หางาน สมัครงาน > เลขานุการ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เลขานุการ

บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จดบันทึกรายงานการประชุม ตอบ e-mail, line ,จดหมาย จัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหาร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัั้งภายในและภายนอก งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พิมพ์ภัทร อินเตอร์เทรด จำกัด
งานประสานติดต่อบุคคลในแผนต่างๆในองค์กร และติดต่อบุคคลภายนอก ,ดูแลงานธุรการจัดซื้อและบุคคล ,งานงานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร สามารถออกนอกสถานที่ได้บางครั้ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
- ดูแลงานส่วนตัวของผู้บริหาร เช่น การนัดหมาย จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินและดูแลแม่บ้านผู้บริหาร - ประสานงาน ติดตามงานและตรวจสอบงานแทนผู้บริหาร - จัดเก็บเอกสารและรายงานของผู้บริหาร - จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานการประชุมและจดบันทึกการประชุม - ปฏิบัติอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วินเซ็นท์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
บันทึกการประชุมของ MD กับฝ่ายต่างๆ ติดตามงานจากการประชุม วางระบบงาน จัดคิวงาน เตรียมเอกสาร จัดเก็บและจัดทำเอกสารอย่างเป็นระบบ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน - ภายนอกองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด
ลักษณะงานโดยรวม (Job Purpose) - รับนโยบายจากคณะกรรมการและนำไปสื่อสารและประสานงานกับระดับผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้นโยบายดังกล่าว มีผลบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ - นำเสนอหรือให้ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อให้งานด้านบริหารมีประสิทธิภาพ  ดูแลงานการประชุมคณะกรรมการ หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) ด้านการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน - รวบรวมหัวข้อประชุมจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อส่งวาระการประชุมไปยังกรรมการ  บันทึกรายงานการประชุมในแต่ละครั้ง - ประสานงานหรือดำเนินการติดตามนัดหมายที่อาจเกิดขึ้น ด้านบัญชีและการเงิน - ประสานงานกับ FC เพื่อปรับปรุงขบวนการงานด้านบัญชีและการเงิน  จัดแผนงานด้านภาษีอากรเชิงรุก เพื่อให้การขอคืนภาษีเงินได้รวดเร็วขึ้น ด้านบุคลากร  สรรหาและคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ เช่น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ หรือ Supervisor ที่ดีและมีคุณสมบัติ ที่เหมาะกับบริษัท - ประสานงาน หรือทำงานร่วมกับ HR Manager เพื่อนำนโยบายบริษัทไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ - ร่วมกำหนดนโยบายด้าน HR เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและพนักงาน ด้านธุรกิจใหม่ - เสนอความเห็นและคำแนะนำในแต่ละโครงการว่ามีข้อดี – ข้อเสีย อย่างไร เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ - มองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ที่ให้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพึงพอใจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
-ประสานงานภารกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ช่วยแก้ปัญหาต่างๆโดยประยุกต์ใช้ความสร้างสรรค์ของตนเองภายใต้คำแนะนำของเลขานุการ -ดำเนินงานธุรการให้กับเลขานุการ -เลขานุการสำหรับช่วยงานสต๊อกทอง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
ติดตามนาย จัดทำรายงานการประชุมทั้งการประชุมย่อยและประชุมใหญ่พร้อมทั้งตารางนัดหมายต่างๆ, ต้อนรับบุคคลที่เข้าพบนาย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในองค์กรและองค์กรภายนอก , ประสานเรื่องข้อมูล-แบบกับทีมวิศวกร สถาปนิก,จัดเตรียมข้อมูลต่างเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ,จัดเตรียมข้อมูล-เอกสาร-แบบเพื่อใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างโครงการใหม่,จัดเตรียมข้อมูล-เอกสาร-แบบเพื่อใช้ในการประกวดราคาการก่อสร้างโครงการใหม่,เข้าร่วมประชุมร่วมกับทีมงาน,ออกตรวจโครงการ,ประสานงานและควบคุมการแก้ไขปัญหาเรื่องลูกค้าร้องเรียน,ประสานงานและควบคุม ดูแลและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทั้งในระยะประกันและ/หรือหลังหมดระยะประกัน,ดูแลปรับปรุง(UPDATE)เวปไซด์ของบริษัทฯและตามงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
- จัดทำตารางนัดหมายต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานภายในองค์กร และภายนอกองค์กร และงานที่ได้รับมอบหมาย - จดวาระการประชุม รายงานผลการประชุม - มีไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
-สนับสนุนข้อมูลให้กับนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) -ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) และร่วมปฎิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ (PR) -สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ และใช้สื่อโฆษณาทุกรูปแบบของทางบริษัท - ประสานงานจัดทำข้อมูลรายงานของบริษัท - วิเคราะห์ข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ ติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
งานเลขานุการทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
-ต่อ VISA ให้พนักงานชาวต่างชาติ -ประสานงานต่าง ๆ -พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย -งานด้านเอกสาร เชิญประชุม รายงานการประชุม ประสานงานภายใน-ภายนอก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Eversendai S-Con Engineering Co.,Ltd.
-ติดต่อประสานงานภายในองค์กร -ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ -จัดเตียมงาน เอกสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร -โต้ตอบ e-mail ติดต่อบริษัทร่วมทุนใน่างประเทศ -บันทึกการประชุม ติดตามงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
จดรายงานการประชุม, แปลเอกสารให้ผู้บริหาร ดูแลต้อนรับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิชชากร จำกัด
1. ช่วยงานต่างๆของผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิชชากร จำกัด
1. ช่วยงานต่างๆของผู้บริหาร 2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ทำหนังสือต่างๆ -ดูแลงานด้านเอกสาร -ดูพื้นที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิชชากร จำกัด
• เตรียมจัดทำ powerpoint ให้กับวิศวกร • จัดพิมพ์เอกสารและรายงานต่างๆ ของโครงการฯ • จัดเก็บเอกสารต่างๆ • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ** ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านเลขานุการบริษัทก่อสร้าง พิจารณาเป็นพิเศษ**
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัทกลุ่ม พีบี พาร์ทเนอร์
- Secretarial functions - Co-ordinate within and other departments
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.จี.ดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
1.จัดเตรียมเอกสารในที่ประชุม บันทึกการประชุม จัดทำตารางนัดหมายให้แก่ผู้บริหาร รวบรวมและสรุปผลรายงาน 2.ช่วยผู้บริหารในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจ ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม 3.ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สมัครด่วน !! จำนวนมากกว่า 150 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ประจำธนาคารออมสิน ลักษณะงาน : ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Inbound Customer Service, Call Center) ด้านบัตรเครดิตและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นธนาคารภาครัฐชั้นนำของประเทศ ให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปของธนาคาร สถานที่ปฎิบัติงานมีหลายเขตในกรุงเทพฯ และปริมลฑล Customer Service Thai รายได้เฉลี่ย 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน Customer Service Eng รายได้เฉลี่ย 25,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน (มีเงินเดือนประจำ + OT + เบี้ยขยัน + ค่าเดินทาง + ค่า Service + ค่าภาษา (TOEIC 450 Up) + รายได้อื่นๆ ) สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที มาก่อนมีสิทธิก่อนครับ !! เปิดรับสมัครวันที่ 17-19 และ 24-26 พฤษภาคม 2016 เวลา 9.00 - 10.00 น. มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน เริ่มงานทันทีวันที่ 30 พฤษภาคม 2016 นี้ สนใจสมัครงานโปรดโทรลงทะเบียนก่อนมาสัมภาษณ์ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้อง Apply ประวัติมาก่อน คุณสัญชัย: 083-540-5126, 085-911-9001, 085-155-6190 (หากไม่รับสายจะโทรกลับครับ) Email : Sanchai.K@oto.samartcorp.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการสมัครงาน !! สถานที่สัมภาษณ์งาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 1 (ข้างธนาคารออมสินซึ่งอยู่ภายในตึก) ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 5 (อาคารอยู่หน้าปากซอยติดป้ายรถเมล์) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 **การเดินทางมาสัมภาษณ์งานอยู่ด้านล่างสุด พร้อมแผนที่ครับ**
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 561 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+