หางาน สมัครงาน > พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร ISO

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด
- ปรับปรุง พัฒนาไลน์ผลิต - การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ - ปฏิบัติงานที่โรงงาน (นางนา-ตราด กม.35)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในด้านต่างๆ -ติดตาม ทวงถาม การจ่ายค่าส่วนกลาง -รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการบริการ -ปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงฐานข้อมูล (Database) สมาชิกลูกบ้านแต่ละโครงการให้เป็นปัจจุบัน -ปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลการชำระค่าบริการสาธารณะของสมาชิกลูกบ้านแต่ละโครงการให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อการใช้งานในแต่ละครั้ง ในการออกจดหมายเรียกเก็บค่าบริการค้างชำระ และ ตอบคำถามสมาชิกลูกบ้าน - ปฏิบัติหน้าที่จัดทำเอกสารการชำระค่าบริการสาธารณะ ที่ได้รับจากฝ่ายโครงการ ตามระเบียบและขั้นตอนของฝ่ายบัญชีฯ - ปฏิบัติหน้าที่จัดทำ บันทึก ค่าใช้จ่ายบริการสาธารณะ จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน ของค่าบริการสาธารณะเพื่อ ติดประกาศให้สมาชิกลูกบ้านได้ทราบ / และเก็บข้อมูลเข้าแฟ้ม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออพติค สแควร์ จำกัด
- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทางเลือกต่างๆ ของธุรกิจ - วิเคราะห์ข้อมูล และพฤติกรรม รวมถึงความพึงพอใจความต้องการของลูกค้า - วิจัยด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อนำมาจัดทำแผนการตลาด และการพัฒนาธุรกิจ - ร่วมวางแผนพัฒนาขยายธุรกิจในพื้นที่ใหม่ๆ และร่วมเป็นผู้นำในการนำแผนงานไปใช้ในทางปฏิบัติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
- วางระบบงานค้าปลีกสินค้าความงาม เครื่องสำอางค์ อาหารเสริม - ดูแลภาพรวม การพัฒนาพื้นที่ร้าน การจัดวาง การตลาด - พัฒนางานค้าปลีกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วันทรีซิกตี้ จำกัด
Product Manager is responsible for the overall operation management of business unit includes business development and people management. Primary focus of the position is to bring strategy and process expertise and business acumen; resulting in the increase of the company’s competitive advantage and continuous growth. Key responsibilities: Business Skill:- • Identify business opportunities, prospects, and prospect's requirements • Provide a professional presentation of our service & solutions to prospect /customer • Prepare reports, account analysis and proposals. • Continuously analyze current business work flows and productivity/efficiency results in order to promote profitability through regular focus on sales improvement and cost reduction. • Establishes quality service, and ensures consistent operational performance against targets. People Skill:- • Works closely with Clients to jointly develop plans to improve the business /services • Performs all supervisory functions to efficiently manage the personnel assigned by establishing standards and communicating areas of accountability and performance expected of personnel. • Regularly reviews performance, identifies opportunities for improvement where required, for future advancement. • Fosters a cooperative and harmonious working climate
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด
Job Summary: • The generating of new account opportunities through contacting/approaching to Online Media Agencies and Brands that are related in Priceza platformand initial canvassing utilization of your own contact base, some leads provided. • Identify, qualify, and contact potential customer. • Facilitate communication between new customer and the team. • Face to face client meetings to gain a thorough understanding of their business, their needs and provide an ongoing, timely, cost effective and efficient solution to their Business needs. • You will ideally targetOnline Media Agencies, Marketing Agencies, Brand Owners, Ecommerce Merchants, Online Stores, but you will have the scope and freedom to target other market segments where you have contacts to continue to grow the business in any sector. • You will take on a role of "Trusted Adviser" or "Business Consultant" - empathizing and understanding your customers’ needs and wants and delivering tailor made solutions. • Account managing, growing and further developing business relationships as well as the delivery of exceptional customer service. • Set up requirement, working with development team to build a new Indonesian site. • Participate in market research as required. • Act as key contact point for Indonesian users. • Evaluate production and determine follow up action.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. รายงานผลการดำเนินงานระบบคุณภาพต่อผู้บริหารสูงสุด 2. ผลักดันให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรให้บรรลุผล 3. ถ่ายทอดและฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ทางด้านคุณภาพ 4. พัฒนาระบบการบริหารของบริษัท 5. จัดทำ อนุมัติในแผนคุณภาพ และปรับปรุงระบบคุณภาพ 6. ตรวจการปฏิบัติและระเบียบในการทำงาน 7. ตรวจการจัดการและจัดการฝึกอบกับบุคลากร 8. อนุมัติกำหนดการตรวจภายในองค์กร แผนการอบรม และการออกเอกสารต่างๆ 9. กำกับดูแลเรื่องข้อร้องเรียนของลูกค้าให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 10. ร่างแผนและจัดกิจกรรม ส่งเสริม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมดำเนินการติดตามผล 11. ฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 12. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 13. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 14. ให้คำปรึกษากับหัวหน้างาน และ/หรือ หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 15. ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 16. ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน และร่วมหาแนวทางป้องกัน 17. จัดทำเอกสารทางราชการ และ ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน้าที่รับผิดชอบบางโอกาส 1. เป็นตัวแทนบริษัท เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2. เป็นวิทยากรการฝึกอบรมพนักงาน 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การจัดการและการบังคับบัญชา 1. วางแผนและมอบหมายงาน 2. บริหารบุคลากรตามระเบียบ และนโยบายของบริษัท 3. บริหารโครงการ 4 ฝึกอบรม ตรวจสอบ ดูแล ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 5. จัดทำรายงานผลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 6. ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 7.. จัดทำเอกสารทางราชการเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
จัดทำเอกสารคุณภาพตามระบบISO ทำการแก้ไขและทบทวนเอกสาร MaintainระบบISO สนับสนุนการทำInternal Audit ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
บริหารระบบคุณภาพต่างๆขององค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จัดทำมาตรฐานการทำงาน/ระเบียบการปฎิบัติงานขององกรณ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร,ข้อกำหนด ISO9001,ข้อกำหนด ISO14001, ข้อกำหนดของ Brand และระบบบริหารจัดการอื่นๆที่องค์กรได้นำมาประยุกต์ใช้, ตรวจสอบการปฎิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบตามรอบเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานได้มีการจัดทำและนำไปปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
จัดทำแผนการดำเนินงาน Internal Audit , External Audit ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอกเพื่อตรวจประเมินระบบ เป็น Auditorในการตรวจติดตามภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบจัดเก็บ/การครอบครองใช้งานเอกสารในระบบฯและติดตามผลการแก้ไขป้องกัน(Follow Up) จัดทำแผนฝึกอบรม ทบทวนเอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพให้กับพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
- วางระบบปฏิบัติการให้สอดคล้องกับธุรกิจ - จัดทำคู่มือปฏิบัติการ อบรมการใช้งานแก่พนักงาน - test ระบบการใช้งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.เอ็ม.เปเปอร์ บ๊อกซ์ จำกัด
-ดูแลงานและประสานงานด้วยความปลอดภัยในหน่วยงาน -วางแผนการพัฒนาด้านความปลอดภัยภายในบริษัทและหน่วยงาน -ดูแลเอกสารด้านความปลอดภัยต่างๆและติดต่อประสานงานหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทวีชัยพัฒนา จำกัด
1.ดูแลด้านการตรวจสอบประเมินผลผู้ขนส่งของSCG,ในด้านความปลอดภัย,พัฒนาองค์กร,จัดทำเอกสารด้าน ISO 2.ประสานงานด้านการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า ให้จัดส่งให้ตามกำหนด ดูแลเอกสารงานด้านความปลอดภัย สรุปรายงานการเดินรถ และประสานงานกับบริษัท SCGเพื่อความเรียบร้อยในการประสานงานและจัดส่งให้ได้ตามเป้าหมาย ,วางแผนการจัดส่งสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สลิมมิ่งพลัส จำกัด
1. ร่วมงานวิเคราะห์ สรุป และรายงานร่วมกับแผนกต่างๆ เพื่อให้รู้ปัญหา และโอกาส เพื่อนำไปปรับพัฒนา การดำเนินการ , สินค้า , บริการ รวมถึงช่องทางธุรกิจใหม่ 2. จัดทำ Project Planing โดยวัดความคุ้มค่า , ความเป็นไปได้ในด้านการปฏิบัติงาน การลงทุน ด้านเทคนิค และระยะเวลา เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งานบริหารคุณภาพ ISO 9001, ISO TS 16949 เป็นผู้ตรวจติดตาม Internal Auditor
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
1.ดูแลและรับผิดชอบในการตรวจประเมินของหน่วยงาน 2.การควบคุมระบบเอกสาร 3.งาน KAIZEN 4.ทบทวนระเบียบการปฎิบัติงานและเอกสารของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจประเมิน 5.จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินประจำสัปดาห์ และประจำเดือน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
1.จัดทำรวบรวมและจัดเก็บดัชนีวัดมูลค่างาน(KPI)และแผนปฏิบัติการ(Action Plan)ทั้งหมดตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดตามและประสานงานการจัดส่งและตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของรายงานดัชนีชี้วัดKPI,แผนปฏิบัติการ(Action Plan) และแผนระยะยาว(Roadmap)ในส่วนงานที่ได้รับหมอบหมาย 3.จัดทำประชุมและทำรายงานการแระชุมทบทวนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในเครือ 4.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Reangwa Standard Industry
- จัดทำเอกสารตามระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นดูแลให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำเอกสารเพื่อการสื่อสารกับคู่ค้า -
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ดูแลการจัดทำเอกสารในระบบมาตรฐานคุณภาพ ประสานงานการในตรวจติดตามระบบภายใน และการตรวจประเมินจากภายนอก รวมถึงจัดประสานงานให้มีการฝึกอบรมให้แก่ พนักงาน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบคุณภาพ มีความเข้าใจในระบบงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 219 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-001-8800 , 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+