หางาน สมัครงาน > วิศวกรเครื่องกล โรงงาน วิศวกรอุตสาหกรรม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรเครื่องกล, โรงงาน, วิศวกรอุตสาหกรรม

บริษัท สยามพาร์คซิตี้ (สวนสยาม-ทะเลกรุงเทพ) จำกัด
ควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ ลดเวลาการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย วัสดุ พลังงาน และทรัพยากรอื่น ๆ รวมไปถึงงานแก้ไขและป้องกันปัญหาของการดำเนินงาน เพื่อให้อยู่ในระดับที่ต้องการ โดยหากลวิธีต่าง ๆ ในการควบคุม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้คุ้มค่าที่สุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คราวน์ ฟู้ดแคน (หาดใหญ่) จำกัด
1.เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต(Breakdown, Defect, PM report)และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ปรับรุงกระบวนการ ให้มีมาตรฐาน 2.วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเพื่อการแก้ไขและป้องกัน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ส่วนที่สูญเสีย รวมถึงข้อมูลเชิงสถิติ(SPC) และข้อร้องเรียนต่างๆ(CAR) 3.นำเสนอผลการวิเคราะห์ แนวทางการแก้ไข การปรับปรุงประสิทธิภาพ ในกระบวนการผลิตรวมถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมกับกระบวนการ มาประยุกต์ใช้ 4.ประสานงานร่วมกับผู้จัดการโรงงาน หัวหน้าส่วนการผลิต หรือบุคคลและหน่วยงานอื่น เพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมาย (KPI) ที่ตั้งไว้ 5.วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตในปัจจุบันหรือโครงงานที่บริษัทฯได้จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อ ลด/กำจัด ความสูญเปล่า(Waste) ที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการผลิต 6.ศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 7.ร่วมวางแผนการผลิตทั้งผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ใหม่ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด 8.จัดทำ WI (work instruction ) หรือ PI (Process Instruction) และWC (Work Control) หรือ PC (Process control),QP (Quality Point) ขับเคลื่อนให้เกิดมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 9.วางแผนร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสายการผลิตให้มีคุณสมบัติและความรู้ที่เหมาะสมจัดทำโครงสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต 10.งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยไทโย จำกัด
ออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักรด้วย Pcc หรือ Micro Controller ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ซ่อมชุดControlเครื่องจักร พัฒนาระบบควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ออกแบบวิจัยสินค้าและเครื่องมือทางด้านไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค,ด้านเครื่องกล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
- ประสานงาน Preventive Maintenance (PM) และวางแผนงาน Corrective Maintenance (CM) ของระบบเครื่องกลในระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน (ไม่รวมขบวนรถ) ทั้งหมด อาทิ ระบบดับเผลิง ระบบสาธารณูประโภค ระบบปรับอากาศ ให้บรรลุเป้าหมายในเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบขอบเขตงานและศึกษาข้อมูลตาม Show Drawing/As Built Drawing - ตรวจและควบคุมทีมช่างให้งานเดินตามแผนงาน PM และ สรรหา นำเสนอวิธีการ และดำเนินการการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น (งาน CM) กับระบบเครื่องกรทั้งหมดให้เป็นไปตามเป้าหมาย KPI - ประสานงานให้งานเดินอย่างราบรื่น ไม่ตกค้าง โดยเฉพาะงานหรือข้อมูลที่ขาบเกี่ยวระหว่างกะ และตรวจเช็คสถานะงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดทำบรรทึกอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบ จัดทำ และควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ ควบคุมดูแลผู้รับเหมาและอนุมัติผลงานของผู้รับเหมา - ให้ความรู้ด่านเทคนิคเครื่องกรกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - บริหารและกำหนดงบประมาณ อัตรากำลัง ใ้ห้สอดคล้อง ตามแผนการดำเนินงานขององค์กร - นำเสนอ ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
- ประสานงาน Preventive Maintenance (PM) และวางแผนงาน Corrective Maintenance (CM) ของระบบเครื่องกลในระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน (ไม่รวมขบวนรถ) ทั้งหมด อาทิ ระบบดับเผลิง ระบบสาธารณูประโภค ระบบปรับอากาศ ให้บรรลุเป้าหมายในเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบขอบเขตงานและศึกษาข้อมูลตาม Show Drawing/As Built Drawing - ตรวจและควบคุมทีมช่างให้งานเดินตามแผนงาน PM และ สรรหา นำเสนอวิธีการ และดำเนินการการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น (งาน CM) กับระบบเครื่องกรทั้งหมดให้เป็นไปตามเป้าหมาย KPI - ประสานงานให้งานเดินอย่างราบรื่น ไม่ตกค้าง โดยเฉพาะงานหรือข้อมูลที่ขาบเกี่ยวระหว่างกะ และตรวจเช็คสถานะงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดทำบรรทึกอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบ จัดทำ และควบคุมการเบิกจ่ายของโครงการ ควบคุมดูแลผู้รับเหมาและอนุมัติผลงานของผู้รับเหมา - ให้ความรู้ด่านเทคนิคเครื่องกรกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - บริหารและกำหนดงบประมาณ อัตรากำลัง ใ้ห้สอดคล้อง ตามแผนการดำเนินงานขององค์กร - นำเสนอ ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
- ควบคุมและดูแลโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน (BMCL) ทั้งระบบ (สายสีน้ำเงิน) ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานหรือผู้รับเหมาที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - สรุปและตรวจสอบ KPI ในสัญญาโครงการ แบบรูป เอกสารประกอบสัญญาและข้อกำหนดต่างๆอย่างละเอียด และดำเนินการแผนงานให้บรรลุ KPI ที่กำหนด - วางแผน ควบคุม ดูแลบำรุงรักษาและป้องกันระบบไฟฟ้า-เครื่องกลในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมด (ไม่รวมขบวนรถ) อาทิ ระบบดับเผลิง ระบบสาธารณูประโภค ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ และระบบแสงสว่างต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานในเวลาที่กำหนด ไม่ให้เกินปัญหาพายหลังและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย - แก้ไข่ปัญหาเฉพราะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วให้เส็รจทันกำหนด - ดูแลสัญญาจ้างช่วง(ผู้รับเหมา)ในกรณีเกินปัญหาเร่งด่วน ควบคุมดูแลผู้รับเหมา อนุมัติผลงานของผู้รับเหมา และ การเบิกผลงานของผู้รับเหมา - ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการโดยการศึกษา หา วัสดุ อุปกรณ์ และ เครื่องจักร ที่เหมาะสมกับงานในโครงการและปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ และวางแผนอัตรากำลังให้เกินประสิทธิภาพสูงสุด - ต่อรองเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างสัญญาเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะ - นำเสนอ ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานให้ผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
- ควบคุมและดูแลโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน (BMCL) ทั้งระบบ (สายสีน้ำเงิน) ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานหรือผู้รับเหมาที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - สรุปและตรวจสอบ KPI ในสัญญาโครงการ แบบรูป เอกสารประกอบสัญญาและข้อกำหนดต่างๆอย่างละเอียด และดำเนินการแผนงานให้บรรลุ KPI ที่กำหนด - วางแผน ควบคุม ดูแลบำรุงรักษาและป้องกันระบบไฟฟ้า-เครื่องกลในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมด (ไม่รวมขบวนรถ) อาทิ ระบบดับเผลิง ระบบสาธารณูประโภค ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ และระบบแสงสว่างต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานในเวลาที่กำหนด ไม่ให้เกินปัญหาพายหลังและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย - แก้ไข่ปัญหาเฉพราะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วให้เส็รจทันกำหนด - ดูแลสัญญาจ้างช่วง(ผู้รับเหมา)ในกรณีเกินปัญหาเร่งด่วน ควบคุมดูแลผู้รับเหมา อนุมัติผลงานของผู้รับเหมา และ การเบิกผลงานของผู้รับเหมา - ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการโดยการศึกษา หา วัสดุ อุปกรณ์ และ เครื่องจักร ที่เหมาะสมกับงานในโครงการและปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ และวางแผนอัตรากำลังให้เกินประสิทธิภาพสูงสุด - ต่อรองเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างสัญญาเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะ - นำเสนอ ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานให้ผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
รับผิดชอบในไลน์ผลิต การวางแผน ควบคุมและตรวจสอบ กระบวนการผลิต แผนก เย็บ,บรรจุ,ตัด ฯลฯเพื่อให้การทำงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด
Process engineer • To control new product project to complete mass production within customer requirement • To control current product and improvement • To Analysis production problem and solving • To Control VA/VE project IE Assistant supervisor / supervisor • To be leader to maintain ISO/TS 16949 system • To Design and set up machine by using PLC and process flow development • To control, suggest and coaching the technical of machine maintenance/repairing to technician • To conduct and implement energy saving project by co-operate with energy saving center Production supervisor • To control and plan production • To improve production system, operate skill and knowledge development, improve activities handling • To develop process of productivity and quality
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เช็คเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟริโกเทค จำกัด
ควบคุม ตรวจสอบ ระบบเครื่องกลของเครื่องทำความเย็น เขียนแบบระบบเครื่องทำความเย็น ตู้แช่ และระบบเครื่องกลต่างๆ วางแผน และบริหาร โครงการใหม่ งานปรับปรุงโครงการ หรือสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
-ควบคุมงานติดตั้ง งานระบบ M&E -ออกแบบ และวางแผนงานด้าน M&E -ประเมินราคา งานระบบ M&E
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
รายละเอียดของงาน - กําหนดนโยบาย และวางแผนงานการผลิต รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต - กําหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมทั้งควบคุมต้นทุนการผลิต - ควบคุมดูแลฝ่ายผลิตในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กําหนดไว้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต - กําหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆให้ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามแผนงานที่กําหนด - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต - จัดทําระบบคุณภาพ (ISO) และจัดทําตัวชี้วัด ( KPI) ,ระบบ GMP ของฝ่ายผลิต - วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิตและจัดกําลังคนเข้าทํางานให้เหมาะสมกับกําลังการผลิต เพื่อปรับปรุง - ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สูงขึ้น คุณภาพให้ดีขึ้น วิธีการทํางานที่ดีกว่าและต้นทุนที่ตํ่าลง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.เอ็น.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริหารจัดการภายในโครงการ - บริหารงานให้ได้ตามแผนงานและงบประมาณ - ควบคุมงานวิศกร, บุคลากรภายในโครงการและผู้รับเหมา - ดูแลงาน Safety - ควบคุมวัสดุและงบประมาณโครงการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการดำเนินการงานซ่อมบำรุง รวมถึงผลการดำเนินการและความเชื่อถือได้ของระบบอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ - ศึกษา วิเคราะห์ แผนงานซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการซ่อมบำรุง - ประสานงานกับผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการซ่อมบำรุง - ดูแลระบบ Computerized Maintenance Management Software (CMMS Administrator) และระบบสนับสนุนงานวิศวกรรมอื่น ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โมเดอร์นโฮมโปรดักส์ จำกัด และบริษัทในเครือ 7 บริษัท
ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง เครื่องจักรในโรงงานผลิตวอล์ลเปเปอร์ให้พร้อมใช้งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
1.เป็นผู้ตรวจสอบรอยเชื่อมของโลหะโดยวิธีการไม่ทำลายสภาพ (NDT) ของอุปกรณ์อุตสาหกรรม อาทิ ภาชนะรับแรงดัน ถังเก็บน้ำมันดิบ โครงสร้างเหล็กฯ 2.จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบและตรวจสอบเสนอให้ลูกค้า 3.ประสานงานกับลูกค้าเพื่อทราบรายละเอียดในการปฏิบัติงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด
- ปฎิบัติงานในฝ่ายผลิต - ดูแลและรักษาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบชิ้นงานให้ถูกต้อง ก่อนส่งให้หน่วยงานถัดไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด
ควบคุม ดูแลการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตแผนกเครื่องจักร ให้ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายสรุปรายงานผลการผลิต เพื่อรายงานให้ผู้จัดการโรงงานทราบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ - ประเมินราคาต้นทุนก่อสร้าง - ควบคุมงานก่อสร้างและงานติดตั้งของผู้รับเหมาช่วง - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ร่วมแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าในด้านวิศวกรรม คุณสมบัติ - เพศ ชาย - หญิง อายุ 20 - 40 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล - มีประสบการณ์ออกแบบโครงสร้าง,งานควบคุมก่อสร้าง,ประมาณราคา,หรือผ่านระบบซ่อมบำรุง - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ Auto Cad ได้ - มีประสบการทางด้านสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน site งานกรุงเทพและปริมลฑล สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด 24/26 ม.8 อาคารศิริพัฒน์โฮมออฟฟิศ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 02-9455074-6 Fex. 02-9455032 E-mail : ntlc.nutthamont@gmail.com หรือntc.prasopchok@gmail.com
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1272 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+