บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอส.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้ผลิต , จำหน่าย และ ให้บริการ สินค้าหยอดเหรียญภายใต้ แบรนด์ “โครตรอน” ด้วยแนวคิดธุรกิจ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพพนักงาน มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ทำให้ โครตรอน เติบโตและมีความโดดเด่น ทั้งแนวคิด นวัตกรรม และความคุ้มค่าของผู้ใช้สินค้า

สินค้าปัจจุบัน เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ , เก้าอี้นวดสุขภาพหยอดเหรียญ , ตู้เติมลมเป่าลมหยอดเหรียญ

บริษัท ฯ ของเรามีสำนักงานแห่งเดียวที่จังหวัดนครปฐม ด้วยบุคลากรคุณภาพสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศ , กลุ่มลุกค้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มลูกค้ายุโรป

“โครตรอน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นที่ 1 ในภูมิภาคเอเชีย”

SPA Manager

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : กายะจิต (ด้านหน้าบริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.บริหารงานภายในกายะจิตวางแผนจัดสรรบุคลากรในการให้บริการลูกค้า
2.ตรวจสอบรายการรับจ่าย รายการบริการ รายการซื้อสินค้า
3.จัดทำฐานข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการแนะนะลูกค้า
4.จัดรายการโปรโมชั่นกระตุ้นการรับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสาธารณสุข หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบริหารหรือดูแลงานบริการส่วนหน้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ,อัธยาศัยดี มีจิตใจรักการบริการ
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ , สามารถใช้งาน Internet
 • สามารทำงานเป็นกะ , ทำงานนอกเวลา
 • ค่านิยมหลักของผู้สมัครในทุกตำแหน่งงาน : ซื่อสัตย์ .ยอมรับการเปลี่ยนแปลง , มีภาวะผู้ตามและภาวะผู้นำที่เหมาะสม , เข้าใจตนเองและผู้อื่น , มีความอดทน , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , มีความกระตืดรือร้น , ขยันไม่เกี่ยงงาน , กล้ายอมรับความผิดพลาด , ไม่ก้าวร้าว , ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว , ไม่ติดการพนัน

เจ้าหน้าที่บริการส่วนหน้า (สปากายะจิต)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ให้คำแนะนำลูกค้าที่มาใช้บริการ กายะจิต
2.ดูแลความเรียบร้อย ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ในกายะจิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 27-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีความรูู้เรื่องวิทยาศาสตร์กีฬา หรือ กายภาพบำบัด หรือเรื่องการปฐมพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ

เจ้าหน้าที่บุคคล สรรหาว่าจ้าง

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส จำกัด (จันทร์-เสาร์)

รายละเอียดของงาน
1.สรรหาพนักงาน ลงประกาศรับสมัครงาน คัดเลือกผู้สมัคร สัมภาษณ์เบื้องต้น
2.จัดเก็บประวัติพนักงาน
3.ดูแลด้านสิทธิ สวัสดิการพนักงาน
4.งานสถิติข้อมูลการปฏืบัตืงาน บันทึกเอกสารการลา
5.ประสานงานการจัดฝึกอบรมพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง
 • ิอายุ 23 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ระบบงานบุคคล ระบบหารวัดผลงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม , กองทุนทดแทน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความสามารถในกิจกรรมสันทนาการ
 • ไม่มีภาระทางการศึกษา
 • ค่านิยมหลักของผู้สมัครในทุกตำแหน่งงาน : ซื่อสัตย์ .ยอมรับการเปลี่ยนแปลง , มีภาวะผู้ตามและภาวะผู้นำที่เหมาะสม , เข้าใจตนเองและผู้อื่น , มีความอดทน , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , มีความกระตืดรือร้น , ขยันไม่เกี่ยงงาน , กล้ายอมรับความผิดพลาด , ไม่ก้าวร้าว , ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว , ไม่ติดการพนัน

เจ้าหน้าที่ขายและประสานงานระหว่างประเทศ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000-25000

สถานที่ทำงาน : เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส จำกัด (จันทร์-เสาร์)

รายละเอียดของงาน
1.ขายสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศ ดำเนินการประสานงานเพื่อการส่งออกทุกขั้นตอน
2.จัดหาคู่ค้าต่างประเทศที่มีศักยภาพ ดำเนินการประสานงานเพื่อการนำเข้าทุกขั้นตอน
3.ออกบูธงานต่าง ๆ นัดหมายคู่ค้าหรือลูกค้าในการเข้าตรวจเยี่ยมบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือเพศหญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี (ภาษา / การจัดการ)
 • มีความรู้ในการติดต่อสื่อสารลูกค้า หรือ คู่ค้าชาวต่างชาติ
 • มีความสามารถในการประสานงานนำเข้าสินค้า หรือ ส่งออกสินค้า
 • มีความสามารถในการใช้ website ต่างประเทศ

QC

อัตรา : 2

เงินเดือน : 12000-18000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดของงาน
ตรวจสินค้าก่อนส่งมอบตามเอกสารรายการตรวจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ผ่านเการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • การศึกษาระดับปวช.ขึ้นไปสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดแม่นยำ

นักการตลาด / นักขาย

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ตอบสนองแผนการขายที่กำหนดได้
2.รับผิดชอบยอดขายตามที่กำหนด
3.แสวงหากลุ่มเป้าหมายใหม่
4.ติดตามความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีใจสู้ อย่าท้อถอยกับอุปสรรคง่าย ๆ โดยต้องมีทัศนคติเชิงบวกเป็นหลัก
 • มีทักษณะการเข้าสังคมที่ดี รู้จักกาลเทศะ ต้องรู้จักเรียนรู้ลักษณะของคน
 • มีทักษะการนำเสนอที่น่าสนใจ มีทักษะการจูงใจ
 • เป็นผู้นำเทรน ติดตามข่าวสารของแวดวงการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศอยู่เสมอ
 • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์
 • ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก
 • มีความเข้าใจในงานอิเล็กทรอนิกส์ มีทักษะเชิงช่าง สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้

ผู้จัดการแผนกบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.กำกับดูแลการทำงานของแผนกบัญชีและการเงิน
2.กำกับดูแล ตรวจสอบและวางระบบบัญชี
3.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน และ ยื่นแบบภาษีต่าง ๆ
4.ปิดงบบัญชี
5.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับ จ่ายเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท ในสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 7 ปี ขึ้นไป
 • มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง

ผู้จัดการแผนกคอมพิวเตอร์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมกำกับแผนงานและติดตามงาน IT ทั้งระบบ เขียนและพัฒนาโปรแกรม IT Support Graphic Desicn Web design Creative
2.มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรม Android

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุไม่เกิน 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ไม่มีภาระทางการศึกษา
 • สามารถวิเคราะห์งานจากคำสั่งและนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน กระตือรือร้นและรักษาความลับได้ดี
 • ค่านิยมหลักของผู้สมัครในทุกตำแหน่งงาน : ซื่อสัตย์ .ยอมรับการเปลี่ยนแปลง , มีภาวะผู้ตามและภาวะผู้นำที่เหมาะสม , เข้าใจตนเองและผู้อื่น , มีความอดทน , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , มีความกระตืดรือร้น , ขยันไม่เกี่ยงงาน , กล้ายอมรับความผิดพลาด , ไม่ก้าวร้าว , ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว , ไม่ติดการพนัน

ช่างบริการนอกสถานที่

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว)
2.รับผิดชอบดูแลความพร้อมใช้งานของเครื่องชั่งน้ำหนักที่วางบริการตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ (การทำงานแบ่งเป็นภูมิภาค)
3.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักให้ทันความต้องการใช้งานของลูกค้า
4.สำรวจทำเลเพื่อจัดวางเครื่องชั่งน้ำหนักบริการตามสถานที่ต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวส. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ไม่มีภาระทางการศึกษา
 • รักความก้าวหน้า
 • สามารถปฏฺบัติงานนอกสถานที่ได้
 • หากสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ค่านิยมหลักของผู้สมัครในทุกตำแหน่งงาน : ซื่อสัตย์ .ยอมรับการเปลี่ยนแปลง , มีภาวะผู้ตามและภาวะผู้นำที่เหมาะสม , เข้าใจตนเองและผู้อื่น , มีความอดทน , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , มีความกระตืดรือร้น , ขยันไม่เกี่ยงงาน , กล้ายอมรับความผิดพลาด , ไม่ก้าวร้าว , ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว , ไม่ติดการพนัน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานตอนนอก

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกสถานที่
2.ตรวจทำเล สำรวจคู่แข่ง
3.ติดตามการแก้ปัญหาเครื่องบริการตามสถานที่ต่าง ๆ
4.ควบคุมและดูแลระบบ GPS

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชายเท่านั้น
 • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะการพูดโน้มน้าว จูงใจ
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • สามารถขับรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ และจดจำเส้นทางได้

Android Developer

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : เอส เค เอส กรุ๊ป (จันทร์ - เสาร์)

รายละเอียดของงาน
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถพัฒนา Mobile Application บน iOS หรือ Android ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
• มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application บน iOS หรือ Android อย่างน้อย 1 ปี
สามารถจัดลำดับของงานได้ดี มีตรรกะ และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี
• มีความตั้งใจในการทำงาน รับผิดชอบ เรียนรู้ได้เร็ว สามารถทำงานได้อย่างอิสระตามที่ได้รับมอบหมาย และทำงานเป็นทีมได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุไม่เกิน 35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรม Web application, Web design
 • เคยผ่านงานทางด้าน Web Programming , ASP, PHP
 • สามารถเขียน Scrip ได้ มีความสามารถด้าน Database Server
 • ไม่มีภาระทางการศึกษา
 • visual studio2008 ,Database SQL sever,Access,,
 • My SQL Mobile, Programming,Iphone
 • windows Mobile,Android

เลขานุการ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ติดตามผู้บริหารในการประชุมต่าง ๆ
2.ติดตามงานที่มอบหมาย รายงานความก้าวหน้าของงาน
3.บริหารตารางงานของผู้บริหารไม่ให้ติดขัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • บริหารจัดการตัวเองได้ดี สามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงาน ระหว่างแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สร้างความประทับใจด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม และน้ำเสียงที่น่าฟัง
 • มีความเป็นมืออาชีพทั้งบุคลิกภายนอกและความคิดความอ่าน
 • มีทักษะในการฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดี
 • ทันสมัย ใฝ่เรียนรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ

วิธีการรับสมัครงาน
กรอกใบสมัครและทำแบบทดสอบก่อนสัมภาษณ์ทุกวัน 09.00-15.00 น.
หรือส่งประวัติสมัครงานผ่าน Jobth และ sumana.krotron@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 099-6491955 ID LINE : sumana.por

บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
120 หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120
โทรศัพท์ : 0996491955
แฟกซ์ : 034-900292

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล ( คุณสุมนา)

http://www.krotron.com
ดูแผนที่