หางาน สมัครงาน > พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กร ISO

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
พัฒนาธุรกิจ, พัฒนาองค์กร ISO

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
-ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมเอกสารควบคุมให้เป็นปัจุบัน -ระบุและตรวจสอบความถูกต้องของหน้าที่โดยใช้ตัวชี้วัด -เพิ่มเติมขั้นตอนใหม่และปรับปรุงขั้นตอนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ -ดูแลเอกสารให้มีความเชื่อมโยงกันในแต่ละหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินงาน -จัดเตรียมขั้นตอนดำเนินกิจกรรมคุณภาพองค์กร -ประสานงานการให้ความรู้ด้านระบบ ISO และกิจกรรมอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีดับบลิว พริ้นติ้ง จำกัด
1.ทำหน้าที่DC -รับผิดชอบ งานเอกสารในระบบISO 2.จัดการงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ประสานงานภายในบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จัดทำและควบคุมเอกสารระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP, HACCP, ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1. ตรวจสอบการทำงานภายในของแผนกต่างๆ ให้เป็นไปตาม Process และตามแผนที่กำหนดไว้ 2. ประเมินระบบการควบคุมภายในได้ 3. ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 4. จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร 5. ตรวจสอบการใช้ Document ให้ได้ตามมาตรฐาน ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร พร้อมทั้งสรุปผลให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อผลการตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจรับสมัครบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี หรือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการฝึกหัด จะได้รับการสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (สำหรับวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ) ภายใต้การดูแล ฝึกอบรม ให้คำปรึกษาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จนสามารถมีรายได้จากการดำเนินกิจการและมีการจ้างงานอย่างยั่งยืน โดยระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 1-3 ปี ธุรกิจที่ส่งเสริม ได้แก่ 1. พัฒนาซอฟต์แวร์ Website, Web-based Application 2. ธุรกิจบริการที่มีนวัตกรรม 3. พัฒนา 2D, 3D Graphic and Application เช่น เกม มัลติมีเดีย สื่อการเรียนการสอน สื่อการตลาด 4. พัฒนาอุปกรณ์ด้าน Embedded System 5. พัฒนาเครื่องจักร/เครื่องมือใหม่ๆ 6. พัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการสร้างองค์ความรู้ของตนเอง เช่น สินค้าด้านอาหาร สินค้าด้านเครื่องประดับ ของที่ระลึก ฯลฯ
 ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
- ดูแลการตลาดด้าน Event / CSR - กิจกรรมด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
-ดูแลด้านการวัดผล วิเคราะห์และจัดการความรู้ได้แก่การบริหารข้อมูลพัฒนาข้อมูลของงานพัฒนาคุณภาพและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับนำเสนอความก้าวหน้า การดำเนินงานของโรงพยาบาล -ติดต่อประสานงานพัฒนาคุณภาพกับทีมงานต่างๆ ระหว่างงานภายในโรงพยาบาลและองค์กรทั้งภายนอกโรงพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
- หาแนวทางการทำธุรกิจโลจิสติกส์ใหม่ๆ - วางแผนงานและโครงการใหม่ๆ - หาองค์ความรู้และวิธีการทำงานใหม่ๆในการพัฒนางาน - อำนวยความสะดวก ติดต่อประสานงานทีมงานและลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
- จัดหาข้อมูลในการทำโครงการใหม่ๆ - หาลูกค้าใหม่ๆ - ปรับปรุงรูปแบบหรือแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆ - วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอเพื่อการพัฒนา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอเอฟซี อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
1.วางแผนงานด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร 2.ดูแลควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ ISO, GMP/HACCP ทุกฝ่าย 3.ให้คำปรึกษา/แนะนำ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและ Procedure 4.ประสานงาน ติดตามงาน และวิเคราห์งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ 5.ประสานงานการอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ 6.เป็นแกนนำในการตรวจสอบประเมินภายใน 7.ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ 8.ตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพภายใน  9.ตรวจสอบ KPI & Improvement Action Plan ของทุกฝ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
M Bike Motor Sales Co. Ltd.
ควบคุมเอกสาร มีความรู้เรื่องISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฮาเคมเพ้นท์ จำกัด
-ควบคุมการดูแลเอกสารส่วนกลาง ประสานงานกับองค์กรหรือผู้ตรวจภายนอกและจัดทำระบบการจัดการ ISO -รับผิดชอบ ตรวจสอบ ติดตามผล การแก้ไข ปรับปรุง ดำเนินการในระบบ Audit ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก -จัดการงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สเปซ มีเดีย จำกัด
- สำรวจโอกาสในการขยายธุรกิจให้กับบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม - บริหาร จัดการข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้อง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลมาใช้งาน วิเคราะห์ต่อไปได้ - รวบรวมสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว - พัฒนาฐานข้อมูล ระบบ และรายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมงานต่าง ๆ - Monitor และวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง - ตรวจสอบข้อมูล เพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมนำเสนอรายงานผล วิเคระห์ ตามขั้นตอนการปฎิบัติงาน - อำนวยความสะดวก และสนับสนุนในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด และนอกสังกัดสำหรับการดำเนินการด้านการวางแผน - ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อติดตามความถูกต้องของข้อมูลในระบบ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
1 เข้าให้บริการกับลูกค้าตรงตามแผนที่กำหนดในแต่ละด้านความสามารถ 2 จัดทำ ปรับปรุง และติดตามความคืบหน้างานของลูกค้าแต่ละรายจนบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ 3 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในการเข้าบริการแต่ละครั้ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
1.จัดทำและขึ้นทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพของทุกแผนก 2.ตรวจสอบ ติดตาม เอกสารที่ใช้งานอยู่ในแผนกต่างๆตรงกับเอกสารควบคุม 3.วางแผนพัฒนาและตรวจติดตามระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001,14000,50001) 4.ประสานและดำเนินการตรวจประเมินภายใน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. ด้านการควบคุมดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่อยู่ในระบบ 2. ด้านการลงบันทึกหลักฐานการควบคุมเอกสาร 3. ด้านการดูแลเอกสารในระบบให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
- ขายทรัพย์สิน - ทำแผนพัฒนาโครงการเพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเกิดประโยชน์สูงสุด - สำรวจและจัดทำข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และขอบเขตของทรัพย์สิน - จัดทำข้อมูลของทรัพย์สิน รวมทั้งบริหารจัดการด้านภาษีที่ดิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
- จัดทำแผนการตรวจติดตามภายในพร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงาน - ดำเนินการตรวจติดตามภายในให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - รายงานผลการตรวจติดตามภายในให้กับเจ้าของพื้นที่ทราบ - จัดทำสรุปผลการตรวจติดตามพร้อมทั้งแจ้งผลให้ผู้จัดการแผนกตวจติดตามภายในทราบ - และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1. ตรวจสอบภายใน ขั้นตอนการทำงาน ระบบงานของบริษัทฯ 2. จัดทำ Procedure – Work instruction 3. ขึ้นทะเบียน , แจกจ่าย , ยกเลิก , เอกสารระบบบริหารคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4. จัดทำแผน Internal Audit ประจำปี และกำหนดทีม Auditor 5. ฝึกอบรมกระบวนการปฏิบัติงานในระบบบริหารคุณภาพให้กับพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบได้อย่างถูกต้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 223 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมากNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+