ผู้ตรวจการพยาบาล

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (คลองเตย , วัฒนา)

เงินเดือน ตามโครงสร้าง

อัตรา 2

รายละเอียดงาน
ร่วมกำหนดเป้าหมาย วางแผนระบบงาน บริหารงาน และควบคุมดูแลการดำเนินงานบริการผู้ใช้บริการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสายงานการพยาบาลและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ กำกับดูแลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับระเบียบปฎิบัติงานสายงานพยาบาลและนโยบายของโรงพยาบาล ประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยเข้าและออกจากโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน ประสานการบริการระหว่างทีมแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริหารจัดการอัตรากำลังนอกเวลาให้เมะสมกับภาระงาน รับข้อร้องเรียนหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ให้บรรเทาความเสี่ยงหรือความเสียหายให้น้อยที่สุดและรายงานเหตุการณ์ปัญหาต่างๆต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ หญิง
  2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิ ปริญญาตรี/ปรญญาโท สาขาการพยาบาล
  4. มีใบประกอบวิชาชีพ
  5. ประสบการณ์ ผู้จัดการ ผู้ตรวจการพยาบาล หัวหน้าแผนก ปฏิบัติงานทางการพยาบาล 5 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ
สำหรับพนักงานประจำ
1.วงเงินค่ารักษาพยาบาล
2.เครื่องแบบพนักงาน
3.ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
4.ประกันชีวิต
5.ส่วนลดกรณีซื้อยา
6.เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
7. ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลเทพธารินทร์

วิธีการรับสมัครงาน
1. ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตัวเองที่ชั้น 15 อาคาร 2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น.
2. ส่ง resume (ประวัติย่อ) มาที่ theptarin.personnel@gmail.com
3. สมัครผ่าน website ที่ theptarin.com หรือ appjob.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-348-7000 #4513,4504 คุณกฤตพจน์ , คุณสุจิตรา

หมายเหตุ : กรุณาแต่งกายชุดสุภาพในการติดต่อเพื่อสมัครงาน และเตรียมเอกสารการสมัครงานดังต่อไปนี้(ลำดับที่ 2-9 สำเนา 1 ชุดพร้อมตัวจริง)

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา(Transcriptและปริญญาบัตร,)
5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6. ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
7. ใบขับขี่
8. ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
9. วุฒิบัตรการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลเทพธารินทร์
เลขที่ 3850 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อ กฤตพจน์
โทรศัพท์ : 02-348-7000 ต่อ 4513
แฟกซ์ : 0-22498774
เว็บไซต์ : http://www.theptarin.com

รายละเอียดบริษัท
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 เตียง ขยายการดำเนินงานสู่แนวคิด “บริการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตและการป้องกันโรค” นอกเหนือจากบริการทางการแพทย์แล้ว ยังมีบริการสถานออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ สปา ศูนย์ประชุม ห้องพัก และห้องอาหาร เพื่อสนับสนุนให้การจัดบริการต่างๆ ที่จะทำให้วิถีชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการเป็นวิถีชีวิตที่จะส่งเสริม สุขภาพเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อรองรับการกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อขยายจำนวนทีมเบาหวานให้เกิด ขึ้นทั่วประเทศ

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 07 กันยายน 2564


โรงพยาบาลเทพธารินทร์

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (Physician&39;s Doctor) **งด Walk in**

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (Physician&39;s Doctor) **งด Walk in**

- ให้การบริการต้อนรับผู้ป่วยที่..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


เจ้าหน้าที่ต้อนรับศูนย์ทันตกรรม**งด Walk in**

เจ้าหน้าที่ต้อนรับศูนย์ทันตกรรม**งด Walk in**

ทำประวัติคนไข้, ส่งผู้ป่วยพบแพท..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก(OPD) งด**Walk in**

พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก(OPD) งด**Walk in**

1.ให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


เภสัชกร **งด Walk in**

เภสัชกร **งด Walk in**

1.ทบทวนการใช้ยา และเปรียบเทียบปร..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยวิกฤต (ICU) **งด Walk in**

พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยวิกฤต (ICU) **งด Walk in**

- ประเมินผู้ป่วยจากประวัติ การตร..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


นักเทคนิคการแพทย์ (บ.แลปพลัสวัน ในเครือ รพ.เทพธารินทร์)

นักเทคนิคการแพทย์ (บ.แลปพลัสวัน ในเครือ รพ.เทพธารินทร์)

ปฏิบัติงานภายในห้อง Lap บริษัท Lap Plus ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


เจ้าหน้าที่การตลาด (Sale and Marketing )

เจ้าหน้าที่การตลาด (Sale and Marketing )

- ปฏิบัติงานด้านการตลาดและประชา..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT) งด**Walk in**

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT) งด**Walk in**

ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


Nurse Educator งด**Walk in**

Nurse Educator งด**Walk in**

- ทำหน้าที่สอนให้ความรู้ในเรื่อ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


ผู้ช่วยพยาบาล(PN) IPD

ผู้ช่วยพยาบาล(PN) IPD

ให้บริการด้านการพยาบาลขั้นพื้น..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) งด**Walk in**

พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) งด**Walk in**

ให้บริการด้านการพยาบาลขั้นพื้น..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


หัวหน้าแผนกแม่บ้าน

หัวหน้าแผนกแม่บ้าน

ช่วยดูแลการบริหารงานด้านต่างๆ ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พนักงานบริการสัมพันธ์ (เวรเปล) **งด Walk in**

พนักงานบริการสัมพันธ์ (เวรเปล) **งด Walk in**

ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้านกา..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


นักส่งเสริมสุขภาพเท้า(กายภาพบำบัด) งด Walk in

นักส่งเสริมสุขภาพเท้า(กายภาพบำบัด) งด Walk in

- ให้บริการและคำแนะนำแก่ผู้ป่วย..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


หัวหน้าศูนย์เบาหวานและไทรอยด์(OPD) งด**Walk in**

หัวหน้าศูนย์เบาหวานและไทรอยด์(OPD) งด**Walk in**

รับผิดชอบบริหารระบบงานการบริกา..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน(IPD)**งด Walk in**

พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน(IPD)**งด Walk in**

ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามมาตร..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(ICN) งด**Walk in** รับด่วน!!

พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(ICN) งด**Walk in** รับด่วน!!

วางแผนการป้องกันการติดเชื้อในโ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พนักงานแม่บ้าน งด**Walk in**

พนักงานแม่บ้าน งด**Walk in**

ตรวจติดตามงานแม่บ้านของบริษัทร..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


ผู้ตรวจการพยาบาล

ผู้ตรวจการพยาบาล

ร่วมกำหนดเป้าหมาย วางแผนระบบงา..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พยาบาลวิชาชีพ (ไฮเปอร์แบริก) **งด Walk in**

พยาบาลวิชาชีพ (ไฮเปอร์แบริก) **งด Walk in**

-ให้การพยาบาลผู้ที่รักษาด้วย hyperba..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ (บ.แลปพลัสวัน ในเครือ รพ.เทพธารินทร์)

พนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ (บ.แลปพลัสวัน ในเครือ รพ.เทพธารินทร์)

ปฏิบัติงานภายในห้อง Lap บริษัท Lap Plus ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.