หางาน สมัครงาน > พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร ISO

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO

บริษัท พีดับบลิว พริ้นติ้ง จำกัด
1.ทำหน้าที่DC -รับผิดชอบ งานเอกสารในระบบISO 2.จัดการงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ประสานงานภายในบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จัดทำและควบคุมเอกสารระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP, HACCP, ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)
1.เดินทางไปตรวจติดตามคุณภาพภายในของบริษัทให้ครบ 20 สาขา โดยแต่ละสาขาจะได้รับการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง (15 สาขาภาคอีสาน ,5 สาขาภาคเหนือ ทีมตรวจมี 2 ทีม อยู่ขอนแก่นประมาณเดือนละ 1 อาทิตย์) 2.จัดทำรายงานการตรวจนำเสนอผู้บริหารทุกสิ้นเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ ครอบคลุมเรื่องการรวบรวมข้อมูล การทาวิจัย การประสานงาน และการติดตามงาน ในเรื่องการเชื่อมโยงหรือผสานกลยุทธ์ต่าง ๆ ของแต่ละธุรกิจในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงไทยออพติค จำกัด
1.จัดทำเอกสารคุณภาพตามระบบ ISO 2.ควบคุมเอกสารคุณภาพตามระบบ ISO 3.ทำการแก้ไขและทบทวนเอกสาร 4.Maintain ระบบ ISO 5.สนับสนุนการทำ Internal/External Audit 6.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 7.งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
บริหารระบบคุณภาพต่างๆขององค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด
รับผิดชอบงานทางด้านการตรวจสอบคุณภาพงานทุกส่วนงานในองค์กรให้เป็นไปตาม KPI (ตัวชี้วัดกำหนด)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด
จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆของฝ่ายประกันคุณภาพตามระบบคุณภาพ ISO 9001 และระบบ TS16949
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1.บริหารการจัดการในบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1.พัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ 2.เป็นตัวแทนของบริษัทฯ กำกับดูแลกิจการในต่างประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 3.เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างบริษัทฯกับกิจการในต่างประเทศ 4.ติดตามผลการดำเนินงานของกิจการในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ และรายงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ 5.สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศที่ไปทำธุรกิจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
วิจิตรภัณฑ์ กรุ๊ป
• ตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายใน ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) • พิจารณาถึงการดำเนินงาน การบัญชี การเงิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำกับดูแลบริษัท • รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง เพื่อคงไว้ซึ่งระดับการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนตามนโยบาย ของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- มีความรู้ในวิชาตรวจสอบบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ - มีความรู้ความเข้าใจใน กฏระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ - มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และแผนงานของบริษัท - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ - มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
- สรรหาพื้นที่ในการเปิดสาขา - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบ งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสถานที่ของสาขา ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจ - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ งานด้านการจัด Display ภายในสาขา ติดต่อ ประสานงานผู้รับเหมา การตกลงเงื่อนไข จัดทำสัญญาต่างๆในการพัฒนา ต่อเติม ก่อสร้าง อาคารสถานที่ - ประมาณการค่าใช้จ่าย ควบคุมตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ การสั่งซื้อ ให้สอดคล้องกับงบประมาณและนโยบายบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มาร์จินอล จำกัด
เป็นงานประจำ คีย์ข้อมูล จัดทำเอกสาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
SKB CREATIVE CO., LTD.
-กำหนดแนงทาง วางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษาและพัฒนาระบบการจัดการด้านคุณภาพ -บริหารงานควบคุมคุณภาพของบริษัท ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด -ประชุมหน่วยงาน วางแผนและดำเนินการจัดตั้งทีมการตรวจติดตามภายในให้มีประสิทธิภาพ -ควบคุมและการประเมินการตรวจติดตามภายใน -กำหนดระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบระบบการขึ้นทะเบียนแก้ไข จัดเก็บ -สามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ของบริษัทกับพนักงานทุกคน ปฏิบัติงานตามแผนการดำนเนินงานดด้านความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมในการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
SKB CREATIVE CO., LTD.
การควบคุมเอกสาร จัดทำเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการดำเนินงานตรวจติดตาม ค้นหากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จัดทำข้อมูลสถิติต่างๆ สรุปจัดทำรายงานเอกสารส่งผู้บังคับบัญชา จัดทำสื่อข้อมูลต่างๆเพื่อส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Modern Publishing Ltd.,Part
บริษัท Modern Publishing ประกอบธุรกิจด้านงานแปล และ งานล่าม ต้องการรับสมัครนักแปลอิสระ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการแปลเอกสารทาง ISO ทุกคู่ภาษา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สเปซ มีเดีย จำกัด
- สำรวจโอกาสในการขยายธุรกิจให้กับบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม - บริหาร จัดการข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้อง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลมาใช้งาน วิเคราะห์ต่อไปได้ - รวบรวมสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว - พัฒนาฐานข้อมูล ระบบ และรายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมงานต่าง ๆ - Monitor และวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง - ตรวจสอบข้อมูล เพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมนำเสนอรายงานผล วิเคระห์ ตามขั้นตอนการปฎิบัติงาน - อำนวยความสะดวก และสนับสนุนในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด และนอกสังกัดสำหรับการดำเนินการด้านการวางแผน - ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อติดตามความถูกต้องของข้อมูลในระบบ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็นซี เทค จำกัด
- รับผิดชอบงานด้าน ISO, 5ส. KPI และ ระบบต่างๆ - รับผิดชอบงานด้าน BOI
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
รับผิดชอบงานด้านสรรหาทำเลที่ตั้งสำหรับเช่าตึก อาคาร เพื่อเปิดสาขาใหม่ ต่อสัญญาเช่าตึกสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 233 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่านNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+