หางาน สมัครงาน > โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค้นหาจากงานประเภท
โรงงาน, การผลิต, ควบคุมคุณภาพ

บริษัท เอเพกซ์ยูนิเทรด จำกัด
ผลิตสินค้าในโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984)
ดูแล ควบคุมการประกอบตู้ไฟฟ้า ดูแลไลน์ผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984)
รับผิดชอบงาน ในการผลิต ตู้กดน้ำเย็น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฮดรอลิค จำกัด
ใช้เครื่องกลึง (เครื่องธรรมดา) กลึงงานตามแบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
- จัดทำเอกสารหรือวิธีการตรวจสอบ - จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง มาตรฐานการตรวจวัด และทดสอบผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่างๆ - ควบคุมคุณภาพงานการผลิตหรือให้บริการ ให้ได้มาตรฐาน - ติดตาม รายงานความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลัคกี้ซีเรียลส์ จำกัด
มีหน้าที่ดูแลเครื่องจักร เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าว ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ถ้ามีประสบการณ์ด้านช่างกล ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง และ เคยทำงานโรงงาน โรงสีข้าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลัคกี้ซีเรียลส์ จำกัด
ทำหน้าที่ฝ่ายผลิตของโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว หากมีประสบการณ์ด้าน โรงสีข้าวหรือโรงงานมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Huhtamaki (Thailand) Limited
- To complete production schedule and ensure the delivery on time. - Customer orders are scheduled and product and able to delivered all items in full on time. - To ensure products are not over produced which may lead to high inventory and obsolete stock. - To co-ordinate with other operation section that concerned in order to achieve the target. - Problem analysis with corrective and preventive action. - Other which may assigned by superior.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Huhtamaki (Thailand) Limited
1. รับผิดชอบในการดำเนินการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ ที่จัดทำภายในองค์กร 2. ทำการทวนสอบกระบวนการผลิตตามระบบคุณภาพต่างๆ รวมถึงการดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพที่กำหนดไว้ 3. จัดทำสื่อ และสื่อสารชี้แจงให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจถึงระบบคุณภาพ 4. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตัวชี้วัตถุประสงค์คุณภาพ KPI Incentive and KPI Performance ของทั้ง องค์กร 5. ผสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ในการจัดทำเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ 6. รับผิดชอบตรวจ และทวนสอบ เพื่อป้องกันปัญหาจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Huhtamaki (Thailand) Limited
1. รวบรวมข้อมูลในส่วนของ Process เพื่อวิเคราะห์ผลในเชิงสถิติเพื่อดูแนวโน้มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งสรุปรายงานปัญหา In Process ประจำวันและปัญหา In Process ประจำสัปดาห์ 2. ตรวจสอบ NCR ที่ออกให้ฝ่ายผลิต กรณีพบปัญหาจากการผลิต และทำการประเมินผลการแก้ไขและป้องกัน 3. ควบคุม และดูแลให้มีการจัดทำและจัดเก็บเอกสารภายในแผนกให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO 9001 พร้อมทั้งรับผิดชอบ และดำเนินการชี้บ่ง และบันทึกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามระบบ ISO 9001: 2000, GMP & HACCP & BRC/IOP 4. อนุมัติใบรายงานผลการตรวจสอบของแต่ละส่วนการผลิตของแผนก QA รวมทั้งใบ COA ที่รับรองผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปให้ลูกค้า 5. รับผิดชอบ และดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร On the job training ให้กับพนักงาน 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สลิมมิ่งพลัส จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานตรวจสอบภายใน • ปฏิบัติงานตรวจสอบบางส่วนได้โดยไม่ต้องการกำกับดูแล หรือ สามารถควบคุมงาน ตรวจสอบบางส่วนได้ • จัดทำหรือสอบทาน Audit Program ในส่วนงานที่รับผิดชอบ • วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบ • ออกตรวจสาขา ในด้าน operation , financial reporting และ compliance audit • จัดทำกระดาษทำการสรุปประเด็นข้อตรวจพบ รวมทั้งการค้นคว้าเสนอหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม • สรุปผลการตรวจสอบ และสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับการตรวจ ได้ • ร่างรายงานผลการตรวจสอบในส่วนที่ได้รับมอบหมาย • ประสานงานและติดต่อกับหน่วยรับตรวจได้เป็นอย่างดี • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฮอร์ริเคน เรซซิ่ง จำกัด
บริษัท - สถานที่ทำงานใกล้ เพชรเกษม 118 - เพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร พร้อมดูแลให้คำปรึกษา - มีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำงานตลอดเวลา - เวลาทำงาน 9.00 - 18.00น. วันจันทร์-เสาร์ ผลตอบแทน - 320 บาทขึ้นไป หน้าที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบสินค้า ควบคุมการผลิต - ประกอบ ผลิตสินค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ถวัลย์ มีสม
ผม อายุ 65 ปีเป็นผู้ป่วยที่ประกาศหาพนักงานหญิง เพื่อมาช่วยทำงาน และเป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแล ผมป่วยมา 12 ปีแล้วแต่ ยังทำงานได้ เพราะป่วยเป็นอัมพฤกษ์ แขน,ขาข้างซ้ายใช้งานได้ 30% ข้างขวาใช้งานได้ 40%เดินไม่ค่อยได้เดินช้ามากต้องใช้ไม้เท้าช่วย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.ชาเขียว
ควบคุมการรับเข้าของวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ก่อนออกจำหน่ายแก่ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.ชาเขียว
วางแผนและควบคุมการผลิต/ฝึกอบรมและควบคุมการทำงานของฝ่าย ช่วยเหลือและปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
ควบคุมการเดินเครื่องจักร พร้อมทั้งตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้เป็นปกติและเต็มประสิทธิภาพ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ผลแป้งสาลีและข้าวสาลี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิลเว็กซ์ จำกัด
เช็คคุณภาพสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟลูโทรล (ประเทศไทย) จำกัด
ทาสีงานทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
- ตรวจสอบคุณภาพผลไม้ ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า - จัดเก็บเอกสารงานคุณภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2024 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+