หางาน สมัครงาน > ช่างจิวเวอร์รี่ ช่างทอง-เงิน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
ช่างจิวเวอร์รี่, ช่างทอง-เงิน

บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
1. วางแผนกําลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทํางานประจําวัน เพื่อใหตรงตามเปาหมายแผนกที่กําหนดไว 2. ดูแลกระบวนการทํางานตางๆให ตรงตามวิธี การปฏิบัติที่กําหนดและสนับสนุนการทํางานของผู้ใตบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. วางแผนและควบคุมกําลังการผลิตเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลองกับปริมาณงาน 4. ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามขอกําหนดของมาตรฐานตางๆของบริษัทฯ และของลูกคา ,ระบบบริหารคุณภาพ และกฏระเบียบตางๆ ของบริษัทอยางเครงครัด 5. รวมประชุมกับผู้จัดการฝาย ทั้งในแผนกและตางแผนก เพื่อใหไดแนวทางการแกไขและปองกันปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรลุตามเป้าหมายของแผนกที่ ตั้งไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
1.Monitoring daily/weekly/month output of Hand Sketch Design division to meet company target & budget. 2. Guide and give advice to team members to re-design complex structure OR to execute better quality and speed of Design. 3. Planning capacity & output of Hand Sketch Design division. 4. Coordinate and work with Master model maker and Customer in terms of Model technique and Research & Development for New Product. 5. Participate in manufacturing design reviews to evaluate design concepts and make recommendations of customer. 6.Research Jewelry trend and  Fashion Trend for set the collection to present  customer
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของแผนกชุบทั้งระบบ ดูแลขั้นตอนการชุบ รับผิดชอบงานด้านเอกสาร งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
ปฏิบัติงานด้าน (ช่างพิมพ์/ช่างเทียน/ช่างแต่ง/ช่างฝัง/ ช่างขัด/ช่างหล่อ/ช่างปั๊ม/ช่างชุบ/พนักงานล้างรอน)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โดนาตี่ จีโอเยลลี่ จำกัด
ฉีดเทียน,แต่งเทียน,ตัดต่อไซด์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จีโอดีส เมอร์ลิน จำกัด
ฝังงานด้วยกล้องไมโครสโคป
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอ โอ จิวเวลรี่ จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มายด์ สโตน จำกัด
สามารถ คัดเกรด คัดสี แมตเซ็ต จัดเซ็ตพลอย เช็คสต๊อก จัดงานตาม ออร์เดอร์ได้ถูกต้อง มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานงานได้ทุกฝ่าย ไม่เป็นตาบอกสี เรียนรู้ได้เร็ว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทามา จิวเวลรี่ จำกัด
สามารถทำทอง หรือทองคำขาว ขึ้นมือได้ หรือทำงานตามแบบที่ได้รับ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จินไท้ จิถวน (ประเทศไทย) จำกัด
ผายางจิวเวลรี่, อัดยางซิลิโคน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โดนาตี่ จีโอเยลลี่ จำกัด
จัดซื้อพลอยตามออเดอร์ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โดนาตี่ จีโอเยลลี่ จำกัด
เปิดบิลขาย,รับเช็ค,วางบิล,ทำสต๊อกสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โดนาตี่ จีโอเยลลี่ จำกัด
อัดยาง ผ่ายาง เทซิลิโคนใส ฉีดเทียน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟมินีน จิวเวลลี่ จำกัด
ขึ้น CAD Jewelry ใช้โปรแกรม JEWELRY CAD. และ RHINO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
สามารถหาสินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาถูก ใช้ระยะเวลาในการสั่งซื่อได้เร็ว และอำนวยความสะดวกในการส่งสินค้าได้ตามวัน เวลาที่กำหนด ตรวจสอบราคาเปรียบเทียบให้ได้มาตราฐาน มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานจัดซื้อพลอยจะรับผิดจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
ดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
- คัดเกรด คัดสี คุณภาพ แมตเซ็ต จัดเซ็ตพลอย - เช็คสต๊อค/ทำรายงานสต๊อคพลอย - คีย์ข้อมูลสต๊อคพลอย - ติดต่อประสานงานกับ Supplier และสามารถต่อรองราคาได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
ช่างอัดก้อนยาง/ผ่าก้อนยาง/ฉีดเทียน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิลเวอร์ไลออน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ดูแลงานแต่งประกอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างเพชรรัตนมณี
สามารถเลี่ยมกรอบพระทอง เงิน และ กรอบพลาสติก หรือมีพื้นฐานการเป็นช่างจิวเวลรี่ หรือช่างทองมาก่อนได้ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ เงินเดือนและมีค่าคอมมิชชั่นต่างหาก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 58 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76