสถานการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการตามแผนงานของหน่วยงาน ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สินค้า ณ คลังสินค้าเช่า สินค้ารับ-คืน หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า ประสานงานข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความไม่สอดคล้องในกระบวนการ (Non Conformance Report : NCR) จากโรงงาน, การขออนุมัติทำลายสินค้าด้อยคุณภาพ, การขอสินค้า สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจแก่ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร / เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีในด้านการประกันคุณภาพ และด้านระบบมาตรฐานต่าง อาทิ GMP, HACCP, ISO9001,FSSC22000 รวมทั้งการตรวจสอบสภาพสินค้าเบื้องต้น และสินค้าที่เกิดจากข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เชียงใหม่-เชียงราย-สกลนคร)

เจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ดูแล ประสานงาน ติดตาม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำ และนำเสนอ ในงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานและกลยุทธ์ตามเป้าหมายของฝ่ายบริหาร รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงาน แก่หน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายรวมถึงดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI: Key Performance Indicator) ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและเกิดการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งกระทบต่อแผนงานและกลยุทธ์ของบริษัท และเพื่อให้องค์กรจัดทำแผนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์,การเงิน,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีขึ้นไป ในการทำงานที่เกี่ยวข้องในงานวิเคราะห์การเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง-บริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำดัชนี ชี้วัดผลงาน (KPI: Key Performance Indicator) รวมทั้งควบคุมดูแล ติดตาม ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามระบบการวัดผลที่กำหนดขึ้น
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Statistics or Analysis Program e.g. SPSS ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ด้านปัจจัยการผลิต)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิต และสินค้า วัตถุดิบ จากผู้ขายในและต่างประเทศ และ รวมถึงค้นหาผู้ขาย ดูแล ติดตาม การรับ-ส่งมอบสินค้า และปัจจัยการผลิต เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว ได้มาตรฐานตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา (เเต่ต้องมีประสบการณ์)
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านงานจัดซื้อทั่วไป หรือจัดซื้อปัจจัยการผลิต
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี (เน้นการใช้ MS Excle หากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ในด้านกระบวนการจัดซื้อทั่วไป หรือความรู้เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบ รวมทั้งมีการติดต่อประสานงานที่ดี การเจรจาต่อรองกับคู่ค้าได้เป็นอย่างดี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาร้าน

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการออกแบบร้านดอยคำและแฟรนด์ไชส์ รับโจทย์ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สร้างสรรค์พร้อมกำหนดแนวคิดหลักและรูปแบบของร้านค้า ควบคุมดูแลการออกแบบ การนำเสนอแบบ และรับความคิดเห็นเพื่อปรับแก้ กำหนดมาตรฐานรูปแบบและวัสดุการผลิตชิ้นงาน องค์ประกอบการจัดร้านเพื่อให้ร้านดอยคำมี บรรยากาศ รูปแบบและภาพลักษณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นดอยคำ ได้รับความนิยมจากกลุ่มเป้าหมายให้อยากมาใช้บริการ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสินค้าได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาออกแบบภายใน / ออกแบบ / กราฟฟิคดีไซน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านงานออกแบบภายใน หรือการตกแต่งภายใน มีความรู้ทางด้านการก่อสร้างและติดต่อผู้รับเหมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการออกแบบอาทิ Illustrator / Photoshop / 3D Max / Adobe Photoshop for Mac and PC ได้เป็นอย่างดี (ในการทำงานใช้เครื่อง Mac)

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร

อัตรา : 2

เงินเดือน : 16,000 - 20,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ติดต่อสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน รวบรวมและคัดเลือกใบสมัครงาน และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการคัดเลือกบุคลากร พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สินทรัพย์ ทรัพย์สิน และระบบงานสารสนเทศ การจัดเก็บเอกสาร รวบรวมและบันทึกข้อมูลด้านบุคลากรในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนติดตามผลการทดลองงาน เพื่อให้หน่วยงานได้บุคลากรที่มีความสามารถและปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / การบริหารงานบุคคล / การบริหารจัดการทั่วไป / รัฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร รวมทั้งการบริหารจัดการงานบุคคล
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี (ขอเชี่ยวชาญในด้านการใช้ Excel)
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เชียงใหม่-เชียงราย-สกลนคร)

เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคคล (ด้านการพัฒนาบุคคล)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาออกแบบรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อใช้ประกอบการออกแบบระบบงานพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น และมีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาองค์การ (เท่านั้น)
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพัฒนาบุคลากร

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรภายใน

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (ราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดการสื่อสาร ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ เขียนข่าวและส่งข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทฯ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อข่าวสารได้รับการเผยแพร่ให้ถูกต้องชัดเจน ตรงตามข้อมูลและวัตถุประสงค์ที่สื่อสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร การสร้างสื่อข่าวสารภายในองค์กร
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดทำสื่อทั้ง Online และ Offline ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เชียงใหม่-เชียงราย-สกลนคร)

ผู้จัดการร้านสาขาดอยคำ (Shop Manager) ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
จัดสรรหาทีมงานขายให้สอดคล้องกับแผนขายและกลยุทธ์การขาย ควบคุมดูแลการติดตามการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลขายและประเมินยอดขายร้านสาขาต่างๆ ตรวจสอบการบริหารสินค้าภายในร้านสาขา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด และตรวจสอบคลังให้เรียบร้อย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และสร้างรายได้ให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 -5 ปี ขึ้นไปในด้านการงานจัดการร้านค้าปลีก / ร้านอาหาร / ร้านสะดวกซื้อ (ผู้จัดการร้านหรือผู้ช่วยผู้จัดการร้าน)
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์

พนักงานขาย สาขา พระบรมมหาราชวัง (รับเฉพาะวุฒิปริญญาตรีเท่านั้น)

อัตรา : 2

เงินเดือน : เงินเดือนเริ่มต้นขั้นต่ำ 15,000 บาท + ค่าคอมมิตชั่น

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา พระบรมมหาราชวัง

รายละเอียดของงาน
เตรียมความพร้อมภายในร้านสำหรับการให้บริการ แนะนำสินค้าและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ตามระเบียบและมาตรฐานขององค์กร รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของรายรับ – รายจ่าย และตรวจนับสินค้าคลัง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และสร้างรายได้ให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น ไม่จำกัดสาขา (แต่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน)
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการขายและการบริการในร้านค้าปลีกทั่วไป หรือร้านอาหาร
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ รวมทั้งขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดทุกวันศุกร์-วันเสาร์-วันอาทิตย์)

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขามอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (กรุงเทพ-ชลบุรี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น 12,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา มอเตอร์เวย์ขาเข้า-ขาออก (กรุงเทพ-ชลบุรี)

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขา ราชเทวี

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น 10,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา ราชเทวี (BTSราชเทวี)

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

พนักงานขาย สาขา โลตัสรังสิต (ตรงข้ามฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต)

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น 12,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา โลตัสรังสิต (ตรงข้ามฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต)

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขา เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น 12,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ (ปากเกร็ด)

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขา อาคารสินธรทาวเวอร์

อัตรา : 2

เงินเดือน : เริ่มต้น 10,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น + ค่าเดินทาง

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา อาคารสินธรทาวเวอร์

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ทำงานได้ 5วัน/สัปดาห์ (หยุดทุกเสาร์-อาทิตย์) อาจมีต้องมาทำงานเสาร์-อาทิตย์บ้างบางครั้ง

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขา ห้าง ฟิฟตี้ฟิฟท์ ทองหล่อ (ซอย55)

อัตรา : 2

เงินเดือน : เริ่มต้น 10,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น + ค่าเดินทาง

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา ห้าง ฟิฟตี้ฟิฟท์ ทองหล่อ (ซอย55)

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขา บ้านโบราณจังหวัดเชียงใหม่

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น 9,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา บ้านโบราณเชียงใหม่

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

พนักงานขายร้านดอยคำ สาขา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อัตรา : 2

เงินเดือน : เริ่มต้น 10,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น + ค่าเดินทาง

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำ สาขา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

พนักงานขายวิ่งตามสาขาอาคารสินธรทาวเวอร์-โรงพยาบาลจุฬาฯ

อัตรา : 1

เงินเดือน : เริ่มต้น 10,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + ค่าคอมมิตชั่น + ค่าเดินทาง

สถานที่ทำงาน : ร้านดอยคำสาขาอาคารสินธรทาวเวอร์-โรงพยาบาลจุฬาฯ

รายละเอียดของงาน
ดูแลการขายหน้าร้าน ทั้งการแนะนำสินค้าดอยคำและเมนูเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงการดูแลจัดการสต๊อกสินค้าให้มีความเที่ยงตรง และจัดสั่งซื้อสินค้าตามความเหมาะสมภายในร้าน อีกทั้งยังดูแลเรื่องการจัดวางสินค้าภายในร้านให้มีความสวยงามระเบียบเรียบร้อย ให้พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดน่าดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ในด้านการบริการร้านอาหาร-ร้านกาแฟ / ด้านการขาย(แคชเชียร์)
 • มีความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น / เครื่องคิดเงิน /เครื่อง POS
 • รักงานขายและการบริการ สามารถอธิบายหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานได้ 6วัน/สัปดาห์ (หยุดทุกวันอาทิตย์)

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานหลวงที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายและการบันทึกค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต ในระบบ SAP และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นทุน เพื่อให้ต้นทุนสินค้า มีความถูกต้อง แม่นยำเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชีหรือบัญชีต้นทุนเท่านั้น
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-2 ปี ในด้านบัญชีหรือบัญชีต้นทุนโรงงาน
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี (เน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี อาทิ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ QC Supervisor (ประจำที่โรงงานหลวงฯที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (อ.เต่างอย)

รายละเอียดของงาน
ควบคุมการบริหารจัดการคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งในส่วนการทวนสอบกระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ การจัดเก็บ ห้องปฎิบัติการด้านจุลินทรีย์ ห้องปฎิบัติการด้านเคมี ห้องปฎิบัติการด้านกายภาพของสินค้าและวัตถุดิบทั้งหมด บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพสินค้าก่อนการส่งออก โดยให้เป็นไปตามระบบและข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ในด้านการควบคุมคุณภาพโรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร หรือโรงงานที่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาเกษตรภาคอีสาน (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (อ.เต่างอย)

รายละเอียดของงาน
สำรวจและประเมินความเหมาะสมพื้นที่การเพาะปลูก และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตร รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการส่งเสริมเกษตร ในพืชส่งเสริมแต่ละชนิด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาพืชศาสตร์ / พืชสวน/ พืชไร่ / โรคพืช / ปฐพีศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตร
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับพืช และระบบการจัดการพืชแต่ละชนิด รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อสินค้าเกษตร (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 3 อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

รายละเอียดของงาน
ควบคุม ดูแลดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบทั้งในระบบส่งเสริม และนอกระบบส่งเสริม ให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนดทั้งจำนวนและราคาที่ได้รับการอนุมัติ วางแผนและประมาณการวัตถุดิบที่ต้องจัดซื้อเข้าโรงงานให้สอดคล้องกับแผนผลิตหลักและแผนขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการ / จัดซื้อ / โลจิสติกส์ / เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านงานจัดซื้อผลผลิตเกษตรเท่านั้น
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัว)
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์และอดทน หมั่นศึกษาหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆที่เกี่ยวกับงาน และติดตามสถานการณ์ของคู่แข่งทางด้านวัตถุดิบ ราคาให้ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา

หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 4 อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (อ.โนนดินแดง)

รายละเอียดของงาน
1.ร่วมวางแผนงานซ่อมบำรุง เครื่องจักรในสายการผลิตที่ดูแลรับผิดชอบและควบคุม/ติดตามงานให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
2.ดูแลงานซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่ เครื่องจักร ให้ตามหลักคุณภาพมาตราฐานที่กำหนด
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ) สาขา เครื่องกล,วิศวกรรมอาหาร,วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

วิธีการรับสมัครงาน
1.สมัครผ่าน JobTH
2.ส่งประวัติมาทาง Email : hr_doikham@outlook.com
3.สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่ราชเทวี)
4.สมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ตั้งในแต่ละพื้นที่ (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ // อ.แม่จัน จ.เชียงราย // อ.เต่างอย จ.สกลนคร)
5.โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณชาญวิทย์ , คุณรัตนา) 02-656-6992 ต่อ 314 และ 315

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-656-6992 ต่อ 314 และ 315
แฟกซ์ : 02-656-6991

ติดต่อ : คุณชาญวิทย์ เธียรประดับ, คุณรัตนา กิจจรูญ

http://www.doikham.co.th
ดูแผนที่