บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
เราคือกลุ่มในเครือบริษัท Green River (Thailand) Group ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสงขลาทางภาคใต้ของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ เราเป็นบริษัทฯ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไต้หวัน ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกลุ่มผู้บริหารทำให้กลุ่มบริษัทฯ ในเครือกรีนรีเวอร์ในวันนี้เป็นบริษัทฯ ชั้นนำระดับเอเชีย โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 20 ปีพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ธุรกิจเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2006 เป็นธุรกิจต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งของกลุ่มบริษัทกรีนรีเวอร์ ที่นำปีกไม้และกิ่งไม้ซึ่งเหลือจากกระบวนการผลิตโรงเลื่อยมาผลิตเป็นไม้ในรูปแบบของไม้ปาร์ติเกิล Particle Boards ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง การตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ และในอุตสาหกรรมอื่นๆ จำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ต่อมาได้ขยายกำลังการผลิตโดยนำเศษไม้ยางพารามาใช้เป็นวัตถุดิบเสริมและก่อตั้งโรงงานผลิต Melamine Faced Chipboard (MFC) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น เราคาดหวังที่จะสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นและจากที่เราดำเนินการผลิตสินค้าโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากในภาคใต้ของประเทศไทย อันได้แก่ ไม้ยางพารา ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสาหกรกรรมการผลิต Particle Boards
และเรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหลักของธุรกิจไม้ปาร์ติเกิล เราตระหนักถึงคุณค่าในการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและการให้บริการที่เป็นหัวใจของธุรกิจเพื่อเติบโตในอนาคต บริษัทได้รับการรับรองด้วยระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, JIS, FSC, CARB, EPA/TSCA.
×

1. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (General Purchasing Supervisor)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ

รายละเอียดของงาน
-กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
-ดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
-จัดทำรายงานยอดซื้อ และความเคลื่อนไหวด้านราคาประจำเดือน / ประจำปี
-จัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในแต่ละเดือนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับระบบ ISO
-เจรจาต่อรองกับบริษัทที่ทำการซื้อขายร่วมกันให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ และติดต่อประสานงานในกรณีที่สินค้าหรือบริการมีปัญหา
-จัดทำแผนการตรวจติดตามผู้ขายประจำปี
-รวบรวมผลการประเมินผู้ขาย และนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนางานด้านจัดซื้อ
-ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ มาตรฐานคุณภาพ ความสะอาด สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของบริษัท
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย /หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ / สามารถโต้ตอบทาง e-mail ได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ / มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม SAP

2. ผู้ชำนาญการด้านกฏหมาย

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบงานเอกสารด้านกฏหมาย และประสานงานทั้งภายในและภายนอก
- ร่างสัญญาและตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวกับบริษัท
- จัดการเจรจา ประสานงานกับหน่วยงานทางด้านกฏหมาย
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง
- เสนอแนะ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง/เพศชาย
 • วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆทางด้านกฏหมาย
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ความเชียวชาญในกฏหมายทุกด้าน เช่น กฏหมายแรงงาน การค้า โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
 • มีประสบการณ์ ว่าความดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่าง ๆ ในศาล อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ยที่ดี
 • หากมีทักษะภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

3. Process Staff (Chinese)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 222 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

รายละเอียดของงาน
- ประสานงานระหว่างพนักงานคนจีน และพนักงานคนไทย
- จัดทำข้อมูล รายงานภายในแผนก
- สนับสนุนงานในฝ่ายผลิต
- และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้งานใหม่อยู่เสมอ

4. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 222 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

รายละเอียดของงาน
ตรวจเช็ค และดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
สามารถติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าในโรงงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า และเครื่องจักรในโรงงาน
 • สามารถเข้ากะและทำโอทีได้
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

5. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 222 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ

รายละเอียดของงาน
- ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักร ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เมื่อเกิดปัญหา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส - ป.ตรี สาขา ช่างกล ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรในโรงงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำโอทีได้
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

6. ช่างไฟฟ้า

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 222 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

รายละเอียดของงาน
- ติดตั้งและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าในโรงงาน
- ดูแลการทำงานของเครื่องจักรเบื้องต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าในโรงงาน สามารถติดตั้งและซ่อมบำรุงได้
 • มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าในโรงงาน อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • หากมีใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเข้ากะและทำโอทีได้
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

7. พนักงานเลื่อยไม้ (หลายอัตรา)

อัตรา : 40

เงินเดือน : ตามผลงาน

รายละเอียดของงาน
- เลื่อยไม้ตามแผนของบริษัท
- มีประสบการณ์ และความชำนาญในการเลื่อยไม้
- นายม้า, หางผ่า, หางซอย, คิวซี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง/เพศชาย
 • ไม่จำกัดวุฒิ.
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เลื่อยไม้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

8. พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บางกล่ำ

รายละเอียดของงาน
-ขับรถโฟร์คลิฟท์เพื่อขนย้ายไม้, พาเลทไม้
-จัดวางพาเลทไม้ จัดสรรพื้นที่
-ตรวจเช็คสภาพรถโฟร์คลิฟท์ก่อนใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถโฟร์คลิฟท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ขับรถโฟร์คลิฟท์ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และ เข้ากะได้

9. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 222 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

รายละเอียดของงาน
1.วิเคราะห์กระบวนการ, รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
2.ปฏิบัติการตรวจสอบภาคสนาม
3.รายงานประเด็นการตรวจสอบที่พบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร เพื่อการปรับปรุงการควบคุมภายในองค์กร
4.ตรวจติดตามการปฏิบัติการ, การแก้ไขต่อประเด็นการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการของผู้รับการตรวจสอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2ปีขึ้นไป
 • **หากมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีใบรับรอง CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. Engineer/Specialist

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 222 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบกระบวนการความพร้อมของเครื่องจักร
- เก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการทำงานของพารามิเตอร์ทั้งหมด
- พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและประสานกับแผนกQAสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ
- จัดการ วางแผน ด้านการรักษาต้นทุน
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • **มีความรู้ ความสามารถทางด้าน PLC **
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกระบวนการผลิต และเครื่องจักรในโรงงาน
 • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • **ผู้สมัครต้องได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19 แล้ว**

11. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : สงขลา

รายละเอียดของงาน
1. วางแผนและรวบรวมทรัพย์สินและทรัพยากรทั้งหมดที่เป็นไปได้ของโครงการโดยประสานกับฝ่ายจัดการ
2. ประมาณการวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนของโครงการ
3.รวมการจัดทีมและการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารต้นทุนและเวลา
4.สร้างเครือข่ายการเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
5.รายงานการปรับปรุงรายสัปดาห์และรายเดือนและเปรียบเทียบความคืบหน้าจริงกับความคืบหน้าตามแผน
6.ปฏิบัติตามทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของบริษัท สำหรับการใช้งาน
7.จัดทำประมาณการที่สมบูรณ์กับแนวโน้มการวิเคราะห์ความคืบหน้าและความล่าช้า
8.ประสานและจัดการได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นองค์กรวัตถุภายในหรือภายนอก
9.ติดตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมตามความจำเป็นเพื่อตอบสนองความรับผิดชอบในงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/ เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการจัดทำรายงาน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการกุศล จิตอาสาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างอย่างดี และมีการวางแผนการจัดกิจกรรมได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

12. ช่างเชื่อม

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 222 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

รายละเอียดของงาน
- ปฎิบัติงานในฝ่าย Engineer เน้นงานเชื่อม งานโลหะ ตัด เจียร
- งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร, Maintenance

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างเชื่อม ช่างกล เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานเชื่อม 1 - 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเข้ากะ และทำโอทีได้
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

13. Sales Specialist (Chinese)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 222 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

รายละเอียดของงาน
1. วางแผนการตลาด โดยเฉพาะทางตลาดจีน
2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
3. พัฒนาหาตลาด และลูกค้ารายใหม่ๆ
4. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์การตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศหญิง/เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • 2. วุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด วางแผนการขาย อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
 • 4. มีประสบการณ์ด้านการตลาดจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • 7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

14. Executive Secretary

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
To support by professionals with great time-management and multitasking abilities

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Male or Female
 • Bachelor degree in Business Administration or Business Management or similar
 • Fluent in English/Chinese is a plus
 • Proven experience working in a factory environment
 • Proficiency in all Microsoft Office application
 • Working knowledge of business management
 • The ability to multitask
 • Experience in purchasing is a plus

15. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กรีนริเวอร์พาเนล สาขา ตรัง

รายละเอียดของงาน
จัดทำแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดยให้สอดคล้องกับข้อกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมไปถึงรายงาน ตรวจสอบ และรับรองผลการวิเคราะห์ของระบบบำบัดมลพิษของโรงงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสุขาภิบาล หรือสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการสอบมาตรฐานจากหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม1-2 ปีขึ้นไป

16. Draft Man

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กรีนริเวอร์พาเนล สาขา ตรัง

รายละเอียดของงาน
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนและการจัดการงานออกแบบของแผนกวิศวกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านการทำงานของเครื่องจักรและผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • การศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรืออุตสาหกรรม
 • อายุ 20ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก

17. Technology Staff

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กรีนริเวอร์พาเนล สาขา ตรัง

รายละเอียดของงาน
สนับสนุนการทดลองต่างๆรวมทั้งรวบรวมผลการทดลอง และช่วยฝ่ายผลิตในการทำงานเมื่อเกิดปัญหาขาดแคลนกำลังคน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • การศึกษา ประกาศนียบัติวิชาชีพ ปริญญาตรีสาขา ช่างยนต์ ช่างกล หรือ วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในPB/MDF หรือ อื่นๆ
 • มีความรู้พื้นฐานในการบริหารจัดการวัตถุดิบ
 • มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

18. พยาบาลวิชาชีพ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กรีนริเวอร์พาเนล สาขา ตรัง

รายละเอียดของงาน
ให้การพยาบาลตามหลักการประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างถูกต้องเหมาะสม ปฏิบัติงานประจำห้องพยาบาลบริษัทและภายในโรงงานเอปฐมพยาบาล ติดต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีพนักงานบาทเจ็บกรณีส่งตัวไปรักษาต่อ อบรมให้ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • การศึกษาปริญญาตรีสาขา พยาบาลวิชาชีพ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 • มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

19. Admin Staff (Chinese)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
- Implementing new procedures of administrative system
- Liaising with relevant organizations and clients
- Managing the information and standard

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Male or Female
 • Age 22-30 years old
 • Graduated bachelor's degree in any field
 • Organization and time management skills
 • Good communication, and relationship-building skills
 • Language skills for communication in English
 • Able to communication in Chinese is a plus
 • Team working skills
 • The ability to use standard software packages

วิธีการรับสมัครงาน
1 สมัครผ่าน Jobth.com
2 สมัครด้วยตนเองที่บริษัท หรือ ส่งประวัติมาที่ uma@greenriverholding.comhr@greenriverholding.com

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-328944-46 ต่อ 212 หรือ 081-9573872
แฟกซ์ : 074-328947

ติดต่อ : คุณณัฐรดา

http://www.greenriverholding.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com