หางาน สมัครงาน > วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีวะ, สิ่งแวดล้อม, ภูมิศาสตร์

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
รับผิดชอบการเตรียม ทดสอบ วิเคราะห์ตัวอย่าง และจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านประกันคุณภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
-ควมคุบดูแลงานของ Process Bio gas ตั้งแต่น้ำเสียจาก Ethanol เข้าจนถึงน้ำเสียที่ออกจาก Bio gas -ทำรายงานเอกสารราชการส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
รับผิดชอบในด้านการตรวจ Size Set งาน Sample ของสินค้า Adidas ทุกรูปแบบ (Style) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามมาตรฐานของลูกค้า ทั้งในด้านของคุณภาพของสินค้าและเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด
1. พัฒนาหาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของตัวยาสำคัญ สารหรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งทำการ verify หรือ validate วิธีการวิเคราะห์ว่าสามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ได้จริง 2. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและรายละเอียดของตัวยาสำคัญใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ 3. จัดเตรียมแผนงานในการพัฒนาวิธี ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ 4. ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และกฏข้อบังคับต่างๆ 5. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในหน่วยงาน หรือ บริษัท 6. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด
- พัฒนาวิธีชีววิเคราะห์ - ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีชีววิเคราะห์ - วิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในตัวอย่างชีววัตถุ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เคซี เควิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ - มีความรู้เรื่องทำการทดลองเพื่อวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ของระบบบำบัดน้ำเสีย+เช่น bod, cod ฯลฯ+- - พิมพ์รายงานผลวิเคราะห์น้ำด้วยคอมพิวเตอร์ EXCELL PROGRAME - รายงานผลการปฏิบัติงานของแผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ - ปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
งานวิเคราะห์และพัฒนาพลังงานทางเลือก เก็บตัวอย่างการทดลอง จัดทำรายงานประกอบ การวิจัย ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
บันทึกข้อมูลลงฐานระบบประเมินผลสถานี การพัฒนาสถานีบริการงานเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Tipco Asphalt Public Company Limited
ควบคุมดูแลและสั่งการเกี่ยวกับงานด้านคุณภาพให้เป็นไปตามแผนการคุณภาพที่บริษัทฯ กำหนด และรับผิดชอบจัดให้มีการสอบเทียบ (Calibrate) เครื่องมือวัดและ เครื่องมือทดสอบที่มีผลต่อคุณภาพของสินค้า พร้อมทั้งทำบันทึกผลการสอบเทียบ และประวัติการสอบเทียบเครื่องมือนั้นๆ ควบคุมและสั่งการในตำแหน่งผู้จัดการด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อพัฒนาวิธีการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของห้องปฏิบัติการให้มั่นใจว่าการทดสอบของห้องปฏิบัติการได้ต่าที่ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิผล ตามระบบบริหารการจัดการห้องปฏิบัติการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แมกซ์เคลน จำกัด
นักเคมี ทำงานเกี่ยวกับด้านการทดลองน้ำยาทำความสะอาด ปรับปรุงสูตรเคมีเก่า และพัฒนาสูตรเคมีใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด
จัดทำผลตรวจวิเคราะห์(Analysis Report)รายงานผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบในการตรวจสอบและทดสอบน้ำมัน สารเติมแต่ง และน้ำทิ้ง เครื่องมือและให้บริการด้านเทคนิคอื่นๆ เพื่อสนับสุนการประกันคุณภาพสินค้า(น้ำมัน) และบริการของบริษัท สนใจสอบถามเพิ่มเติม คุณเอก โทร. 081-846-0157
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
Research and development for new materials, for quality improvement and cost reduction purposes
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบด้านการควบคุม,ตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วัตถุดิบ,ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต,ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นสินค้าที่ตอบสนองให้กับแผนกขายของบริษัทฯ และควบคุมการทำงานของ หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระบบและแผนงานที่ได้กำหนดไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ร่วมปฏิบัติงานกับฝ่ายโครงการระบบบำบัดระหว่างก่อสร้างตลอดจนวางแผนการเริ่มงานระบบ Start up จนถึงการควบคุมระบบบำบัดจนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสั่งงานได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Training รับบบำบัดน้ำเสีย, ตรวจสอบระบบ, ติดต่อประสานงาน Big Tank และงานซ่อม, ดูแลสัญญาบริการและวางแผนงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
1. ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอกที่มีนัดมาเจาะเลือดตามใบคำสั่งโดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 2. ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ และนำส่งสิ่งส่งตรวจไปตามหน่วยวิเคราะห์ 3. จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจที่ส่งต่อ Referral Lab และติดตาม Referral Lab มารับสิ่งส่งตรวจกรณีเร่งด่วน ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ และ บันทึกการส่งตรวจ Referral Lab 4. ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์จาก Referral Lab ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 5. จัดเก็บสำเนาใบ Request และ ใบรายงานผล Lab เป็นหมวดหมู่ 6. เตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเจาะเลือด และ ในการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้เพียงพอใช้ 7. Check list วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่รับผิดชอบ 8. รับโทรศัพท์ และ ประสานงาน ทั่วไปทางโทรศัพท์ ตามขอบเขตงานที่กำหนด 9. ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจเฉพาะรายการที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการได้ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและประเมินผลจากเทคนิคการแพทย์แล้ว ได้แก่ 9.1 การตรวจ Bleeding Time 9.2 การตรวจ Clotting time
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
สามารถควบคุมกระบวนการชุบจิวเวลรี่ได้ทั้งหมดและทำงานเอกสารต่างๆได้ วิเคราะห์ความเข้มข้นของน้ำยาชุบและคุณภาพของน้ำยา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 448 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+