บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
ผู้ผลิตและส่งออกแป้งประกอบอาหาร แป้งผสมสำเร็จรูป อาหารแช่แข็งและขนมโมจิเบเกอรี่ที่มีคุณภาพดีภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นบริษัทแรกในเอเซียแปซิฟิกซึ่งปัจจุบันบริษัทกำลังขยายงานจึงมีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

หัวหน้าส่วนขายโมเดิร์นเทรด (ประจำสาขาหนองแขม)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : โรงงานสาขา หนองแขม

รายละเอียดของงาน
1. วางแผนกลยุทธ์ ,วิเคราะห์ ,ตั้งเป้าหมาย และส่งเสริมในการขายโมเดิร์นเทรด
2. กำหนดแนวทางในการดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่
3. วางแผน และนำเสนอสินค้าใหม่ เข้าไปยังห้างเพื่อเพิ่มยอดขาย และพื้นที่ในการวางสินค้าในห้างต่างๆ
4. การบริหารทีมขายโมเดิร์นเทรด
5. วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ,การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายโมเดิร์นเทรด 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบในงาน
 • สามารถขับขี่รถยนต์ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความรู้ระบบ GMP , ISO 9001:2008,HACCP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อข้าว (ประจำ สนง.ใหญ่ลาดหญ้า)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : ประจำ สนง.ใหญ่ลาดหญ้า

รายละเอียดของงาน
1. ติดต่อผู้ขายเพื่อขอใบเสนอราคารวมตลอดถึงการต่อรองราคาเพื่อเปรียบเทียบ
2. ออกใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อที่ได้รับพร้อมนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
3. ส่งใบสั่งซื้อที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แก่ผู้ขายและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดเก็บเอกสารในการจัดซื้อไว้อย่างเป็นระบบ เสาะหา รวบรวมแค็ตตาล็อกและข้อมูลด้านการจัดซื้อสินค้าให้เป็นปัจจุบันเสมอ
5. ติดตามผู้ขายให้ส่งของตามกำหนดเวลาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบสิ่งของให้
6. ลงบันทึกการออกใบสั่งซื้อ ลงบันทึกการซื้อ และการรับสินค้าทุกชนิดไว้อย่างเป็นระบบมีหลักฐานพร้อมตรวจสอบได้
7. สรุปยอดการสั่งซื้อสินค้าและนำเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี การตลาด/การจัดการ /บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อข้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องาน
 • หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออาหารให้กับโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ธุรการ-บุคคล (โรงงาน)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์การทำงาน

สถานที่ทำงาน : บริษัทบางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด (โรงงานสาขาสามพราน) ที่อยู่ 12/1 หมู่ที่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน

รายละเอียดของงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน
- ดูแลงานด้านธุรการและประสานงาน
- จัดหา ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินของบริษัท
- ควบคุมการใช้รถยนต์ของบริษัท
- บริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น โทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ภาษีเป็นต้น
- ดูแลงานสัญญาต่างๆ ของบริษัท เช่น รปภ. แม่บ้าน อาคาร และ อื่นๆ


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการและประสานงานอย่างน้อย 0-2 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจในการให้บริการ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความรู้ทางด้านภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน และการประกันภัยต่างๆ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Officer)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัทบางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด (โรงงานสาขาสามพราน) ที่อยู่ 12/1 หมู่ที่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบ และ ดูแลระบบคุณภาพ
- ตรวจสอบไลน์ผลิต
- ตรวจเช็ค วัตถุดิบ และ บรรจุภัณฑ์ ก่อนรับเข้า
- ตรวจเช็คสินค้าก่อนปล่อยออก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร,เทคโนโลยีอาหาร,วิศวกรรมอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP,HALAL
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO
 • มีความอดทน ขยัน และมีความรับผิดชอบสูง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สนง.ใหญ่ ถ.ลาดหญ้า กทม.

รายละเอียดของงาน
บัญชีเจ้าหนี้ 2 อัตรา
- รายการตั้งหนี้ค่าสินค้าและบริการโดยการ Match Receipt ในระบบ
โปรแกรมสำเร็จรูป
- รายการตั้งหนี้จาก Petty Cash พร้อมออกชุดจ่ายชำระหนี้
- ตั้งหนี้และจ่ายชำระหนี้ซื้อในเครือ
- ใส่ข้อมูลภาษีซื้อในโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมตรวจสอบเอกสารและ
ออกรายงานภาษีซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีด้านเจ้าหนี้ 0-2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

Graphic Designer

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : 383 อาคารชินพงศ์ ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.

รายละเอียดของงาน
• ออกแบบเนื้อหาการสื่อสาร (Concept) การประชาสัมพันธ์องค์กรและสินค้า รวมทั้งรณรงค์แนวทางการสื่อสารให้สัมฤทธื์ผล
• ออกแบบ ฉลาก/บรรจุภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงในส่วนบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันให้เหมาะสมกับยุคสมัยอยู่เสมอ
• ออกแบบและจัดทำสื่อการตลาดต่างๆ เช่น
โบรชัวร์, หนังสือแนะนำบริษัท, แคตตาลอค และสื่อประเภทต่างๆ ฯลฯ
• ถ่ายภาพ VDO ,ภาพนิ่ง เพื่อการประชาสัมพันธ์
• งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส – ปริญญาตรี ด้าน นิเทศศาตร์ และ/หรือนิเทศศิลป์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะแนวคิดใหม่ ทัศนคติด กะตือรือร้นในการทำงาน
 • มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบในงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : (ตามประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : คลองสาน กรุงเทพ

รายละเอียดของงาน
-รับ Orderจากลูกค้า
-คีย์ใบรับ Order เข้าในโปรแกรมการขาย
-ตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกค้า / ราคา / สินค้าที่ขาย
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
-สรุปรายงานการขายของ Sale
-ทำ RMA ใบขอลดหนี้
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ, การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานขาย อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการประสานงานที่ดี
 • บุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Oracle จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน(ประจำโรงงาน)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 12 หมู่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน

รายละเอียดของงาน
-ตรวจสอบความถูกต้อง การบันทึก Stock card กับข้อมูลในระบบ
-จัดทำรายงานสรุปยอดการรับ-จ่ายตามประเภทสินค้าประจำเดือน
-จัดทำรายงานต้นทุนมาตรฐาน
-สุ่มตรวจนับ Stock และ Out Let พรัอมปรับปรุงหาสาเหตุกรณีมีผล Diff
-ตรวจสอบใบรับสินค้ากับเอกสารส่งมอบที่บันทึกรายการแล้วทุกประเภท
-จัดทำรายงานสินค้าขาดทุน กรณีมีสินค้าขาดทุน
-วิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรฐาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีการบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามรถทำต้นทุนโรงงานได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ทำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประสานงานได้กับทุกฝ่าย
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ขยันและอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Oracle จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานติดรถส่งของ

อัตรา : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ ถ.ลาดหญ้า วงเวียนใหญ่

รายละเอียดของงาน
-งานรับ-จ่าย-จัดเรียง-จัดเก็บ สินค้า
และจัดส่งของให้ลูกค้าโดย ไปกับรถส่งของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด (สาขาโรงงานสามพราน) 12 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน

รายละเอียดของงาน
-คำนวณวัตถุดิบและส่วนผสม
-จัดทำแผนผลิต
-ทำCheck Sheet สำหรับสินค้าใหม่
-แจกจ่ายแผนการผลิตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ตรวจสอบการคีย์ข้อมูล production batch
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.วุฒิปริญาตรี สาขา Logistic ,สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 2.มีประสบการณ์วางแผนการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 3.เคยทำงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น
 • 5.สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • เคยผ่านงาน ระบบ Oracle มาก่อน***จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : 9,500 ขึ้นไป ไม่รวมรายได้อื่นๆ

สถานที่ทำงาน : ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียดของงาน
ส่วนร้านโตเกียวคิทเช่นเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น สินค้าหลักเป็นข้าวหน้าด้ง,ซูชิ ,พิซซ่าญี่ปุ่น เป็นต้น
- เตรียมเครื่องปรุง วัตถุดิบในการปรุงอาหาร
- ประกอบอาหารญี่ปุ่นโดยใช้เตาเทปัง
- ดูแลความสะอาดภายในร้าน
- รับออร์เดอร์ และเก็บเงินลูกค้า
- ดูแลสต๊อกวัตถุดิบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ,มุ่งมั่น,อดทน,กระตือรือร้น
 • สัมภาษณ์ผ่าน พร้อมเริ่มงานทันที

ผู้แทนขายอุตสาหกรรม

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : ถนนลาดหญ้า เลขที่ 383 อาคารชินพงษ์ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.

รายละเอียดของงาน
- วางแผนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้า ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่
- สำรวจตลาดและสินค้าคู่แข่ง
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
- รายงานผลการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขายสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มียานพาหนะส่วนตัวและมีใบอนุญาติขับขี่ได้
 • มีค่าคอมมิชชั่นและค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอ และค่าโทรศัพท์

เจ้าหน้าที่ผลิต (Production)

อัตรา : 4

เงินเดือน : 14,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัทบางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด (โรงงานสาขาสามพราน) ที่อยู่ 12/1 หมู่ที่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

รายละเอียดของงาน
- กำหนดเป้าหมาย และแผนการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบาย
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้บรรลุเป้าหมาย และตรงตามที่บริษัทกำหนด
- ปฏิบัติตามระบบของ ISO ในกระบวนการผลิต
- บริหารจัดการปริมาณงานและปริมาณคนให้เหมาะสม
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
- ควบคุมการใช้วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง ตลอดจนวางแผนการสั่งซื้อให้เหมาะสม และทันตามเวลาที่กำหนด
- ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุตามแผนงานที่ตั้งไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปริญญาตรี - สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีอาหาร , วิศวกรรมศาสตร์อาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP,HALAL
 • มีความอดทน ขยัน และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ควบคุมการผลิตในโรงเส้นหมี่ / โรงงานผลิตแป้ง /โรงงานอาหารแช่แข็ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ (ประจำโรงงาน)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด (สาขาโรงงานสามพราน) 12 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน

รายละเอียดของงาน
-สรรหาว่าจ้าง
-ดูแลเอกสารพนักงานแรงงานต่างด้าว
-ยื่นเอกสารแจ้งพนักงาน เข้า - ออก ประกันสังคม
-แจ้งอยู่ต่อ 90 วัน พนักงานแรงงานต่างด้าว
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.จบ ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 2.ทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
 • 3.บุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดี
 • 4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • 5.หากมีความรู้เรื่องแรงงานต่างด้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน

รายละเอียดของงาน
-งานขอต่อการรับรองระบบคุณภาพ
-การคัดเลือกและนำเสนอสถาบันที่ให้การรับรองระบบ
-ทบทวนนโยบายคุณภาพ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง
-การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน
-งาน Management Review
-งานระบบเอกสารและบันทึก
-วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรี / โท ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 • ประสบการณ์ทำงานด้านจัดการระบบคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ในระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 5 ส , GMP , HACCP , HALAL ,ISO 9001:2015 ,ISO 14001: 2015 ,BRC,IFS,ETI ,FSSC 22000 เป็นต้น
 • มีภาวะการเป็นผู้นำสูง มีความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ Food Solution

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

รายละเอียดของงาน
สนับสนุนการขาย การให้ข้อมูลเชิงเทคนิค การแก้ไขปัญหาและการนำเสนอแนวความคิดในการต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้าในช่องทางต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขาการตลาด วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัฒน์ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านตลาดหรือขาย สินค้าในกลุ่ม Food
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและเขตที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นบางโอกาส

ผู้จัดการแผนกธุรการขายและจัดส่ง

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 383 อาคารชินพงษ์ ถนนลาดหญ้า 9 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.

รายละเอียดของงาน
งานธุรการขาย
- ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดในแผนก (Sale Order / Invoice)
- จัดทำรายงานการขาย

งานคลังสินค้าและจัดส่ง
- วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
- บริหารสต็อกของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
- ควบคุม ดูแล และบริหารการจัดส่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาการตลาด หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Sales Admin Manager อย่างน้อย 5 – 10 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในโรงงานอาหารมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทัศนคติดี
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสามพราน นครปฐม

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ซอยวัดเทียนดัด อ.สามพราน จ,นครปฐม

รายละเอียดของงาน
1.รับผิดชอบระบบเครื่องจักรกลต่างๆในโรงงาน
2.รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงทั่วไป
3.รับผิดชอบงาน Preventive MT และลดปัญหา Break down

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงในโรงงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สุขภาพแข็งแรง
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หัวหน้าส่วน QA, หัวหน้าส่วน QC

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด (โรงงานสาขาสามพราน) ที่อยู่ 12/1 หมู่ที่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

รายละเอียดของงาน
หัวหน้าส่วน QA
- รับผิดชอบการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้

หัวหน้าส่วน QC
- รับผิดชอบควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขา วท.บ เทคโนโลยีอาหาร ,วท.บ เทคโนโลยีชีวภาพ ,วท.บ จุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทางานด้านการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านการทางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าส่วน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 5 ส , GMP , HACCP , HALAL ,ISO 9001:2015 ,ISO 14001: 2015 ,BRC,IFS,ETI ,FSSC 22000 เป็นต้น
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่การเงิน

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ถนนลาดหญ้า เลขที่ 383 อาคารชินพงษ์ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.

รายละเอียดของงาน
- ดูแลงานทางด้านเอกสารการเงิน วางบิล รับเช็ค
- การเงินด้านรับ-จ่าย
-การเงินด้านติดตามหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี การเงิน ,บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านสายบัญชีหรือการเงิน 1 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ คล่องตัว

ผู้จัดการแผนกผลิต / หัวหน้าส่วนผลิต

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัทบางกอกอินเตอร์ฟูด (โรงงาน) 12 หมู่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน

รายละเอียดของงาน
ผู้จัดการแผนกผลิต
-การวางแผนการผลิต
-ประมาณการยอดการผลิต
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนและวัตถุดิบ
-การควบคุมการผลิต
-กำหนดตารางการผลิต
-ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต
-แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต
-การบริหารความปลอดภัย
-การวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงานด้านความปลอดภัยสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
-ดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ
-บริหารบุคลากร
-วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
-เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
-อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปมอบหมาย

หัวหน้าส่วนผลิต
- ดูแลระบบการผลิตทั้งระบบ
- ควบคุม กำหนดแผนงาน และวางกลยุทธ์การผลิตให้มีประสิทธิภาพ
- กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติตามระบบของ ISO ในกระบวนการผลิต
- บริหารจัดการปริมาณงานและปริมาณคนให้เหมาะสม
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
- ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุตามแผนงานที่ตั้งไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ ไฟฟ้าหรือเครื่องกล , วิศวกรรมอาหาร , เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนผลิต 5 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ GMP HACCP ISO9001
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีภาวะผู้นำสูง และ สามารถทนแรงกดดันได้ดี

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Officer)

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัทบางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด (โรงงานสาขาสามพราน) ที่อยู่ 12/1 หมู่ที่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจวัด ส่วนผสม สารเคมีและบรรจุภัณฑ์ก่อนนำมาใช้ในกระบวนการผลิต วิเคราะห์ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องตามกฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์อาหาร,เทคโนโลยีอาหาร,พัฒนาผลิตภัณฑ์,เทคโลยีชีวภาพ และ/หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่อง GMP,HACCP,HALAL และระบบคุณภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • ความขยัน อดทน ซี่อสัตย์ กระตือรือร้น
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 12 หมู่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน

รายละเอียดของงาน
- วางแผนการจ่ายวัตถุดิบและสินค้า
- ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่าย
- สรุปรายงานการเบิกจ่ายสินค้า
- แก้ไขปัญหาการเบิกจ่าย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการจัดเก็บสินค้า
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บของสินค้า
- ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมการตรวจนับสต๊อก
- วางแผนการรับสินค้า
- ควบคุมการรับสินค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบข้อมูลการรับ
- การแก้ไขปัญหาการรับสินค้าไม่ตรงตามเอกสาร
- ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
- บริหารบุคลากรให้มีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ
- เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านโลจิสติกส์,การบริหารและการจัดการ,บัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการคลังสินค้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการคลังสินค้า วัตถุดิบ ,บรรจุภัณฑ์ ,สินค้าสำเร็จรูป
 • มีความรู้ระบบ GMP , ISO 9001:2008,HACCP
 • มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบในงาน

วิศวกรไฟฟ้า

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 12 หมู่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน

รายละเอียดของงาน
สามารถบริหารงานในส่วนซ่อมบำรุง ,วางแผนในการจัดทำ Preventive MT , สามารถทำให้ปัญหา Brake Down ลดลง
• ควบคุม ดูแล การจัดทำระบบ TPM ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
• ควบคุม ดูแล การบริหารระบบ SAP-PM ให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
•ศึกษา และ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำรายงาน/โครงการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • ประสบหารณ์ : มีประสบการณืเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือเคยดูแลงานซ่อมบำรุง อย่างน้อย 2ปีขึ้นไป
 • ความสามารถพิเศษ สามารถเขียนแบบโดยAutocad , สามารถเขียนโปรแกรมPLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ ความเข้าใจ ระบบ TPM และ SAP
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะประสานงาน
 • สามารถบริหารงานในส่วนซ่อมบำรุง ,วางแผนในการจัดทำ Preventive MT , สามารถทำให้ปัญหา Brake Down ลดลง
 • หากผ่านการอบรมและมีประกาศนียบัตร ผชร. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี (ภาษีอากร)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ ถ.ลาดหญ้า เขตคลองสาน (ใกล้วงเวียนใหญ่)

รายละเอียดของงาน
- ดูแลงานด้านบัญชีภาษีอากร 1 ท่าน
- ดูแลควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบรายการทางบัญชี
- กำหนดแผนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การผ่านงานตำแหน่งผู้ช่วยสมุห์บัญชีมา 3 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านกฎหมายและภาษีอากร
 • มีความคล่องตัว มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความเป็นผู้นำ และบริหารทีมงานได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

หัวหน้าหมวดผลิต/หัวหน้าหมวดคลังสินค้า

อัตรา : 6 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ทำงาน : 12 หมู่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบการมอบหมายงานจากหัวหน้างาน
- ควบคุมการปฏิบัติงาน
- การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในไลน์ตามที่เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าส่วนมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ไม่แพ้ฝุ่น เข้ากะได้ ยกของหนักได้ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
 • สามารถควบคุมเครื่องจักรได้
 • สามารถตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานได้
 • มีภาวะผู้นำ
 • ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมุห์บัญชี

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ถนนลาดหญ้า เลขที่ 383 อาคารชินพงษ์ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.

รายละเอียดของงาน
- งานบัญชีทั่วไป
- ภาษีอากร
- ต้นทุน
- สต๊อก
- AP AR

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การผ่านงานตำแหน่งสมุห์บัญชีมาไม่น้อยกว่า 8 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากรู้จักระบบ Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคล่องตัว มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มุมานะกับการทำงาน

Process Engineer

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด (โรงงานสาขาสามพราน) ที่อยู่ 12/1 หมู่ที่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

รายละเอียดของงาน
-ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และจัดทำมาตรฐานในการทำงานแต่ละขั้นตอน
-ออกแบบ/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
-วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตและหาวิธีลดจำนวนของเสียให้น้อยลง
-จัดทำเวลามาตรฐานในการทำงานในแตล่ะขั้นตอนแต่ละแผนก
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องกล,อุตสาหการ,การผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทางานด้าน Process Engineer ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อย 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกะตือรือร้น,อดทน,มีทัศนคติดี
 • มีความรู้ในระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 5 ส , GMP , HACCP , HALAL ,ISO 9001:2015 ,ISO 14001: 2015 ,BRC,IFS,ETI FSSC 22000 เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.

รายละเอียดของงาน
1.งานธุรการราชการ
- งานด้านธุรการบุคคล
- ดูแลงานด้านเอกสารราชการ เช่น ยื่น/ต่ออายุ วีซ่า ใบอนุญาติทำงานของพนักงานต่างด้าว และต่างชาติ, ควบคุมและดำเนินการจดทะเบียน ต่อใบอนุญาตต่างๆ ของบริษัท,จ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
2.งานอาคารสถานที่และความสะอาด
- ดูแลงานพ่อบ้านแม่บ้าน
-ดูแลความพร้อมของอาคารสถานที่
3.งานความปลอดภัย
-ควบคุมการปฏิบัตงานของพนักงาน รปภ.
-ประเมินการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ
4.งานสวัสดิการ
-การเบิกจ่ายชุดยูนิฟอร์ม
-อุปกรณ์สำนักงานและควบคุมสต็อกคงเหลือ
-ดูแลหอพักของพนักงาน
-วางแผนปรับปรุงอาคารสถานที่
5.งานรับส่งเอกสารและยานพาหนะ
-ควบคุมและตรวจสอบการรับส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก
-ควบคุมและตรวจสอบการใช้ยานพาหนะ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส.-ป.ตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทั่วไป/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ติดต่อราชการ เช่น ยื่น/ต่ออายุ วีซ่า ใบอนุญาติทำงานของพนักงานต่างชาติ (ญี่ปุ่นและจีน)
 • มีประสบการณ์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับ ภายในและต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การต่อใบอนุญาติต่างๆ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ทัศนคติดี

พนักงานบัญชี (ชั่วคราว)

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : 340บาท/วัน

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ ถ.ลาดหญ้า วงเวียนใหญ่

รายละเอียดของงาน
1.งานเอกสารบัญชีทั่วไป
2.คีย์ข้อมูลตัวเลขบัญชีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.จัดเก็บ จัดเรียง เอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี สาขาบัญชี
 • พิมพ์ดีดคล่อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ถ้ามีผลการปฏิบัติงานดี จะบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำ
 • รับนักศึกษาที่เรียนรอบค่ำอยู่ด้วย(ขอให้มีเวลาทำงานช่วงกลางวัน)
 • สมัครแล้ว สอบพิมพ์งานและสัมภาษณ์ ทันที

วิธีการรับสมัครงาน
1.E Mail มาที่ hr@bangkokinterfood.co.th
2.สมัครด้วยตนเอง
3.ส่งจดหมายสมัครงาน
4.Tel.0863416348

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
383 อาคารชินพงษ์ ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-8614801-10 ต่อ 1122
แฟกซ์ : 02-8614829

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล-ธุรการ

http://www.bangkokinterfood.co.th
ดูแผนที่