บริษัท วิชชากร จำกัด
ประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมมามากกว่า20 ปี ขอบข่ายการให้บริการของบริษัท
1. บริหารการพัฒนาโครงการและการควบคุมการก่อสร้าง
2. งานสำรวจเบื้องต้น
3. การศึกษาความเหมาะสม
4 .การวางแผนหลัก/แผนแม่แบบ
5. การสำรวจ ศึกษา ประเมิน และการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6. การออกแบบรายละเอียดการเตรียมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และการประมาณราคา
7. การเตรียมเอกสารสัญญาและเอกสารประกวดราคา
8. การช่วยเหลือในขั้นตอนการประกวดราคา
9. การศึกษาวิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุง ซึ่งบริษัท ฯ กำลังขยายงานเพิ่มเติมต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

***รับงานเกี่ยวกับ ถนน สะพาน รถไฟฟ้า ***

1. วิศวกรงานทาง

อัตรา : 2

เงินเดือน : 40,000-60,000

สถานที่ทำงาน : บางเขน

รายละเอียดของงาน
1.วิศวกรออกแบบถนนและสะพาน (Highway Engineering)

****ด่วนมาก********

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ในด้านโยธา
 • มีประสบการณ์ทางด้านออกแบบงานทางและสะพาน
 • ใช้โปรแกรม civil 3D

2. ช่างประมาณราคา

อัตรา : 5

เงินเดือน : 12000-15000

สถานที่ทำงาน : บางเขน

รายละเอียดของงาน
ประมาณราคา งาน ถนน สะพาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวส.(โยธา)

3. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล/จัดซื้อ

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : 7/38-40 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

รายละเอียดของงาน
1. ดูแลกระบวนการรับสมัคร/ คัดสรร จัดหาพนักงาน
2. ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสังคม
3. ประสานงานและการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัทฯ
4. งานอื่นๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศหญิง (บุคลิคดี)
 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์,
 • - ประสบการณ์ในการทำงาน 1- 3 ปี
 • - มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office Word, Excel and Power Point และอื่นๆ
 • - มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • - มีมนุษญ์สัมพันธ์ดี และสุขภาพแข็งแรง
 • - มีความละเอียดรอบคอบ

4. ช่างสำรวจ

อัตรา : 10

เงินเดือน : 10,000-20000

สถานที่ทำงาน : ไซต์งาน

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานสำรวจงานก่อสร้างถนน สะพาน
- ประสานงานกับโฟร์แมนควบคุมงาน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับ ปวช-ปริญญาตรี สาขา ช่างสำรวจ , ก่อสร้าง
 • สามารถใช้เครื่องมือสำรวจได้ดี
 • สามารถอ่านแบบได้

5. วิศวกรสนาม มีใบ กว.

อัตรา : 10

เงินเดือน : 15,000-50,000

สถานที่ทำงาน : ไซด์งาน

รายละเอียดของงาน
- ควบคุมงานด้านถนน สะพาน รถไฟฟ้า
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาด้านโยธา
 • มีความรู้ในด้านการวางแผนงานก่อสร้าง
 • รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้นำที่ดี
 • มีความอดทน สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมได้
 • สามารถปฏิบัติที่ไซด์งานต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป

6. พนักงานเขียนแบบ

อัตรา : 5

เงินเดือน : 12,000-20,000

สถานที่ทำงาน : ไซด์งาน

รายละเอียดของงาน
• งานเขียนแบบของโครงการฯ
• เอกสารแนะนำโครงการฯ Presentation
• จัดทำ Presentation

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • .• วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาโยธา, ก่อสร้าง, สถาปัตย์
 • • ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto cad, Power Point ได้ดีหากมีประสบการณ์ในการเขียนแบบเกี่ยวกับงานสะพานหรือถนนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. เลขานุการโครงการ ประจำไซต์งานที่องครักษ์ จ.นครนายก

อัตรา : 5

เงินเดือน : 10000-20,000

สถานที่ทำงาน : บางเขน

รายละเอียดของงาน
• เตรียมจัดทำ powerpoint ให้กับวิศวกร
• จัดพิมพ์เอกสารและรายงานต่างๆ ของโครงการฯ
• จัดเก็บเอกสารต่างๆ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
** ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านเลขานุการบริษัทก่อสร้าง พิจารณาเป็นพิเศษ**

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, power point) ได้ดีมาก หากมีประสบการณ์ทางด้านงานเลขาฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • บุคลิกดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

8. ช่างเทคนิคควบคุมงานโยธา **ประสบการณ์ 5 ปี**

อัตรา : 10

เงินเดือน : 10,000-20000

สถานที่ทำงาน : ไซด์งาน

รายละเอียดของงาน
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างและจัดทำรายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • มีความอดทนสูง
 • รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้นำที่ดี
 • มีความอดทน สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้
 • สามารถปฏิบัติงานที่ไซต์งานต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์

9. วิศวกรโครงการ ไซด์งาน ระยอง , นครนายก , ฉะเชิงเทรา ,ชลบุรี

อัตรา : 0

เงินเดือน : 50000

สถานที่ทำงาน : ชลบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ระยอง

รายละเอียดของงาน
ควบคุมงานก่อสร้างถนน หรือสะพาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบ วิศวกรโยธาและมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านงานโยธา10 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้าน ถนน สะพานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. โฟร์แมน รับสมัครด่วน !

อัตรา : 15

เงินเดือน : 10000-20000

สถานที่ทำงาน : ไซด์งาน

รายละเอียดของงาน
ควบคุมงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับ ปวช-ปริญญาตรี สาขา ช่างสำรวจ , ก่อสร้าง

11. ธุรการ

อัตรา : 3

เงินเดือน : 7500-9000

สถานที่ทำงาน : บางเขน

รายละเอียดของงาน
1.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆของบริษัท
2.คีย์ข้อมูล
3.ช่วยงานเลขานุการโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศหญิง
 • 2.วุฒิการศึกษา ปวช , ม.6 ขึ้นไป
 • 3. มีความรับผิดชอบ มีวินัย พร้อมทำงานเป็นทีม
 • 4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Wold , Excel

12. วิศวกรประมาณราคา ผู้ชายประจำออฟฟิศ สำนักงานใหญ่ (ด่วน)

อัตรา : 3 อัตรา ด่วน ประจำส

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : 7/38-40 ถ.พหลโยธิน

รายละเอียดของงาน
-คำนวณประมาณราคา ถนน ,อาคารบางส่วน ,ทรัพย์สิน , สำรวจอสังหาฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรโยธา
 • 2.มีใบ กว. หรือขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13. วิศวกรสำรวจ

อัตรา : 5

เงินเดือน : 18000-30000

สถานที่ทำงาน : ไซต์งาน

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานสำรวจงานก่อสร้างถนน สะพาน
- ประสานงานกับโฟร์แมนควบคุมงาน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรี วิศวกร สาขาสำรวจ
 • สามารถใช้เครื่องมือสำรวจได้ดี
 • สามารถอ่านแบบได้

14. วิศวกรโยธา (ประจำออฟฟิต)ประจำโครงการ จ.ระยอง ด่วน

อัตรา : 5

เงินเดือน : 15000-20000

สถานที่ทำงาน : บางเขน

รายละเอียดของงาน
1. ประมาณราคา
2. ออกแบบงานด้านการทาง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมโยธา
 • อายุ 23-30 ปี

15. วิศวกรไฟฟ้า

อัตรา : 2

เงินเดือน : 20000

สถานที่ทำงาน : บางเขน

รายละเอียดของงาน
ออกแบบระไฟฟ้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป (ไฟฟ้า)

16. สถาปนิก

อัตรา : 3

เงินเดือน : 18000-30000

สถานที่ทำงาน : บางเขน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
ออกแบบราวสะพาน
ออกแบบเกี่ยวกับภูมทัศน์ของถนน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านที่เกี่ยวข้อง

17. ช่างเทคนิคทดสอบวัสดุ **ประสบการณ์ 5 ปี**

อัตรา : 3

เงินเดือน : 12000-20000

สถานที่ทำงาน : กระทุ่มแบน

รายละเอียดของงาน
ทำงานทดสอบเกี่ยวกับ วัสดุที่ใช้ ในงาน ถนน สะพาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวส

18. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 3D *ด่วน* สัมภาษณ์พร้อมเริ่มงาน

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : 7/38-40 ถ.พหลโยธิน

รายละเอียดของงาน
เขียบแบบตามที่ได้รับมอบหมาย ใช้โปรแกรมฯ ได้คล่อง ลักษณะออกแบบถนน เส้นทางหลวง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เขียนแบบ

19. วิศวกรประมาณราคา

อัตรา : 3

เงินเดือน : ต่อรองได้

สถานที่ทำงาน : บางเขน

รายละเอียดของงาน
1.ประมาณราคางานสำรวจ ออกแบบ งานถนน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป (โยธา)

20. ช่างเทคนิคปฐพี **ประสบการณ์ 5 ปี**

อัตรา : 10

เงินเดือน : 15,000-30,000

สถานที่ทำงาน : ไซด์งานตามที่บริษัทเปิดงาน

รายละเอียดของงาน
ปฏิบัติงานด้านเทคนิคปฐพี ก่อสร้างทาง ถนน สะพาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี
 • สาขาก่อสร้าง/โยธา
 • หากผ่านงานก่อสร้างทาง/ถนน/สะพาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21. เลขานุการ

อัตรา : 3

เงินเดือน : 15000-20000

สถานที่ทำงาน : บางเขน

รายละเอียดของงาน
1. ช่วยงานต่างๆของผู้บริหาร
2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

22. พนักงานส่งเอกสาร

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท วิชชากร จำกัด

รายละเอียดของงาน
รับ-ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค
ติดต่องานธนาคาร
ช่างเบื้องต้น (งานซ่อมต่างๆ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ขับรถได้ทั้ง มอเตอร์ไซต์และรถยนต์ เกียร์ออโต้และเกียร์กระปุก **มีใบขับขี่
 • ติดต่อประสานงานได้ มีมนุษสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี
 • มีความซื่อสัจสุจริต มีระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย
 • สามารถทำงานด้านช่างเบื้องต้นได้
 • มีรถมอเตอร์ไซต์

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครมาได้ที่ E-Mail: wskthai.hr@gmail.com

บริษัท วิชชากร จำกัด
7/38-40 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 061-734-6288
แฟกซ์ : 0-2986-0066

ติดต่อ : คุณกมลวรรณ วงษ์วิเชียร

ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com