หางาน สมัครงาน > โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
โรงงาน, การผลิต, ควบคุมคุณภาพ

BANGKOK RICE CO., LTD. (บริษัท กรุงเทพค้าข้าว จำกัด)
คัดข้าว/ตรวจสอบคุณภาพข้าวทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออก บันทึกและรายงานผลวิเคราะห์ รายการการผลิต งานอืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- จัดเก็บ-จัดเรียงสินค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
เติมแก๊สหุงต้มและอื่นๆที่ได้มอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบและวัดผลความถูกต้องของงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
1. บรรจุก๊าซหุงต้ม ลงถังแก๊ส 2. ติดรถส่งแก๊สหุงต้ม 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอยหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
เติมแก๊สหุงต้มและอื่นๆที่ได้มอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- กำกับดูแลงานด้านการผลิต - กำกับดูแลคลังสินค้า - ควบคุมคุณภาพสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1.ผลิตสินค้าตามแผนการผลิตที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ปฎิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วางแผนควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก จัดการระบบงานผลิตในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ สอนงานและอบรมพนักงานในแผนกให้มีความสามารถในการทำงาน ตรวจสอบการทำงานในแต่ละวันให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบการรับเข้า-จ่ายออก Stock คงเหลือให้เกิดความถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมาย สรุป KPI ของแผนก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบลล์โก้แบตเตอรี่ จำกัด
ตรวจแบตเตอรี่รถยนต์ เวลาเข้า-ออกไปต่างประเทศ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ สุ่มตัวอย่าง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด
ควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ดูแลการผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามความต้องการของลูกค้า ควบคุมการผลิต และติดตั้งให้ถูกตามแบบ วางแผนการผลิต การส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างทันเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศักดาพร จำกัด
-ควบคุมบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาเพื่อกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน -ดูแลแผนเครื่องจักร ระบบงาน PM Maintenance -บริหารทีมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลัก Safety
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลากัวร์เทค กรุ๊ป จำกัด
จัดทำระบบคุณภาพ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งวัสดุ, ควบคุมเอกสารจากภายในและภายนอก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลากัวร์เทค กรุ๊ป จำกัด
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบกระบวนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการพิมพ์ จนถึงหลังพิมพ์ โดยแยกเป็นกระบวนการ ตามเครื่องจักร หรือกระบวนการผลิต พร้อมรายงานผลการตรวจสอบงานในแต่ละจุดที่รับผิดชอบ รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ 1. ตรวจสอบกระบวนการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรักษา Spec หรือ STD. ต่าง ๆ ของลูกค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย 2. บันทึกผลการตรวจสอบงานในแต่ละ Job ลงในรายการประจำวันและส่งให้ผู้บังคับบัญชา 3. ชี้บ่งสถานะของการตรวจและทดสอบ 4. จัดเก็บตัวอย่าง พร้อมทั้งหลักฐานในการตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่กำหนด 5. คัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและรายงานผู้บังคับบัญชา 6. รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมและบริหารงานทางด้านการประกันคุณภาพของสินค้า ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด โดยประกันคุณภาพทั้งกระบวนการ รวมไปถึงการดูแลเครื่องมือวัดต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความเที่ยงตรง - ติดตามและควบคุมสื่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ พร้อมรวบรวมแนวทางการแก้ไขป้องกัน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมและบริหารงานทางด้านการประกันคุณภาพของสินค้า ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด โดยประกันคุณภาพทั้งกระบวนการ รวมไปถึงการดูแลเครื่องมือวัดต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความเที่ยงตรง - ติดตามและควบคุมสื่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ พร้อมรวบรวมแนวทางการแก้ไขป้องกัน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด
1.ควบคุมดูแลสุ่มตรวจกระบวนการวางแผนของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2.ทำการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนกและรายงานผู้บังคับบัญชา และอนุมัติในแผนก 3.ควบคุมดูแลพนักงานในแผนกให้ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดอยู่เสมอ และรักษากฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ 1.รับใบ JOB และตัวอย่างงานจากแผนกการตลาด 2.ตรวจสอบวัตถุดิบและแม่พิมพ์ ( เพลท ) ว่าพร้อมผลิตหรือไม่ 3.ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตใน JOB นั้นๆ ว่าเวลาในการสั่งผลิตเหมาะสมหรือไม่ 4.จัดทำเอกสารเลื่อนงานพร้อมกำหนดเวลาในการส่งมอบ 5.รายงานผลการผลิตและปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
ดูแลเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพภายในห้องแลป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1995 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+