หางาน สมัครงาน > พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร ISO

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO

บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด
- ดูแลยอดขายทุกสาขา ให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด - ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้หน้าสาขา - พัฒนา / ส่งเสริมให้หน้าสาขาเป็นไปด้วยดีตาม นโยบายของบริษัท - สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
-งานด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 -จัดทำ และบริหาระบบเอกสารองค์กร -ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ -การสื่อสารและการฝึกอบรมในระบบ ISO9001 -บริหารและควบคุม KPI ฝ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Sammitr motor manufacture co.,ltd.
1.จดทำแผนกลยุทธ์/แผนธุรกิจ 2.ควบคุมเอกสารตามระบบงาน ISO 3.ตรวจสอบข้อมูลผลประกอบการจากฝ่ายบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Sammitr motor manufacture co.,ltd.
มีความรู้เกี่ยวกับระบบงาน ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.เอ็ม.เปเปอร์ บ๊อกซ์ จำกัด
-ดูแลงานและประสานงานด้วยความปลอดภัยในหน่วยงาน -วางแผนการพัฒนาด้านความปลอดภัยภายในบริษัทและหน่วยงาน -ดูแลเอกสารด้านความปลอดภัยต่างๆและติดต่อประสานงานหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ZEN RESTAURANT HOLDING
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด
ดูแลระบบเอกสาร TS และ ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด
ศึกษา Products ต่างๆที่น่าสนใจใน field Ecommerce, Price Comparison Shopping, Shopping Search Engine, Mobile Application และวิเคราะห์หาข้อดี/ข้อเสีย นำมาพัฒนาเป็น Product Requirements, ในฐานะ PD (Product Development) ทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวแทนของ Users เป็นเหมือนกระบอกเสียงของ Users ที่คอยบอกได้ว่า Features ไหนที่ได้ผลดี หรือไม่ดี และควรปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ Users
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เวิลด์เอ็กเซอร์ไซด์ จำกัด
ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Risk Based Annual Audit Plan) และแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) มอบหมาย ควบคุมและสอบทานการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฎิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน สอบทานกระดาษทำการ (Working paper) และรายงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบประจำปี (Risk based Annual Audit Plan) ประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และดำเนินงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ ประชุม และประสานงานกับผู้บริหารหน่วยรับการตรวจในเรื่องกิจกรรมตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบพร้อมกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับการตรวจสอบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการปรับปรุงและติดตามผลการปฎิบัติตามข้อเสนอแนะ ให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำทางการปฎิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
ดูแล และตรวจสอบงานด้สนการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Reangwa Standard Industry
- จัดทำเอกสารตามระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นดูแลให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำเอกสารเพื่อการสื่อสารกับคู่ค้า -
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดีพ เลิฟ จำกัด
ดูแลและฝึกอบรมองค์กร ดูแลสัวดีการพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด
ดูแลระบบ ISO 9001:2800 GMP/HACCP Internal Audit (IQA) ของโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด
- จัดทำและควบคุมสูตรการผลิต - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - มีความรู้ด้านการบริหารคุณภาพมาตราฐานต่างๆ เช่น GMP HACCP ISO HALAL
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
- Perform a feasibility study to develop and create a business plan – the project plan in accordance with the strategy of the company, i.e. potential land acquisition, in order to develop the project for house, town house and condominium. And in terms of marketing, finance and legal restrictions scenario - Analyze and plan a financial budget and control budget for both short-term and long-term strategy
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างตามงวดงานและมาตรฐานที่โครงการกำหนด ควบคุมเอกสารที่ใช้ในหน่วยงาน ตรวจสอบควบคุมเครื่องมือวัดสำหรับใช้ในการตรวจสอบ จัดทำเอกสารรายงานการตรวจสอบคุณภาพโครงการ และ Weekly Report ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพสำเร็จลุล่วง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด
1) Age under 35 years (Men/Women). 2) Have strong interest in Mobile e-commerce market. 3) Able to do PC basic operation and use Mail, Microsoft Excel routinely. 4) Able to communicate in English. 5) Have high motivation for self-improvement for business skill. 6) Work closely with related internal and global teams to communicate campaign objectives, timing and results. 7) Provide regular results analysis, reporting and recommendations. 8) Able to negotiate with related divisions(IT team/Web creation team). 9) Can work well under pressure. 10) Experience in the mobile commerce industry or basic SEO will be more advantage.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปิ่นทองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- ติดต่อ ประสานงาน และสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการทั้งในและนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงนักลงทุน นักพัฒนาโครงการ หุ้นส่วน ที่ปรึกษา นักวิจัย ซัพพลายเออร์ ลูกค้า - จัดทำ ควบคุม และดูแลแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งแต่ รายงานการประชุม จดหมายออก เอกสารประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน ไปจนถึงเอกสารนำเสนอโครงการ - จัดการประชุม การเดินทาง และดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายของโครงการ - ดูแลและติดตามความคืบหน้าของโครงการตามแผนงาน จัดทำรายงาน ความคืบหน้าของโครงการ - ติดตาม ประเมินงบประมาณและกระแสเงินสดของโครงการเพื่อรายงาน ต่อฝ่ายบัญชี - ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างประเทศทั้งหมด - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการและกรรมการผู้จัดการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออพติค สแควร์ จำกัด
- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทางเลือกต่างๆ ของธุรกิจ - วิเคราะห์ข้อมูล และพฤติกรรม รวมถึงความพึงพอใจความต้องการของลูกค้า - วิจัยด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อนำมาจัดทำแผนการตลาด และการพัฒนาธุรกิจ - ร่วมวางแผนพัฒนาขยายธุรกิจในพื้นที่ใหม่ๆ และร่วมเป็นผู้นำในการนำแผนงานไปใช้ในทางปฏิบัติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บี - ควิก จำกัด
- ตรวจสัญญาเช่าพื้นที่ - ออกสัญญาก่อสร้างผู้รับเหมา - ต่อใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 226 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+