sincerely screen
บริษัทดำเนินการประกอบธุรกิจการพิมพ์สกรีนบนเสื้อผ้าแฟชั่นและกีฬาทุกชนิด

1. พนักงานขับรถ

อัตรา : 3

สถานที่ทำงาน : บริษัท ซินเซียร์ลี่ สกรีน จำกัด 30/138 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร หมู่1 ต.โคกขาม ถ.พระราม2 อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

รายละเอียดของงาน
ขับรถส่งของให้ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรับผิดชอบ และ ขยัน

2. พนักงานฝ่ายผลิต

อัตรา : 3

สถานที่ทำงาน : บริษัท ซินเซียร์ลี่ สกรีน จำกัด 30/138 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร หมู่1 ต.โคกขาม ถ.พระราม2 อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

รายละเอียดของงาน
-รับงานจาก Sale โดยรับรายละเอียดของงาน และติดต่อประสานงานกับลูกค้าโดยตรง
-แจกจ่ายงาน ขึ้นตัวอย่าง และ Production ให้แก่ทุกแผนก
-นัดหมาย มอบหมายงานแก่ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีศิลปะในการพูดคุยกับลูกค้า และ มีวิธีการในการใช้คำพูดที่นุ่มนวล
 • ปวช หรือ ปวส
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้
 • ถ้ามีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Microsoft Office, E-mail, และ Internet ได้
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

3. เจ้าหน้าที่เปิดบิลส่งสินค้า

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บริษัท ซินเซียร์ลี่ สกรีน จำกัด 30/138 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร หมู่1 ต.โคกขาม ถ.พระราม2 อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

รายละเอียดของงาน
เปิดบิลส่งสินค้า

ประกบบิลส่งสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้ Microsoft Office,

4. พนักงานเดินเอกสาร

อัตรา : 4

สถานที่ทำงาน : บริษัท ซินเซียร์ลี่ สกรีน จำกัด 30/138 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร หมู่1 ต.โคกขาม ถ.พระราม2 อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

รายละเอียดของงาน
จัดเตรียมและส่งเอกสารภานในบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ไม่เกิน ม.3
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

5. QC ควบคุมคุณภาพงานสกรีน

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : บริษัท ซินเซียร์ลี่ สกรีน จำกัด 30/138 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร หมู่1 ต.โคกขาม ถ.พระราม2 อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

รายละเอียดของงาน
QC ควบคุมคุณภาพงานสกรีนให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีประสบการณ์ด้านQC เสื้อผ้าสามปีขึ้นไป

6. เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยวิชาชีพ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ซินเซียร์ลี่ สกรีน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

รายละเอียดของงาน
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน

8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ

9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ป.ตรี
 • สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ อย่างครบถ้วน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บริษัท ซินเซียร์ลี่ สกรีน จำกัด 30/138 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร หมู่1 ต.โคกขาม ถ.พระราม2 อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

รายละเอียดของงาน
วางแผนการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวส เทคนิคอุตสหกรรม
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้
 • สามารถใช้ Microsoft Office, E-mail, และ Internet ได้
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

8. ช่างซ่อมบำรุง ช่างกลโรงงาน

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บริษัท ซินเซียร์ลี่ สกรีน จำกัด 30/138 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร หมู่1 ต.โคกขาม ถ.พระราม2 อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

รายละเอียดของงาน
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ชำรุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรู้ความสามารถดีในการซ่อมบำรุง

9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บริษัท ซินเซียร์ลี่ สกรีน จำกัด 30/138 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร หมู่1 ต.โคกขาม ถ.พระราม2 อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบหน้าที่ขอฝ่ายบุคคล:

จัดฝึกอบรม
ติดต่อหน่วยงานราชการ
สรรหาพนักงาน
สรุปขาดลามาสาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้ Microsoft Office, E-mail, และ Internet ได้

10. จป.วิชาชีพ

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บริษัท ซินเซียร์ลี่ สกรีน จำกัด 30/138 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร หมู่1 ต.โคกขาม ถ.พระราม2 อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

รายละเอียดของงาน
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

วิธีการรับสมัครงาน
สามารถติดต่อผ่านเบอโทรศัพท์มือถือโดยตรง หรือผ่านที่web ได้

sincerely screen
1 นิคมอุตสาหกรรม สินสาคร (ซอยวัดพันท้ายนรสิงห์) เลขที่ 30/138 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0814086999,02-0248842-3
แฟกซ์ :

ติดต่อ : คุณธิบดี

http://www.sincerelyscreen.net
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com