ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
1.สามารถอ่านแบบได้ 2.ใช้งานเครื่องกลึง/เครื่องมิลลิ่ง/เครื่องไสร่องลิ่ม 3.สามารถเชื่อมงานโลหะได้
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร   เขต : สามง่าม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
- บันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผนตามหลักสรรพากร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชีตามหลักสรรพากร - ทำงบการเงินและรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด บัญชีรายรับและรายจ่าย กำไรหรือขาดทุน และเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินอื่นๆ - ทำรายงานแสดงฐานะทางการบัญชีให้แก่ผู้บริหาร - ตรวจสอบการลงบัญชี รวบรวมรายงานเสนอตามระยะที่กำหนดเป็นประจำ ปิดงบการเงิน ทำหน้าที่ให้บริการทางการบัญช
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร   เขต : สามง่าม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000-35,000
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
งานซ่อมมอเตอร์ งานพันขดลวดมอเตอร์ งาน Rewind
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร   เขต : สามง่าม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปั๊มลมโรงงาน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร   เขต : สามง่าม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตร เกี่ยวกับศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ์ การขยายพันธ์ การคัดพันธ์ุต้านทางโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน-พืช และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อควบคุมพันธ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี การให้คำปรึกษาแนะนำและสาธิตงาน วิชาการเกษตรเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร   เขต : สามง่าม
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
-หาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอสินค้า รับออเดอร์ลูกค้า -ดูแล ติดตาม สถานะของลูกค้าตามเขตพื้นที่และกลุ่มลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย -อัพเดตข้อมูลสถานะลูกค้า -คิดพัฒนาการ วางแผน การเพิ่มยอดขาย เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร -งานเอกสารอื่นๆ ด้านการขาย
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร   เขต : สามง่าม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000-12,000
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
-ดูแลบำรุงและซ่อมเครื่องจักร ใน line การผลิตเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลระบบงานออกแบบเครื่องจักรกลในโรงงาน -ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน และรายงานความก้าวหน้าของงานตามที่ได้รับมอบหมาย -วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร   เขต : สามง่าม
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
1.พัฒนา วิเคราะห์ ออกแบบ โปรแกรม แก้ไขรายงานต่างๆ แก้ปัญหาของระบบงานและอื่นๆ ตามคำร้องขอ 2.พัฒนาระบบงานซอร์ฟแวร์ขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับตามความต้องการผู้ใช้งานแต่ละหน่วยงาน 3.พัฒนาระบบงานซอร์ฟแวร์เพิ่มเติม จากระบบงานที่มีอยู่ ให้สามารถรองรับ ตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละหน่วยงานได้ 4.ทำงานร่วมกับทีมค้นคว้าศึกษาหาแนวทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร   เขต : สามง่าม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
1. บริหารและควบคุม ระบบงานต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นและมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2. ดูแล ตรวจสอบและแก้ไขระบบการทำงาน Server, ด้าน Network ให้สมบูรณ์และปลอดภัย 3. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไขเบื้องต้น 4. Support หน่วยงานต่างๆ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการทำงานให้หน่วยงานต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร   เขต : สามง่าม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
- รับผิดชอบงานจัดเก็บเอกสาร - จัดทำรายงานฝ่ายกฎหมาย - ดำเนินการด้านกฎหมาย ร่างสัญญา แก้ไข และตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ - เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามที่บริษัทฯ มอบหมาย จัดการข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า - ประสานงานกับองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภายนอก - ติดต่อหน่วยงานภายนอกและภายใน ทั้งราชการและเอกชน เพื่อดำเนินการแทนบริษัทฯ ในทางกฎหมาย - งานจดทะเบียนสำคัญของบริษัทและใบอนุญาตต่างๆ - สนับสนุนงานฝ่ายกฎหมาย -จัดทำรายงานการติดตามความคืบหน้า พร้อมสรุปปั
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร   เขต : สามง่าม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน
1 2 3

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.