บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด
รับเหมางานก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อน อาคารโรงงาน

1. วิศวกรสนามประจำเขื่อนทดน้ำผาจุก

อัตรา : 1

เงินเดือน : 30,000

สถานที่ทำงาน : ในบริเวณอุตรดิตถ์

รายละเอียดของงาน
บริหารโครงการ วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ติดต่อประสานงานผู้รับเหมาและหน่วยงานราชการ
งานถนน
งานสะพาน
งานอาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรีวิศวกรโยธา และมีใบกว.
 • มีความรู้ในด้านการวางแผนงานงานก่อสร้างเป็นอย่างดี
 • รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบสูงและมีความเป็นผู้นำที่ดี
 • มีความอดทนสามารถแก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมทางวิศวกรรมได้
 • มีประสบการณ์ในงานถนน สะพาน งานกรมทางหลวง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ช่างไฮดรอลิคส์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 8,000-13,000

สถานที่ทำงาน : สิงห์บุรี

รายละเอียดของงาน
ตรวจเช็คซ่อมบำรุง ระบบHydraulics ในเครื่องจักรกลหนัก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวช,ปวส ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในระบบไฮดรอลิคส์ การตรวจสอบระบบ
 • ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า
 • มีความสามารถในการซ่อมบำรุง Hydraulic pump,Hydraulic motor,ตรวจเช็คpressure ของเครื่องจักรกลหนักได้
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

3. ช่างเครื่องยนต์

อัตรา : 5

เงินเดือน : 10000-20000

สถานที่ทำงาน : สิงห์บุรี

รายละเอียดของงาน
ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรกลหนัก เครื่องยนต์ดีเซล ช่วงล่างเครื่องจักร ของทางบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวช,ปวส ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก เครื่องยนต์ดีเซล
 • ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆเสมอ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก 3ปี ขี้นไป

4. วิศวกรเครื่องกล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สิงห์บุรี

รายละเอียดของงาน
ออกแบบแก้ไข ซ่อม สร้างเครื่องจักรกลหนัก วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบเครื่องจักรกล มีพื้นฐานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์,ระบบไฮดรอลิคส์
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ,Autocad,
 • สามารถใช้PLCได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

5. พนักงานสโตร์

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สิงห์บุรี

รายละเอียดของงาน
-งานธุรการ/เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำสต๊อก
-จัดเก็บบันทึก วัสดุ อะไหล่ วัตถุดิบ ให้ตรงกับยอดการเบิก-จ่าย(เป็นปัจจุบัน)
- ตรวจรับสินค้าตามรายการและนำเก็บเข้าคลัง ตามระบบการจัดเรียงสินค้า เข้า-ออก
- ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการจัดซื้อสินค้า/วัตถุดิบคงคลัง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - วุฒิ ปวช,ปวส ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - เพศ : ชาย (อายุ 25-35 ปี)
 • - มีความรู้เกี่ยวกับ อะไหล่รถยนต์ เครื่องจักร และวัสดุงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความชำนาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word,Excel ...)
 • - มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถขับรถจักรยานยนต์/รถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
 • - มีความละเอียดรอบคอบรับผิดชอบในงาน ,ขยัน ,ซื่อสัตย์ ,อดทนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

6. พนักงานบัญชี สาขา สิงห์บุรี

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สิงห์บุรี

รายละเอียดของงาน
1. บันทึกรายการทางบัญชีเช่น ด้านรับ,ด้านจ่าย และด้านทั่วไป(โปรแกรม Express)
2. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับด้านบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี,เอกสารหัก ณ ที่จ่าย,ใบเสร็จรับเงิน,การวางบิล,การเก็บเช็ค เป็นต้น
3. วางแผนและจัดทำ Cash Flow
4. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี เช่น ธนาคาร,กรมสรรพากร,ประกันสังคม เป็นต้น
5. จัดทำ ภงด.1 3 53 และ ภพ. 30

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
 • 2. ปวช. ปวส. ปริญญาตรีหรือมากกว่าปริญญาตรี (ด้านบัญชี)
 • 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2-3 ปี
 • 4. มีความซื่อสัตย์/ตรงต่อเวลา/เรียนรู้งานได้เร็ว/ฉลาด มีไหวพริบ
 • 5. สามารถแก้ไขงานเฉพาะหน้าได้ดีและมีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้ดี
 • 6. มีประสบการณ์ / ผ่าน สนง.บัญชีมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office และ โปรแกรม expressได้

7. วิศวกรโครงการ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : ภาคกลาง

รายละเอียดของงาน
มีประสบการณ์ในการวางแผนงาน ควบคุมงาน บริหารงานโครงการก่อสร้าง งานถนน สะพาน โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ไม่ต่ำกว่า 3ปี**

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา,มีใบ กว ระดับสามัญ,ภาคี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการในตำแหน่งวิศวกรโครงการ ไม่ต่ำกว่า3ปี
 • มีความขยันอดทนสามารถแก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมทางวิศวกรรมได้
 • มีประสบการณ์ในงานถนน สะพาน งานกรมทางหลวง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. โฟร์แมน

อัตรา : 5

เงินเดือน : 20000

สถานที่ทำงาน : ภาคกลาง

รายละเอียดของงาน
สำรวจ เคลียแบบ ควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน
จัดทำรายงานการก่อสร้าง ติดต่อประสานงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนงาน สำรวจ ควบคุมงาน ถนน สะพาน ไม่ต่ำกว่า5ปี

9. วิศวกรซ่อมบำรุง

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : จังหวัดสิงห์บุรีและกระบี่

รายละเอียดของงาน
ควบคุมการทำงานของโรงงานผลิตยางแอสฟัลท์
ตรวจสอบการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรู้และประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน
 • จบปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

10. ผู้ช่วยวิศวกร

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความเหมาะสม

สถานที่ทำงาน : ภาคกลาง

รายละเอียดของงาน
ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้าง เก็บข้อมูล เคลียร์แบบ จัดทำรายงานประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรีวิศวกรโยธา หรือปวส.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมทางวิศวกรรมได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทนสามารถแก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการได้ดี
 • มีประสบการณ์ในงานถนน สะพาน งานกรมทางหลวง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. พนักงานฝ่ายบุคคล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัทอรลักษณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดของงาน
รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์พนักงาน อบรมกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของทางบริษัท อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการทำงานในแผนกต่างๆ ทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน ตรวจสอบจัดเก็บข้อมูลการทำงานของพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า2ปี
 • มีความรับผิดชอบ ติดตามงาน
 • มีมนุษยสัมพันดี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

12. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความเหมาะสม

สถานที่ทำงาน : 49/1 ม. 6 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน

รายละเอียดของงาน
จัดทำบัญชีรายวัน แยกประเภท งบดุล งบกำไรขาดทุน ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ปิดงบการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ขับรถยนต์ได้ คอมพิวเตอร์ได้ ใช่โปรแกรม express ได้ ตอบปัญหาสรรพากรได้

13. ช่างสำรวจ

อัตรา : 3

เงินเดือน : 18000

สถานที่ทำงาน : ภาคกลาง

รายละเอียดของงาน
ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ระดับ งานถนน และงานในโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนงาน สำรวจ ควบคุมงาน ถนน สะพาน ไม่ต่ำกว่า5ปี

14. วิศวกรโครงการงานถนน

อัตรา : 1

เงินเดือน : 40,000-80,000

สถานที่ทำงาน : ภาคกลาง

รายละเอียดของงาน
วางแผนงาน บริหารโครงการ บริหารเครื่องจักร บริหารพนักงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา,มีใบ กว
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการในตำแหน่งวิศวกรโครงการ ไม่ต่ำกว่า5ปี
 • มีความขยันอดทนสามารถแก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมทางวิศวกรรมได้
 • มีประสบการณ์ในงานถนน สะพาน งานกรมทางหลวง
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน*****

15. พนักงานร้าน7-11

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ปั๊ม ปตท.ไหสี่หู (บางระจัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • หากมีประสบการณ์การทำงาน7-11 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16. พนักงานหน้าลาน ปั๊มปตท.ไหสี่หู

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ปั๊ม ปตท.ไหสี่หู (บางระจัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 - 40 ปี
 • ระดับการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

17. ช่างสำรวจ (จ.กระบี่)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด

รายละเอียดของงาน
ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ระดับ งานถนนและงานในโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส.ขึ้นไป ในสาขที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวางแผน สำรวจ ควบคุมงาน สะพาน

18. ช่างไฟฟ้า

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 12000-25000

สถานที่ทำงาน : สิงห์บุรี

รายละเอียดของงาน
ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต
ความสามารถเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง
-ประกอบตู้คอนโทรล เดินสายไฟ
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวช ปวส ไฟฟ้า
 • อายุ25ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในระบบตู้คอนโทรลไฟฟ้า
 • ประสบการณ์5ปีขึ้นไป

19. ช่างเชื่อม

อัตรา : 5

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : สิงห์บุรี

รายละเอียดของงาน
เชื่อมงานโครงสร้าง ประกอบชิ้นงาน ตามแบบต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ในงานเชื่อมไม่ต่ำกว่า5ปี

20. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สิงห์บุรี

รายละเอียดของงาน
1. จัดทำใบขอซื้อ
2. จัดทำใบสั่งซื้อ
3. ติดต่อ-สอบถามราคาผู้ขาย พร้อมทั้งจัดทำใบเปรียบเทียบราคา เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติการสั่งซื้อ
4. จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทำรายงานสรุปการสั่งซื้อประจำเดือน
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ : ชาย - หญิง
 • อายุ : ไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : ต้องมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMs Office, Internet
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวในการทำงาน
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

21. พนักงานธุรการ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สิงห์บุรี

รายละเอียดของงาน
1) รับ-ส่งเอกสาร

2) จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)

3) ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป

4) ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

5)งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรู้ ความชํานาญการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
 • มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

22. พนักงานประจำร้านกาแฟ อเมซอน ปั๊ม ปตท.ไหสี่หู

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ปั๊ม ปตท.ไหสี่หู

รายละเอียดของงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับออเดอร์กาแฟจากลูกค้า, แคชเชียร์ 2. ชงกาแฟตามออเดอร์ 3. บริหารยอดขายให้ตรงตามเป้าที่ตั้งไว้ 4. ดูแลพื้นที่ร้านให้เรียบร้อยและสะอาด 5. งานอื่นตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2ปี

23. แม่บ้าน

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ปั๊ม ปตท.ไหสี่หู (บางระจัน)

รายละเอียดของงาน
- ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปั๊มน้ำมัน
- ดูและความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ดูแลต้นไม้ ภายในปั๊ม
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ: หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • สุภาพดี ไม่มีโรคติดต่อ
 • เป็นคนสุภาพเรียบร้อย มีใจรักงานบริการ

24. Fleet manager รถบรรทุก

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด

รายละเอียดของงาน
ดูแล บริหารจัดการ พนักงานขับรถบรรทุก ให้เป็นไปตามระบบที่ได้วางไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ในการบริหาร จัดการ รถบรรทุกไม่ต่ำกว่า3ปี
 • ผ่านการอบรมการขับรถบรรทุกและในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในเรื่องเครื่องยนต์และการดูแลรักษา แก้ปัญหารถบรรทุก

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด
49/1 หมู่ 6 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี 16130
โทรศัพท์ : 036591133
แฟกซ์ : 036544216

ติดต่อ : คุณ ธนพล วีรวรรณ

Jobs power By JobTH.com