หางาน สมัครงาน > โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
โรงงาน, การผลิต, ควบคุมคุณภาพ

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด (สาขามหาชัย)
1. รับผิดชอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าบริษัท 2. ควบคุมคุณภาพของบริษัทให้อยู่ในระบบ ISO 9001 3. ตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ เมื่อเกิดปัญหาด้านคุณภาพ 4. บริหารคุณภาพเชิงวิเคราะห์ ป้องกัน 5. พัฒนาระบบคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าและตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด (สาขามหาชัย)
- ดูแลบำรุงเครื่องจักร - จัดทำ PM เครื่องจักร - ดูแลเครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด (สาขามหาชัย)
- รับผิดชอบด้านระบบคุณภาพของสินค้าโดยรวมของบริษัท ทั้งก่อนการผลิตและหลังผลิต - รับผิดชอบระบบบริหารงานมาตรฐานสากล ISO 9000 และระบบอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต - ร่วมปรึกษาพิจารณาหาทางแก้ไขในส่วนของผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่มาจากลูกค้า - นำระบบต่างๆ มาพัฒนาการตรวจสอบ - การบริหารควบคุม KPI - เพิ่มความรู้และทักษะใหม่ๆแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและส่งเสริมให้คิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด (สาขามหาชัย)
- ดำเนินการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO - ควบคุมเอกสารระบบ ISO 9001,ISO 14001 - ตรวจสอบการถือครองเอกสารตามระบบ ISO - สรุปติดตาม KPI ภายในองค์กร(ทั้งบริษัทฯ) - ติดต่อ+ประสานงานกับทาง URS ในการ Survelilance - อบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับระบบ ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด (สาขามหาชัย)
-บริหาร/ควบคุม/จัดการการผลิตให้ตรงตามข้อตกลงของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ/ต้นทุน/ปริมาณ/การส่งมอบ -บริหารการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการผลิตที่วางไว้ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานของระบบคุณภาพ -ประสานงาน/จูงใจ/ชักนำบุคลากรทั้งในฝ่ายผลิตและฝ่ายอื่นๆให้ทำงานด้วยความเต็มใจ, สามัคคี, มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย -ประชุมทบทวนแผนการดำเนินงานกับฝ่ายบริหาร ตลอดจนวิเคราะห์,แก้ไข,ป้องกันปัญหาในกระบวนการผลิต ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอนจนการจัดการให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง -ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด (สาขามหาชัย)
1. วิเคราะห์แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพโดยใช้เทคนิคต่างๆ 2. ประยุกต์ใช้ระบบ QC , 7 Tool มาใช้ในหน่วยงาน 3. ควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001 , 14001 4. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด (สาขามหาชัย)
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน - ใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณเช่น เครื่องมือวัดต่างๆ ได้ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด (สาขามหาชัย)
1. ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามแผน 2. บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมือวัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. ติดต่อประสานงานสอบเทียบ ภายใน-ภายนอก 4. ดำเนินการทดสอบสินค้า วัตถุดิบ ตามแผนที่กำหนด 5. บำรุงรักษาเครื่องทดสอบ ให้สามารถใช้งานได้เสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด (สาขามหาชัย)
ควบคุมแผนงานการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตที่บริษัทวางไว้ ปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ แก้ไขเมื่องานมีปัญหาให้ตรงตาม spec วิเคราะห์และป้องกันปัญหาในการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด (สาขามหาชัย)
กำหนดแนงานการผลิต ควบคุมดูแลการตรวจสอบการผลิต ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทำงานที่ดี ให้คำปรึกษา ชี้แนะ สนับสนุนและส่งเสริมฝึกอบรมให้พนักงานมีความชำนาญ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี พลัส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
บรรจุของ แพ็คกิ้ง เปลี่ยนแผ่นงาน ดูแลเครื่องจักร วิ่งส่งเอกสารภายในออฟฟิต เปลี่ยนกระดาษ เครื่องพิมพ์ ยกของ แพ็คของ จัดเรียงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี พลัส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
คำนวณกระดาษ ตัดกระดาษลงเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท ตั้งเพลท ตั้งงานพิมพ์ ดูแลเรื่องเครื่องจักร พิมพ์งานตามที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมคุณภาพงานสิ่งพิมพ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี พลัส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
-วางแผน ควบคุม การผลิตสิ่งพิมพ์ - จัดทำ สั่งการ ควบคุมต้นทุนการผลิต - ตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ตรวจสอบ ควบคุม บริหาร จัดการ วัตถุดิบในการผลิต - จัดทำ ควบคุม การปฎิบัติหน้าที่การทำงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
วางแผนควบคุมระบบงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด
QC งานผลิตเครื่องสำอาง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า , ดูแลงานด้านเอกสาร , ประสานงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยโพลี พลาสแพ็ค จำกัด
ปฏิบัติงานประจำเครื่องผลิตชีทพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก / งานด้านควบคุมเครื่องจักรกลด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายในโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงานในสายงานการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ต้าเจีย จำกัด
ดูแลควบคุมการผลิตขนมธัญพืชทอดกรอบให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
FINE DINE CO.,LTD.
- ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ (ทุกชนิดที่เป็นของสด ) ก่อนการแปรรูปเป็นอาหารที่เตรียมส่งให้สาขาเตรียมขายหน้าร้าน - ตรวจสอบคุณภาพองวัตถุดิบหลังการแปรรูป การแพค/การบรรจุ ดูการติดป้ายวันผลิต วันหมดอายุ การบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วนมั่นใจว่ามีคุณภาพในระดับที่ต้องการ - ควบคุมบันทึกการเคลื่อนย้าย การเก็บ การบรรจุ การเก็บรักษาและการส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2084 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-349-7613 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+