เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท นีโอเฟิร์ม จำกัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ/บุคคล
-งานธุรการทั่วไป - บริหารจัดการงานด้านเอกสาร -งานธุรการฝ่ายบุคคล - บันทึกข้อมูล, จัดทำรายงาน -จัดซื้อและควบคุมวัสดุสำนักงาน - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - ดูแลสำนักงานและรับโทรศัพท์ -ประชาสัมพันธ์ - งานธุรการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
09 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการฝ่ายธุรการและบุคคล-ด่วน
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องของฝ่ายบุคคลและธุรการ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงาน -ตรวจสอบงานบุคคล ตั้งแต่กฎระเบียบการบริหารงานบุคคลทั้งหมดตั้งแต่การรับพนักงานเข้าใหม่การมีสวัสดิการ ตลอดจนกระทั่งพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน - กำกับดูแล, ตรวจสอบ, วางแผนงาน และประมาณการค่าใช้จ่ายของฝ่ายบุคคลและธุรการ ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณของบริษัทฯ - ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง, ชี้แจง, รายงาน, เสนอแนะ, แนวทางแก้ไขในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานต่อที่ประชุม และรับนโยบายมาปฏิบ
09 พฤศจิกายน 2561
บริษัท นีโอเฟิร์ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
-จัดซื้ออะไหล่และสินค้าในประเทศ -ประสานงานกับฝ่ายบริการ, คลังสินค้า, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
09 พฤศจิกายน 2561
พนักงานบัญชี และ ธุรการ ศูนย์บริการพัฒนาการ
- ดูแลStore การเบิกจ่ายอะไหล่ - ดูแลรักษาเงินสดย่อย - รับรถลูกค้าที่เข้ารับบริการซ่อม ตรวจสอบ และ บันทึกประวัติซ่อม - ดูแลความเป็นระเบียบเนียบร้อยในสำนักงาน - จัดทำบัญชี รวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
09 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขนส่ง/คลังสินค้า ประจำศูนย์บริการมหาชัย
ขับรถส่งสินค้า , ขนสินค้า ขึ้น-ลง , ไปส่งสินค้าต่างจังหวัด เป็นครั้งคราว
09 พฤศจิกายน 2561
บริษัท นีโอเฟิร์ม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 8,000.-12,000
พนักงานขนส่ง/คลังสินค้า ประจำสำนักงานใหญ่พัฒนาการ เขตประเวศ
ขับรถส่งสินค้า , ขนสินค้า ขึ้น-ลง , ไปส่งสินค้าต่างจังหวัด เป็นครั้งคราว
09 พฤศจิกายน 2561
พนักงานบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ (ถนนพัฒนาการ)
-จัดทำ และ บันทึกรายการบัญชี/การเงิน /ภาษี ตลอดจนการจัดการกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ระเบียบวิธีปฏิบัติงานทางการบัญชี และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
09 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
-จัดทำและช่วยดูแล ระบบและงานด้านการบัญชี/การเงินของบริษัท และบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และ ข้อกำหนดของกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
09 พฤศจิกายน 2561
พนักงานบัญชี และ ธุรการ ศูนย์บริการสมุทรสาคร
-ดูแล store ,การเบิกจ่ายอะไหล่ -รับรถลูกค้าที่เข้ารับบริการซ่อม ตรวจสอบ และบันทึกประวัติ -
09 พฤศจิกายน 2561
บริษัท นีโอเฟิร์ม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000-15,000
Sales Engineer
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการเลือกใช้ FILTER หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับมอบหมาย - ทำแผนการตลาด และ ทำตลาด FILTER หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับมอบหมาย - เสนอขาย FILTER หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับมอบหมาย แก่ลูกค้าตามเป้าหมายที่กำหนด
09 พฤศจิกายน 2561
บริษัท นีโอเฟิร์ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000.00 บาทขึ้นไป
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
-วางแผนงานและบริหารบุคคลในแผนก -ควบคุมดูแลระบบบัญชี และ ฐานข้อมูลทางบัญชีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องทันสมัย และ มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการวางแผนและตัดสินใจดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง -ควบคุม และตรวจสอบการบันทึกบัญชี การคำนวณต้นทุน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปรับปรุง หรือบันทึกบัญชีอื่นๆที่จำเป็น เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป -ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไขระบบงาน และ/หรือ วิธีปฏิบัติงาน เพื่
09 พฤศจิกายน 2561
บริษัท นีโอเฟิร์ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 50,000 ขึ้นไป
หัวหน้าช่าง / ช่างซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น ..ด่วน
ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นรถบรรทุก และ หรือ ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง และ ตรวจสอบคุณภาพการซ่อมบำรุง (ในกรณี หัวหน้าช่าง)
09 พฤศจิกายน 2561
บริษัท นีโอเฟิร์ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 7,000-25,000
เลขาและเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย/จัดซื้อ/ออกของ
- เลขานุการฝ่ายขาย - ประสานงานกับพนักงานขาย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เพื่อการขายเป็นไปโดยราบรื่น - บันทึกรายงายการประชุมประจำแผนก - บันทึกประวัติ และ ข้อมูลด้านการขาย - ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขาย - ติดตาม และ จัดทำรายงาน ประจำแผนก เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร -ประสานงานการจัดซื้อในประเทศ -ประสานงานการนำเข้ากับบริษัทชิปปิ้ง - งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
09 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการบริหารศูนย์บริการ
-ร่วมกับผู้จัดการศูนย์บริการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและการ ให้บริการของแผนกบริการซ่อมบำรุงให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด -ควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชี-การเงินและธุรการของศูนย์บริการ
09 พฤศจิกายน 2561
บริษัท นีโอเฟิร์ม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-35,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560