ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
• มีประสบการณ์ในด้านการขายและการตลาดในวงการปศุสัตว์ • ทักษะการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทำงานหลายอย่าง • เคยดูแลงานขายกลุ่มลูกค้า Feed mill/Pet food • สามารถทำงานได้อ
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
• รับผิดชอบในการขายผลิตภัณฑ์เคมีอาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์ Pet food (Food Ingredients) เพื่อให้บรรลุหรือสูงกว่าเป้าหมายการขาย • จัดทำแผนการขาย, การเข้าพบลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ • ติด
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
• Manage sale teams to achieve sale target for selling food ingredients. • Responsible for selling food ingredients to Key account customers. Contact and develop relationships closely, participate in product development with the key customers, offer samples and follow up to close sales. • Manage key suppliers, create marketing plan, Lead and corporate with team sales to achieve supplier target. • Other tasks as assigned
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
• จัดทำนำเสนอ Marketing Strategy & Marketing Plan • มีส่วนในการผลักดันยอดขายโดยรวมให้เป็นไปตามเป้า • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ • การขยายยอดขายสินค้าใหม่-เก่า และเพิ่มจำนวนสินค้าที่จะขยายตลาด • สามาร
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
• วางแผนกลยุทธ์การขายสินค้ากลุ่มวัตถุดิบและเคมีอาหารสัตว์ (Feed Ingredients) ที่ใช้ในการผลิตเคมีอาหารสัตว์ ให้มียอดขายเติบโตตามเป้าหมายขององค์กร • ประสานงานธุรกิจและเจรจาระหว่างลูกค้
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
Job description • วางแผนงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีและการเงิน ให้ดำเนินไปได้
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
1.กำหนดแผนการผลิต คำนวณและวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบคงคลัง ให้เพียงพอกับแผน รวมถึงตรวจสอบการเบิกจ่ายวัตถุดิบให้เป็นไปตามสูตรการผลิตสินค้า 2.บริหารการทำงานให้ถูกต้องตามกระบวนกา
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและะประสบการณ์
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
งานด้านบัญชีจ่าย 1.ตรวจสอบเอกสารชุดจ่ายและบันทึกค่าใช้จ่ายของบริษัท 2.ตรวจสอบเอกสารชุดจ่ายเงินสดย่อยและบันทึกค่าใช้จ่ายในระบบExpress 3.บันทึกทรัพย์สินของบริษัท ลงในระบบExpress 4.บันทึ
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและะประสบการณ์
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
1.ดูแลรับผิดชอบงานสนับสนุนการขายให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย ทั้งในส่วนของข้อมูล การจัดทำเอกสารและการประสานงาน 2.ตรวจสอบและควบคุมการสั่งซื้อสินค้า และการออกเอกสารให้ถู
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและะประสบการณ์
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
-ควบคุม ดูแล และวางแผนงานด้านการเงินให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร -ตรวจสอบ การวางบิล, การติดตามหนี้, การตัดรับชำระเงินจากลูกค้า -ประมาณการด้านการเงินรับให้กับทางผู้บริหาร -บริหา
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและะประสบการณ์
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
• Responsible for selling food functional ingredients to achieve or exceed sales targets • Create sales plan, customers meeting plan and offer products professionally. • Contact and develop relationships with existing and new customers • Participate in product development with the customers, offer samples and follow up to close sales. • Negotiate and coordinate with various sales support departments to provide customers with quality products and impressive services • Produce com
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
ช่างซ่อมบำรุง ลักษณะงาน - ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในโรงงานและปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถทำการผลิตได้อย่างต่
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและะประสบการณ์
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
1.สนับสนุนงานด้านเอกสารและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ การจัดสถานที่ทำงาน และการแจกจ่ายสวสั
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
1. บริหารจัดการและวางระบบงานต่างๆ ภายในคลังสินค้าใหเก้ ิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกบแผนงานขององค์กร 2. บริหารสินคาคงคลังและวางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภา
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและะประสบการณ์
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
ดูแลสินค้าต่างประเทศของแผนก Feed (วัตถุดิบอาหารสัตว์) เน้นนำเข้า รายละเอียดของงาน 1. บริหารงานจัดซื้อ และจัดหาสินค้า หรือบริการให้ได้ทั้งชนิด ปริมาณ คุณภาพ และทันเวลาในต้นทุนที่ต
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและะประสบการณ์
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
1. รับมอบหมายแผนผลิตจากผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ 2. ควบคุมและติดตามการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมายและกำหนดเวลา 3. จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องจักร กำกับด
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและะประสบการณ์
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
-คีย์ข้อมูล เบิก-จ่ายสินค้าตามแผนการจัดส่งประจำวันได้ทันเวลา -รับสินค้า และจัดเก็บเข้าคลังสินค้าได้ถูกต้องครบถ้วน -ดูแลพื้นที่จัดเก็บสินค้า ให้สะอาด เป็นระบบระเบียบ อยู่เสมอ
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างและะประสบการณ์
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
• รับผิดชอบในการขายผลิตภัณฑ์เคมีอาหารในกลุ่ม Savory (Food Ingredients) ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป Non Meat เพื่อให้บรรลุหรือสูงกว่าเป้าหมายการขาย • จัดทำแผนการขาย, การเข้าพบลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
• ดูแลลูกค้าเขตภาคใต้ ตั้งแต่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงไป • นำเสนอขายสินค้า เปิดลูกค้ารายใหม่ และ รักษาดูแลฐานลูกค้าเดิมให้ซื้อสินค้าต่อเนื่อง • เยี่ยมลูกค้าในพื้นที่เขตท
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
- ขายแป้งหมักเส้นขนมจีนเข้าตลาดสด หรือยี่ปั๊ว, ห้างร้านประจำจังหวัด - ขายแป้งหมักเส้นขนมจีน โรงงานทำขนมจีน,โรงงานแป้ง
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลาดหลุมแก้ว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 24 มิ.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.