เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
หัวหน้าแผนกห้องผ่าตัด สาขาเเหลมฉบัง
- รับรายงานและดูแลผู้ป่วยทุกคนให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง - จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย - ประสานงานด้านบริการกับแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งแผนกอื่นๆ - อำนวยความสะดวก ปลอกภัย แก่ผู้ป่วยและญาติ - บริหารและปฏิบัติงานในแผนกให้ดำเนินไปตามนโยบายของโรงพยาบาล - ควบคุมประสิทธิภาพและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ - ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO-HA และหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 เมษายน 2562
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พยาบาลประจำ SICU , ICU , ER (สาขาแหลมฉบัง) รับด่วน!!!!!
1.ตรวจและบันทึกเครื่องมือ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้อง 2.รับรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ-ส่งเวรและตรวจเบยี่ยมผู้ป่วย 3.ดูแลผู้ผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 4.ให้ความร่วมมือประสานงานกับแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย ญาญิ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ แพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วปลอดภัย 6.ปฏิบัติงานตามคำสั่งและนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ฯลฯ
16 เมษายน 2562
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
นักรังสีเทคนิค ( สาขาอมตะนคร/สาขาเเหลมฉบัง )
1.ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ และเครื่องมือ อุปกรณ์สำคัญของแผนกให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ 2.จัดนำผู้ป่วยและถ่ายภาพเอกซเรย์ส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยใช้เครื่องกำเนิดรังสี และกำหนดค่าปริมาณรังสีที่เหมาะสม (Optimum Exposure Factor) ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบายได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด (Minimum Radiation Absorbed Dose) และภาพรังสีที่ได้มี คุณภาดี 3.ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนรับบริการขณะรับบริการและหลังรับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ 4.ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสีก่อนส่งภาพเพื่
16 เมษายน 2562
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ประจำ OR ,ICU , ER สาขาแหลมฉบัง
1.รับรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการส่ง – รับเวร และตรวจเยี่ยมผู้ป่วยทุกคนร่วมกับพยาบาล 2.ช่วยจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนการรักษาของแพทย์และตามความเหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ทันที 3.ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยและช่วยทำTreatment ต่างๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาล 4.ช่วยรับผิดชอบติดตามบันทึกสัญญาณชีพ , INTAKE – OUTPUT และรายงานสิ่งผิดปกติของผู้ป่วยแก่ หัวหน้าแผนกหรือพยาบาลให้รับทราบและลงบันทึกให้ถูกต้อง 5.สำรองและเตรียม Supply ให้มีเพียงพอโดยช่วยจัดของใช้ต่างๆ ส่งอบ Gas , จั
16 เมษายน 2562
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่เวรเปล สาขาแหลมฉบัง
รับส่งคนไข้ภายในโรงพยาบาล คอยให้ความช่วยเหลือ ช่วยยกของคนไข้
16 เมษายน 2562
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่การตลาด สาขาเเหลมฉบัง
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก -ทำหน้าที่หาและติดต่อผู้รับบริการรักษาพยาบาล -กำหนดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกโรงพยาบาล -จัดทำกิจกรรมต่างๆ -จัดทำส่งเสริมการขาย -อื่นๆเกี่ยข้องกับงานการตลาด
16 เมษายน 2562
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ช่วยแพทย์ ห้องผ่าตัด (รับด่วน!!!!!)
- เป็น SCRUB NURSE จัดเครื่องมือแพทย์/ห่อเครื่องมือแพทย์ล้างเครื่องมือแพทย์ - ตรวจนับสิ่งของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆตามรายการที่ระบุให้ถูกต้อง - ช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคภายในแผนก - สำรองและเตรียม Supply ให้เพียงพอโดยช่วยจัดของใช้ต่างๆ - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO-HA
16 เมษายน 2562
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตรา    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พยาบาลวิชาชีพประจำประจำห้องผ่าตัด รับด่วน!!!!!! ( สาขาแหลมฉบัง )
1.ตรวจและบันทึกเครื่องมือ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้อง 2.รับรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ-ส่งเวรและตรวจเบยี่ยมผู้ป่วย 3.ดูแลผู้ผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 4.ให้ความร่วมมือประสานงานกับแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ แพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วปลอดภัย 6.ปฏิบัติงานตามคำสั่งและนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ฯล
16 เมษายน 2562
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตรา    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลคุณภาพ ( สาขาเเหลมฉบัง )
1.จัดทำ แจกจ่าย เอกสารระบบคุณภาพของทุกแผนกในโรงพยาบาล 2.ดูแลการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับที่ยกเลิก 3.รับและจัดเก็บข้อมูลของแผนกต่างๆเช่น ตัวชี้วัดของแผนก KPI,CQI 4.จัดเก็บรายชื่อคณะกรรมการและรายงานการประชุมของคณะกรรมการคุณภาพต่างๆ 5.เป็นผู้ดำเนินการด้านเอกสารในการติดตามคุณภาพภายใน 6.รับคำสั่ง ,ดำเนินการ,ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย 7.ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO - HA
16 เมษายน 2562
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560