หางาน สมัครงาน > ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการขาย การตลาด

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการขาย การตลาด
บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด
วางแผน รับผิดชอบงานด้านการขายและการตลาด ของ brand สินค้าเครื่องสำอาง คุมทีมขาย มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือนแบบ profit sharing
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
บริหารจัดการ ให้คำปรึกษา กับสาขาต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1. จัดทำแผนการตลาดเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 2. วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายเพื่อให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายคู่ค้า/ชุมชน เพื่อกระตุ้นยอดขาย 4. ศึกษาและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯและข้อมูลคู่แข่งขัน 5. พัฒนาช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 6. พัฒนางานบริการของสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- ดูแลพื้นที่ขายและยอดขายของบัตรเครดิตและบัตรสมาชิก - หรือดูแลลูกค้ารายย่อย ร้านค้าต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขายและสมาชิกเพิ่ม - ดูแลน้องๆทีมขาย - หาพื้นที่หรือช่องทางเพิ่มหรือร้านค้าใหม่ๆในการเพิ่มยอดขาย - สามารถทดแทนผู้จัดการสาขาได้ในกรณีจำเป็น - สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ - สามารถโยกย้ายพื้นที่การทำงานได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
ลักษณะงาน -ทำแผนงานกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายทั้งในด้านกิจกรรมโดยรวม และการบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงนำไปปฏิบัติและควบคุมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด - วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และความเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อทราบความต้องการที่แท้จริง และนำมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
โดยมีลักษณะการปฎิบัติงานดังนี้ 1. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขายของโครงการ 2. ดูแลระเบียบการปฎิบัติงานของพนักงานขายของโครงการ 3. ดูแลเป้าหมายการขายของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 4. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการเพื่อปรับปรุงในการเข้าถึงผู้บริโภคและนำเสนอข้อมูลลูกค้าผ่านให้ฝ่ายการตลาดเพื่อวางแผนงาน 5. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่สำนักงานใหญ่ ในเรื่องการทำสัญญา การเงิน ,การตรวจรับมอบบ้าน, การโอนกรรมสิทธิ์ และอื่น ๆ 6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่ร่วมรับผิดชอบในโครงการ ในการบริการลูกค้าให้รับมอบบ้านของโครงการ 7. ดูแลความเรียบร้อย-เครื่องมือเครื่องใช้ของสำนักงานขายให้พร้อมในการทำงานตลอดเวลา 8. ประเมินผลการปฎิบัติงานของแผนกขายโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงการปฎิบัติงานต่อไป 9. นำเสนอและให้ข้อมูลการขายของโครงการแก่ลูกค้า 10. ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงินในการรับมอบบ้าน การโอนกรรมสิทธิ์และการจดจำนอง 11. จัดทำและตรวจสอบค่า Commission โดยประสานงานกับฝ่ายบัญชี และ ฝ่ายบุคคลและธุรการ 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
- ขายและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า และทีมงานเกี่ยวกับงานออกแบบ การติดตั้งระบบงาน Precast - ประสานงานระหว่างลูกค้า ฝ่ายผลิต และฝ่ายติดตั้งระบบแผ่นงานคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast) ให้เสร็จเรียบร้อยตามแผนงานของลูกค้า - ติดต่อเจ้าของงาน บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพื่อนำเสนอขายระบบแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
1.วางแผนการขาย และขายพื้นที่เช่าภายใน Community Mall พื้นที่เช่าทำกิจกรรม และถ่ายทำรายการและหรือถ่ายภาพนิ่ง ภายในโครงการ 2.ตรวจสอบสัญญาและเอกสารการขายพื้นที่เช่าก่อนการทำสัญญา ให้เป็นไปตามการเจรจาและอยู่ภายใต้ข้อตกลงบริษัท 3.นำเสนอ และปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ในการขายพื้นที่เช่า 4.ดูแลและตรวจสอบความพึ่งพอใจของผู้เช่าอย่างสม่ำเสมอ 5.ประสานงานฝ่ายการตลาดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของลูกค้า (พื้นที่เช่า) และกระจายข่าวกิจกรรมให้แก่ผู้เช่าในโครงการให้รับทราบ 6. กำกับดูแลบุคคลากรฝ่ายขายพื้นที่เช่า ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ขาย และฝึกหัดให้สามารถสื่อสารกลยุทธ์ในการขาย 7.กำกับดูแลการจัดทำและตรวจสอบค่า Commission โดยประสานงานกับฝ่ายบัญชีและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 8.จัดทำรายงานการสรุปการขายพื้นที่เช่าประจำเดือนเปรียบเทียบแผน พร้อมติดตามการต่อสัญญาเช่า และยกเลิกสัญญาเช่าตามเงื่อนไขของสัญญา 9.ติดตามรายงานผลประกอบการ(ยอดขาย)ของผู้เช่า ในกรณีผลประโยชน์จากผู้เช่าอ้างอิง ผลประกอบการ เพื่อนำส่งทางการเงิน 10.ติดตามทวงถามค่าเช่าครั้งที่ 1 จากรายงานหนี้คงค้างที่ได้รับจากทางการเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
1.บริหาร วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของศูนย์การค้า เวนิส ชอบบิ้ง พลาซ่า เพื่อให้มีร้านค้าเต็มพื้นที่และเป็นที่รู้จักแก่ลูกค้าทั่วไปให้เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า 2.บริหารและควบคุมการใช้งบประมาณด้านการตลาดให้มีประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า 3.จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้าง Walk และรายได้ให้แก่ลูกค้าที่มาเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า 4.บริหาร ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานเกี่ยวกับการจัด EVENT การจัดทำสื่อโฆษณา (Online, Offline) ประชาสัมพันธ์ และออกแบบ-การผลิตสื่อทั้งหมด 5.สำรวจตลาดและศึกษาพฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบัน(Trendy)เพื่อตอบสนองด้วยแผนการตลาดแบบฉับไว 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ - ควบคุมการทำงานของพนักงาน - ดูแลลูกค้า - ควบคุมความเรียบร้อยภายในร้าน - สามารถเข้าใจและแทนที่ได้ในงานทุกจุด - จัดทำรายงานต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ - ควบคุมการทำงานของพนักงาน - ดูแลลูกค้า - ควบคุมความเรียบร้อยภายในร้าน - สามารถเข้าใจและแทนที่ได้ในงานทุกจุด - จัดทำรายงานต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ - ควบคุมการทำงานของพนักงาน - ดูแลลูกค้า - ควบคุมความเรียบร้อยภายในร้าน - สามารถเข้าใจและแทนที่ได้ในงานทุกจุด - จัดทำรายงานต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ - ควบคุมการทำงานของพนักงาน - ดูแลลูกค้า - ควบคุมความเรียบร้อยภายในร้าน - สามารถเข้าใจและแทนที่ได้ในงานทุกจุด - จัดทำรายงานต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ - ควบคุมการทำงานของพนักงาน - ดูแลลูกค้า - ควบคุมความเรียบร้อยภายในร้าน - สามารถเข้าใจและแทนที่ได้ในงานทุกจุด - จัดทำรายงานต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ - ควบคุมการทำงานของพนักงาน - ดูแลลูกค้า - ควบคุมความเรียบร้อยภายในร้าน - สามารถเข้าใจและแทนที่ได้ในงานทุกจุด - จัดทำรายงานต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ - ควบคุมการทำงานของพนักงาน - ดูแลลูกค้า - ควบคุมความเรียบร้อยภายในร้าน - สามารถเข้าใจและแทนที่ได้ในงานทุกจุด - จัดทำรายงานต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ - ควบคุมการทำงานของพนักงาน - ดูแลลูกค้า - ควบคุมความเรียบร้อยภายในร้าน - สามารถเข้าใจและแทนที่ได้ในงานทุกจุด - จัดทำรายงานต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ - ควบคุมการทำงานของพนักงาน - ดูแลลูกค้า - ควบคุมความเรียบร้อยภายในร้าน - สามารถเข้าใจและแทนที่ได้ในงานทุกจุด - จัดทำรายงานต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ - ควบคุมการทำงานของพนักงาน - ดูแลลูกค้า - ควบคุมความเรียบร้อยภายในร้าน - สามารถเข้าใจและแทนที่ได้ในงานทุกจุด - จัดทำรายงานต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
MEISTER TECHNIK COMPANY LIMITED.
1.มีหน้าที่ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ 2.ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขาย เพื่อให้ปฏิบัติตามขั้นตอน และมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนส่งมอบรถ และหลังส่งมอบรถ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการ ที่มีคุณภาพ และได้รับการเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการรับเงินค่าสินค้า และบริการ ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนอนุมัติปล่อยรถ และออก Invoice 4..เปิดช่องทางในการจัดจำหน่ายใหม่สำหรับสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 5.ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยประชุมร่วมกับพนักงานขายเป็นประจำทุกวัน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น ให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมในการ กำหนดแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ปฏิบัติการงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 6.ติดตามผลการขายรถ อุปกรณ์ตกแต่ง ประกันภัย การจัดไฟแนนซ์ การบริการหลังการขาย และวิเคราะห์ข้อมูลนำมาวางแผน หรือปรับปรุงแก้ไขให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสัปดาห์ 7.รวบรวมข้อมูลในด้านการขาย และการตลาด ทั้งในส่วนของบริษัท และคู่แข่ง เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา และนำมาวิเคราะห์ผล ปรับปรุงงานขายในความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 8.ควบคุมและปกครองบังคับบัญชาให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติตามระเบียบวินัยโดย1.มีหน้าที่ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ 2.ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขาย เพื่อให้ปฏิบัติตามขั้นตอน และมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งก่อนส่งมอบรถ และหลังส่งมอบรถ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการ ที่มีคุณภาพ และได้รับการเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการรับเงินค่าสินค้า และบริการ ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนอนุมัติปล่อยรถ และออก Invoice 4..เปิดช่องทางในการจัดจำหน่ายใหม่สำหรับสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 5.ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยประชุมร่วมกับพนักงานขายเป็นประจำทุกวัน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น ให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมในการ กำหนดแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ปฏิบัติการงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 6.ติดตามผลการขายรถ อุปกรณ์ตกแต่ง ประกันภัย การจัดไฟแนนซ์ การบริการหลังการขาย และวิเคราะห์ข้อมูลนำมาวางแผน หรือปรับปรุงแก้ไขให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสัปดาห์ 7.รวบรวมข้อมูลในด้านการขาย และการตลาด ทั้งในส่วนของบริษัท และคู่แข่ง เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา และนำมาวิเคราะห์ผล ปรับปรุงงานขายในความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 8.ควบคุมและปกครองบังคับบัญชาให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติตามระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด 9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เคร่งครัด 9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1560 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76