หางาน สมัครงาน > พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร ISO

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO

วิจิตรภัณฑ์ กรุ๊ป
• ตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายใน ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) • พิจารณาถึงการดำเนินงาน การบัญชี การเงิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำกับดูแลบริษัท • รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง เพื่อคงไว้ซึ่งระดับการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนตามนโยบาย ของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
1.จัดทำรวบรวมและจัดเก็บดัชนีวัดมูลค่างาน(KPI)และแผนปฏิบัติการ(Action Plan)ทั้งหมดตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดตามและประสานงานการจัดส่งและตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของรายงานดัชนีชี้วัดKPI,แผนปฏิบัติการ(Action Plan) และแผนระยะยาว(Roadmap)ในส่วนงานที่ได้รับหมอบหมาย 3.จัดทำประชุมและทำรายงานการแระชุมทบทวนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือ 4.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
- วางระบบงานค้าปลีกสินค้าความงาม เครื่องสำอางค์ อาหารเสริม - ดูแลภาพรวม การพัฒนาพื้นที่ร้าน การจัดวาง การตลาด - พัฒนางานค้าปลีกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สลิมมิ่งพลัส จำกัด
1. ร่วมงานวิเคราะห์ สรุป และรายงานร่วมกับแผนกต่างๆ เพื่อให้รู้ปัญหา และโอกาส เพื่อนำไปปรับพัฒนา การดำเนินการ , สินค้า , บริการ รวมถึงช่องทางธุรกิจใหม่ 2. จัดทำ Project Planing โดยวัดความคุ้มค่า , ความเป็นไปได้ในด้านการปฏิบัติงาน การลงทุน ด้านเทคนิค และระยะเวลา เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประสานงานกับทุกส่วนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ (ISO9001) จัดขึ้นทะเบียนเอกสาร ควบคุมเอกสาร เปลี่ยนแปลงเอกสาร ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ / วางแผนตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) / สรุปวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขเสนอผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
City International Trading Co.,Ltd.
สามารถวางแผนการจัดการระบบธุรกิจ Modern Trade ทั้งระบบตามนโยบายของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้าน KPI และ BSC กลุ่มอาหาร 1 ปีขึ้นไป)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
สรรหาและวิเคราะห์พื้นที่เปิดสาขา ต่อรองค่าเช่าอาคารสถานที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1.จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเสนอให้ผู้บริหาร 2.รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินการของกลุ่มธุรกิจขององค์กร 3.จัดการฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนกับระบบข้อมูลธุรกิจองค์กร 4.ติดตาม รวบรวม ผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 5.จำทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1.ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของข้อมูลเพื่อสนับสนุนผู้บริหารของบริษัท ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 2.จัดประชุมนักวิเคราะห์ นักลงทุน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท 3.ชี้แจงให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุน 4.รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน ผู้วิเคราะห์ 5.ดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นตัวกลางในการรับข้อเสนอแนะจากนักลงทุนผู้ถือหุ้น ผู้วิเคราะห์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร 6.ติดตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัท และข่าวสารต่างๆ ในตลาด และบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเพื่อประเมินผลกระทบ และเสนอแนวทางแก้ไข 7.ติดตามกฎ ระเบียบของทางราชการ และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อนำมาปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลให้ถูกต้องตาม กฎระเบียบ 8.จัดทำและรวบรวมข้อมูลของบริษัทอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเป็นไปตามกฎ ระเบียบของทางการ และจัดเตรียมข้อมูล เพื่อนำเสนอนักลงทุน นักวิเคราะห์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด
Job Summary: • The generating of new account opportunities through contacting/approaching to Online Media Agencies and Brands that are related in Priceza platformand initial canvassing utilization of your own contact base, some leads provided. • Identify, qualify, and contact potential customer. • Facilitate communication between new customer and the team. • Face to face client meetings to gain a thorough understanding of their business, their needs and provide an ongoing, timely, cost effective and efficient solution to their Business needs. • You will ideally targetOnline Media Agencies, Marketing Agencies, Brand Owners, Ecommerce Merchants, Online Stores, but you will have the scope and freedom to target other market segments where you have contacts to continue to grow the business in any sector. • You will take on a role of "Trusted Adviser" or "Business Consultant" - empathizing and understanding your customers’ needs and wants and delivering tailor made solutions. • Account managing, growing and further developing business relationships as well as the delivery of exceptional customer service. • Set up requirement, working with development team to build a new Indonesian site. • Participate in market research as required. • Act as key contact point for Indonesian users. • Evaluate production and determine follow up action.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จัดทำมาตรฐานการทำงาน/ระเบียบการปฎิบัติงานขององกรณ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร,ข้อกำหนด ISO9001,ข้อกำหนด ISO14001, ข้อกำหนดของ Brand และระบบบริหารจัดการอื่นๆที่องค์กรได้นำมาประยุกต์ใช้, ตรวจสอบการปฎิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบตามรอบเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานได้มีการจัดทำและนำไปปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.วางแผนด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร 2.ดูแลควบคุมเอกสาร ระบบคุณภาพทั้งบริษัทฯ 3.ให้คำปรึกษา / แนะนำ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆให้สอดคล้อง กับข้อกำหนดและ Procedure 4.ประสานงาน ติดตามงาน และวิเคราะห์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ 5.เป็นแกนนำ ในการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ( ISO ) 6.ติดต่อประสานงานกับ องค์กรภายนอกในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ( ISO ) คุณสมบัติ 1.เพศชายหรือหญิง อายุ ระหว่าง 28 – 40 ปี 2.วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือไม่จำกัดสาขา 3.มีประสบการณ์ด้านควบคุมเอกสาร ISO 9001:2008 ไม่น้อยกว่า 3 ปี 4.ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดีมาก หรือ อืนๆ 5.งานระบบ ISO ( เขียน Procedure ,WI, Form ) 6.มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์เรื่องต่างๆ การประเมินผล 7.มีทักษะในการเขียนรายงานและการนำเสนอ 8.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.เอ็ม.เปเปอร์ บ๊อกซ์ จำกัด
-ดูแลงานและประสานงานด้วยความปลอดภัยในหน่วยงาน -วางแผนการพัฒนาด้านความปลอดภัยภายในบริษัทและหน่วยงาน -ดูแลเอกสารด้านความปลอดภัยต่างๆและติดต่อประสานงานหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด
- ปรับปรุง พัฒนาไลน์ผลิต - การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ - ปฏิบัติงานที่โรงงาน (นางนา-ตราด กม.35)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด
-ดูแล ตรวจสอบ ความปลอดภัยในพื้นที่ขาย และพื้นที่รอบบริษัท -สืบสวนและสอบสวน ให้สอดคล้องกับระบบการป้องกันการสูญเสีย และทันต่อเหตุการณ์ -สามารถป้องกันการสูญหาย/เสียหายของสินค้าได้อย่างยอดเยี่ยม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
• วางแผน และจัดทำแผนกลยุทธทางธุรกิจ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว แผนการพัฒนาบริการใหม่ ๆ โอกาสทางธุรกิจ • ควบคุม แผนงานและโครงการต่างๆ ให้อยู่ในกรอบของแผนงาน และระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย • ติดตามตรวจสอบ ความเป็นไปได้ของแผนงานและโครงการ ตลอดจนการปรับปรุงแผนงานและโครงการให้อยู่ในกรอบของนโยบายบริษัท • ปฏิบัติงาน วางแผน ควบคุม และติดตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ วางแผนการลงทุนร่วมกับผู้บริหาร ติดตามงานตามโครงการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • สื่อสาร ระดับนโยบายของแผนงานและโครงการต่างๆให้ผู้บริหารระดับต่างๆทราบ • รายงาน ความคืบหน้าในการติดตามงานตามแผนงานหรือโครงการต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
• วางแผนและวิเคราะห์ การปฏิบัติงานประจำวัน ได้แก่ แผนงานการเข้าตรวจประเมินตามรอบ แผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานการปิด CAR ของแต่ละหน่วยงาน • ควบคุม การปฏิบัติงานตามคู่มือการทำงาน (Work Instruction) และการใช้แบบฟอร์มที่ขึ้นทะเบียนไว้ในระบบ • ตรวจสอบ การแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ถูกตรวจประเมินให้เป็นไปตาม (WI) • ปฏิบัติงาน รวบรวมและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO กำหนดแผนงานการเข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามรอบตรวจ ดำเนินการตรวจติดตามยังทุกหน่วยงานตามแผนการตรวจ ส่งผลการตรวจติดไปยังหน่วยงานที่รับการตรวจ ติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานตรวจติดตาม(CAR) ที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง จัดทำรายงานสรุปให้กับ Lead Auditor ทราบ • รายงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้หัวหน้างานQAทราบ • ถ่ายทอด ทักษะต่างๆในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานภายในทีมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง • มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ • มีทักษะในการบังคับบัญชา • มีทักษะการสอนงาน • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งภายในทีมงาน • มีความรู้ในงานด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด
ช่วยQMR ดูระบบ ISOTS16949 ทั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มายโฮม มายสไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
รวม่กัน วางแผน วิเคราะห์ พัฒนา การเติบโตของบริษัท ให้ข้อเสนอ. ความคิดเห็น แก่ผู้บริหาร...
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 225 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+