หางาน สมัครงาน > วิศวกรโยธา วิศวกรก่อสร้าง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรโยธา, วิศวกรก่อสร้าง

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ประสานงานโครงการ -ควบคุมคุณภาพงาน -จัดทำเอกสารโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-คำนวณออกแบบและวิเคราะห์ -ผลิตแบบก่อสร้าง -ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม -จัดทำเอกสารสนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิค -จัดเตรียมสื่อและนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์และข้อมูลเชิงเทคนิคให้แก่ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ควบคุมงาน/ตรวจสอบคุณภาพงาน/ประสานงาน -ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานตรงตามข้อกำหนดและแผนงาน -วางแผนค่าใช้จ่ายและวิธีการทำงาน -จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน/เบิกจ่ายผลงานผู้รับเหมา/การสั่งซื้อวัสดุ/แผนงาน (โครงการงานสนามกีฬา) -อ่านแบบ/เขียนแบบ/คิดปริมาณงาน (โครงการงานสนามกีฬา) -ควบคุมแรงงานของบริษัท/พนักงาน DC ในการปฏิบัติงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-วางแผน และบริหารโครงการปรับปรุงภายนอกอาคาร งานทาสี งานระบบกันซึม งานตกแต่ง และงานปรับปรุงสระว่ายน้ำ -ควบคุมฝ่ายผลิต/Production ทั้งหมดของแผนก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ถอดแบบ ประมาณราคา วิเคราะต้นทุน สืบราคา ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลากัวร์เทค กรุ๊ป จำกัด
ควมคุมงานก่อสร้าง/งานติดตั้งวัสดุ ที่กลุ่มบริษัทลากัวร์เทค จัดจำหน่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สิริวลัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย งานดครงสร้าง สถาปัตย์ ระบบภายใน ตรวจงานผู้รับเหมา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบและอนุมัติวัสดุในโครงการ ตรวจสอบเอกสาร และเข้าร่วมประชุม รวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด
บริหารงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้ ตรวจสอบและอนุมติการเบิกเงินของผู้รับเหมา เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าของโครงการ ตรวจสอบการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง แก้ไขปัญาหาหน้างานและปัญหาอื่นๆที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
1. วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่นำเสนอให้ทางคณะกรรมการบริหารพิจารณา และอนุมัติ 2. ประสานงานกับทางหน่วยราชการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของโครงการ 3. ควบคุมดูแลบุคลากรในฝ่ายก่อสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระเบียบปฏิบัติของทางบริษัทฯ 4. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 5. เซ็นควบคุมงานก่อสร้างบ้าน และงานก่อสร้างอื่นๆ ของโครงการ 6. เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโครงการตามวัน และเวลาที่บริษัทฯ กำหนด 7. ประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อเคลียร์แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง 8. ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างก่อน และหลังประมูลงาน 9. จัดทำรายการคำนวณ ราคากลาง และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการประมูลงาน 10. จัดหา และร่วมคัดเลือกผู้รับเหมาที่เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้าง 11. ประสานการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกแผนก 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
1. วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่นำเสนอให้ทางคณะกรรมการบริหารพิจารณา และอนุมัติ 2. ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด 3. ประสานงานกับทางหน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของโครงการ 4. ขออนุญาตเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตทุกประเภท ซึ่งใช้ในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 5. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 6. เซ็นควบคุมงานก่อสร้างบ้าน และงานก่อสร้างอื่นๆ ของโครงการ 7. ประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อเคลียร์แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง 8. ตรวจความถูกต้อง และความเหมาะสมของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งก่อน และหลังประมูลงาน 9. ออกแบบโครงสร้างงานต่างๆ เขียนแบบ Revise แบบต่างๆ ประกอบงานก่อสร้าง 10. จัดทำรายการคำนวณ ราคากลาง และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการประมูลงาน 11. จัดหา และร่วมคัดเลือกผู้รับเหมาที่เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้าง 12. ปฏิบัติงานต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย 13. ควบคุมดูแลบุคลากรในฝ่ายก่อสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระเบียบปฏิบัติของทางบริษัทฯ 14. ดูแลรับผิดชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ 15. เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโครงการตามวัน และเวลาที่บริษัทฯ กำหนด 16. ประสานการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกแผนก 17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
- ดูแลด้านการวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง - ดูแลด้านการจัดทำและตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง - ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา - ดูแลส่งเสริมมาตรด้านความปลอดภัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ คอนแทค จำกัด
1.บริหารงานแผนงานก่อสร้าง 2.บริหารคุณภาพงาน 3.ตรวจงานตั้งเบิกผู้รับเหมา 4.ปฏิบัติงานที่โครงการ ซิตี้ พาร์ค สุวรรณภูมิ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
- ตรวจ Payment ผู้รับเหมา - ควบคุม/ตรวจสอบการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานการก่อสร้าง - ติดตามการแก้ไขงานที่ไม่ได้มาตรฐานการก่อสร้าง - ตรวจรับมอบห้อง เพื่่อส่งต่อให้ Owner
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
- ปฏิบัติงานก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนด - ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - Payment/ Weekly Report/ Monthly Report - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ดูแลบริหารจัดการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป ให้มีมาตรฐาน และทันเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ทั้งแนวราบ และแนวสูง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
ควบคุมดูแลงานในโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
รับผิดชอบความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ งานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงพยาบาล งานปรับปรุงพัฒนาสถานที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
ถอดแบบโครงสร้างอาคาร ประมาณราคา ตรวจสอบประสานงานการติดตั้ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1200 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+