เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
ผู้จัดการ BA (ประจำ shop stargirl)
1. ดูแลพนักงานและความเรียบร้อยของสาขา 2. บริหารจัดการสาขา 3. ตรวจสอบสิ่งต่างๆเพื่อรายงานต่อผู้จัดการเขต 4. ให้คำแนะนำดีดีแก่ลูกค้าได้ 5. บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
25 มีนาคม 2562
พนักงาน BA (ประจำ shop stargirl)
1 ให้ความรู้ คำแนะนำเกี๋ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามแก่ลูกค้า 2 ให้การบริการแก่ลูกค้าเป็นอย่างดี 3 สร้างยอดขายให้แก่สาขา 4 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
25 มีนาคม 2562
พนักงานควบคุมคุณภาพ (ปฏิบัติงานนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ บ.ในเครือ)
1. จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำวัน 2. ตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิตห้องเตรียม,บดร่อน,ห้องปั่นผสม,ห้องบรรจุซีล 3. ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน 4. ตรวจสอบคุณภาพรอยซีลปิดผนึกและน้ำหนักผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
25 มีนาคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
- ติดตามสภาวะการเคลื่อนไหวของราคาผลิตภัณฑ์และค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่เสมอ - สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อได้อย่างถูกต้อง - มีความรู้ด้านชิปปิ้ง - คัดเลือกและประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ - ควบคุมตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ ขั้นตอนและมาตรฐาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
25 มีนาคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 35,000บาท
เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานบริษัทในเครือ)
จัดทำบัญชีสต๊อก - สโตร์ ตรวจเช็คและตรวจนับสต๊อก จัดทำ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีต่างๆ จัดทำภาษีและยื่นภาษีต่างๆ รับวางบิล จัดเก็บเอกสารด้านบัญชีต่างๆ ใช้งานระบบ Express งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
25 มีนาคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 23,000 บาท
R&D Supervisor
- พัฒนาสินค้าใหม่ , Co-develop ด้านสูตรและส่วนประกอบและจัดทำตัวอย่างสินค้าใหม่ตามคอนเซปและเป้าหมายที่กำหนด - นำเสนอวัตถุดิบที่เป็น Market trends และให้คุณประโยชน์ตามคอนเซปสินค้าที่กำหนด - คัดเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุรภาพและต้นทุนที่เหมาะสมและนำมาทดสอบในสูตรเพื่อที่จะนำมาใช้ในสินค้าใหม่ - จัดทำข้อมูลสูตรและต้นทุนสินค้า - ทดสอบและจัดทำรายงานสรุป Stability test และ Shelf life test ของสินค้า - จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน อย. - ตรวจสอบความถูกต้องของฉลากสินค้า ตามกฎหมายที่กำหนด - Sou
25 มีนาคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 35,000 บาท
R&D Supervisor (หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สายงานยาและเครื่องสำอาง)
พัฒนาสินค้าใหม่ในกลุ่มเครื่องสำอาง เครื่องดื่ม ผลิตภัณพ์เสริมอาหารและสินค้าอื่น ๆ ของบริษัท
25 มีนาคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 35000
จนท.Cosmetics R&D, วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง
-วิจัยและพัฒนาสินค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอางต่าง ๆ CO-Develop ด้านสูตรและส่วนประกอบในการจัดทำสินค้าใหม่ -สรรหาและนำเสอนวัตถุดิบที่เหมาะทั้งคุณภานและต้นทุนเหมาะแก่การนำมาทดลองสูตร -จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทพเบียน อย. และตรวจสอบฉลากสินค้าตามกฎหมายกำหนด -Sourcing OEM.ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องสนค้าใหม่ ๆ -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 มีนาคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 35000
จนท.ทรัพยากรบุคคล(ฝึกอบรม)
-วางแผนพร้อมจัดทำแผนการฝึกอบรมทั้งระบบ -ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -บันทึกประวัติการฝึกอบรมให้เป็นปัจจุบัน -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 มีนาคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-23,000
จนท.ทรัพยากรบุคคลอาวุโส(ฝึกอบรม)
วางแผนเกี่ยวกับงานฝึกอบรมทั้งระบบ ติดตามผลการประเมินรายบุคคล ติดต่อหน่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการฝึกอบรม และการจัดทำKPI ต่างๆ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 มีนาคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-25,000
ผู้ช่วยเลขานุการ (ปฏิบัติงานบริษัทในเครือ)
- ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดการเอกสารเรื่องการประชุม - ต้อนรับผู้มาติดต่องาน - ดูแลเรื่องรายละเอียดงานต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
25 มีนาคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000 - 18,000 บาท
Sales Supervisor
1.วางแผนงานแลำดำเนินการขายสินค้าให้กับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ 2. จัดเตรียมและวางแผนปฏิบัติการในการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่จะ ไปเสนอขายสินค้า 3. คัดเลือกข้อมูลลูกค้าและติดต่อกลับผู้ที่มีโอกาสจะสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา รวมถึงลูกค้ารายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย 4.ดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าของเราในอนาคต 5. จัดเตรียมรายงานสถานะต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบเช่น รายงานกิจกรรมด้านการขายที่ทำ การปิดการขาย การติดตามผลหลังติดต่อลูกค้า
25 มีนาคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30000-35000
หัวหน้างานขาย (sales supervisor)
1.วางแผนงานแลำดำเนินการขายสินค้าให้กับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ 2. จัดเตรียมและวางแผนปฏิบัติการในการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่จะ ไปเสนอขายสินค้า 3. คัดเลือกข้อมูลลูกค้าและติดต่อกลับผู้ที่มีโอกาสจะสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา รวมถึงลูกค้ารายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย 4.ดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าของเราในอนาคต 5. จัดเตรียมรายงานสถานะต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบเช่น รายงานกิจกรรมด้านการขายที่ทำ การปิดการขาย การติดตามผลหลังติดต่อลูกค้า
25 มีนาคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000-35000
หัวหน้างานขาย (sales online supervisor)
วางแผนการขาย ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าของเราในอนาคต จัดเตรียมรายงานสถานะต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบเช่น รายงานกิจกรรมด้านการขายที่ทำ การปิดการขาย การติดตามผลหลังติดต่อลูกค้า และสถานะของแผนงานต่อเป้าหมาย ช่วยนำเสนอหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดของสินค้าหรือบริการใหม่ๆ การพัฒนาสินค้าเฉพาะ ข้อมูล หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ได้รับจากลูกค้าหรือที่ไปออกงานแสดงสินค้าต่างๆ ให้กับพนักงานคนอื่นๆ ที่น่าจะเกี่ยวข้องในบริษัทได้รับท
25 มีนาคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000-35000
จนท.ธุรการงานขายและเซลออนไลน์
โปรโมทสินค้าเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย -จัดทำรายงานและสรุปยอดขาย รวมทั้งงานด้านธุรการอื่น ๆ -ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่นบัญชี การเงิน การตลาด การขาย -สรรหาช่องทางใหม่ๆสื่อต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้แบรนด์ของสินค้าบริษัท - คิดแคมเปญหรือกิจกรรมและสร้างสรรค์ Content ในช่องทางออนไลน์เช่น - วิเคราะห์ผลที่ได้จากการวางแผนแล้วนำมาปรับใช้ต่อไป - นำเสนอวิธีการและช่องทางการทำตลาดใหม่ๆเพื่อให้เกิดยอดขายในช่องทาง Online
25 มีนาคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-25,000
Sale Online & Admin
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท - นำเสนอข้อมูลสินค้าในทุกช่องทาง - วางแผนและจัดการการขาย คิดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ใช้โซเชียลมีเดีย ได้อย่างดี - รายงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
25 มีนาคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 - 22,000บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560