บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศอังกฤษที่มีเครือข่ายทั่วโลก มีสำนักงานอยู่ 411แห่ง ใน 59 ประเทศทั่วโลก มีทีมงานทั่วโลกจำนวน 14,000 ท่าน สำนักงานเราเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การวิเคาระห์ การประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาด บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สำหรับไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเรามีทีมงานระดับมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ร่วม 500 ท่าน ประจำทั้งสำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานภูเก็ต

1. ผู้ช่วยหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงอาคาร (ประจำ:พระราม3)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : (ประจำ:พระราม3)

รายละเอียดของงาน
-ช่วยหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร ควบคุม ดูแล การทำงานของฝ่ายช่าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของช่างซ่อมบำรุงประจำอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท
-ช่วยหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามแผนงาน Preventive Maintenance ของอาคาร
-ดูแลการให้บริการซ่อมแซมงานในห้องชุดพักอาศัย ซ่อมแซม ปรับปรุงอุปกรณ์งานระบบส่วนกลางของอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
-ช่วยหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร วางแผนการทำงานรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือนและรายปี แผนการซ่อมบำรุงงานที่ได้รับแจ้ง แผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
-ช่วยหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร จัดทำ ควบคุมระบบการเบิกจ่ายอุปกรณ์สิ้นเปลืองงานระบบวิศวกรรมอาคาร
-ช่วยหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร ตรวจสอบและควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามระเบียบการตกแต่งงานระบบห้องชุด
-ดูแลควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในงานระบบต่างๆ ภายในหน่วยงาน
-รายงานหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร หรือ ผู้จัดการอาคาร ในงานประจำวันที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
-สรุปปัญหาในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางแก้ไขเสนอให้กับหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร และผู้จัดการอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเลคโทนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการงานและทีมงาน และมีจิตบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • ต้องมีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟในอาคาร

2. ด่วนมาก!! ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง (ประจำ:สุขุมวิท61)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : (ประจำ:สุขุมวิท61)

รายละเอียดของงาน
1.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกไตรมาสหรือทุกปี
2.ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างประจำอาคาร หรือผู้จัดการอาคาร
3.รับผิดชอบงานซ่อมแซมเบื้องต้นภายในหน่วยงาน, งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระบบส่วนกลาง และงานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน
4.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อุปกรณ์จักรกลต่างๆ และระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหน่วยงาน
5.บันทึกข้อมูลงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และประวัติของเครื่องมือ อุปกรณ์ในระบบจักรกล และไฟฟ้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น ระบบปรับอากาศ, ระบบน้ำประปา และอื่นๆ รวมทั้งการจดมิเตอร์การใช้น้ำประปา และมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในหน่วยงาน
6.ประจำหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือพายุฝนและทำงานนอกเวลาเพื่อควบคุมงานของผู้รับเหมาตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างประจำอาคาร หรือผู้จัดการอาคาร
7.รักษาห้องเครื่อง, ห้องช่าง และห้องควบคุมต่างๆ ของหน่วยงานให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
8.ดูแลควบคุมสต๊อกของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน เช่น หลอดไฟ, เครื่องมือช่าง และอื่นๆ
9.แจ้งหัวหน้าช่างประจำอาคาร หรือ ผู้จัดการอาคาร ในงานประจำวันที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างประจำอาคาร และผู้จัดการอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิก
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)และสามารถทำงานวันนักขัตฤกษ์ได้
 • มีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟในอาคาร เท่านั่น
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับยกเว้น
 • มีทักษะในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบประกอบอาคาร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ / ชอบทำงานบริการ

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำ:พระราม3 )

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ประจำแถว: พระราม3

รายละเอียดของงาน
-ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ให้เป็นไปด้วยความประหยัด
-จัดระบบและดูแลการเก็บเอกสารต่างๆ
-ให้ข้อมูล ตอบคำถาม ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของห้องชุดหรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
-รับเรื่องแจ้งซ่อมงานในห้องชุด เพื่อแจ้งให้กับช่างอาคารหรือผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
-จัดส่งเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้กับเจ้าของห้องชุด และผู้พักอาศัยในอาคาร
-จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอความรู้ความเข้าใจให้กับผู้พักอาศัย
ในอคาร
-ดูแลสำนักงาน และเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงานให้สะอาด เรียบร้อย พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
-จัดทำและรวบรวมรายงาน ประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสาร และด้านการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ (หยุดวันธรรมดา)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พิจารณาพิเศษ)
 • เริ่มงานได้ทันที
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

4. ด่วน!!เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร (ประจำ:พระราม3)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : (ประจำ:พระราม3)

รายละเอียดของงาน
1.ตรวจสอบรับผิดชอบทุกพื้นที่ของอาคาร และบริเวณภายในที่เชื่อมถึงกัน เช่น ลานจอดรถ, บันไดหนีไฟ, พื้นที่ส่วนกลาง, พื้นที่โดยรอบอาคาร และพื้นที่อื่นๆ เป็นประจำทุกวัน
2.ตรวจสอบระบบของหน่วยงาน โดยเฉพาะในระบบป้องกันฉุกเฉินต่างๆ
3.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญางานบริการต่างๆ เช่นงานรักษาความปลอดภัย, งานรักษาความสะอาด, งานกำจัดปลวกและแมลง, การจัดระบบความปลอดภัยในหน่วยงาน และงานซ่อมแซมบำรุงรักษาเป็นพิเศษ พร้อมรายงานผลให้ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร ได้รับทราบทุกวัน
4.ควบคุมระบบการเข้า – ออกอาคาร และการจอดรถยนต์ในอาคาร
5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการอาคาร และผู้ช่วยผู้จัดการ
6.รายงานโดยตรงต่อผู้จัดการอาคาร และผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร
7.ควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน (ตามข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี
 • การศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3ปี ขึ้น ไปการในการบริหารอาคารสูงไม่น้อยกว่า 35 ชั้น
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)และทำงานวันนักขัตฤกษ์ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานในสภาวะแรงกดดันได้
 • มีความสามารถในการสื่อสาร ต่อรองกับผู้รับเหมาได้
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ และสามารถทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สามารถทำงานเข้ากะกลางคืนได้

5. ผู้จัดการอาคาร (ประจำแถว: พระราม3 )

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : (ประจำแถว: พระราม3 )

รายละเอียดของงาน
•ดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
•รับข้อคิดเห็นต่างๆ จากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมประจำเดือน
•ตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
•กำกับดูแลการดำเนินงานประจำวันของการบริหารจัดการอาคารชุด
•ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ การรับประกันผลงานของระบบต่างๆ ระยะเวลาของสัญญาจ้างต่างๆ ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆ ในอาคารชุด
•ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญาให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาและตามแผนงานที่วางไว้
•ควบคุมดูแลให้เจ้าของห้องชุดและผู้พักอาศัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของอาคารชุด
•ติดตาม เร่งรัด การจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคเจ้าของห้องชุดให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
•จัดเตรียมสัญญาว่าจ้างต่างๆ เตรียมวาระการประชุม และจัดประชุมต่างๆ ติดตามให้เกิดผลตามมติที่ประชุม
•ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของอาคารให้เป็นไปตามงบประมาณ
•ประชุมร่วมกับพนักงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
•กำหนดแผนงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงให้สอดคล้องกับเทศกาลต่างๆ เช่น การซ้อมอพยบหนีไฟ เป็นต้น
•ตรวจสอบควบคุมการตกแต่งภายในห้องชุด
•จัดทำรายงานประจำเดือน
•เข้าร่วมประชุมและจัดให้มีการบันทึกการประชุมต่างๆ ในหน่วยงาน
•ควบดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและเอกสารสำคัญต่างๆ ของอาคารชุด
•ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาคุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคาร หมู่บ้าน งานนิติบุคคลอาคารชุดหรือโรงแรมมาอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ. อาคารชุด และงานด้านบริหารจัดการอาคาร
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)และสามารถทำงานวันนักขัตฤกษ์ได้
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ มีใจรักในงานบริการ

6. หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร (ประจำ:พระราม3 )

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : (ประจำ:พระราม3 )

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมการทำงานของช่างประจำอาคาร และงานประจำวันของฝ่ายช่างให้เป็นไปตามข้อกำหนด
2.ควบคุมดูแลงานซ่อมแซม และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันภายในหน่วยงาน
3.วางแผนการทำงานรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือนและรายปี แผนการซ่อมบำรุงงานที่ได้รับแจ้ง แผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและตารางการทำงานประจำเดือนของพนักงานช่าง
4.รายงานเหตุการณ์ต่างๆต่อผู้จัดการอาคาร / ผู้ช่วยผู้จัดการ
5.ควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในงานระบบต่างๆ ภายในหน่วยงาน
6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุระหว่าง 33-40 ปี
 • การศึกษา วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารสูง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะด้านการจัดเอกสารสำนักงาน
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
 • มีทักษะในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบประกอบอาคาร
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ สามารถทำงานวันนักขัตฤกษ์ได้
 • หากมีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟในอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / ชอบทำงานบริการ
 • บุคลิกภาพดี

7. ด่วน!!เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ภาษาจีน (ประจำ:สุขุมวิท61 )

อัตรา : 2 อัตรา

สถานที่ทำงาน : (ประจำ:สุขุมวิท61 )

รายละเอียดของงาน
1.รับโทรศัพท์จากภายนอกเพื่อโอนไปยังห้องชุดต่างๆ หรือผู้เกี่ยวข้อง
2.ตรวจสอบบุคคลภายนอกที่ติดต่อเจ้าของห้องชุด ตรวจสอบการผ่านเข้า – ออกอาคารของเจ้าของห้องชุด และบุคคลภายนอก
3.จัดส่งเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้กับเจ้าของห้องชุด
4.ให้ข้อมูลข่าวสาร ตอบคำถาม และประสานงานให้กับเจ้าของห้องชุดหรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
5.จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเสนอความรู้ความเข้าใจให้กับผู้พักอาศัยในอาคารชุด
6.ดูแล ตรวจสอบการรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า – ออก ล็อบบี้
7.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบพื้นที่เข้า – ออกลานจอดรถของอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 20 - 28 ปี
 • การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดีและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาสื่อสารที่ดี และมีใจรักงานบริการ
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)

8. ด่วน! ช่างซ่อมบำรุง ช่างอาคาร (ประจำ:ประชาราษฎร์สาย1 บางซื่อ)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : (ประจำ:ประชาราษฎร์สาย1 บางซื่อ)

รายละเอียดของงาน
1.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกไตรมาสหรือทุกปี
2.ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างประจำอาคาร หรือผู้จัดการอาคาร
3.รับผิดชอบงานซ่อมแซมเบื้องต้นภายในหน่วยงาน, งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระบบส่วนกลาง และงานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน
4.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อุปกรณ์จักรกลต่างๆ และระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหน่วยงาน
5.บันทึกข้อมูลงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และประวัติของเครื่องมือ อุปกรณ์ในระบบจักรกล และไฟฟ้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น ระบบปรับอากาศ, ระบบน้ำประปา และอื่นๆ รวมทั้งการจดมิเตอร์การใช้น้ำประปา และมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในหน่วยงาน
6.ประจำหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือพายุฝนและทำงานนอกเวลาเพื่อควบคุมงานของผู้รับเหมาตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างประจำอาคาร หรือผู้จัดการอาคาร
7.รักษาห้องเครื่อง, ห้องช่าง และห้องควบคุมต่างๆ ของหน่วยงานให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
8.ดูแลควบคุมสต๊อกของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน เช่น หลอดไฟ, เครื่องมือช่าง และอื่นๆ
9.แจ้งหัวหน้าช่างประจำอาคาร หรือ ผู้จัดการอาคาร ในงานประจำวันที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างประจำอาคาร และผู้จัดการอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเลกทรอนิกส์ หรือสาขาๆที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารสูงไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีทัศนะคติด้านการทำงาน,รักงานบริการ,มีความอดทน,สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 • หากมีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟในอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

9. ช่างซ่อมบำรุง ช่างอาคาร ช่างไฟฟ้า (ประจำแถว: พระราม3 )

อัตรา : 15

สถานที่ทำงาน : (ประจำแถว:พระราม3 )

รายละเอียดของงาน
-เปิด-ปิด เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของส่วนกลางในอาคาร ตามรอบเวลา
-บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกไตรมาส หรือทุกปี
-รับผิดชอบงานซ่อมแซมเบื้องต้นภายในหน่วยงาน, งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระบบส่วนกลาง และงานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน
-ซ่อมแซมเบื้องต้นภายในห้องชุด
-ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร หรือผู้จัดการอาคาร
-ตรวจสอบสภาพห้องชุดทั้งก่อนตกแต่ง และหลังตกแต่งแล้ว รวมทั้งตรวจสอบให้ผู้รับเหมาตกแต่งห้องชุดปฏิบัติตามระเบียบการตกแต่งห้องชุด
-บันทึกข้อมูลงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และประวัติของเครื่องมือ อุปกรณ์ในระบบจักรกล และไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
-จดปริมาณการใช้น้ำประปา ไฟฟ้า จากมิเตอร์หลักของอาคารและของห้องชุดตามรอบเวลา
-บันทึกการปฏิบัติงานต่างๆลงในสมุดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน(Log Book)
-ประจำหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
-บำรุงรักษาห้องเครื่อง, ห้องช่าง และห้องควบคุมต่างๆ ของหน่วยงานให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
-ดูแลควบคุมสต๊อกของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน เช่น หลอดไฟ, เครื่องมือช่าง และอื่นๆ
-รายงานหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร หรือ ผู้จัดการอาคาร ในงานประจำวันที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร และผู้จัดการอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์การทำงานช่างอาคาร อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านงานซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคาร
 • มีทักษะในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบประกอบอาคาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และวันนักขัตฤกษ์ได้
 • ต้องผ่านการฝึกอบรมมาตราฐานฝีมือแรงงาน ช่างอาคาร ระดับ 1 เท่านั่น

10. เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำ :พระราม3 )

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : (ประจำ:พระราม3 )

รายละเอียดของงาน
-รับชำระ ค่าส่วนกลาง เงินกองทุน ค่าน้ำ ค่าบำรุงสโมสรของท่านเจ้าของร่วมพร้อมนำเงินเข้าฝากบัญชีของอาคาร
-รับเงินค้ำประกันการตกแต่ง พร้อมนำเงินเข้าฝากบัญชีบัญชีของอาคาร
-ทำเช็คคืนเงินค้ำประกันการตกแต่งคืนท่านเจ้าของห้อง และผู้รับเหมาที่ทำการตกแต่งหลังจากมีการตรวจสอบห้องที่ตกแต่งเป็นที่เรียบร้อย
-บันทึกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนในระบบบัญชีสำเร็จรูป
-จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ประจำเดือนให้กับท่านเจ้าของร่วม
-ออกใบเสร็จรับเงินค่าส่วนกลางเงินกองทุน ค่าน้ำประปา สโมสรกีฬา และรายรับอื่นๆด้วยระบบบัญชีสำเร็จรูป พร้อมนำเงินเข้าบัญชีของอาคาร
-ทำเช็คจ่ายค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำประปา,ค่าโทรศัพท์ ของอาคารประจำเดือน
-จัดเก็บสำเนาเช็คเจ้าของร่วมที่ชำระค่าส่วนกลาง เงินกองทุน สโมสรกีฬา สาธารณูปโภคส่วนกลาง และอื่นๆเข้าแฟ้ม
-จัดทำสรุปห้องชุดที่ชำระค่าส่วนกลาง สโมสรกีฬา ค่าน้ำประปา
-เบิกเงินสดย่อย เพื่อใช้จ่ายในหน่วยงาน
-ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือน พร้อมเก็บสำเนาเข้าแฟ้ม
-จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย ประจำเดือน
-จัดทำเช็คจ่ายบริษัทคู่สัญญา และ Supplier
-ลงรายละเอียดการจ่ายเช็คในสมุดคุมเช็ค
-จัดเก็บรายละเอียดเช็ค ท่านเจ้าของร่วมที่ชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เข้าแฟ้ม
-จัดเก็บสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ประจำเดือน เข้าแฟ้ม
-ลงบันทึกมิเตอร์น้ำท่านเจ้าของร่วมในสมุดบันทึกมิเตอร์น้ำ
-จัดทำหนังสือปลอดหนี้ห้องชุด
-จัดเก็บสำเนา Book Bank เข้าแฟ้มของแต่ละเดือน
-ออกใบแจ้งหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารประจำปี พร้อมสรุปการจัดเก็บ
-เตรียมรายงานประจำเดือนในเรื่องสถานะทางการเงิน
-จัดเตรียมข้อมูลงบประมาณประจำเดือน และประจำปี
-ประสานงานกับผู้สอบบัญชี
-เตรียมข้อมูลสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน40ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวชหรือสูงกว่า ในสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms-office , Soft-biz /การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดาหรือวันนักขัตฤกษ์ได้)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ

11. ด่วนมาก ผู้จัดการอาคารคอนโด (ประจำแถว:พระราม3)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : (ประจำแถว:พระราม3)

รายละเอียดของงาน
-ดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมประจำเดือน
-ตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพปกติ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
-กำกับดูแลการดำเนินงานประจำวันของการบริหารจัดการอาคาร
-ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ การประกันผลงานของระบบต่างๆ ระยะเวลาของสัญญาจ้างต่างๆ ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆ ในอาคารชุด
-ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา และตามแผนงานที่วางไว้
-ควบคุมดูแลให้เจ้าของห้องชุด และผู้พักอาศัย
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของอาคารชุด
-ติดตาม เร่งรัด การจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคเจ้าของห้องชุด ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
-เตรียมสัญญาว่าจ้างต่างๆ เตรียมวาระการประชุม และจัดประชุมต่างๆ ติดตามให้เกิดผลตามมติที่ประชุม

-ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของอาคารให้เป็นไป
ตามงบประมาณ
-ประชุมร่วมกับพนักงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
-กำหนดแผนงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงให้สอดคล้องกับเทศกาลต่างๆ เช่น การซ้อมอพยบหนีไฟ เป็นต้น
-ตรวจสอบ ควบคุมการตกแต่งภายในห้องชุด
-จัดทำรายงานประจำเดือน
-เข้าร่วมประชุมและจัดให้มีการบันทึกการประชุมต่างๆ ในหน่วยงาน
-ดูแลเอกสารสำคัญต่างๆ ของอาคารชุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่งผู้จัดการอาคาร หรือตำแหน่งผู้จัดการ ด้านการให้บริการในโรงแรม
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. อาคารชุด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีจิตบริการ มีทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร และมีการวางแผนงานที่ดี
 • สามารถบริหารงานได้ดี
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)และทำงานวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ / ชอบทำงานบริการ

12. ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร(คอนโดมิเนียม) : โซนปฏิบัติงาน พระราม3

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : โซนปฏิบัติงาน พระราม3

รายละเอียดของงาน
-ให้รายละเอียดและให้การบริการที่ประทับใจ ต่อเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย ตลอดจนลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ
-ตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพปกติ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
-วางแผนและจัดระบบงานเสนอต่อผู้จัดการอาคาร
-ควบคุมดูแล การบริหารและการบริการงานต่างๆในอาคาร
-ดูแลพนักงานซ่อมบำรุง พนักงานธุรการ และพนักงานอื่นๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์
-ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญางานบริการต่างๆ ให้เป็นไปตามสัญญา และตามแผนงานที่วางไว้
-ควบคุมดูแล การใช้ประโยชน์และการใช้บริการทรัพย์สินส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
-จัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและประชุมพนักงานประจำอาคาร
-ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 38 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร หรือตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ด้านการให้บริการในโรงแรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. อาคารชุด
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจาสื่อสารที่ดี และมีจิตบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ (วันหยุดตามตารางการปฏิบัติงาน)

13. ผู้จัดการอาคาร(ประจำ ฝั่งธน)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : (ประจำแถว:พระราม3)

รายละเอียดของงาน
•ดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
•รับข้อคิดเห็นต่างๆ จากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมประจำเดือน
•ตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
•กำกับดูแลการดำเนินงานประจำวันของการบริหารจัดการอาคารชุด
•ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ การรับประกันผลงานของระบบต่างๆ ระยะเวลาของสัญญาจ้างต่างๆ ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆ ในอาคารชุด
•ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญาให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาและตามแผนงานที่วางไว้
•ควบคุมดูแลให้เจ้าของห้องชุดและผู้พักอาศัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของอาคารชุด
•ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคเจ้าของห้องชุด ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
•จัดเตรียมสัญญาว่าจ้างต่างๆ เตรียมวาระการประชุมและจัดประชุมต่างๆ ติดตามให้เกิดผลตามมติที่ประชุม
•ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของอาคารให้เป็นไปตามงบประมาณ
•ประชุมร่วมกับพนักงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
•กำหนดแผนงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงให้สอดคล้องกับเทศกาลต่างๆ เช่นการซ้อมอพยบหนีไฟ เป็นต้น
•ตรวจสอบควบคุมการตกแต่งภายในห้องชุด
•จัดทำรายงานประจำเดือน
•เข้าร่วมประชุมและจัดให้มีการบันทึกการประชุมต่างๆ ในหน่วยงาน
•ควบดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและเอกสารสำคัญต่างๆ ของอาคารชุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 30 - 40 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิ ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่งผู้จัดการอาคาร หรือระดับผู้จัดการในงานด้านการบริการ
 • มีความรู้ พ.ร.บ.อาคารชุดเป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วัน/สัปดาห์ (วันหยุดตามตารางปฏิบัติงาน)
 • พร้อมเริ่มงานทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพต้องดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส

14. เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำ:ตลาดพลู)

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : (ประจำ:ตลาดพลู)

รายละเอียดของงาน
-รับชำระค่าบริการส่วนกลาง พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ติดตามหนี้ค้างชำระ บันทึกรายการทางบัญชี สรุปรายรับ รายจ่ายประจำวันให้กับผู้จัดการอาคารและนำเงินฝากบัญชีประจำวัน
-จัดทำรายการทรัพย์สินส่วนกลาง ใบเสนอจัดซื้อทรัพย์สินอุปกรณ์ของโครงการ
-ให้ข้อมูลข่าวสารตอบคำถามและประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของห้องชุดหรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
-จัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี RV และ PV

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา อาชีวศึกษาหรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจ-บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1-2 ปีขึ้นไป
 • คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms-office การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • สามารถทำงานวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Softbiz+ by A-Soft ได้ดี

15. ผู้จัดการอาคาร/ผู้จัดการคอนโด (ประจำแถว สีลม/ สุขุมวิท61/เพลินจิต)

อัตรา : 3 อัตรา

สถานที่ทำงาน : (ประจำแถว สีลม/ สุขุมวิท61/เพลินจิต)

รายละเอียดของงาน
-ดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมประจำเดือน
-ตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพปกติ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
-กำกับดูแลการดำเนินงานประจำวันของการบริหารจัดการอาคาร
-ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ การประกันผลงานของระบบต่างๆ ระยะเวลาของสัญญาจ้างต่างๆ ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆ ในอาคารชุด
-ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา และตามแผนงานที่วางไว้
-ควบคุมดูแลให้เจ้าของห้องชุด และผู้พักอาศัย
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของอาคารชุด
-ติดตาม เร่งรัด การจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคเจ้าของห้องชุด ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
-เตรียมสัญญาว่าจ้างต่างๆ เตรียมวาระการประชุม และจัดประชุมต่างๆ ติดตามให้เกิดผลตามมติที่ประชุม

-ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของอาคารให้เป็นไป
ตามงบประมาณ
-ประชุมร่วมกับพนักงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
-กำหนดแผนงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงให้สอดคล้องกับเทศกาลต่างๆ เช่น การซ้อมอพยบหนีไฟ เป็นต้น
-ตรวจสอบ ควบคุมการตกแต่งภายในห้องชุด
-จัดทำรายงานประจำเดือน
-เข้าร่วมประชุมและจัดให้มีการบันทึกการประชุมต่างๆ ในหน่วยงาน
-ดูแลเอกสารสำคัญต่างๆ ของอาคารชุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคาร หมู่บ้าน งานนิติบุคคลอาคารชุดหรือโรงแรมมาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ. อาคารชุด และงานด้านบริหารจัดการอาคาร
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา /สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน/ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms-Office
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ และสามารถทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์

16. รับสมัครด่วน! ช่างซ่อมบำรุง ปฏิบัติงานโซน มาบุญครอง

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : มาบุญครอง

รายละเอียดของงาน
•เปิด-ปิด เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของส่วนกลางในอาคาร ตามรอบระยะเวลา
•บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกวัน,ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกไตรมาส หรือทุกปี
•รับผิดชอบงานซ่อมแซมเบื้องต้นภายในหน่วยงาน,งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระบบส่วนกลาง งานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน และซ่อมแซมเบื้องต้นภายในห้องชุด
•ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
•ตรวจสอบสภาพห้องชุดทั้งก่อนตกแต่งและหลังตกแต่งแล้ว รวมทั้งตรวจสอบให้ผู้รับเหมาตกแต่งห้องชุดปฏิบัติตามระเบียบการตกแต่งห้องชุด
•บันทึกข้อมูลงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และประวัติของเครื่องมือ อุปกรณ์ในระบบจักรกล และไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
•จดปริมาณการใช้น้ำประปา ไฟฟ้า จากมิเตอร์หลักของอาคารและของห้องชุดตามรอบเวลา
•บันทึกการปฏิบัติงานต่างๆ ลงในสมุดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน(Log Book) ประจำหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
•บำรุงรักษาห้องเครื่อง, ห้องช่าง และห้องควบคุมต่างๆ ของหน่วยงานให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
•ดูแลควบคุมสต๊อกของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน เช่น หลอดไฟ, เครื่องมือช่าง
•รายงานผู้บังคับบัญชา ในงานประจำวันที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
•ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุ 22-40 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ในสายงานซ่อมบำรุงอาคารสูง
 • หากมีใบผ่านการอบรมช่างไฟฟ้าอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17. ผู้จัดการอาคาร (ประจำแถว: กัลปพฤกษ์)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ศุภาลัยปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม

รายละเอียดของงาน
-ดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมประจำเดือน
-ตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพปกติ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
-กำกับดูแลการดำเนินงานประจำวันของการบริหารจัดการอาคาร
-ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ การประกันผลงานของระบบต่างๆ ระยะเวลาของสัญญาจ้างต่างๆ ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆ ในอาคารชุด
-ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา และตามแผนงานที่วางไว้
-ควบคุมดูแลให้เจ้าของห้องชุด และผู้พักอาศัย
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของอาคารชุด
-ติดตาม เร่งรัด การจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคเจ้าของห้องชุด ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
-เตรียมสัญญาว่าจ้างต่างๆ เตรียมวาระการประชุม และจัดประชุมต่างๆ ติดตามให้เกิดผลตามมติที่ประชุม
-ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของอาคารให้เป็นไปตามงบประมาณ
-ประชุมร่วมกับพนักงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
-กำหนดแผนงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงให้สอดคล้องกับเทศกาลต่างๆ เช่น การซ้อมอพยบหนีไฟ เป็นต้น
-ตรวจสอบ ควบคุมการตกแต่งภายในห้องชุด
-จัดทำรายงานประจำเดือน
-เข้าร่วมประชุมและจัดให้มีการบันทึกการประชุมต่างๆ ในหน่วยงาน
-ดูแลเอกสารสำคัญต่างๆ ของอาคารชุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 32 - 40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคาร หมู่บ้าน งานนิติบุคคลอาคารชุดหรือโรงแรมมาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ. อาคารชุด และงานด้านบริหารจัดการอาคาร
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)และสามารถทำงานวันนักขัตฤกษ์ได้
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะในการเจรจาสื่อสารที่ดี และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms-Office /ใช้เครื่องใช้สำนักงานได้

18. ช่างซ่อมบำรุง (คอนโดมิเนียม/อาคารสำนักงาน) - โซนพระราม9

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
•เปิด-ปิด เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของส่วนกลางในอาคาร ตามรอบระยะเวลา
•บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกวัน,ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกไตรมาส หรือทุกปี
•รับผิดชอบงานซ่อมแซมเบื้องต้นภายในหน่วยงาน,งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระบบส่วนกลาง งานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน และซ่อมแซมเบื้องต้นภายในห้องชุด
•ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
•ตรวจสอบสภาพห้องชุดทั้งก่อนตกแต่งและหลังตกแต่งแล้ว รวมทั้งตรวจสอบให้ผู้รับเหมาตกแต่งห้องชุดปฏิบัติตามระเบียบการตกแต่งห้องชุด
•บันทึกข้อมูลงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และประวัติของเครื่องมือ อุปกรณ์ในระบบจักรกล และไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
•จดปริมาณการใช้น้ำประปา ไฟฟ้า จากมิเตอร์หลักของอาคารและของห้องชุดตามรอบเวลา
•บันทึกการปฏิบัติงานต่างๆ ลงในสมุดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน(Log Book) ประจำหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
•บำรุงรักษาห้องเครื่อง, ห้องช่าง และห้องควบคุมต่างๆ ของหน่วยงานให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
•ดูแลควบคุมสต๊อกของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน เช่น หลอดไฟ, เครื่องมือช่าง
•รายงานผู้บังคับบัญชา ในงานประจำวันที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
•ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุ 22 - 40 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการณ์เกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไปสาขา ไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ ช่างกล ช่างซ่อมบำรุง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ (วันหยุดตามตารางการทำงาน)
 • หากมีใบผ่านการอบรมช่างไฟฟ้าอาคารและพร้อมเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19. Building Manager (ประจำ พระราม9)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : ประจำคอนโด แถวพระราม9

รายละเอียดของงาน
•ดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
•รับข้อคิดเห็นต่างๆ จากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมประจำเดือน
•ตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
•กำกับดูแลการดำเนินงานประจำวันของการบริหารจัดการอาคารชุด
•ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ การรับประกันผลงานของระบบต่างๆ ระยะเวลาของสัญญาจ้างต่างๆ ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆ ในอาคารชุด
•ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญาให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาและตามแผนงานที่วางไว้
•ควบคุมดูแลให้เจ้าของห้องชุดและผู้พักอาศัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของอาคารชุด
•ติดตาม เร่งรัด การจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคเจ้าของห้องชุดให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
•จัดเตรียมสัญญาว่าจ้างต่างๆ เตรียมวาระการประชุม และจัดประชุมต่างๆ ติดตามให้เกิดผลตามมติที่ประชุม
•ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของอาคารให้เป็นไปตามงบประมาณ
•ประชุมร่วมกับพนักงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
•กำหนดแผนงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงให้สอดคล้องกับเทศกาลต่างๆ เช่น การซ้อมอพยบหนีไฟ เป็นต้น
•ตรวจสอบควบคุมการตกแต่งภายในห้องชุด
•จัดทำรายงานประจำเดือน
•เข้าร่วมประชุมและจัดให้มีการบันทึกการประชุมต่างๆ ในหน่วยงาน
•ควบดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและเอกสารสำคัญต่างๆ ของอาคารชุด
•ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย เพศหญิง อายุ 28 - 40 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์บริหารนิติบุคคลอาคารชุด 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ. อาคารชุด และงานด้านบริหารจัดการอาคาร
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ (วันหยุดตามตารางการทำงาน)
 • ***สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

20. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ที่ปรึกษาด้านโครงสร้างสถาปัต
2.รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ (สวร.)
3.ดูแลงานออกแบบของคอนโดที่ทางบริษัทบริหารอยู่
4.ดูแลผู้รับเหมาที่เข้ามาทำที่คอนโด(ตรวจสอบงานของผู้รับเหมา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การด้านก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)และทำงานวันนักขัตฤกษ์ได้
 • ผ่านการควบคุมกงานด้านอาคารมา
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีใบ กว.จะได้พิจารณา

21. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge) ภาษาจีน

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : (ประจำ:อโศก)

รายละเอียดของงาน
1.ให้ข้อมูล ตอบคำถาม ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของห้องชุดหรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
2.ดูแลแอปการแจ้งซ่อมของช่าง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)และทำงานวันนักขัตฤกษ์ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีใจรักในงานบริการ

22. ช่างซ่อมบำรุง (คอนโดมิเนียม)-โซนพระราม2/เพชรเกษม

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : โซนพระราม2/เพชรเกษม

รายละเอียดของงาน
1.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกไตรมาสหรือทุกปี
2.ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างประจำอาคาร หรือผู้จัดการอาคาร
3.รับผิดชอบงานซ่อมแซมเบื้องต้นภายในหน่วยงาน, งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระบบส่วนกลาง และงานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน
4.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อุปกรณ์จักรกลต่างๆ และระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหน่วยงาน
5.บันทึกข้อมูลงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และประวัติของเครื่องมือ อุปกรณ์ในระบบจักรกล และไฟฟ้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น ระบบปรับอากาศ, ระบบน้ำประปา และอื่นๆ รวมทั้งการจดมิเตอร์การใช้น้ำประปา และมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในหน่วยงาน
6.ประจำหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือพายุฝนและทำงานนอกเวลาเพื่อควบคุมงานของผู้รับเหมาตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างประจำอาคาร หรือผู้จัดการอาคาร
7.รักษาห้องเครื่อง, ห้องช่าง และห้องควบคุมต่างๆ ของหน่วยงานให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
8.ดูแลควบคุมสต๊อกของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน เช่น หลอดไฟ, เครื่องมือช่าง และอื่นๆ
9.แจ้งหัวหน้าช่างประจำอาคาร หรือ ผู้จัดการอาคาร ในงานประจำวันที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุ 22 - 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานซ่อมบำรุงอาคารสูง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีใบผ่านการอบรมช่างไฟฟ้าอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23. ช่างซ่อมบำรุง (คอนโดมิเนียม)-โซน BTS สยาม

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกไตรมาสหรือทุกปี
2.ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างประจำอาคาร หรือผู้จัดการอาคาร
3.รับผิดชอบงานซ่อมแซมเบื้องต้นภายในหน่วยงาน, งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระบบส่วนกลาง และงานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน
4.ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อุปกรณ์จักรกลต่างๆ และระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหน่วยงาน
5.บันทึกข้อมูลงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และประวัติของเครื่องมือ อุปกรณ์ในระบบจักรกล และไฟฟ้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น ระบบปรับอากาศ, ระบบน้ำประปา และอื่นๆ รวมทั้งการจดมิเตอร์การใช้น้ำประปา และมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในหน่วยงาน
6.ประจำหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือพายุฝนและทำงานนอกเวลาเพื่อควบคุมงานของผู้รับเหมาตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างประจำอาคาร หรือผู้จัดการอาคาร
7.รักษาห้องเครื่อง, ห้องช่าง และห้องควบคุมต่างๆ ของหน่วยงานให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
8.ดูแลควบคุมสต๊อกของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน เช่น หลอดไฟ, เครื่องมือช่าง และอื่นๆ
9.แจ้งหัวหน้าช่างประจำอาคาร หรือ ผู้จัดการอาคาร ในงานประจำวันที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุ 22 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานซ่อมบำรุงอาคารและคอนโดมิเนียม
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีใบผ่านการอบรมช่างไฟฟ้าอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
ผู้สนใจส่งใบสมัคร พร้อมประวัติและระบุเงินเดือนที่ต้องการมายังฝ่ายบุคคล
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 65/192 ชั้น 23 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเน็ส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2643-8223 ต่อ 128,133,120
แฟกซ์ 0-2643-8224
E-mail: hr@th.knightfrank.com

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 65/192 ชั้น 23 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-643-8223 ต่อ 128, 109, 120
แฟกซ์ : 02-643-8224

ติดต่อ : ส่วนงานบุคคล

http://www.knightfrank.co.th
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com