หางาน สมัครงาน > เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ค้นหาจากงานประเภท
เศรษฐศาสตร์, สถิติ, งานวิจัย, หุ้น, การประกันภัย

บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
- จัดทำยอดขายของพนักงานขาย - จัดทำวิเคราะห์การขายสินค้า - จัดทำวิเคราะห์การสั่งสินค้า - งานบันทึกข้อมูลสถิติตัวเลขการขาย - งานอื่น ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
• การผลิตผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต • การทบทวนกำไรของ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ออกขายแล้ว โดยใช้ Profit Testing Model • การประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อ Launch ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ได้ตามกำหนด • การจัดทำงานตาม Project ที่ได้รับมอบหมาย • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร • การคำนวณ/ปรับปรุง งานคำนวณต่างๆ • การหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต • การจัดทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
-ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการวิจัย -ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องงานวิจัยของสถาบัน -ช่วยบริหารงบประมาณโครงการ เอกสารการเงิน งานธุรการ และงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงวิจัย -ร่วมลงภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัยในส่วนของประเทศไทย พร้อมกับนักวิจัย (หากจำเป็น) -ประสานงานรวบรวมรายงานวิจัยขั้นต่างๆ(รายงานวิจัยเบื้องต้น รายงานวิจัยขั้นกลาง ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)จากนักวิจัย -จัดเตรียมการประชุมและทำสรุปรายงานการประชุมต่างๆตลอดระยะเวลาของโครงการวิจัย -เตรียมงานประชุมสัมนาทางวิชาการภายหลังงานวิจัยเสร็จสิ้น -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
-ตรวจสอบข้อมูล ลงพื้นที่ ในเมือง และนอกเมือง (ขอนแก่น) -สามารถเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงได้ เช่น อุดรธานี และ หนองคาย) -ตรวจสอบงานวิจัยทางโทรศัพท์ -สามารถทำงานได้ 4 วัน/สัปดาห์ (ศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์ / จันทร์) (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามพาร์คซิตี้ (สวนสยาม-ทะเลกรุงเทพ) จำกัด
1.ดูแลฐานข้อมูล การเก็บข้อมูล และการอัพเดทข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 2.รวบรวม สอบทาน และวิเคราะห์เอกสารข้อมูลสถิติ 3.ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและรายงานให้มีความถูกต้อง 4.สนับสนุนงานบริการประจำวันของทีมไอทีแอพพลิเคชั่น 5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ 2.เสนอบริการสินเชื่อ 3.หาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายส่งสำนักงานใหญ่ 4.บริการและประสานงานกับลูกค้าประจำสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ 2.เสนอบริการสินเชื่อ 3.หาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายส่งสำนักงานใหญ่ 4.บริการและประสานงานกับลูกค้าประจำสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
-ตรวจสอบการทำงานสาขา -วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมนำเสนอได้ -ตรวจสอบไฟล์เสียง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ 2.เสนอบริการสินเชื่อ 3.หาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายส่งสำนักงานใหญ่ 4.บริการและประสานงานกับลูกค้าประจำสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
-ตรวจสอบข้อมูล ลงพื้นที่ ในเมือง และนอกเมือง (สงขลา) -ตรวจสอบงานวิจัยทางโทรศัพท์ -สามารถทำงานได้ 4 วัน/สัปดาห์ (ศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์ / จันทร์) (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
-ตรวจสอบข้อมูล ลงพื้นที่ ในเมือง และนอกเมือง (เชียงใหม่) -สามารถเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงได้ เช่น เชียงรายและลำปางได้) -ตรวจสอบงานวิจัยทางโทรศัพท์ -สามารถทำงานได้ 4 วัน/สัปดาห์ (ศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์ / จันทร์) (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
-ตรวจสอบข้อมูล ลงพื้นที่ ในเมือง และนอกเมือง (โคราช) -สามารถเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงได้ เช่น อุดรธานีและหนองคาย) -ตรวจสอบงานวิจัยทางโทรศัพท์ -สามารถทำงานได้ 4 วัน/สัปดาห์ (ศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์ / จันทร์) (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ 2.เสนอบริการสินเชื่อ 3.หาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายส่งสำนักงานใหญ่ 4.บริการและประสานงานกับลูกค้าประจำสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดูโฮม จำกัด
1.จัดทำเป้าหมายการขายและข้อมูลการขายของบริษัท 2.ทำการสรปุและคำนวนค่าคอมมิสชั้นการขาย ตามนโยบายของบริษัท 3.รวบรวมรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานทางบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกเล่มรายงานผลประกอบการประจำเดือน 4.รวบรวมผลข้อมูล KPI เพื่อจัดทำรายงานสรุปผล KPI ประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดูโฮม จำกัด
1.จัดทำเป้าหมายการขายและข้อมูลการขายของบริษัท 2.ทำการสรปุและคำนวนค่าคอมมิสชั้นการขาย ตามนโยบายของบริษัท 3.รวบรวมรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานทางบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกเล่มรายงานผลประกอบการประจำเดือน 4.รวบรวมผลข้อมูล KPI เพื่อจัดทำรายงานสรุปผล KPI ประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดูโฮม จำกัด
1.จัดทำเป้าหมายการขายและข้อมูลการขายของบริษัท 2.ทำการสรปุและคำนวนค่าคอมมิสชั้นการขาย ตามนโยบายของบริษัท 3.รวบรวมรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานทางบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกเล่มรายงานผลประกอบการประจำเดือน 4.รวบรวมผลข้อมูล KPI เพื่อจัดทำรายงานสรุปผล KPI ประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
-สำรวจเก็บข้อมูลในจังหวัดสมุทราปราการ -ทำงานตามวันเวลาที่บริษัทกำหนด 2-3 วันต่อสัปดาห์ -ส่งงานตามวันเวลาที่บริษัทกำหนด -ก่อนการทำงานมีการอบรมให้ก่อน(อบรมฟรี) (ไม่ใช่งานขายสินค้า / ไม่ต้องทำยอด /ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ก่อนการทำงานมีการอบรมให้ก่อน (ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ) -เลือกเวลาทำงานเองได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
-สัมภาษณ์เก็บข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโปรเจคงาน ตามบริษัทกำหนด -ทำงานตามวันเวลาที่บัริษัทกำหนด 2-3 ต่อสัปดาห์ -ส่งงานตามเวลาที่บริษัทกำหนด -รายได้ขึ้นอยุ๋กับปริมาณงานที่เสร็จ (1 เดือน ออก 1 ครั้ง) **ไม่ใช้งานขายสินค้า***
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
- สัมภาษณ์เก็บข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโปรเจ็คงาน ตามที่บริษัทกำหนด - ทำงานตามวันเวลาที่กำหนด 2-3 ต่อสัปดาห์(มีงานตลอดทั้งปี) - ส่งงานตามเวลาที่บริษัทกำหนด - รายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่เสร็จสิ้น ** ไม่ใช่งานขายสินค้าไดๆทั้งสิ้น **
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
-สัมภาษณ์ ในห้างสรรพสินค้า -ทำงานเป็นทีม -ทำงานตามวันเวลาที่บริษัทกำหนด (ส่วนใหญ่เสาร์- อาทิตย์) งานวิจัยทางการตลาด (ไม่ใช่งานขายสินค้า)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 260 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+