หางาน สมัครงาน > วิศวกรเครื่องกล โรงงาน วิศวกรอุตสาหกรรม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรเครื่องกล, โรงงาน, วิศวกรอุตสาหกรรม

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ประมาณการราคางานเครื่องกล (ประปา,ปรับอากาศ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ / มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับระบบงานเครื่องกล/เครื่องยนต์ /อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
มีความรู้ความสามารถ งานวิศวกรรม • ระบบไฟฟ้า • ระบบโทรศัพท์ • ระบบปรับอากาศ • ระบบ สุขาภิบาล • งานโยธา ( ตกแต่งภายใน / ก่อสร้าง ) • ระบบความปลอดภัย ( Fire Alarm / CCTV / Access Control ) มีความรู้ความสามารถด้านงานบริหาร • ความคุมการทำงาน Contactor ( รปภ. / แม่บ้าน / ผู้รับเหมา / ลิฟท์ ) • มีความรู้เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 14001 : 2004 และ ISO9001:2008 • ประสานงานบุคคล ภายนอกและภายใน • ประเมินงานและวางแผนงาน บำรุงรักษาเครื่องจักร • ประเมินงานและวางแผนงาน โครงการได้ เช่น การปรับโยกย้าย สำนักงาน • ตรวจสอบประเมินราคางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงได้ • ทำงานนอกเวลาได้ • สามารถเดินทาง ต่างจังหวัดได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
สามารถดูแบบงานระบบได้ทุกระบบ ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมาย และแผนงาน มีความเข้าใจในเนื้องานเป็นอย่างดี และสามารถเป็นลีดในการประชุมประสานงานได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1.ถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์หลักตามเอกสารประกวดราคาเพื่อใช้ในการประเมินราคา 2.ติดต่อ Supplier เพื่อขอและเปรียบเทียบราคาเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงตามข้อ กำหนดและราคาที่เหมาะสม 3.คำนวณต้นทุนระบบทั้งโครงการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดการเสนอราคา 4.รวบรวมราคาและตรวจสอบก่อนส่งให้ผู้บังคับบัญชาคำนวณต้นทุนทั้งโครงการ 5.เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการกับลูกค้าเพื่อรับทราบเงื่อนไข ขอบเขตงาน และรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นต่อการเสนอและประเมิน 6.ทบทวนแก้ไขในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกวดราคา 7.ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 8.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ Supplier เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด 9.ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
M&E Renovation 1. ประสานงานด้านเทคนิคกับผู้ควบคุมงานในการจัดทำขั้นตอนและรูปแบบในการดำเนินการติดตั้ง (Method Statement) 2. มอบหมายให้ Foreman / Supervisor จัดทำ Daily Request และ Daily Report และตรวจสอบก่อนเสนอต่อผู้ร่วมงาน 3. ควบคุม ตรวจสอบและติดตามให้ผู้รับเหมาดำเนินการติดตั้งให้สำเร็จตามแผนงานและมีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท 4. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานหน้างานให้เกิดความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยและได้คุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท 5. จัดทำแผนงานและรายงานความก้าวหน้างานประจำสัปดาห์ให้สอดคล้องกับแผนงานประจำเดือน 6. ปฏิบัติตาม QA Plan เพื่อให้มั่นใจว่างานติดตั้งได้คุณภาพและเป็นไปตามแผน แบบ และข้อกำหนดโครงการ 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา Maintenance 1.วางแผนควบคุมและการปฏิบัติหน้างานและการซ่อมบำรุงในแต่ละโครงการ 2.จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อติดตั้งงานระบบต่าง ๆ 3.รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติหน้างานและการซ่อมบำรุงให้กับผู้บังคับบัญชาและผู้ว่าจ้าง 4.ประสานงานและสรุปผลการปฏิบัติงานกับสำนักงานและผู้ว่าจ้าง 5.สรุปรายละเอียดการทำงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริการ 6.สานสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและพัฒนาคุณภาพของการบริการ 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
- ควบคุมดูแลประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการทำงานของเครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - วิเคราะห์ปัญหางานและผลกระทบในกระบวนการผลิต - พัฒนาและปรับปรุง ด้วยระบบ Kaizen สายการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
รายละเอียดของงาน Ensure that revenue and profit target of products and services for branch under responsibility are achieved Managing and control capital and operation budget spending effectively and efficiently Regularly reporting section/branch's progress, achievements, obstacles, and suggest to the department level management Overseeing all operations of the branch both sales and service Planning overall service maintenance of machines at customer's site Solving customer problems on site concerning machinery and spare parts Planning, setting and monitoring schedules for the service team Visiting customers on site to maintain customer satisfaction and good relationships Creating a management process to follow up on customer service issues and also analyzing customer problems and utilizing customer data in the way that enhances service improvements and development Preparing sales forecasts for all product lines such as machines, spare parts, and consumables Initiating strategic plans to develop team effectively Ensure that adequate knowledge and training are provided to staff under supervision in order to effectively and efficiently perform assigned tasks Assisting to give some guidance for supporting all staff do their work more efficiently in accordance with company policy Managing and supervising branch staff and service teams to meet their KPI
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
1.วางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหา 2.ออกแบบและทดสอบถังเก็บและจ่ายแก๊ส
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบรอยเชื่อมของหม้อไอน้ำ ถังก๊าซ LPG ระบบท่อ (Piping) โดยวิธีการไม่ทำลาย (NDT) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงานด้านทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ระบบท่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิวแม็ก จำกัด
ขายอุปกรณ์ Hydraulic , Pneumatic , Pump , Air compressors , Valves , Automation , Filtration
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พาร์ท ริช พรีซีชั่น จำกัด
ออกแบบ ดีไซด์ เครื่องจักรออโตเมชั่น และ ถอดแบบเป็น drawing ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
ดูแลและควบคุมการก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศอาคารสูง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ออกแบบ ,วางแผน ,ประเมินราคา ด้านงานระบบ M&E
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประสานงานระบบISO และระบบมาตราฐานแรงงานไทย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด
-รับผิดชอบในการควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิงพิเศษ - ประสานงานโครงการ -รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมงานติดตั้ง และประกอบอาคารงานระบบM&E - ออกแบบ และวางแผนงานด้านงานระบบ M&E
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
- ประเมินราคาต้นทุนการก่อสร้าง - ควบคุมงานก่อสร้างและงานติดตั้งของผู้รับเหมาช่วง - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ร่วมแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าในงานด้านวิศวกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1283 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+