บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับไก่รุ่นและไก่ไข่ครบวงจร ตั้งแต่การนำเข้าพ่อ -แม่พันธุ์ไก่ จากต่างประเทศ โรงฟัก ฟาร์มไก่รุ่น และ ไก่ไข่ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ตลอดจนธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ที่เป็นมาตราฐาน

1. สัตวบาลไก่เล็ก

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : ร่วมมิตรกรุ๊ป

รายละเอียดของงาน
อนุบาลไก่เล็กอายุ 1 วัน-2เดือน (ไก่ไข่)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง/ชาย
 • วุฒิ ป.ตรี สัตวบาล

2. สัตวแพทย์ประจำฟาร์ม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามแต่จะตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : ร่วมมิตรกรุ๊ป

รายละเอียดของงาน
สัตวแพทย์ประจำฟาร์มไก่ไข่
ฝ่ายวิชาการ
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี

3. ผู้จัดการเขต

อัตรา : 2

เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง

สถานที่ทำงาน : ประจำเขตปราจีนบุรี

รายละเอียดของงาน
ดูแล การจัดการและรับผิดชอบงานในแต่ละสาขาได้
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์, สัตวบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานฟาร์ม การจัดการและการบริหารด้วนสัตวบาล ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป

4. พนักงานบัญชี

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามแต่จะตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : ร่วมมิตรกรุ๊ป

รายละเอียดของงาน
ทำบัญชีทั่วไป รายรับ-รายจ่าย ลูกหนี้-เจ้าหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • วุฒิ ป.ตรี

5. ช่างไฟฟ้าประจำฟาร์ม

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ศรีคลองเจ้าฟาร์ม

รายละเอียดของงาน
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในฟาร์ม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • วุฒิ ปวช. ชึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำไฟฟ้า อย่างน้อย 2 ปีขี้นไป

6. ผู้จัดการฟาร์ม/ฝ่ายผลิต

อัตรา : 1

เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ร่วมมิตรกรุ๊ป (2007) จำกัด

รายละเอียดของงาน
-ควบคุม ดูแลการผลิตลูกไก่ไข่ ไก่สาว และไข่ไก่ ในระบบแบบ evap
- ดูแล และบริหารจัดการภายในฟาร์มให้เป็นไปอย่างเหมาะสมทั้งระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • -การศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • - มีประสบการณ์ทางด้านดูแล ไก่เล็ก-ไก่รุ่น-ไก่ไข่ ไม่น้อยกว่า 5ปี
 • -มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความคิดเชิงบูรณาการ ในการพัฒนาองค์กร
 • -สามารถวางแผนงาน ประสานงาน และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
 • -สามารถขับรถยนต์ได้

7. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

อัตรา : 2

เงินเดือน : แล้วแต่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : ร่วมมิตรกรุ๊ป

รายละเอียดของงาน
วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร(PM)
บำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงานอาหารสัตว์
ควบคุมงานในแผนก
มีความรู้ระบบ GMP,HACCP,ISO 9001

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • - ประสบการณ์ : 3 ถึง 5 ปี
 • - เพศ ชาย

8. ช่างไฟฟ้าโรงงานอาหารสัตว์

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามแต่จะตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท ร่วมมิตรกรุ๊ป(2007) จำกัด

รายละเอียดของงาน
ดูแล และซ่อมบำรุง งานไฟฟ้าในโรงงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวส ช่างไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี

9. ผู้จัดการฟาร์มไก่ไข่

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามแต่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : ร่วมมิตรกรุ๊ป

รายละเอียดของงาน
ควบคุม ดูแล และบริหารฟาร์มไก่ไข่เล้า evap

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ระดับการศึุกษา : ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
 • - ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
 • - อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • - เพศชาย

10. ผู้จัดการฟาร์มไก่รุ่น

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามแต่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : ร่วมมิตรกรุ๊ป

รายละเอียดของงาน
ควบคุม ดูเเล และ บริหารฟาร์มไก่รุ่นเล้าเปิด (ไก่เล็ก - ไก่รุ่น - ไก่สาว)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุติ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • - เพศ ชาย

11. สัตวบาล

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามแต่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : ร่วมมิตรกรุ๊ป

รายละเอียดของงาน
สัตวบาลประจำฟาร์มไก่รุ่น หรือ ไก่ไข่ หรือ ไก่พันธุ์ ทำหน้าที่ ดูแลสุขภาพไก่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุติ ปริญญาตรี สัตวบาล

12. เจ้าหน้าที่สถิติ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามแต่จะตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : ร่วมมิตรกรุ๊ป

รายละเอียดของงาน
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการเลี้ยงไก่
เบิกจ่าย ยาและอุปกรณ์การเลี้ยงไก่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุติ ปวส. - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13. เจ้าหน้าที่สต็อค

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามแต่จะตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท ร่วมมิตรกรุ๊ป(2007) จำกัด

รายละเอียดของงาน
ควบคุม เบิกจ่าย สต็อค ยา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในฟาร์ม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Excel, Word

14. หัวหน้าแผนกทำวัคซีน

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามแต่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท ร่วมมิตรกรุ๊ป(2007) จำกัด

รายละเอียดของงาน
คุมพนักงานทำวัคซีน ฉีดและหยอด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาสัตวบาล
 • - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความใส่ใจในการทำงาน

15. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ฉะเชิงเทรา / ปราจีนบุรี

รายละเอียดของงาน
ควบคุมสัตวบาล ดูแลการผลิตลูกไก่ไข่ ไก่สาว ไก่ไข่ เล้า evap ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ผ่านงานฟาร์มไก่เล็ก-ไก่รุ่น-ไก่ไข่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

16. ช่างซ่อมบำรุงโรงเรือน evap

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามแต่จะตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : ฉะเชิงเทรา / ปราจีนบุรี

รายละเอียดของงาน
ซ่อมและตรวจสอบ อุปกรณ์เล้าไก่ พัดลม มอเตอร์ ระบบคอนโทรล ไฟฟ้าเล็กน้อย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการ์ณจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17. ผู้จัดการฟาร์มไก่พันธุ์

อัตรา : 2

เงินเดือน : แล้วแต่ตกลงมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน : ปราจีนบุรี

รายละเอียดของงาน
- บริหารจัดการฟาร์มและงานทั่วไป
-ควบคุมการผลิตไก่พ่อแม่พันธุ์ (Poultry Farm) ตั้งแต่การวางแผน การผลิต ควบคุมดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้ขบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณและต้นทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ การทำงาน 3-5 ปี

18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ไข่ไก่)

อัตรา : 2-3

เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน : โรงผลิตไข่ไก่

รายละเอียดของงาน
- ดูแลทั้งระบบ ตั้งแต่ ขั้นตอนการรับไข่เข้า สู่ line การผลิต และเตรียมการจัดส่งตาม orderลูกค้า
- มีความสามารถในการจัดการ และบริหารภายในขั้นตอนได้อย่างเป็นระบบ
-

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาตั้งแต่ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถคำนวณ และบันทึกตัวเลขต่างๆ ได้แม่นยำ
 • มีความคิด ความสามารถในการจัดการงานให้เป็นระบบ ระเบียบแบบแผน
 • มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน

วิธีการรับสมัครงาน
1.สมัครด้วยตัวเอง หรือ ส่งจดหมาย
2. สมัครผ่าน Jobth.com
3. e-mail : kpen@apagri.co.th
4. จะพิจารณาเฉพาะคนที่มีรูปถ่ายเท่านั้น

บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด
12/2 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : (038)131675-6
แฟกซ์ : 038131677

ติดต่อ : คุณวันเพ็ญ บุญเกิดทรัพย์สิน


ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com