หางาน สมัครงาน > เลขานุการ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
เลขานุการ

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
พิมพ์จดหมาย/บันทึกการประชุม/ร่างการประชุม/รวมงานเอกสารและเสนอผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิน ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1. ติดตามงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงานที่ MD วางไว้ 2. แบ่งเบาภาระในการติดตามงานระหว่าง MD กับผู้จัดการฝ่ายต่างๆ 3. ลดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน MD เซ็น 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 5. บันทึกรายงานประชุมผู้บริหารทุกวันเสาร์ 6. สรุปรายงานการประชุมและส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทุกวันพุธทาง Email 7. จัดตารางนัดหมายให้นาย เช่น ไม่ให้คิวซ้อน ถามถึงนัดกี่นัดตอบได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออโรร่า เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
รับผิดชอบงานด้านเอกสารราชการ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัทกลุ่ม พีบี พาร์ทเนอร์
Handle all secretarial works including filing, making appointment, handle incoming e-mail,etc. Report directly to top management.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
รับผิดชอบดูแลแผนการนัดหมาย การประสานงานติดต่องานประชุม การบันทึกรายงานการประชุม ร่างหนังสือตอบโต้ได้ และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
รับผิดชอบดูแลงานเอกสาร การจัดประชุม ประสานงาน ค่าใช้จ่ายเงินสดย่อยและการทำสัญญาผู้รับเหมา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พีดับบลิว พริ้นติ้ง จำกัด
1.จัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิผล 2.ติดตาม บริหาร เอกสารในระบบ ISO 3.ประสานงานภายในบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.ล้มโต๊ะ
เลขานุการผู้จัดการ ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วรรณภพ จำกัด
1. ติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งกับหน่วยงานภายนอกและภายใน ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. สืบค้นข้อมูล+จัดทำรายงานบทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบได้ 3. วางแผนงาน+ติดตามงาน+ประเมินผลงาน+รายงานผลการทำงานของแผนกต่างๆ หรืองานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดทำรายงานต่างๆ พร้อมกับรายงานบทสรุปข้อมูลผู้บริหารได้ 5. บุคลิกภาพดี , มีมนุษยสัมพันธ์ดี , มีทัศนคติเชิงบวก 6. มีความคิดเป็นระบบ และเน้นการทำงานเป็นทีม 7. มีความคล่องตัวในการทำงาน เช่น ทำงานล่วงเวลาได้ , เดินทางไปทำงานต่างจังหวัด-ต่างประเทศได้ 8. มีความอดทน ตั้งใจ มุ่งมั่น และพยายามทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 9. ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เทอร์ไมท์บั๊ก คอลโทรล จำกัด
พนักงานประจำออฟฟิต ทำงานเกี่ยวกับเอกสาร งานธุรการ งานขาย งานบัญชีภายในออฟฟิต (หากสามารถทำงานที่สาขาต่างจังหวัดได้จะพิจาราณาเป็นพิเศษ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
- รับผิดชอบด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมการประชุม ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท ฯ - จดรายงานการประชุมเพื่อสนับสนุนงานของกรรมการบริหารให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา - จัดทำทะเบียนและทำจดหมายเข้าออก - โต้ตอบจดหมายกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก - ตรวจสอบเอกสารรับเข้าก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา - ช่วยจัดการงานต่างๆของผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.วี.เอส.อินเตอร์เทรด จำกัด
1.ประสานงานนำเข้า โดยการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เช่นมาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยสินค้าหลักจะเป็นเครื่องจักร 2. งานเลขานุการ - จัดการตารางเวลานัดของกรรมการผู้จัดการ - จัดการนัดลูกค้า พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารในการเข้า พบลูกค้า - จดบันทึกรายงานการประชุม - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนเสนออนุมัติ - จัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัท ตะนาวศรี
• จัดทำ ตรวจสอบ ร่าง จดหมายโต้ตอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา • พิจารณาจัดลำดับความสำคัญและ ความเร่งด่วนของข้อมูลต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา • จัดตารางการนัดหมาย ตารางการประชุม และหมายกำหนดการต่างๆ พร้อมทั้งประสานงานแจ้งการนัดหมายให้แก่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง เพื่อให้การนัดหมายเป็นไปตามที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ • ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับการประชุมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ได้แก่ การจัดเตรียมสถานที่แจ้งรายละเอียดการประชุมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำวาระการประชุม เป็นต้น พร้อมทั้งดูแลให้ความอำนวยความสะดวกต่างๆ • ดูแล ให้ความอำนวยสะดวกในการให้การต้อนรับผู้บริหาร ผู้มาติดต่อ บุคคลสำคัญ หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งในและต่างประเทศ • งานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
1. สนับสนุน / ช่วยเหลือ การทำงานของผู้บริหารระดับสูง 2. ควบคุมและตรวจสอบ งานต่างๆก่อนเสนอผู้บริหาร 3. ติดต่อนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 4. บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัทนิชดาธานี
ประสานงาน ระหว่างฝ่าย คีย์ข้อมูล งานธุรการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด
คอยติดตามงานต่างๆให้ผู้บังคับบัญชา ต้องรับ-ส่ง email กับผู้ติดต่องานต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ คอยดูแลตารางการทำงานต่างๆของผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
1. ให้การสนับสนุนงานที่เป็นกิจวัตรของหัวหน้าฝ่ายในด้านของการจัดการงานธุรการและงานที่เกี่ยวกับเลขานุการ เช่น การส่งแฟกซ์ อีเมล์ เตรียมเอกสาร พิมพ์เอกสาร แปลเอกสารและทำการตอบรับจดหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 2. ให้การช่วยเหลือในการเตรียมรายงาน เช่น การปฏิบัติงานของพนักงานขายและพนักงานให้บริการและกิจกรรมต่างๆ 3. สร้างและดูแลระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพและลิสต์รายชื่อเมล์ 4. ให้การช่วยเหลือในการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน และที่ใช้เพื่อการสื่อสารและทำการตอบรับซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 5. ตรวจเอกสารทั้งหมดและตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการส่งเพื่อขออนุมัติ 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิน โปร เอ็นจิเนียร์ จำกัด ( โครงการเจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม )
ดูแลงานจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่,ช่วยงานเลขานุการเกี่ยวกับการพิมพ์รายงานต่างๆ, งานคัดแยกเอกสาร/จดหมาย/รายงานต่างๆให้เป็นหมวดหมู่ -บริการ ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ รวมเล่ม เพื่องานบริหารจัดการ ในสำนักงานเลขานุการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิน โปร เอ็นจิเนียร์ จำกัด ( โครงการเจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม )
จัดเตรียมเอกสาร ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกบริษัทฯ เนื้อหารายละเอียดปฏิบัติตามนโยบายผุ้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
K.STONE CORPORATION LTD.
• Providing administrative and secretarial support to the manager • Preparing reports and other documentation • Screening incoming calls, correspondence and handling mail, forwarding appropriate materials to the manager or relevant departments • Arranging meetings, conferences and travel itineraries • Taking minutes of meetings • Maintaining the filing system and keeping it organized • Maintaining and organizing calendar and agenda • Planning and scheduling appointments and meetings • Working closely with the management and coordinating with all departmental units and outside parties
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 610 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+